Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Dit. 16:12
Nna, Paulose, le Timotheose, makgoba a Kriste Jesu, re dumediša badumedi bohle motseng wa Filipi ba e lego ba tee le Kriste Jesu, go akaretšwa le baetapele ba phuthego le bathuši, re re: 2Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Paulose o rapelela Bafilipi

3Ke le lebogela go Modimo wa ka nako le nako ge ke le gopola; 4gomme ka mehla ge ke le rapelela bohle ke rapela ke thabile, 5ke le lebogela ka mo le nthušitšego ka gona mo modirong wa go bega Ebangedi, go tloga tšatšing lela la mathomo go fihlela gonabjale. 6Se ke nago le nnete ya sona ke gore Modimo yo a thomilego modiro wo mobotse wo mo go lena o tla o tšwetša pele go fihlela a o phetha ka letšatši le Kriste Jesu a tla bego a etla ka lona. 7Go ntshwanetše ge ke le gopola bohle ka mokgwa wo, ka gobane le ka mo pelong ya ka. Gobane le hlakanetše kgaugelo ya Modimo le nna ke le mo kgolegong, ke emela Ebangedi ke bile ke e hloma. 8Modimo ke hlatse ya ka gore ke le hlolosetše bohle ka lerato la Kriste Jesu.

9Ke rapela gore lerato la lena le gole le eya le na le tsebo le kwešišo ye e feletšego, 10gore le kgone go kgetha se sebotse. Ke mo le tlago ba ba ba hlwekilego ba go hloka bosodi ka letšatši le Kriste a tla bego a etla ka lona. 11La ba ba ba tletšego toka ye e tlago ka Jesu Kriste gore ka yona le tumiše le be le rete Modimo.

Go phela ke Kriste

12Banabešo, ke rata ge le tseba gore tše di ntlhagetšego di thušitše kudu go tšweletša Ebangedi, 13

1:13
Dit. 28:30
baleti ba mošate le bohle moo ba be ba tseba gore nna ke ka mo kgolegong ka lebaka la Kriste. 14Gomme go golegwa ga ka go dirile gore badumedi ba bantši ba tshephe Morena, ba be le sebete go feta pele go bega molaetša wa Modimo1:14 “molaetša wa Modimo” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “molaetša”. ka mafolofolo.

15Ba bangwe ba bega molaetša wa Kriste ka tseba le kgang, mola ba bangwe bona ba o bega ka maikemišetšo a mabotse. 16Bona seo ba se dirišwa ke lerato, ka ge ba tseba gore wa ka modiro ke go emela Ebangedi. 17Ge e le bao ba tseba le kgang bona ba bega molaetša wa Kriste ka bojato, e sego ka maikemišetšo a mabotse, e le ge ba gopola gore ba ka nkokeletša mathata ge ke le ka mo kgolegong.

18Fela ba tla ntirang? Segolo ke ge molaetša wa Kriste o begwa ka mekgwa yohle – ana ke ka maaka, ana ke ka therešo – seo se a nthabiša, gomme ke tla no dula ke thabile, 19ka gobane ke a tseba gore ka dithapelo tša lena le ka go thušwa ke Moya wa Jesu Kriste ke tla ba ka lokollwa. 20Se ke se dumago kudu gape ke se holofelago ke gore ke se ke ka dira selo se se kago nteša dihlong, eupša gonabjale le ka mehla ke be le mafolofolo a gore Kriste a tumišwe ka tšohle tše ke di dirago – ana ke a phela, ana ke a hwa. 21Gape mo go nna go phela ke go direla Kriste, go hwa ke go boelwa. 22Fela ge eba nka tšwela pele le go phela nka dira mošomo wo bohlokwa. Gore na nka kgetha eng, ga ke tsebe. 23Ke tšeatšewa ke dilo tše pedi tše. Ke duma go tloga mo lefaseng ke yo dula le Kriste. Etse seo ke sona se sekaone kudu; 24fela go tšwela pele le go phela ga ka mo lefaseng go tloga go nyakega ka lebaka la lena. 25Ka ge ke na le nnete ya taba ye, ke a tseba gore ke tla no dula ke phela. Ke tla dula le lena bohle gore ke le thuše go tšwela pele tumelong mme le thabe go yona, 26gore mohla ke na le lena gape le kgone go ikgodiša kudu ka go ba ba Kriste Jesu ka lebaka la se a le diretšego sona.

27Tabakgolo ke gore le phele go ya ka mo go nyakago Ebangedi ya Kriste, gore le ge nka kgona go tlo le bona le ge nka se kgone, ke kwe gore le eme le tiile le le ba pelo e tee, gomme le tšea kgopu le hlabanela tumelo ya Ebangedi. 28Le gannyane le se boife baganetši ba lena; gomme seo e tla ba sešupo sa gore ba tla lahlwa gwa phološwa lena. Sešupo se se tšwa go Modimo. 29Gobane lena le filwe sebaka sa go direla Kriste, e sego fela ka go dumela go yena, eupša le ka go tlaišwa ka lebaka la gagwe. 30

1:30
Dit. 16:19-40
Nna le lena re lwa ntwa e tee. Ke yona yela le bonego ke e elwa, gape ye le kwago ke sa e lwa le gonabjale.

