Sepedi 2000 (NSO00)
5

Batho ba ba tšhilafetšego

51Morena a re go Moshe: 2“Laela Baisraele gore yo mongwe le yo mongwe yo a nago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, goba yo a tšwago seela mmeleng, goba yo a tšhilafetšego ka gobane a kgwathile setopo, a ntšhwe mešašeng. 3E ka ba monna goba mosadi yo a tšhilafetšego, ba ntšhwe gore ba tle ba se ke ba kgotlela mešaša moo ke dulago ntshe gare ga setšhaba sa ka.” 4Baisraele ba ile ba phetha taelo ye, gomme ba ba ntšha ka moka mešašeng.

Tefo ya yo a phošeditšego motho

5

5:5-8
Lef. 5:20-26
Morena o file Moshe 6melawana ye e latelago ya Baisraele. Ge motho a ka se botegele Morena a phošetša yo mongwe, 7a ipolele sebe sa gagwe, a be a lefe motho yo a mo phošeditšego, a tlaleletše ka karolo ya bohlano ya tefo yeo. 8Eupša ge motho yoo a hwile gomme a se na moloko wa kgauswi yoo tefo e ka fiwago yena, e fiwe Morena e be ya baprista. Tefo ye e tlaleletša kgapa ya sehlabelo sa go mmoelanya le Morena se se dirilwego ka yona. 9Gape kabelo ye nngwe le ye nngwe yeo Baisraele ba e fago Morena ka tsela ye e itšeng ke ya moprista yoo e neelwago go yena. 10Moprista yo mongwe le yo mongwe a ipolokele dikabelo tše a neelwago tšona.

Tša basadi ba ba belaetšago banna ba bona

11Morena o laetše Moshe 12gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge monna a ka belaela gore mosadi wa gagwe ga a mmotegele, 13o ikgotletše ka go robala le monna yo mongwe, fela a se be le therešo ya taba yeo ka ge mosadi a e dirile sephiri – go se na hlatse, a bile a se a swarwa – 14goba ge monna a ka belaela mosadi wa gagwe, le ge e le gore mosadi ga a na molato, 15gona monna yoo a iše mosadi wa gagwe go moprista. A ye le kabelo ye e nyakegago, e lego bupi bja kilokramo e tee bja garase, eupša a se ke a e tšhela makhura a mohlware goba seorelo, ka gobane ke kabelo ya bupi ye e tšwago go monna wa pelaelo ye e direlwago go utolla therešo.

16Moprista a batametše mosadi yoo aletareng pele ga Morena. 17A tšhele meetse a makgethwa ka moruswing, a tšee lerole lebatong la Tente ya bodulo bja Morena, mme a le tšhele ka moo meetseng. 18Ke moka a hlahlamolle moriri wa mosadi, gomme a bee kabelo ya bupi ka diatleng tša gagwe. Ka diatla moprista a sware moruswi wola wa meetse a go galaka a go tliša thogako. 19A eniše mosadi yoo ka go re go yena: “Ge o se wa otswa, meetse a a thogako a ka se go dire selo. 20Eupša ge o otswitše, 21gona a Morena a go dire morogakwa le molahlwa bathong beno. A go dire moopa, a go kokomoše le dimpa. 22A meetse a a thogako a tsene ka mpeng ya gago a e kokomoše, a be a go dire moopa.”

Mosadi a fetole a re: “Ke a dumela; a Morena a dire bjalo.”

23Moprista a ngwale thogako yeo, ebe o hlatswa mangwalo ao ka meetseng ale a go galaka. 24Pele ga ge a noša mosadi yoo meetse ao a kago mo hlolela bohloko bjo bogolo, 25moprista a tšee kabelo ya bupi diatleng tša gagwe, a e abele Morena ka tsela ye e itšeng, mme a e tliše aletareng. 26A ntšhe legoswi la yona go laetša gore yohle e abetšwe Morena, mme a le tšhume aletareng, a kgone a noša mosadi yoo meetse ao. 27Ge a otswitše, meetse ao a tla mo hlolela bohloko bjo bogolo, gomme o tla kokomoga dimpa, a ba a ba moopa. E tla ba morogakwa bathong babo. 28Eupša ge a se ne molato a ka se mo dire selo, mme o tla kgona go ba le bana.

29-30Wo ke molao wa ge monna a na le lehufa mme a belaela mosadi wa gagwe gore o otswitše. Mosadi yoo a emišwe pele ga Morena, mme moprista a phethe tiro ye. 31Monna a ka se be le molato, eupša mosadi yoo, ge eba o na le molato, o tla otlwa.

