Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Dit. 16:12
Nna, Paulose, le Timotheose, makgoba a Kriste Jesu, re dumediša badumedi bohle motseng wa Filipi ba e lego ba tee le Kriste Jesu, go akaretšwa le baetapele ba phuthego le bathuši, re re: 2Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Paulose o rapelela Bafilipi

3Ke le lebogela go Modimo wa ka nako le nako ge ke le gopola; 4gomme ka mehla ge ke le rapelela bohle ke rapela ke thabile, 5ke le lebogela ka mo le nthušitšego ka gona mo modirong wa go bega Ebangedi, go tloga tšatšing lela la mathomo go fihlela gonabjale. 6Se ke nago le nnete ya sona ke gore Modimo yo a thomilego modiro wo mobotse wo mo go lena o tla o tšwetša pele go fihlela a o phetha ka letšatši le Kriste Jesu a tla bego a etla ka lona. 7Go ntshwanetše ge ke le gopola bohle ka mokgwa wo, ka gobane le ka mo pelong ya ka. Gobane le hlakanetše kgaugelo ya Modimo le nna ke le mo kgolegong, ke emela Ebangedi ke bile ke e hloma. 8Modimo ke hlatse ya ka gore ke le hlolosetše bohle ka lerato la Kriste Jesu.

9Ke rapela gore lerato la lena le gole le eya le na le tsebo le kwešišo ye e feletšego, 10gore le kgone go kgetha se sebotse. Ke mo le tlago ba ba ba hlwekilego ba go hloka bosodi ka letšatši le Kriste a tla bego a etla ka lona. 11La ba ba ba tletšego toka ye e tlago ka Jesu Kriste gore ka yona le tumiše le be le rete Modimo.

Go phela ke Kriste

12Banabešo, ke rata ge le tseba gore tše di ntlhagetšego di thušitše kudu go tšweletša Ebangedi, 13

1:13
Dit. 28:30
baleti ba mošate le bohle moo ba be ba tseba gore nna ke ka mo kgolegong ka lebaka la Kriste. 14Gomme go golegwa ga ka go dirile gore badumedi ba bantši ba tshephe Morena, ba be le sebete go feta pele go bega molaetša wa Modimo1:14 “molaetša wa Modimo” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “molaetša”. ka mafolofolo.

15Ba bangwe ba bega molaetša wa Kriste ka tseba le kgang, mola ba bangwe bona ba o bega ka maikemišetšo a mabotse. 16Bona seo ba se dirišwa ke lerato, ka ge ba tseba gore wa ka modiro ke go emela Ebangedi. 17Ge e le bao ba tseba le kgang bona ba bega molaetša wa Kriste ka bojato, e sego ka maikemišetšo a mabotse, e le ge ba gopola gore ba ka nkokeletša mathata ge ke le ka mo kgolegong.

18Fela ba tla ntirang? Segolo ke ge molaetša wa Kriste o begwa ka mekgwa yohle – ana ke ka maaka, ana ke ka therešo – seo se a nthabiša, gomme ke tla no dula ke thabile, 19ka gobane ke a tseba gore ka dithapelo tša lena le ka go thušwa ke Moya wa Jesu Kriste ke tla ba ka lokollwa. 20Se ke se dumago kudu gape ke se holofelago ke gore ke se ke ka dira selo se se kago nteša dihlong, eupša gonabjale le ka mehla ke be le mafolofolo a gore Kriste a tumišwe ka tšohle tše ke di dirago – ana ke a phela, ana ke a hwa. 21Gape mo go nna go phela ke go direla Kriste, go hwa ke go boelwa. 22Fela ge eba nka tšwela pele le go phela nka dira mošomo wo bohlokwa. Gore na nka kgetha eng, ga ke tsebe. 23Ke tšeatšewa ke dilo tše pedi tše. Ke duma go tloga mo lefaseng ke yo dula le Kriste. Etse seo ke sona se sekaone kudu; 24fela go tšwela pele le go phela ga ka mo lefaseng go tloga go nyakega ka lebaka la lena. 25Ka ge ke na le nnete ya taba ye, ke a tseba gore ke tla no dula ke phela. Ke tla dula le lena bohle gore ke le thuše go tšwela pele tumelong mme le thabe go yona, 26gore mohla ke na le lena gape le kgone go ikgodiša kudu ka go ba ba Kriste Jesu ka lebaka la se a le diretšego sona.

27Tabakgolo ke gore le phele go ya ka mo go nyakago Ebangedi ya Kriste, gore le ge nka kgona go tlo le bona le ge nka se kgone, ke kwe gore le eme le tiile le le ba pelo e tee, gomme le tšea kgopu le hlabanela tumelo ya Ebangedi. 28Le gannyane le se boife baganetši ba lena; gomme seo e tla ba sešupo sa gore ba tla lahlwa gwa phološwa lena. Sešupo se se tšwa go Modimo. 29Gobane lena le filwe sebaka sa go direla Kriste, e sego fela ka go dumela go yena, eupša le ka go tlaišwa ka lebaka la gagwe. 30

1:30
Dit. 16:19-40
Nna le lena re lwa ntwa e tee. Ke yona yela le bonego ke e elwa, gape ye le kwago ke sa e lwa le gonabjale.