2

Boikokobetšo le bogolo bja Kriste

21Ge eba le hweditše kgothatšo mo go Kriste goba khomotšo ye e tšwago leratong, goba le ikwa le le selo se tee le Moya wo Mokgethwa, goba le ratana le bile le kwelana bohloko, 2gona ke le kgopela gore le nthabiše gagolo ka go ba le menagano ya go swana, le lerato la go swana, le maikemišetšo a go swana, le pelo ya go swana. 3Motho a se dire selo ka bojato goba ka go nyaka boikgantšho bja lefeela, eupša ka boikokobetšo a ipone a phalwa ke ba bangwe. 4A se šetše fela tša go ikhola, eupša a šetše tša go hola ba bangwe. 5Moya wo le swanetšego go ba le wona ke wo Kriste a bego a na le wona:

6Yena o be a na le tlhago ya Modimo,

fela a se bone go lebane gore a kgomarele go lekana ga gagwe le Modimo.

7A upša a ikamoga tšohle,

a ipha sebopego sa lekgoba.

A swana le batho, a iponagatša ka sebopego sa motho.

8A ikokobetša,

a theeletša Modimo go iša lehung,

lehung la sefapano.

9Ka lebaka leo, Modimo o mo phagamišitše kudu;

a mo thea leina le le phalago ohle,

10

2:10-11
Jes. 45:23
gore bohle ba legodimong le ba lefaseng le ba ka fase ga lefase2:10 “ka fase ga lefase” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela lefaseng la leswiswi ka fase ga mobu.

ba khunamele Jesu,

11batho bohle ba bege phatlalatša gore Jesu ke Morena,

ya ba ge ba reta Modimo Tatagwe.

Tagang bjalo ka dinaledi

12Barategi, ka ge le be le ntheeletša ka mehla mola ke sa na le lena, gonabjale ge ke le kgole le lena, le swanetše go ntheeletša le go feta. Dulang le katanela phološo ya lena ka tlhompho le poifo, 13gobane go rata go phetha thato ya Modimo ga lena, le go kgona go e phetha le go dirišwa ke yena.

14Le dire tšohle le sa ngongorege, le se na manganga, 15

2:15
Doit. 32:5
gore le hloke bosodi mme le be ba ba hlwekilego, le be bana ba Modimo ba ba se nago molato, ba ba phelago gare ga bakgopo le baarogi, ba ba tagago mo gare ga bona bjalo ka dinaledi leratadimeng, 16le ba fe molaetša wa bophelo. Ge le ka dira bjalo ke tla ba le lebaka la go ikgantšha ka lena ka letšatši le Kriste a tla bego a etla ka lona, gobane go tla bontšhega gore maitekelo le maitapišo ohle a ka ga se a wela fase.

17Ke ra le ge nkabe nka dirwa sehlabelo ka lebaka la tumelo ya lena ye ka boyona e lego sehlabelo se se neelwago Modimo, ke be nka thaba ka ipshina le lena ka moka. 18Ka lona lebaka leo le lena thabang le ipshine le nna.

Timotheose le Ephafroditose

19Ge Morena Jesu a ratile ke holofela gore kgauswinyana ke tla roma Timotheose moo go lena gore le nna ke tle ke we pelo ge ke ekwa tša lena. 20Gape ka ntle le yena ga ke na yo mongwe yo a kago le hlokomela gabotse bjalo ka yena, yo maikutlo a gagwe a swanago le a ka. 21Ba bangwe batho ba inyakela tša bona, ga ba nyake tša Kriste Jesu. 22Ge e le yena, go botega ga gagwe le a go tseba, ka mo a šomilego le nna go bega Ebangedi ka gona bjalo ka ngwana ge a dira le tatagwe. 23Ke yena yo ke holofelago gore ke tla mo roma ka pelapela ge ke seno bona gore ditaba di ntshepelela bjang. 24Ge Morena a ratile ke tshepha gore le nna mong nka se tšee nako ke se ka tla go lena.

