Sepedi 2000 (NSO00)
4

41Ka gona, banabešo ba ke le ratago gape ke le hlolosetšego, lena le nthabišago mme ke ikgantšhago ka lena, le eme le tiile le le ba Morena, lena barategi.

Ditaelo

2Wena Efodia le wena Sintige, ke a le kgothatša, le kwane Moreneng. 3Le wena modirikanna yo a botegago, ke go kgopela gore o thuše basadi bao; ba be ba katanela go nthuša go bega Ebangedi gotee le Klemense le badirikanna ba bangwe bao maina a bona a lego ka pukung ya ba ba phelago.

4Thabang ka mehla le le ba Morena. Ke a boeletša, ke re thabang!

5Ebang ba botho go yo mongwe le yo mongwe. Morena o kgauswi le go tla. 6Le se balabale ka selo; sengwe le sengwe se le se nyakago le se kgopele go Modimo ka moya wa thapelo le tebogo. 7Ke mo Modimo a tlago le phefiša go ja pelo le go tshwenyega le le ba Kriste Jesu, mo e lego gore ga go motho yo a kago kwešiša.

8Banabešo, ke fetša ka gore le dule le nagana fela ka tšohle tše e lego tša nnete, tšohle tše di tumišegago, tšohle tše e lego tša go loka, tšohle tše di hlwekilego, tšohle tše di kgahlišago, tšohle tše di dirago gore motho a retwe – a ke re tšohle tše di dirago gore motho e be mothomotho mme a tumišwe ke batho – tšeo ke tšona tše le swanetšego go dula le di nagana. 9Le dire tše le ithutilego tšona go nna le tše le di amogetšego go nna, e ka ba tše le kwelego ke di bolela goba ke di dira. Gomme Modimo yo a re fago khutšo o tla ba le lena.

Ke leboga mpho ye le mphilego yona

10Ka ge ke le wa Morena, ke thabile kudu ge ke lemoga gore ka morago ga nako ye telele ka mokgwa wo le sa nkgopola. E se gore ke re le kile la ntebala – se le bego le se hloka ke sebaka. 11Ge ke realo ga se gore ke ipega mohlako, gobane ke ithutile go kgotsofala ka se ke nago le sona. 12Mohlako ke a o tseba, bohumi le bjona ke a bo tseba. Ke itlwaeditše tšohle, e ka ba go khora goba go bolawa ke tlala, go tlalelwa ke dilo goba go di hloka. 13Tšohle ke di kgona ka maatla ao Kriste a mphago ona.

14Fela le dirile gabotse ge le nkimolotše mathata a ka. 15

4:15-16
2 Bakor. 11:9
Gomme lena Bafilipi, le a tseba gore mola ke tloga moo Matsedonia mathomong a modiro wa ka wa go bega Ebangedi ga se gwa ka gwa ba le phuthego ye nngwe ya go nthuša ditšheleteng tša go tsena le tša go tšwa, ntle le lena. 16
4:16
Dit. 17:1
Mola ke le motseng wa Thesalonika le gona le nthometše tše ke bego ke di hloka, la ba la boeletša. 17Ge ke realo ga se gore ke dio nyaka go amogela dimpho; gagolo se ke se nyakago ke gore go holega ga lena go oketšege. 18
4:18
Eks. 29:18
Bjale ge, tšohle tše le nthometšego tšona ke di amogetše, gomme ebile ke hwetša di ntlaletše. Ke di tlišeditšwe ke Ephafroditose, gomme bjale ke na le tšohle tše ke bego ke di hloka. Tšona ke bona e le sehlabelo se se amogelegago go Modimo mme se mo kgahlago e le seorelo sa go nkga bose. 19Gomme Modimo wa ka o tla le fa tšohle tše le di hlokago, go ya ka lehumo le legolo le a nago le lona ka Kriste Jesu. 20A go tumišwe yena Modimo Tatagorena go ya go ile! Amene.

Paulose o feleletša ka go laela Bafilipi

21Le dumediše badumedi bohle ba Kriste Jesu. Badumedi ba ke nago le bona mo ba re le dumele. 22Badumedi bohle ba a le dumediša, gagolo ba lapa la Kesare.

23Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele bohle.