6

Melao ya Banasire

61Morena o laetše Moshe 2gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge monna goba mosadi a ikanne go ba Monasire mme a ineetše go Morena, 3

6:3
Luk. 1:15
a ile beine le mabjala a mangwe. A se ke a nwa seno sa mohuta ofe le ofe se se dirilwego ka diterebe, goba a ja diterebe goba makwapi a diterebe. 4Ge e sa le Monasire a se ke a ja selo se se tšwago moterebeng, le ge e le dithapo goba makgata a diterebe.

5Ge a sa itlemile ka keno ya Banasire a se ke a kota moriri goba maledu. O itlemile ka keno nako ka moka ya ge a sa ineetše go Morena, gomme a tlogele moriri le maledu. 6-7Moriri wa gagwe ke sešupo sa go ineela ga gagwe go Modimo, ka gona a se ke a ikgotlela ka go batamela setopo, le ge e ka hlwe e le sa tatagwe, goba sa mmagwe, goba sa morwarragwe, goba sa kgaetšediagwe. 8Ge e sa le Monasire o kgethwafaleditšwe Morena.

9Ge mo pele ga gagwe go ka hwa motho ka bjako, ka fao moriri wo o neetšwego Morena wa kgotlelwa, a letele matšatši a a šupago, e be gona a kotago moriri le maledu, gomme a hlweke. 10Ka letšatši la seswai a tliše mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 11Moprista a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka le lengwe, mme ka le lengwe a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, gomme ka tsela ye a phethe tiro ya go mmoelanya le Morena ka ge a ikgotletše ka go ba kgauswi le setopo. Ka lona letšatši leo motho yoo a tlogele moriri wa gagwe o mele gape, 12a ineele Morena ka lefsa, e be Monasire gape. Nako yela ya pele ga e balwe, ka gobane moriri wa gagwe wola o bego o neetšwe Morena o ile wa kgotlelwa. A tliše kwanyana ya ngwaga o tee e be sehlabelo sa tefelo ya dibe.

13

6:13-21
Dit. 21:23-24
Ge nako ya gagwe ya go ikgethwafaletša Morena e fetile a dire ka mokgwa wo: A ye mojakong wa Tente, 14a neele Morena diruiwa tše tharo tše di se nago bosodi: kgapana ya ngwaga o tee ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, le kwanyana e tee ya tshatšana ya ngwaga o tee ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le kgapa ya sehlabelo sa kagišano. 15A tliše le seroto sa dinkgwa tše di dubilwego ntle le komelo: tše di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, le dinkgwana tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware, le dikabelo tše di nyakegago tša bupi le tša dino.

16Moprista a di neele Morena, a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 17A direle Morena sehlabelo sa kagišano ka kgapa yeo, mme a se neele Morena gotee le seroto seo sa dinkgwa; a mo neele le dikabelo tša bupi le tša dino. 18Monasire a kote moriri wa gagwe mojakong wa Tente, mme a ye a o lahlele mollong woo go wona go tšhungwago sehlabelo sa kagišano.

19Moprista a tšee legetla la kgapa le le bego le apeilwe, le senkgwa se tee le senkgwana sa phaphathiana serotong, mme a di bee ka diatleng tša Monasire. 20Ke moka moprista a di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng; ke mpho ye kgethwa ya moprista go tlaleletša mpho ya leumo le kabelo ya serope tšeo di fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. Go tloga moo Monasire a ka nwa beine.

21Yeo ke melawana ya Banasire; eupša ge yo mongwe wa bona a ka itlema go ntšha kabelo ye e fetago ye a ikanetšego yona, o swanetše go phetha se a itlemilego ka sona.

Tšhegofatšo ya boprista

22Morena o laetše Moshe 23gore a botše Arone le barwa ba gagwe gore ba šegofatše Baisraele ba re:

24Morena a go šegofatše, a go boloke;

25Morena a go edišetše sefahlego sa gagwe, a go gaugele;

26Morena a go lebelele ka botho, mme a go fe khutšo.

27Morena a ba a re: “Ge ba bolela leina la ka ka mokgwa wo go laetša gore ke setšhaba sa ka, gona nna ke tla ba šegofatša.”

