Sepedi 2000 (NSO00)
35

Metse ye e aroletšwego Balefi

351

35:1-8
Josh. 21:1-42
Melaleng ya Moaba, mošola wa Jordane go lebana le Jeriko, Morena a re go Moshe: 2“Botša Baisraele gore mo nageng ye ba e hweditšego ba fe Balefi metse ye mengwe ye ba ka dulago go yona, le phulo go dikologa metse yeo. 3Metse yeo e tla ba ya Balefi, mme ba dula go yona. Phulo e tla ba ya dikgomo le diruiwa tšohle tša bona. 4Naga ya phulo ye e dikologilego metse ye le e filego Balefi e be dimetara tše makgolo a mane le masome a a selelago go tloga morakong wa motse, 5mme e be ya botelele bja dimetara tše makgolo a senyane le masome a mabedi. Ka mathoko ohle a motse go be le lefelo le le bjalo gore motse o be gare. 6Le feng Balefi metse ye e selelago ya botšhabelo yeo motho a ka tšhabelago go yona ge a bolaile yo mongwe ka phošo. Godimo ga moo le ba fe le metse ye mengwe ye masome a mane le metšo ye mebedi gotee le phulo ya yona. 7Metse yohle ya bona ge e kopana e be ye masome a mane le ye seswai. 8Dikgoro tše di hweditšego naga ye kgolo di swanetše go fa Balefi metse ye mentši go feta tšeo di hweditšego naga ye nnyane.”

Metse ya botšhabelo

(Doit. 19:1-13; Josh. 20:1-9)

9

35:9-28
Doit. 19:2-4
Josh. 20:1-9
Morena o laetše Moshe 10gore a botše setšhaba sa Israele a re: “Ge le tshetše noka ya Jordane mme le gorogile nageng ya Kanana, 11le kgethe metse ya botšhabelo yeo motho a ka tšhabelago go yona ge a bolaile yo mongwe ka phošo. 12Moo o tla bolokega go moloko wa kgauswikgauswi wa mohu yo a nyakago go lefeletša yoo a bolailwego, gore yo a rwešwago molato wa go bolaya motho a se ke a bolawa ntle le go sekišwa phatlalatša. 13Le kgethe metse ye e selelago, 14ye meraro ka bohlabela bja Jordane, le ye meraro ka nageng ya Kanana. 15Ye e tla ba metse ya botšhabelo ya Baisraele le bafaladi bao ba dulago le Baisraele lebakanyana fela, goba bao ba duletšego le bona sa ruri. Yo a bolailego yo mongwe a se a ikemišetša a ka tšhabela go wo mongwe wa yona.

16-18“Fela ge motho a ka bolaya yo mongwe ka sebolai sa tshipi goba sa kota goba ka leswika, o na le molato wa polao, gomme o swanetše go bolawa. 19Moloko wa kgauswikgauswi wa mohu a bolaye mmolai yoo ge a mo hweditše.

20“Ge motho a hloile yo mongwe mme a mmolaya ka go mo kgoromeletša fase, goba ka go mo foša ka se sengwe, 21goba ka go mo tia ka letswele, o na le molato wa polao mme o swanetše go bolawa. Moloko wa kgauswikgauswi a bolaye mmolai yoo ge a mo hweditše.

22“Ge motho a ka tšhoga a bolaile yo mongwe e se ka lehloyo, e ka ba ka go mo kgoromeletša fase, goba ka go mo foša ka se sengwe, 23goba a mo kgatla ka leswika a sa mmone mme a mmolaya e se lenaba la gagwe, a bile a se a ikemišetša go mo gobatša, 24gona setšhaba se ahlole taba ya mmolai le moloko wa mohu yo a nyakago tefeletšo go ya ka ditaelo tšeo. 25Setšhaba se phološe motho yoo a nago le molato wa go bolaya motho go moloko wa mohu, mme se mmoetše motseng wa botšhabelo woo a tšhabetšego go wona. A dule moo go fihlela ge Moprista yo Mogolo wa nako yeo, yo a tloditšwego ka makhura a makgethwa, a ehwa. 26Ge motho yo a nago le molato wa go bolaya motho a ka tloga motseng wa botšhabelo wo a tšhabetšego go wona, 27gomme moloko wa mohu a mo hwetša mme a mmolaya, gona ga a na molato tefeletšong yeo ya polao. 28Motho yo a nago le molato wa go bolaya motho o swanetše go dula motseng wa botšhabelo go fihlela ge Moprista yo Mogolo a ehwa; ka morago ga moo gona a ka gomela gae. 29Melao ye e ama lena le ditlogolo tša lena mo gongwe le mo gongwe mo le ka bego le dula gona.