2

Boikokobetšo le bogolo bja Kriste

21Ge eba le hweditše kgothatšo mo go Kriste goba khomotšo ye e tšwago leratong, goba le ikwa le le selo se tee le Moya wo Mokgethwa, goba le ratana le bile le kwelana bohloko, 2gona ke le kgopela gore le nthabiše gagolo ka go ba le menagano ya go swana, le lerato la go swana, le maikemišetšo a go swana, le pelo ya go swana. 3Motho a se dire selo ka bojato goba ka go nyaka boikgantšho bja lefeela, eupša ka boikokobetšo a ipone a phalwa ke ba bangwe. 4A se šetše fela tša go ikhola, eupša a šetše tša go hola ba bangwe. 5Moya wo le swanetšego go ba le wona ke wo Kriste a bego a na le wona:

6Yena o be a na le tlhago ya Modimo,

fela a se bone go lebane gore a kgomarele go lekana ga gagwe le Modimo.

7A upša a ikamoga tšohle,

a ipha sebopego sa lekgoba.

A swana le batho, a iponagatša ka sebopego sa motho.

8A ikokobetša,

a theeletša Modimo go iša lehung,

lehung la sefapano.

9Ka lebaka leo, Modimo o mo phagamišitše kudu;

a mo thea leina le le phalago ohle,

10

2:10-11
Jes. 45:23
gore bohle ba legodimong le ba lefaseng le ba ka fase ga lefase2:10 “ka fase ga lefase” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela lefaseng la leswiswi ka fase ga mobu.

ba khunamele Jesu,

11batho bohle ba bege phatlalatša gore Jesu ke Morena,

ya ba ge ba reta Modimo Tatagwe.

Tagang bjalo ka dinaledi

12Barategi, ka ge le be le ntheeletša ka mehla mola ke sa na le lena, gonabjale ge ke le kgole le lena, le swanetše go ntheeletša le go feta. Dulang le katanela phološo ya lena ka tlhompho le poifo, 13gobane go rata go phetha thato ya Modimo ga lena, le go kgona go e phetha le go dirišwa ke yena.

14Le dire tšohle le sa ngongorege, le se na manganga, 15

2:15
Doit. 32:5
gore le hloke bosodi mme le be ba ba hlwekilego, le be bana ba Modimo ba ba se nago molato, ba ba phelago gare ga bakgopo le baarogi, ba ba tagago mo gare ga bona bjalo ka dinaledi leratadimeng, 16le ba fe molaetša wa bophelo. Ge le ka dira bjalo ke tla ba le lebaka la go ikgantšha ka lena ka letšatši le Kriste a tla bego a etla ka lona, gobane go tla bontšhega gore maitekelo le maitapišo ohle a ka ga se a wela fase.

17Ke ra le ge nkabe nka dirwa sehlabelo ka lebaka la tumelo ya lena ye ka boyona e lego sehlabelo se se neelwago Modimo, ke be nka thaba ka ipshina le lena ka moka. 18Ka lona lebaka leo le lena thabang le ipshine le nna.

Timotheose le Ephafroditose

19Ge Morena Jesu a ratile ke holofela gore kgauswinyana ke tla roma Timotheose moo go lena gore le nna ke tle ke we pelo ge ke ekwa tša lena. 20Gape ka ntle le yena ga ke na yo mongwe yo a kago le hlokomela gabotse bjalo ka yena, yo maikutlo a gagwe a swanago le a ka. 21Ba bangwe batho ba inyakela tša bona, ga ba nyake tša Kriste Jesu. 22Ge e le yena, go botega ga gagwe le a go tseba, ka mo a šomilego le nna go bega Ebangedi ka gona bjalo ka ngwana ge a dira le tatagwe. 23Ke yena yo ke holofelago gore ke tla mo roma ka pelapela ge ke seno bona gore ditaba di ntshepelela bjang. 24Ge Morena a ratile ke tshepha gore le nna mong nka se tšee nako ke se ka tla go lena.

25Ke bone e le tshwanelo gore ke le romele ngwanaborena, Ephafroditose, yo e lego modirikanna le mokatanikanna, yo ebilego e le motseta wa lena wa go tlo nthuša ka tše ke di hlokago. 26O le hlolosetše bohle, gomme o hlobaetšwa ke ge le kwele gore o be a fokola. 27Ke nnete o be a lwala, a ba a ba makgatheng. Fela Modimo o mo gaugetše, e sego yena fela, eupša le nna, gore manyami a se ke a ntlela a šalane morago. 28Ke ka lebaka leo ke fišegago kudu go mo roma, gore ge le mmona gape le thabe mme nna ke se sa hlobaela. 29Ka fao le mo amogele ka diatla tše pedi ka ge e le modumedikalena. Ba babjalo ka yena le ba hlomphe, 30gobane o ile a ipea kotsing ya lehu gomme o nyakile go hwa ka lebaka la modiro wo a bego a o direla Kriste, e le ge a nthuša ka tše lena le bego le sa kgone go nthuša ka tšona.