Sepedi 2000 (NSO00)
24

241Fela bjale Bileamo o be a šetše a tseba gore Morena o rata gore a šegofatše setšhaba sa Israele, ka gona a se ke a hlwa a ilo phekolwa bjalo ka pele. O ile a retologela lešokeng 2gomme a bona setšhaba sa Israele se hlomile mešaša, kgoro ka kgoro. Moya wa Modimo wa mo tsena, 3gomme a hlaba sereto a re:

“Go bolela Bileamo,

morwa wa Beore,

monna yo a utollelwago dipono,24:3 “monna ... dipono” goba “monna yo a pontšego”

4mokwi wa tše Modimo a di bolelago,

malotšhaakhuname,

etšwe a ntšhitše mahlo dinameng,

a bona pono tša Ramaatlaohle.

5E botse bjang mešaša ya ditlogolo tša Jakobo;

mekutwana ya Baisraele ga se ka go kgahliša.

6E swana le melokoloko ya mepalema,

e etša dirapa tše di bapilego le noka,

nke ke dikgophana tše di bjetšwego ke Morena,

goba mesedere ye e bapetšego le meetse.

7Didiba tša bona di tla falala,

gomme ba bjala dipeu mašemong a monola wo montši.

Kgoši ya bona e tla feta Agage ka bogolo,

mme mmušo wa gagwe o tla tumišwa.

8Modimo yo a ba ntšhitšego Egepeta

o ba lwela bjalo ka nare.

Ba fediša manaba a bona,

ba ba robaganya mašapo,

ba thokgaganya mesebe ya bona.

9

24:9
Gen. 12:3
49:9
Setšhaba se se bjalo ka tau ye maatla;

ge e patlame ke mang yo a ka e tshwenyago?

Yo a šegofatšago Baisraele o tla šegofatšwa,

yo a ba rogakago le yena o tla rogakwa.”

10Balaka a huna matswele a befetšwe, a re go Bileamo: “Ke go bileditše gore o rogake manaba a ka, eupša bjale ke gararo o ba šegofatša bakeng sa gore o ba rogake. 11Gona sepela ga geno! Ke go holofeditše gore ke tla go putsa, eupša Morena o go thibetše go hwetša moputso woo.”

12Bileamo a mo fetola a re: “Ke boditše batseta bale o ba romilego go nna gore 13le ge o ka mpha silibera le gauta ka moka ya mošate wa gago, nka se kgone go tshela taelo ya Morena ka go dira se sengwe ka bonna. Ke tla bolela fela se Morena a mpotšago gore ke se bolele.”

Direto tša mafelelo tša Bileamo

14Bileamo a re go Balaka: “Bjale ke boela morago go batho ba gešo, fela pele ga ge ke tloga ke go lemoša se setšhaba sa Israele se tlago se dira setšhaba sa gago ka moso.” 15Ke moka a hlaba sereto a re:

“Go bolela Bileamo, morwa wa Beore,

monna yo a utollelwago dipono,24:15 “monna ... dipono” goba “monna yo a pontšego”

16mokwi wa tše Modimo a di bolelago,

motsebi wa tše di tsebjago ke Yogodimodimo,

malotšhaakhuname,

etšwe a ntšhitše mahlo dinameng,

a bona pono tša Ramaatlaohle.

17Ke bona kgoši a le kgole;

ga se a tšwa a fihla, fela o tla tla.

O tla rotoga ditlogolong tša Jakobo bjalo ka naledi.

O tla tšwa go Baisraele bjalo ka naledi ya mosela.

O tla pšhatlaganya Bamoaba dihlogo,

a šilaganya magata a setšhaba ka moka sa Sete.

18O tla fenya manaba a gagwe kua Edomo,

a tšea naga ya bona ya ba ya gagwe,

Gomme Baisraele ba tia ya ba ba maatla.

19Ditlogolong tša Jakobo go tla tšwa mmuši,

a fediša mašaletšana a motse.”

20Bileamo a bona Baamaleke ponong, mme a hlaba sereto a re:

“Amaleke e be e le setšhaba se maatla go feta tšohle,

fela mafelelong se tla hwela sa ruri.”

21-22Ponong a bona Bakene, mme a hlaba sereto a re:

“Le ge mo le dulago gona, lena Bakene,

go šireletšegile boka sehlaga legageng,

le tla fedišwa ge Asiria e le thopa.”24:21-22 Ka Seheberu temana 22 ga e kwagale gabotse.

23Bileamo a hlaba sereto a re:

“Joo, a setšhaba se se kgobokanago ka leboa24:23 “a ... leboa” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke bomang?

24Bašwahledi ba tla tla ka maselawatle ba etšwa Saeprose;

ba tla fenya Asiria le Ebere,

eupša le bona ba tla bolawa.”

