Sepedi 2000 (NSO00)
32

Dikgoro tša ka bohlabela bja Jordane

(Doit. 3:12-22)

321Kgoro ya Rubene le ya Gade di be di na le diruiwa tše ntši kudu. Ge ba bona gore naga ya Jasere le ya Gileade ke selete se se loketšego leruo, 2ba ya go Moshe le Eleasara le baetapele ba bangwe ba setšhaba ba re: 3-4“Selete se Morena a thušitšego Baisraele gore ba se thope – motse wa Atharote, wa Dibone, wa Jasere, wa Nimra, wa Heshbone, wa Elale, wa Sibma, wa Nebo le wa Beone – ke naga ye e loketšego diruiwa, mme rena re na le leruo le lentši. 5Hle, re fe naga ye e be ya rena, gomme o se ke wa re tshediša noka ya Jordane ra yo dula gona.”

6Moshe a ba fetola a re: “A le nyaka go dula fa mola Baisraele ba gabolena ba eya ntweng? 7Le reng le nyaka go nola setšhaba sa Israele moko gore se se tshele noka ya Jordane sa tsena nageng ye Morena a ba filego yona? 8

32:8-9
Num. 13:17-33
Seo ke se botatagolena ba se dirilego ge ke ba roma go tloga Kadeshe-Barnea go tlo hlola naga. 9Ba fihla moeding wa Eshkolo mme ba bona naga, eupša ge ba boa, ba nola setšhaba moko gore se se ke sa tsena nageng ye Morena a ba filego yona. 10
32:10-13
Num. 14:26-35
Morena a ba galefela tšatši leo, gomme a ena a re: 11‘Ruriruri, ka ge ba se ba mpotegela, ga go monna yo a nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta moo yo a tšwilego Egepeta yo a tlago tsena nageng ye ke enetšego Abrahama le Isaka le Jakobo ka re ke tla ba fa yona.’ 12Keno yeo e be e akaretša yo mongwe le yo mongwe, ntle le Kalebe, morwa wa Jefune, Mokenase, le Joshua, morwa wa Nunu; bona ba ile ba fela ba botegetše Morena. 13Morena a galefela setšhaba mme a se tlarumiša lešokeng mengwaga ye masome a mane, go fihlela ge moloko woo wa go mo galefiša o hwile ka moka. 14Mme bjale le eme botatagolena legato, lešabana le lefsa la banna ba dibe ba ba itokišeditšego go theošetša bogale bjo bošoro bja Morena godimo ga Baisraele gape! 15Ge lena batho ba Rubene le ba Gade bjale le gana go latela Morena, o tla boeletša a tlogela setšhaba se mo lešokeng, gomme le tla be le se bolaile ka moka.”

16Ba ile ba tla go Moshe ba re: “Re dumelele re agele dihuswane tša rena mašaka ka maswika, re agele le bana ba rena le basadi le batšofadi metse ye e ageleditšwego ka merako. 17Ke moo re tlago itokišetša go ya ntweng le Baisraele ba gaborena re ba etile pele go fihlela re ba goroša nageng ye e tlago ba ya bona. Ge tšeo di direga bana ba rena le basadi le batšofadi ba tla be ba dula mo metseng ye e ageleditšwego ka merako, ba šireleditšwe gore ba se hlaselwe ke badudi ba naga ye. 18Re ka se boele magaeng a rena pele Baisraele ka moka ba thopa naga ye ba e aroletšwego. 19Re ka se arolelane naga le bona ka mošola wa Jordane, ka gobane re šetše re tšere ya rena karolo ka mono bohlabela bja Jordane.”