30

35:30
Doit. 17:6
19:15
“Motho yo a rwešwago molato wa polao a ka bonwa molato gomme a bolawa fela ge dihlatse tše pedi goba go feta fao di hlatsela bjalo; bohlatse bja hlatse e tee ga bja lekana go ka thekga molato wa polao. 31Mmolayi yo a bonwego molato wa polao o swanetše go bolawa. A ka se pheme kotlo ya gagwe ka go lefa ka tšhelete. 32Le se ke la dumelela motho yo a tšhabetšego motseng wa botšhabelo go lefa gore a boele gae pele ga ge Moprista yo Mogolo a ehwa. 33Le se ke la kgotlela naga ye le dulago go yona. Polao e kgotlela naga, gomme ga go ka moo go ka phethagatšwago tiro ya tlhwekišo ya naga yeo motho a bolaetšwego go yona ka gona, ntle le ka lehu la mmolai. 34Le se ke la tšhilafatša naga ye le dulago go yona moo go dulago nna, ka gobane ke nna Morena, gomme ke dula gare ga setšhaba sa Israele.”

36

Bohwa bja basadi ba ba nyetšwego

361Dihlogo tša malapa a kgorwana ya Gileade, morwa wa Makire, setlogolwana sa Manase, morwa wa Josefa, di ile tša ya go Moshe le go baetapele ba bangwe 2

36:2
Num. 27:7
tša re: “Morena o laetše wena, mong wa rena, gore o arolele setšhaba sa Israele naga ka go dira matengwa. O go laetše le gore naga ya moloko wa rena, Tselofohade, o e fe barwedi ba gagwe. 3Eupša ge ba ka nyalwa ke banna ba kgoro ye nngwe, naga ya bona e tla ba ya kgoro yeo, gomme ye e aroletšwego rena ya fokotšega. 4Ka Ngwaga wa Poetšo naga ya barwedi ba Tselofohade e tla tsenyetšwa sa ruri kgorong ye ba nyetšwego go yona, mme ya lahlegela kgoro ya botatagorena.”

5Ka gona Moshe a fa setšhaba sa Israele taelo ye e tšwago go Morena a re: “Se kgoro ya Manase e se bolelago ke therešo, 6ka gona Morena o re barwedi ba Tselofohade ba ka nyalwa ke mang goba mang yo ba mo ratago, fela e be monna wa kgoro ya gabobona. 7Naga ya Moisraele yo mongwe le yo mongwe e tla fela e tlemagane le kgoro ya gabo. 8Mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a hwetšago bohwa bja naga kgorong ya Israele o swanetše go nyalwa ke monna yo e lego wa kgoro yeo. Ka tsela ye Moisraele yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša bohwa bja borakgolokhukhu ba gagwe, 9gomme bohwa bjoo bo ka se tloge go kgoro ye nngwe bja ya go ye nngwe. Kgoro ye nngwe le ye nngwe e tla fela e itshwaretše naga ya yona.”

10-11Ka gona Magla, Tirtsa, Hogla, Milka le Noa, barwedi ba Tselofohade, ba dira ka moo Morena a laetšego Moshe, gomme ba nyalwa ke dikgaetšedi tša bona tša kgoro. 12Ba ile ba nyalwa dikgorwaneng tša kgoro ya Manase, morwa wa Josefa, mme naga ya bona ya fela e le kgorong ya botatagobona.

13Tšeo ke ditaelo le melawana ye Morena a e filego Baisraele ka Moshe melaleng ya Moaba, mošola wa Jordane go lebana le Jeriko.