Sepedi 2000 (NSO00)
4

Mediro ya kgorwana ya Balefi ya Kehate

41Morena o boditše Moshe 2gore a ngwale ba kgorwana ya Balefi ya Kehate ka dihlophana le malapa a bona. 3A ngwadiše banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a mahlano ba ba bego ba swanela go šoma ka Tenteng ya bodulo bja Morena. 4Modiro wa bona e be e le go hlokomela dilo tše kgethwakgethwa.

5Morena o file Moshe melawana ye e latelago: Ge mešaša e rutlollwa, Arone le barwa ba gagwe ba tsene ka Tenteng, ba fegolle seširo se se lego pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme ba phuthele Polokelo yeo ka sona. 6Ba e phuthele ka mokgopa wo boletiana, mme ka godimo ba ale lešela la botala bja legodimo, gomme ba e khwamele mapara a go e rwala.

7Ba ale lešela la botala bja legodimo tafoleng ya dinkgwa tšeo di abetšwego Morena, gomme godimo ga yona ba bee meruswi, megopo, digo, le diphafana tša dikabelo tša beine. Dinkgwa tšeo le tšona di be tafoleng. 8Ba apeše tšeo ka moka ka lešela le lehubedu, ba di pipe ka mokgopa wo boletiana, gomme ba khwamele tafola mapara a go e rwala.

9Ba tšee lešela la botala bja legodimo ba phuthele sehlomamabone le mabone a sona, ditlao, dibjana tša magala, le meruswi ya makhura a mohlware. 10Ba se phuthele le ditlabakelo tša sona ka moka ka mokgopa wo boletiana, gomme ba se bee leakong la go se rwala.

11Ka morago ga moo ba ale lešela la botala bja legodimo godimo ga aletare ya gauta, ba e pipe ka mokgopa wo boletiana, mme ba e khwamele mapara a go e rwala. 12Ba tšee dibjana ka moka tše di šomišwago ka Felong mo Gokgethwa ba di phuthele ka lešela la botala bja legodimo, ba di pipe ka mokgopa wo boletiana, mme ba di bee godimo ga leako la go di rwala. 13Ba tloše melora aletareng, mme ba apeše aletare ka lešela la bohubedu bja moretele. 14Godimo ga yona ba bee ditlabakelo ka moka tše di šomišwago tirelong go yona: dibjana tša magala, le diforoko tša mašimelo, le digarafo, le meruswi. Ke moka ba e pipe ka mokgopa wo boletiana, gomme ba e khwamele mapara a go e rwala.

15Ge e le nako ya go hlahlamolla mešaša, kgorwana ya Kehate e rwale dilo tše kgethwa, fela e be ka morago ga ge Arone le barwa ba gagwe ba feditše go di phuthela gotee le ditlabakelo tša tšona ka moka. Ba kgorwana ya Kehate ba se ke ba kgwatha dilo tšeo tše kgethwa, gore ba se hwe.

Ye ke mediro ya kgorwana ya Kehate nako ye nngwe le ye nngwe ge Tente e tlošwa.

16Eleasara, morwa wa moprista Arone, a hlokomele Tente ka moka le makhura a mabone, le seorelo sa go nkga bose, le dikabelo tša bupi tša ka mehla, le makhura a tlotšo, le ditlabakelo tša Tente, le se sengwe le se sengwe ka Tenteng se se kgethwafaleditšwego Morena.

17Morena a re go Moshe le Arone: 18“Le se ke la lesa kgorwana ya Kehate e fedišwa go Balefi 19ka lebaka la go batamela dilo tše kgethwakgethwa tše. Gore taba ye e se ke ya direga, Arone le barwa ba gagwe ba tsene ka Tenteng, ba fe monna yo mongwe le yo mongwe modiro wa gagwe, ba mmotše le gore a rwale eng. 20Eupša ge Bakehate ba ka tsena ka Tenteng ba lebelela dilo tše kgethwa le ge e le motsotswana fela, ba tla hwa.”