20Moshe a ba fetola a re: “Ge le tloga le tiišitše go dira se le se bolelago, gona itlhameng mo pele ga Morena. 21Banna bohle ba lena ba ba itlhamilego ba tshele Jordane, mme ka taelo ya Morena ba hlasele manaba a rena go fihlela Morena a ba rakile 22mme a tšere naga yeo. Ka morago ga moo le ka ipoela, ka gobane le tla be le phethile se le swanetšego go se phethela Morena le Baisraele ba gabolena. Ke moo Morena a tlago dumela gore naga ye ya ka bohlabela bja Jordane ke ya lena. 23Eupša ge le ka se phethe ka mo le tshephišitše ka gona, le tla be le fošetša Morena. Le se ke la iphora; le tla otlelwa sebe seo sa lena. 24Ka gona agang metse ya lena le mašaka a dihuswane tša lena, fela le dire se le se tshephišitšego.”

25Banna ba Gade le ba Rubene ba mo fetola ba re: “Rena, bahlanka ba gago, re tla dira ka moo o re laelago ka gona. 26Basadi ba rena le bana ba rena ba tla šala mo metseng ya Gileade le diruiwa tša rena tšohle. 27Eupša rena ka moka ba re itlhametšego ntwa re tla tshela Jordane mme ra lwa re laolwa ke Morena ka moo o boletšego ka gona, mong wa rena.”

28

32:28-32
Josh. 1:12-15
Ka gona Moshe a fa Eleasara le Joshua le baetapele ba bangwe ba Baisraele ditaelo tše: 29“Ge banna ba Gade le ba Rubene ba ka tshela Jordane ba itlhametše ntwa ka taelo ya Morena, le ge ka thušo ya bona le ka kgona go thopa naga, gona le ba fe naga ya Gileade gore e be lefa la bona. 30Eupša ge ba ka se tshele Jordane mme ba se ye ntweng le lena, gona ba arolelane le lena naga nageng ya Kanana.”

31Banna ba Gade le ba Rubene ba mo fetola ba re: “Rena, bahlanka ba gago, re tla dira bjalo ka ge Morena a laetše. 32Ka taelo ya gagwe re tla tshelela ka nageng ya Kanana re itlhametše ntwa, gore naga ye ya ka bohlabela bja Jordane e tle be ya rena.”

33Ka gona Moshe a fa kgoro ya Gade le ya Rubene le seripa sa kgoro ya Manase naga ka moka ya Kgoši Sihone wa Baamore le ya Kgoši Ogo wa Bashane, gotee le metse le naga ya tikologo yeo. 34Kgoro ya Gade ya tsošološa motse wo o ageleditšwego wa Dibone, wa Atharote, wa Aroere, 35wa Atharote-Shofane, wa Jasere, wa Jogoboha, 36wa Bethe-Nimra, le wa Bethe-Haramo. Ba ile ba aga le mašaka a dihuswane. 37Kgoro ya Rubene ya tsošološa Heshbone, Elale, Kiriathaime, 38Nebo, Baale-Meone (leina le le ile la fetošwa), le Sibma. Ba ile ba rea metse ye ba e tsošološitšego maina a mafsa.

39Kgorwana ya Makire, morwa wa Manase, e ile ya hlasela naga ya Gileade, ya e thopa, mme ya raka Baamore ba ba bego ba le fao. 40Ka gona Moshe a fa kgorwana ya Makire naga ya Gileade, mme ba dula fao. 41Jaire, wa kgoro ya Manase, o ile a yo thopa metsana ye mengwe a e rea leina la metse ya Jaire. 42Nobage o ile a yo thopa Kenate le metse ya yona, mme a e reela leina la gagwe la Nobage.

33

Leeto la go tloga Egepeta go ya Moaba

331Lenaneo le le latelago ke la maina a mafelo ao Baisraele ba hlomilego mešaša go wona ka morago ga ge ba tlogile Egepeta ba etilwe pele ke Moshe le Arone. 2Ka taelo ya Morena Moshe o be a ngwala leina la lefelo leo ba fihlago go lona nako ye nngwe le ye nngwe ge ba hloma mešaša.