25Ke moka Bileamo a tloga a boela ga gabo; Balaka le yena a swara ya gagwe tsela.

25

Setšhaba sa Israele kua Peore

251E ile ya re ge Baisraele ba hlomile mešaša Moeding wa Megohlo, banna ba thoma go robala le basadi ba Bamoaba. 2Basadi bao ba ba laletša go tla didimong tše ba bego ba di direla modimo wa Moaba. Baisraele ba ja dijo tša mohuta woo mme ba khunamela modimo wa seswantšho, 3Baale wa Peore. Ka go itlemaganya le modimo yoo ba ile ba galefiša Morena, 4gomme yena a re go Moshe: “Tšea baetapele ka moka ba Israele mme o nkgodiše ka go ba bolaya letšatši le hlabile;25:4 “letšatši le hlabile” goba “phatlalatša” ke moo ke tlago tlogela go galefela setšhaba se.” 5Moshe a re go baetapele: “Yo mongwe le yo mongwe wa lena o swanetše go bolaya monna wa kgoro ya gabo yo a itlemagantšego le Baale wa Peore.”

6Yo mongwe wa Baisraele a tsenya mosadi wa Momidiane mošašeng wa gagwe Moshe le setšhaba ka moka ba lebeletše mola ba sa lla mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 7Ge Finease, morwa wa Eleasara, setlogolo sa moprista Arone, a bona seo, a emelela a tloga go setšhaba. A ya a tšea lerumo, 8a latela monna yoo le mosadi yoo ka moo mošašeng, mme a ba phuleletša ka babedi ga bona ka lona. Ka tsela ye bolwetši bja leuba bjoo bo bego bo fetša Baisraele bja emišwa, 9fela bo be bo šetše bo bolaile batho ba dikete tše masome a mabedi le tše nne.

10Morena a re go Moshe: 11“Ka lebaka la seo Finease a se dirilego ga ke sa galefetše setšhaba sa Israele. Ga se a kgotlelela gore modimo wo mongwe ka ntle ga ka a khunamelwe, mme lebaka ke lona leo ge ke se ka ba fediša mola ke sa befetšwe. 12Ka gona, mmotše gore ke dira kgwerano le yena. 13Yena le ditlogolo tša gagwe ba beetšwe sa ruri go ba baprista, ka gobane ga se a kgotlelela gore modimo wo mongwe ka ntle ga ka o khunamelwe, mme ka go realo o boelantše setšhaba le nna.”

14Leina la Moisraele yo a bolailwego le mosadi wa Momidiane e be e le Simri, morwa wa Salu, hlogo ya lapa le lengwe kgorong ya Simeone. 15Leina la mosadi yoo e be e le Kosbi. Tsure, tatagwe, e be e le kgoši ya sehlopha se sengwe sa dikgorwana tša Bamidiane.

16Morena a laela Moshe a re: 17“Hlasela Bamidiane, o ba fediše 18ka lebaka la bobe bjo ba le dirilego bjona ge ba le hlalefetša kua Peore, le ka lebaka la Kosbi yo a bolailwego nako yela ya bolwetši bja leuba gona moo.”

26

Go balwa ga setšhaba la bobedi

261

26:1-51
Num. 1:1-46
Ka morago ga bolwetši bjoo bja leuba Morena a re go Moshe le Eleasara, morwa wa Arone: 2“Balang setšhaba ka moka sa Israele ka malapa a sona, banna bohle ba ba nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta fao ba e kago ba bahlabani.” 3-4Moshe le Eleasara ba phetha taelo yeo, mme ba kgobokanya banna ka moka ba mengwaga yeo. Ba kgobokana melaleng ya Moaba, mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko.

Baisraele ba ba tšwilego Egepeta šeba:

5Kgoro ya Rubene, leitšibolo la Jakobo: dikgorwana tša Enoko, Palu, 6Hetserone le Karmi. 7Dikgorwana tše di be di na le banna ba 43 730. 8Ditlogolo tša Palu e bile Eliaba 9le barwa ba gagwe, Nemuele, Datane le Abiramo. Ba ke Datane le Abiramo bale ba go kgethwa ke setšhaba. Ba ile ba tšea kgang le Moshe le Arone, gomme ba ikopanya le lekoko la Korage ge le tsogela Morena maatla. 10Lefase le ile la palega gomme la ba metša, mme ba hwa le Korage le lekoko la gagwe mola mollo o fediša banna ba 250; e ile ya ba seeletši go setšhaba. 11Eupša barwa ba Korage ga se ba ka ba bolawa.

12Kgoro ya Simeone: dikgorwana tša Nemuele, Jamine, Jakine, 13Serage le Shaulo. 14Dikgorwana tše di be di na le banna ba 22 200.