Mediro ya kgorwana ya Balefi ya Gershone

21Morena o boditše Moshe 22gore a ngwale ba kgorwana ya Balefi ya Gershone ka dihlophana le malapa a bona. 23A ngwadiše banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a a fetšago seatla ba ba bego ba swanela go šoma ka Tenteng ya bodulo bja gagwe. 24Ba rwale dilo tše di latelago: 25Tente, sepipetši sa yona sa ka gare le sa ka ntle, sepipetši sa mokgopa wo boletiana godimo ga yona, seširo sa mojako, 26diširo le dithapo tša kgoro ye e dikologilego Tente, aletare, seširo sa mojako wa kgoro, le ditlabakelo ka moka tše di šomišwago go hloma dilo tše. Ba phethe mediro ka moka ya dilo tše ye e swanetšego go dirwa. 27Moshe le Arone ba hlokomele gore Bagershone ba phethe mediro ka moka, mme ba rwale tšohle tše Arone le barwa ba gagwe ba ba šupago tšona. 28Ye ke mediro ya kgorwana ya Gershone ka Tenteng; ba e dire ba hlapeditšwe ke Ithamara, morwa wa moprista Arone.

Mediro ya kgorwana ya Balefi ya Merari

29Morena o boditše Moshe gore a ngwale kgorwana ya Balefi ya Merari ka dihlophana le malapa a bona. 30A ngwadiše banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a a fetšago seatla ba ba swanelago go šoma ka Tenteng ya bodulo bja gagwe. 31Ba hlokomele go rwala mahlomo a go thekga, le dipalelo, le dikota tša Tente le mabogato a yona, 32le dikota tša kgoro le mabogato a tšona, le dibapola le dithapo tša kgoro ya go rarela Tente, le ditlabakelo ka moka tše di šomišwago go di hloma. Monna yo mongwe le yo mongwe a botšwe se a swanetšego go se rwala. 33Ye ke mediro ya kgorwana ya Merari mošomong wa bona ka Tenteng; ba e dire ba hlapeditšwe ke Ithamara, morwa wa moprista Arone.

Balefi ba a balwa

34-48Ka go phetha taelo ya Morena, Moshe le Arone le baetapele ba setšhaba ba ile ba bala ba dikgorwana tše tharo tša Lefi, e lego ya Kehate, ya Gershone, le ya Merari, ka dihlophana le malapa a bona. Ba ngwala banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a mahlano ba ba swanelago go šoma ka Tenteng ya bodulo bja Morena, ba ba ngwala ka mokgwa wo:

Kgorwana Palo
Kehate 2 750
Gershone 2 630
Merari 3 200
Palomoka: 8 580

49Monna yo mongwe le yo mongwe a ngwadišwa go ya ka moo Morena a bego a laetše Moshe, gomme a fiwa modiro wa gagwe le se a swanetšego go se rwala, go ya ka moo Morena a laetšego Moshe.
5

Batho ba ba tšhilafetšego

51Morena a re go Moshe: 2“Laela Baisraele gore yo mongwe le yo mongwe yo a nago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, goba yo a tšwago seela mmeleng, goba yo a tšhilafetšego ka gobane a kgwathile setopo, a ntšhwe mešašeng. 3E ka ba monna goba mosadi yo a tšhilafetšego, ba ntšhwe gore ba tle ba se ke ba kgotlela mešaša moo ke dulago ntshe gare ga setšhaba sa ka.” 4Baisraele ba ile ba phetha taelo ye, gomme ba ba ntšha ka moka mešašeng.