3Setšhaba sa Israele se tlogile Egepeta ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya mathomo ya ngwaga, letšatši le le latelago Paseka ya mathomo. Ka tšhireletšo ya Morena ba ile ba tloga motseng wa Ramsese Baegepeta ba ba bona gabotse. 4Ka nako yeo Baegepeta ba be ba boloka bašemane ba maitšibolo bao Morena a bego a ba bolaile. Ka go bolaya maitšibolo ao Morena o ile a otla medimo ya Baegepeta.

5Baisraele ba ile ba tloga Ramsese, ba yo hloma mešaša Sukote. 6Go tloga Sukote ba yo hloma mešaša Ethamo ka lešing la lešoka. 7Go tloga moo ba gomela morago Pi-Hagirote, ka bohlabela bja Baale-Tsefone, gomme ba yo hloma mešaša kgauswi le Migdolo. 8Ba tloga Pi-Hagirote ba tshela Lewatle la Mahlaka.33:8 “Lewatle la Mahlaka” Lebelela “Lewatlekhubedu” ka Lenanentšung. Ka morago ga go sepela matšatši a mararo lešokeng la Ethamo, ba yo hloma mešaša Mara. 9Go tloga moo ba ya Elime moo ba hlomilego mešaša, ka gobane go be go le methopo ya meetse ye lesome le ye mebedi, le mehlare ya mepalema ye masome a a šupago.

10Ba tloga Elime ba yo hloma mešaša kgauswi le kgogometšana ya Suez. 11Go tloga moo ba yo hloma mešaša lešokeng la Tsine. 12Go tloga moo ba yo hloma mešaša Dofka, 13mme go tloga moo ba yo e hloma Alushe. 14Ba tloga mo ba yo e hloma Refidime, moo go bego go se meetse a go nwa.

15-37Ge ba tloga Refidime ba eya thabeng ya Hore ba ile ba hloma mešaša mafelong a a latelago: lešokeng la Sinai, Kibrote-Taaba, Hatserote, Ritma, Rimone-Peretse, Libna, Risa, Kehelata, thabeng ya Shefere, Harada, Makhelote, Tahate, Terage, Mitika, Hashmona, Moserote, Bene-Jaakane, Hore-Gidgade, Jotobatha, Abrona, Etsione-Gebere, lešokeng la Tsine (ke go re Kadeshe), le thabeng ya Hore, mollwaneng wa naga ya Edomo.

38-39

33:38
Num. 20:22-28
Doit. 10:6
32:50
Ka taelo ya Morena moprista Arone a namela thaba ya Hore. A hlokafalela moo, a na le mengwaga ye lekgolo le masome a mabedi le metšo ye meraro, ka letšatši la pele la kgwedi ya bohlano ya ngwaga wa masome a mane ka morago ga ge Baisraele ba tlogile Egepeta.

40

33:40
Num. 21:1
Kgoši ya Arade ka borwa bja Kanana a kwa gore Baisraele ba etla.

41-49Ge ba tloga thabeng ya Hore ba eya melaleng ya Moaba ba ile ba hloma mešaša mafelong a a latelago: Tsalmona, Punone, Obote, maropeng a Abarime nageng ya Moaba, Dibone-Gade, Almone-Diblataima, thabeng ya Abarime kgauswi le thaba ya Nebo, le melaleng ya Moaba, mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko, gare ga Bethe-Jeshimote le Moedi wa Megohlo.