15Kgoro ya Gade: dikgorwana tša Tsifione, Hagi, Shuni, 16Osni, Eri, 17Arode le Areli. 18Dikgorwana tše di be di na le banna ba 40 500.

19-21Kgoro ya Juda: dikgorwana tša Shela, Peretse, Serage, Hetserone le Hamule. Barwa ba Juda ba babedi, Ere le Onane, ba hwetše nageng ya Kanana. 22Dikgorwana tše di be di na le banna ba 76 500.

23Kgoro ya Isakara: dikgorwana tša Tola, Puba, 24Jashube le Shimrone. 25Dikgorwana tše di be di na le banna ba 64 300.

26Kgoro ya Sebulone: dikgorwana tša Serede, Elone le Jagliele. 27Dikgorwana tše di be di na le banna ba 60 500.

28Dikgoro tša Josefa, yo e bilego tatagobarwa ba babedi, Manase le Efraime.

29Kgoro ya Manase: Makire, morwa wa Manase, e bile tatagoGileade, gomme dikgorwana tše di latelago di tšwile go Gileade: 30dikgorwana tša Jesere, Heleke, 31Asriele, Shekeme, 32Shemida le Hefere. 33Tselofohade, morwa wa Hefere, o ile a se ke a ba le barwa, a ba le barwedi fela; maina a bona e be e le Magla, Noa, Hogla, Milka le Tirtsa. 34Dikgorwana tše di be di na le banna ba 52 700.

35Kgoro ya Efraime: dikgorwana tša Shutelage, Bekere le Tahane. 36Kgorwana ya Erane e be e tšwile go Shutelage. 37Dikgorwana tše di be di na le banna ba 32 500.

Tšeo ke dikgorwana tše di tšwilego go Josefa.

38Kgoro ya Benjamene: dikgorwana tša Bela, Ashbele, Ahiramo, 39Shefufane le Hufamo. 40Dikgorwana tša Arde le Naamane di be di tšwile go Bela. 41Dikgorwana tše di be di na le banna ba 45 600.

42Kgoro ya Dane: kgorwana ya Shuhamo 43ye e bego e na le banna ba 64 400.

44Kgoro ya Asere: dikgorwana tša Jimna, Jishbi le Beria. 45Dikgorwana tša Hebere le Malkiele di be di tšwile go Beria. 46Asere o bile le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Serage. 47Dikgorwana tše di be di na le banna ba 53 400.

48Kgoro ya Naftali: dikgorwana tša Jagtsiele, Guni, 49Jetsere le Shileme. 50Dikgorwana tše di be di na le banna ba 45 400.

51Banna ka moka ba Israele e be e le ba 601 730.

52

26:52-56
Num. 34:13
Josh. 14:1-2
Morena a re go Moshe: 53“Arola naga ka dikgoro, go ya ka bontši bja batho ba tšona. 54-56O arole naga ka go dira matengwa, gomme kgoro ye e nago le batho ba bantši o e fe karolo ye kgolo, mme kgoro ya batho ba bannyane o e fe karolo ye nnyane.”

57Kgoro ya Lefi e be e bopilwe ke dikgorwana tša Gershone, Kehate le Merari. 58Ditlogolo tša bona di be di akaretša dihlophana tša Libni, Hebrone, Magli, Mushi le Korage. Kehate e bile tatagoAmramo, 59yo a bego a nyetše morwedi wa Lefi, Jogobede, yo a tswetšwego Egepeta. O belegetše Amramo barwa ba babedi, Arone le Moshe, le morwedi, Miriamo. 60

26:60
Num. 3:2
Arone o bile le barwa ba bane, Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. 61
26:61
Lef. 10:1-2
Num. 3:4
Nadaba le Abihu ba ile ba hwa mola ba tlišetša Morena mollo wo o sego wa dumelelwa. 62Balefi ba be ba na le banna le bašemane ba 23 000 ba ba nago le kgwedi e tee goba go feta fao. Ba ile ba se ngwalwe le Baisraele ba bangwe ka gore ba ile ba se ke ba fiwa karolo ya naga mo go Baisraele.

63Dikgorwana tše ka moka di ile tša ngwalwa ke Moshe le Eleasara ge ba bala Baisraele melaleng ya Moaba mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko. 64Gare ga bona go be go se gwa šala le monna o tee wa bale ba go balwa ge Moshe le Arone ba ngwala setšhaba la mathomo lešokeng la Sinai. 65

26:65
Num. 14:26-35
Morena o be a boletše gore ka kgonthe bohle ba tla hwela lešokeng, gomme ka moka ba ile ba hwela moo ntle le Kalebe, morwa wa Jefune, le Joshua, morwa wa Nunu.