Tefo ya yo a phošeditšego motho

5

5:5-8
Lef. 5:20-26
Morena o file Moshe 6melawana ye e latelago ya Baisraele. Ge motho a ka se botegele Morena a phošetša yo mongwe, 7a ipolele sebe sa gagwe, a be a lefe motho yo a mo phošeditšego, a tlaleletše ka karolo ya bohlano ya tefo yeo. 8Eupša ge motho yoo a hwile gomme a se na moloko wa kgauswi yoo tefo e ka fiwago yena, e fiwe Morena e be ya baprista. Tefo ye e tlaleletša kgapa ya sehlabelo sa go mmoelanya le Morena se se dirilwego ka yona. 9Gape kabelo ye nngwe le ye nngwe yeo Baisraele ba e fago Morena ka tsela ye e itšeng ke ya moprista yoo e neelwago go yena. 10Moprista yo mongwe le yo mongwe a ipolokele dikabelo tše a neelwago tšona.

Tša basadi ba ba belaetšago banna ba bona

11Morena o laetše Moshe 12gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge monna a ka belaela gore mosadi wa gagwe ga a mmotegele, 13o ikgotletše ka go robala le monna yo mongwe, fela a se be le therešo ya taba yeo ka ge mosadi a e dirile sephiri – go se na hlatse, a bile a se a swarwa – 14goba ge monna a ka belaela mosadi wa gagwe, le ge e le gore mosadi ga a na molato, 15gona monna yoo a iše mosadi wa gagwe go moprista. A ye le kabelo ye e nyakegago, e lego bupi bja kilokramo e tee bja garase, eupša a se ke a e tšhela makhura a mohlware goba seorelo, ka gobane ke kabelo ya bupi ye e tšwago go monna wa pelaelo ye e direlwago go utolla therešo.

16Moprista a batametše mosadi yoo aletareng pele ga Morena. 17A tšhele meetse a makgethwa ka moruswing, a tšee lerole lebatong la Tente ya bodulo bja Morena, mme a le tšhele ka moo meetseng. 18Ke moka a hlahlamolle moriri wa mosadi, gomme a bee kabelo ya bupi ka diatleng tša gagwe. Ka diatla moprista a sware moruswi wola wa meetse a go galaka a go tliša thogako. 19A eniše mosadi yoo ka go re go yena: “Ge o se wa otswa, meetse a a thogako a ka se go dire selo. 20Eupša ge o otswitše, 21gona a Morena a go dire morogakwa le molahlwa bathong beno. A go dire moopa, a go kokomoše le dimpa. 22A meetse a a thogako a tsene ka mpeng ya gago a e kokomoše, a be a go dire moopa.”

Mosadi a fetole a re: “Ke a dumela; a Morena a dire bjalo.”

23Moprista a ngwale thogako yeo, ebe o hlatswa mangwalo ao ka meetseng ale a go galaka. 24Pele ga ge a noša mosadi yoo meetse ao a kago mo hlolela bohloko bjo bogolo, 25moprista a tšee kabelo ya bupi diatleng tša gagwe, a e abele Morena ka tsela ye e itšeng, mme a e tliše aletareng. 26A ntšhe legoswi la yona go laetša gore yohle e abetšwe Morena, mme a le tšhume aletareng, a kgone a noša mosadi yoo meetse ao. 27Ge a otswitše, meetse ao a tla mo hlolela bohloko bjo bogolo, gomme o tla kokomoga dimpa, a ba a ba moopa. E tla ba morogakwa bathong babo. 28Eupša ge a se ne molato a ka se mo dire selo, mme o tla kgona go ba le bana.

29-30Wo ke molao wa ge monna a na le lehufa mme a belaela mosadi wa gagwe gore o otswitše. Mosadi yoo a emišwe pele ga Morena, mme moprista a phethe tiro ye. 31Monna a ka se be le molato, eupša mosadi yoo, ge eba o na le molato, o tla otlwa.

6

Melao ya Banasire

61Morena o laetše Moshe 2gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge monna goba mosadi a ikanne go ba Monasire mme a ineetše go Morena, 3

6:3
Luk. 1:15
a ile beine le mabjala a mangwe. A se ke a nwa seno sa mohuta ofe le ofe se se dirilwego ka diterebe, goba a ja diterebe goba makwapi a diterebe. 4Ge e sa le Monasire a se ke a ja selo se se tšwago moterebeng, le ge e le dithapo goba makgata a diterebe.

