Sepedi 2000 (NSO00)
3

Boloki bja mmakgonthe

31Bjale ge, banabešo, thabang le le ba Morena. Gape go boeletša tše ke šetšego ke le ngwaletše tšona ga go ntene, kganthe lena go a le tiiša. 2Le phafogele dimpša tšeo, ke ra badiratšekgopo bao, bona baripšasetho bao. 3Gape ba lebollo la mmannete ke rena, gobane rena re khunamela Modimo ka Moya wa gagwe, gomme re ikgantšha ka Kriste Jesu. Ga re bote tša nama. 4Go bota tša mohuta woo ga se gore go a mpalela. Ge eba go na le yo a gopolago gore a ka bota tša nama, nna ke a mo phala. 5

3:5
Dit. 23:6
26:5
Bar. 11:1
Nna ke boloditšwe ke sa na le matšatši a seswai. Ke nna Moisraele ka matswalo, wa kgoro ya Benjamene; ke Moheberu wa Baheberu, ge go iwa ka go phetha melao ya Moshe, ke be ke le Mofarisei; 6
3:6
Dit. 8:3
22:4
26:9-11
ke be ke fišegela go direla Modimo mo ke bego ke bile ke hlomara kereke. Ge eba go loka ke go phetha melao ya Moshe, gona nna ke be ke sa solege. 7Fela tšeo ka moka tše ke bego nka re ke poelo, ka lebaka la Kriste ke bona e le tobo. 8Ga se tšeo fela; eupša le dilo ka moka ke bona e le tobo ge ke di bapetša le se se nago le mohola kudu, e lego go tseba Kriste Jesu, Morena wa ka. Ka lebaka la gagwe ke lobile dilo tšohle gomme ke bona tšohle e le tšhila fela, e le ge ke gabile gore Kriste e be wa ka, 9ke be selo se tee le yena ke se na boloki bjo e lego bja ka, bjo bo hwetšwago ka go phetha melao ya Moshe, fela ke na le boloki bjo bo hwetšwago ka go dumela go Kriste, boloki bja go tšwa go Modimo bja tla ka tumelo. 10Se ke se nyakago ke go tseba Kriste le go kwa maatla a tsogo ya gagwe bahung, le go ba selo se tee naye mahlokong a gagwe, ka ba wa go swana naye lehung la gagwe, 11ke holofetše gore le nna ke tla tsošwa bahung ka phela.

Tša go šianela sefoka

12Ga se gore ke re ke šetše ke atlegile goba gona go ba yo a phethegilego. Se ke se dirago ke go leka go thopa sefoka, ka gobane le nna Kriste o šetše a nthopile. 13Banabešo, ga se gore ke ipona nke ke šetše ke se thopile. Aowa; se ke se dirago ke gore tša ka morago ga ka ke a di lebala, ka obelela tša ka pele ga ka. 14Ke šianela go ba thwadi gore ke yo thopa sefoka, e lego go biletšwa ke Modimo bophelong bja legodimong ka Kriste Jesu.

15Rena ka moka ba re budulego go tša semoya a re naganeng ka mokgwa woo. Fela ge eba le nagana ka mokgwa wo mongwe, Modimo o tla le utollela se e lego sona. 16Fela se segolo a re gateleng pele ka moo re dutšego re sepela ka gona.

17

3:17
1 Bakor. 4:16
11:1
Banabešo, nkekišeng bjalo ka badumedi ba bangwe. Le phele ka mo re le bontšhitšego go phela ka gona. Le tšee malebeši go bao ba phelago ba latela mohlala wa rena. 18Gobane ba bantši ba phela e le manaba a sefapano sa Kriste. Taba ye ke šetše ke ile ka le botša yona gantši, mme bjale ke boeletša ke le botša yona ke lla. 19Pheletšo ya bona ke tahlego, modingwana wa bona ke mpa; ba kgantšha tše di bego di swanetše go ba leša dihlong, ba nagana fela ka tša lefaseng. 20Ge e le rena, ga gaborena ke legodimong, gomme re letetše Mophološi wa rena, Morena Jesu Kriste, gore o tla tla a etšwa gona. 21O tla fetoša mebele ya rena ye e sego ya selo a e fa sebopego sa go swana le sa wa gagwe wo o tagago; ke se a tlago se dira ka maatla ao a kgonago go laola tšohle ka ona.