Ditaelo pele go tshelwa Jordane

50Moo melaleng ya Moaba, mošola wa Jordane go lebana le Jeriko, Morena a fa Moshe 51ditaelo tše di latelago tša Baisraele: “Ge le tshela Jordane le tsena nageng ya Kanana, 52le rake badudi ka moka ba naga yeo. Le pšhatlaganye medimo yohle ya bona ya diswantšho ya matlapa le ya ditshipi, le phušole le dintotoma tšeo go tšona ba khunamelago medimo ya diswantšho. 53Le tšeeng naga yeo le dule go yona, ka gobane ke le fa yona. 54

33:54
Num. 26:54-56
Le aroleng naga go ya ka dikgoro le dikgorwana tše di fapanego ka go dira matengwa, le fe kgorwana ye e nago le batho ba bantši naga ye kgolo, mme kgorwana ya batho ba bannyane le efe naga ye nnyane. 55Eupša ge le ka se rake badudi ba naga yeo, bao ba šetšego ba tla ba bjalo ka dilabi tša go le fahla ka mahlong, goba meetlwa ya go le hlaba mahlakore, le gona ba tla lwa le lena. 56Ge le ka se ba rake, ke tla le dira se ke ikemišeditšego go ba dira sona.”

34

Mellwane ya naga

341Morena o file Moshe 2ditaelo tše di latelago tša setšhaba sa Israele: “Ge le fihla nageng ya Kanana ye ke le fago yona, mellwane ya lena e be ye e latelago. 3Mollwane wa ka borwa o tloge lešokeng la Tsine go ipata le mollwane wa Edomo. O thome ka bohlabela magomong a ka borwa a Lewatle le le Hwilego. 4O lebe borwa go ya Sefateng sa Diphepheng, mme o tšwele pele go putla Tsine, go ya borwa go fihla Kadeshe-Barnea. Go tloga moo o lebe leboabodikela go ya Hatsare-Adara le go fetela go Atsmone, 5moo o swanetšego go leba moeding wa noka ya Egepeta, mme wa felela Lewatleng la Mediteraniene.

6“Mollwane wa ka bodikela e be Lewatle la Mediteraniene.

7“Mollwane wa ka leboa o tloge Mediteraniene o lebe thabeng ya Hore, 8mme go tloga moo o ye sefateng sa Hamate. O fetele Tsedade 9le Sifrone, mme o felele Hatsare-Enane.

10“Mollwane wa ka bohlabela o tloge Hatsare-Enane o lebe Shefamo. 11Go tloga moo o ye borwa Ribla, ka bohlabela bja Aine, mme o gome mebotong ya lebopong la ka bohlabela la letsha la Genesarete, 12mme o ye borwa ka noka ya Jordane go fihla Lewatleng le le Hwilego.

“Ye e be mellwane ye mene ya naga ya lena.”

13

34:13
Num. 26:52-56
34:13-15
Josh. 14:1-5
Ka gona Moshe a re go Baisraele: “Še naga ye le tlago e hwetša ka go dira matengwa, naga ye Morena a laetšego gore e fiwe dikgoro tše senyane le seripa sa kgoro. 14-15Kgoro ya Rubene le ya Gade le seripa sa kgoro ya Manase ba šetše ba hweditše naga ya bona ka bohlabela bja Jordane go lebana le Jeriko, ye e arotšwego go ya ka malapa a bona.”

Baetapele ba ba bego ba hlokometše go arola naga

16Morena a re go Moshe: 17“Moprista Eleasara le Joshua, morwa wa Nunu, ba arolele setšhaba naga. 18O tšee le moetapele o tee kgorong ye nngwe le ye nngwe go ba thuša go e arola.” 19-28Banna bao Morena a ba kgethilego šeba:

Kgoro Moetapele
Juda Kalebe, morwa wa Jefune
Simeone Shemuele, morwa wa Amihude
Benjamene Elidade, morwa wa Kislone
Dane Buki, morwa wa Jogli
Manase Haniele, morwa wa Efode
Efraime Kemuele, morwa wa Shiftane
Sebulone Elitsafane, morwa wa Parnage
Isakara Paltiele, morwa wa Asane
Asere Ahihude, morwa wa Shelomi
Naftali Pedahele, morwa wa Amihude

29Ba ke banna bao Morena a ba laetšego go abaganyetša Baisraele naga kua Kanana.