5Ge a sa itlemile ka keno ya Banasire a se ke a kota moriri goba maledu. O itlemile ka keno nako ka moka ya ge a sa ineetše go Morena, gomme a tlogele moriri le maledu. 6-7Moriri wa gagwe ke sešupo sa go ineela ga gagwe go Modimo, ka gona a se ke a ikgotlela ka go batamela setopo, le ge e ka hlwe e le sa tatagwe, goba sa mmagwe, goba sa morwarragwe, goba sa kgaetšediagwe. 8Ge e sa le Monasire o kgethwafaleditšwe Morena.

9Ge mo pele ga gagwe go ka hwa motho ka bjako, ka fao moriri wo o neetšwego Morena wa kgotlelwa, a letele matšatši a a šupago, e be gona a kotago moriri le maledu, gomme a hlweke. 10Ka letšatši la seswai a tliše mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 11Moprista a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka le lengwe, mme ka le lengwe a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, gomme ka tsela ye a phethe tiro ya go mmoelanya le Morena ka ge a ikgotletše ka go ba kgauswi le setopo. Ka lona letšatši leo motho yoo a tlogele moriri wa gagwe o mele gape, 12a ineele Morena ka lefsa, e be Monasire gape. Nako yela ya pele ga e balwe, ka gobane moriri wa gagwe wola o bego o neetšwe Morena o ile wa kgotlelwa. A tliše kwanyana ya ngwaga o tee e be sehlabelo sa tefelo ya dibe.

13

6:13-21
Dit. 21:23-24
Ge nako ya gagwe ya go ikgethwafaletša Morena e fetile a dire ka mokgwa wo: A ye mojakong wa Tente, 14a neele Morena diruiwa tše tharo tše di se nago bosodi: kgapana ya ngwaga o tee ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, le kwanyana e tee ya tshatšana ya ngwaga o tee ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le kgapa ya sehlabelo sa kagišano. 15A tliše le seroto sa dinkgwa tše di dubilwego ntle le komelo: tše di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, le dinkgwana tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware, le dikabelo tše di nyakegago tša bupi le tša dino.

16Moprista a di neele Morena, a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 17A direle Morena sehlabelo sa kagišano ka kgapa yeo, mme a se neele Morena gotee le seroto seo sa dinkgwa; a mo neele le dikabelo tša bupi le tša dino. 18Monasire a kote moriri wa gagwe mojakong wa Tente, mme a ye a o lahlele mollong woo go wona go tšhungwago sehlabelo sa kagišano.

19Moprista a tšee legetla la kgapa le le bego le apeilwe, le senkgwa se tee le senkgwana sa phaphathiana serotong, mme a di bee ka diatleng tša Monasire. 20Ke moka moprista a di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng; ke mpho ye kgethwa ya moprista go tlaleletša mpho ya leumo le kabelo ya serope tšeo di fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. Go tloga moo Monasire a ka nwa beine.

21Yeo ke melawana ya Banasire; eupša ge yo mongwe wa bona a ka itlema go ntšha kabelo ye e fetago ye a ikanetšego yona, o swanetše go phetha se a itlemilego ka sona.

Tšhegofatšo ya boprista

22Morena o laetše Moshe 23gore a botše Arone le barwa ba gagwe gore ba šegofatše Baisraele ba re:

24Morena a go šegofatše, a go boloke;

25Morena a go edišetše sefahlego sa gagwe, a go gaugele;

26Morena a go lebelele ka botho, mme a go fe khutšo.

27Morena a ba a re: “Ge ba bolela leina la ka ka mokgwa wo go laetša gore ke setšhaba sa ka, gona nna ke tla ba šegofatša.”