7

Dikabelo tša baetapele

71Ka letšatši le Moshe a feditšego go hloma Tente ya bodulo bja Morena, o ile a e tlotša a e kgethwafatša gotee le ditlabakelo tša yona ka moka, le aletare le ditlabakelo tša yona ka moka. 2Ke moo baetapele ba Baisraele, e lego mantona a dikgorwana, bona e bego e le baetapele dikgorong tša Baisraele, bale ba bego ba hlokometše go balwa ga setšhaba, 3ba ilego ba tlišetša Morena dikabelo tša bona: dikoloi tše di selelago tša ditente, le dipholo tše lesome le tše pedi – koloi e tee e ntšhwa ke baetapele ba babedi ba babedi, le pholo e tee e ntšhwa ke moetapele o tee o tee. Ge ba di tlišitše pele ga Tente, 4Morena a re go Moshe: 5“Amogela dilo tše mme o di šomiše modirong wo o swanetšego go dirwa wa Tente; o di fe Balefi, go ya ka modiro wo kgorwana ye nngwe le ye nngwe e swanetšego go o dira.” 6Ka gona Moshe a fa Balefi dikoloi le dipholo tšeo. 7A fa Bagershone dikoloi tše pedi le dipholo tše nne; 8a fa Bamerari dikoloi tše nne le dipholo tše seswai. Modiro wa bona ka moka o be o swanetše go dirwa ba laolwa ke Ithamara, morwa wa Arone. 9Fela Moshe o ile a se ke a fa Bakehate dikoloi goba dipholo, ka gobane dilo tše kgethwa tše ba bego ba di hlokometše ba be ba swanetše go di rwala magetleng.

10Baetapele ba tliša le dikabelo tšatšing la go kgethwafatša aletare le go e tlotša. Ba tliša dimpho tša bona aletareng. 11Morena a re go Moshe: “Ba botše gore letšatši le lengwe le le lengwe moetapele yo mongwe a tliše dimpho tša gagwe tša go kgethwafatša aletare.”

12-83Ba tlišitše dikabelo tša bona ka lenaneo le:

Letšatši Kgoro Moetapele
La pele Juda Nagshone, morwa wa Aminadaba
La bobedi Isakara Netanele, morwa wa Tsuare
La boraro Sebulone Eliaba, morwa wa Helone
La bone Rubene Elitsure, morwa wa Shedeure
La bohlano Simeone Shelumiele, morwa wa Tsurishadai
La boselela Gade Elisafo, morwa wa Reuele
La bošupa Efraime Elishama, morwa wa Amihude
La seswai Manase Gamliele, morwa wa Pedatsure
La senyane Benjamene Abidane, morwa wa Gidoni
La lesome Dane Ahiesere, morwa wa Amishadai
La lesome le motšo o tee Asere Pagiele, morwa wa Okrane
La lesome le metšo ye mebedi Naftali Ahira, morwa wa Enane

Dikabelo tšeo ba di tlišitšego di be di swana: sekotlelo se tee sa silibera ya boima bja 1,5 kilokramo, le sebjana se tee sa silibera ya boima bja dikramo tše 800 ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa, tšona di tletše bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi; pane e tee ya gauta ya boima bja dikramo tše 110 e tletše seorelo; powana e tee, kgapa e tee, le kwanyana ya ngwaga o tee tša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka; phooko e tee ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe; dipoo tše pedi, dikgapa tše tlhano, diphooko tše tlhano, le dikwanyana tše di fetšago seatla tše di nago le ngwaga o tee tša sehlabelo sa kagišano.

84-88Dikabelo tše di tlišitšwego ke baetapele ba lesome le ba babedi tša go khethwafatša aletare le go e tlotša e bile tše:

dikotlelo tša silibera tše lesome le tše pedi le dibjana tša silibera tše lesome le tše pedi tša boima bja dikilokramo tše 27,4

dipane tša gauta tše lesome le tše pedi tša boima bja 1,37 kilokramo tše di tletšego seorelo

dipoo tše lesome le tše pedi, dikgapa tše lesome le tše pedi, le dikwanyana tše lesome le tše pedi tše di nago le ngwaga o tee, gotee le dikabelo tša bupi tše di sepelago natšo, tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka

diphooko tše lesome le tše pedi tša sehlabelo sa tshwarelo ya dibe

dipoo tše masome a mabedi le tše nne, dikgapa tše masome a a selelago, diphooko tše masome a a selelago, le dikwanyana tše masome a a selelago tše di nago le ngwaga o tee tša sehlabelo sa kagišano.

89Ge Moshe a tsena ka Tenteng go yo bolela le Morena, o ile a kwa Morena a mmolediša ka godimo ga sekhurumelo godimo ga Polokelo ya Kgwerano, gare ga bakerubi ba babedi.