25Ke bone e le tshwanelo gore ke le romele ngwanaborena, Ephafroditose, yo e lego modirikanna le mokatanikanna, yo ebilego e le motseta wa lena wa go tlo nthuša ka tše ke di hlokago. 26O le hlolosetše bohle, gomme o hlobaetšwa ke ge le kwele gore o be a fokola. 27Ke nnete o be a lwala, a ba a ba makgatheng. Fela Modimo o mo gaugetše, e sego yena fela, eupša le nna, gore manyami a se ke a ntlela a šalane morago. 28Ke ka lebaka leo ke fišegago kudu go mo roma, gore ge le mmona gape le thabe mme nna ke se sa hlobaela. 29Ka fao le mo amogele ka diatla tše pedi ka ge e le modumedikalena. Ba babjalo ka yena le ba hlomphe, 30gobane o ile a ipea kotsing ya lehu gomme o nyakile go hwa ka lebaka la modiro wo a bego a o direla Kriste, e le ge a nthuša ka tše lena le bego le sa kgone go nthuša ka tšona.

3

Boloki bja mmakgonthe

31Bjale ge, banabešo, thabang le le ba Morena. Gape go boeletša tše ke šetšego ke le ngwaletše tšona ga go ntene, kganthe lena go a le tiiša. 2Le phafogele dimpša tšeo, ke ra badiratšekgopo bao, bona baripšasetho bao. 3Gape ba lebollo la mmannete ke rena, gobane rena re khunamela Modimo ka Moya wa gagwe, gomme re ikgantšha ka Kriste Jesu. Ga re bote tša nama. 4Go bota tša mohuta woo ga se gore go a mpalela. Ge eba go na le yo a gopolago gore a ka bota tša nama, nna ke a mo phala. 5

3:5
Dit. 23:6
26:5
Bar. 11:1
Nna ke boloditšwe ke sa na le matšatši a seswai. Ke nna Moisraele ka matswalo, wa kgoro ya Benjamene; ke Moheberu wa Baheberu, ge go iwa ka go phetha melao ya Moshe, ke be ke le Mofarisei; 6
3:6
Dit. 8:3
22:4
26:9-11
ke be ke fišegela go direla Modimo mo ke bego ke bile ke hlomara kereke. Ge eba go loka ke go phetha melao ya Moshe, gona nna ke be ke sa solege. 7Fela tšeo ka moka tše ke bego nka re ke poelo, ka lebaka la Kriste ke bona e le tobo. 8Ga se tšeo fela; eupša le dilo ka moka ke bona e le tobo ge ke di bapetša le se se nago le mohola kudu, e lego go tseba Kriste Jesu, Morena wa ka. Ka lebaka la gagwe ke lobile dilo tšohle gomme ke bona tšohle e le tšhila fela, e le ge ke gabile gore Kriste e be wa ka, 9ke be selo se tee le yena ke se na boloki bjo e lego bja ka, bjo bo hwetšwago ka go phetha melao ya Moshe, fela ke na le boloki bjo bo hwetšwago ka go dumela go Kriste, boloki bja go tšwa go Modimo bja tla ka tumelo. 10Se ke se nyakago ke go tseba Kriste le go kwa maatla a tsogo ya gagwe bahung, le go ba selo se tee naye mahlokong a gagwe, ka ba wa go swana naye lehung la gagwe, 11ke holofetše gore le nna ke tla tsošwa bahung ka phela.

Tša go šianela sefoka

12Ga se gore ke re ke šetše ke atlegile goba gona go ba yo a phethegilego. Se ke se dirago ke go leka go thopa sefoka, ka gobane le nna Kriste o šetše a nthopile. 13Banabešo, ga se gore ke ipona nke ke šetše ke se thopile. Aowa; se ke se dirago ke gore tša ka morago ga ka ke a di lebala, ka obelela tša ka pele ga ka. 14Ke šianela go ba thwadi gore ke yo thopa sefoka, e lego go biletšwa ke Modimo bophelong bja legodimong ka Kriste Jesu.

15Rena ka moka ba re budulego go tša semoya a re naganeng ka mokgwa woo. Fela ge eba le nagana ka mokgwa wo mongwe, Modimo o tla le utollela se e lego sona. 16Fela se segolo a re gateleng pele ka moo re dutšego re sepela ka gona.

17

3:17
1 Bakor. 4:16
11:1
Banabešo, nkekišeng bjalo ka badumedi ba bangwe. Le phele ka mo re le bontšhitšego go phela ka gona. Le tšee malebeši go bao ba phelago ba latela mohlala wa rena. 18Gobane ba bantši ba phela e le manaba a sefapano sa Kriste. Taba ye ke šetše ke ile ka le botša yona gantši, mme bjale ke boeletša ke le botša yona ke lla. 19Pheletšo ya bona ke tahlego, modingwana wa bona ke mpa; ba kgantšha tše di bego di swanetše go ba leša dihlong, ba nagana fela ka tša lefaseng. 20Ge e le rena, ga gaborena ke legodimong, gomme re letetše Mophološi wa rena, Morena Jesu Kriste, gore o tla tla a etšwa gona. 21O tla fetoša mebele ya rena ye e sego ya selo a e fa sebopego sa go swana le sa wa gagwe wo o tagago; ke se a tlago se dira ka maatla ao a kgonago go laola tšohle ka ona.