Sepedi 2000 (NSO00)
22

Kgoši ya Moaba e roma batho go yo bitša Bileamo

221Baisraele ba fetela pele, ba yo hloma mešaša melaleng ya Moaba, ka bohlabela bja Jordane go lebana le Jeriko.

2Ge kgoši ya Moaba, Balaka, morwa wa Tsiporo, a ekwa se Baisraele ba se dirilego Baamore, 3le gore Baisraele e be e le ba bantši, yena le setšhaba ka moka sa Moaba ba boifa kudu. 4Bamoaba ba re go baetapele ba Bamidiane: “Lešaba le le kgauswi le go senya se sengwe le se sengwe mo tikologong ya rena, go swana le ge poo e garola bjang phulong.” Ka gona Kgoši Balaka 5

22:5
Num. 31:8
2 Pet. 2:15-16
Jud. 11
a roma batseta go yo bitša Bileamo, morwa wa Beore, yo a bego a le Petore kgauswi le noka ya Yufratese, nageng ya Amao. Ba mo išetša molaetša wa go re: “Ke go tsebiša gore go na le setšhaba se sengwe se se tšwago Egepeta; se aparetše naga mme se ipeile kgauswi le rena. 6Ba re feta ka bontši; ka gona, hle, tlaa o nthogakele bona. Ke moo mohlomongwe re tlago kgona go ba fenya mme ra ba ntšha nageng. Ke tseba gore ge o šegofatša motho o a šegofala, le ge o mo rogaka e ba yo a rogakilwego.”

7Ka gona baetapele ba Bamoaba le ba Bamidiane ba tšea seloba se ba yago go lefela thogako yeo ka sona, ba ya go Bileamo gomme ba mmotša molaetša wa Balaka. 8Bileamo a re go bona: “Robalang mo, gomme ka moswane ke tla le begela se Morena a mpotšago sona.” Ka fao baetapele ba Bamoaba ba lala ga Bileamo.

9Modimo a tla go Bileamo a mmotšiša a re: “Banna ba ba tlilego ga gago ke bomang?”

10Bileamo a mo fetola a re: “Ba romilwe ke Kgoši Balaka wa Moaba go tlo mpotša 11gore setšhaba se sengwe se se tšwago Egepeta se aparetše naga ka moka. O nyaka gore ke tle ke mo rogakele sona, mohlomongwe ke gona a ka kgonago go se lwantšha mme a se raka.”

12Modimo a re go Bileamo: “O se ke wa sepela le banna ba, le gona o se ke wa rogaka setšhaba sa Israele, ka gobane ke ba šegofaditše.”

13Mosong wa le le latelago Bileamo a ya go batseta ba Balaka a re: “Boelang gae; Morena o ganne gore ke sepele le lena.” 14Ka gona ba boela go Balaka, ba fihla ba mmotša gore Bileamo o ganne go tla le bona.

15Ke moo Balaka a romilego baetapele ba go feta ba pele ka bontši le ka go hlomphega. 16Ba ya go Bileamo ba fihla ba mmotša gore Balaka o re: “Hle, o se ke wa thibelwa ke selo go tla go nna! 17Ke tla go putsa kudu mme ka dira se sengwe le se sengwe se o mpotšago sona. Ka gona, hle, etla o nthogakele setšhaba se.”

18Eupša Bileamo a ba fetola a re: “Le ge Balaka a ka be a mphile silibera le gauta ka moka ya mošate wa gagwe, ke be nka se tshele taelo ya Morena Modimo wa ka, ešita le tabeng ye nnyane kudu. 19Eupša hle, le lena robalang mo gore ke tle ke kwe ge eba Morena o na le se sengwe gape se a tlago mpotša sona.”

20Bošegong bjoo Modimo a tla go Bileamo a re: “Ge eba banna ba ba tletše go go kgopela gore o sepele le bona, itokiše o sepele nabo, eupša o dire fela se ke go botšago sona.” 21Ka gona mosong wa le le latelago Bileamo a saletša pokolo ya gagwe ya tshadi, a sepela le baetapele ba Bamoaba.

Bileamo le pokolo ya gagwe

22Modimo a befelwa ge Bileamo a eya, gomme ya re ge Bileamo a le tseleng a nametše pokolo ya gagwe a felegeditšwe ke bahlanka ba gagwe ba babedi, morongwa wa Morena a ema tseleng go mo thibela. 23Ge pokolo e bona morongwa a eme fao a emišitše tšhoša, ya phamoga tsela ya hlahlatha le naga. Bileamo a itia pokolo yela a e gomišetša tseleng. 24Ke moo morongwa a ilego a ema mo tsela e pitlagantšwego ke dirapa tše pedi tša merara, ka mathoko a tsela go le morako. 25Ge pokolo e bona morongwa ya ipatagantšha le morako, ya kgobola Bileamo leoto ka wona. Bileamo a itia pokolo yela gape. 26Morongwa yola a ya pele gape gomme a ema mo go pitlaganego moo go bego go se mo go ka fetwago ka mathoko ga tsela. 27Lekga le, ge pokolo e bona morongwa, ya robala. Bileamo a befelwa mme a thoma go itia pokolo ka lepara la gagwe. 28Ke moo Morena a dirilego gore pokolo e bolele, gomme ya re go Bileamo: “Ke go dirile eng ge o mphethile gararo bjale?”

29Bileamo a e fetola a re: “O ntirile setlatla! Ge nkabe ke swere tšhoša, nkabe ke go bolaya gonabjale.”

30Pokolo ya mo fetola ya re: “A ga se nna pokolo ya gago ye o e nametšego ka mehla go fihlela lehono? Kgane nkile ka tlwaela go go swara ka mokgwa wo?”

Bileamo a e fetola a re: “Aowa.”

31Ke mo Morena a dirilego gore Bileamo a bone morongwa yola a eme fao a emišitše tšhoša; mme Bileamo a obama, a itahlela fase ka sefahlego. 32Morongwa a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o bethile pokolo ya gago gararo ka tsela ye? Ke tlile go go thibela tsela, ka gore ga wa swanela go tšea leeto le.22:32 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ga wa swanela go tšea leeto le”. Seheberu ga se kwagale gabotse. 33Eupša pokolo ya gago e mpone mme ya šikologa gararo. Ge e ka be e se ya šikologa, nkabe ke go bolaile mme yona ka e lesa ya phela.”

34Bileamo a mo fetola a re: “Ke dirile sebe. Ke be ke sa tsebe gore o nkeme tseleng; eupša bjale ge o bona gore ke phošo gore ke tšwele pele, ke tla gomela gae.”

35Fela morongwa a re: “Tšwela pele le banna ba, eupša o bolele fela se ke go botšago sona.” Ka gona Bileamo a tšwela pele le bona.

Balaka o amogela Bileamo

36Ge Balaka a ekwa gore Bileamo o etla, o ile a yo mo gahlanetša motseng wo o lego mollwaneng wa Moaba, nokaneng ya Arnone. 37Balaka a re go Bileamo: “O be o reng o sa tle mola ke romile batho la mathomo go tlo go bitša? Kgane o be o gopola gore nka se kgone go go putsa?”

38Bileamo a mo fetola a re: “Ga ke re šemo ke tlile? Fela nka se ipolele se ke se ratago; ke tla bolela fela se Morena a mpotšago sona.” 39Ka gona Bileamo a ya le Balaka motseng wa Kiriate-Hutsote, 40moo Balaka a fihlilego a dira dihlabelo ka dikgomo le dihuswane, gomme a re Bileamo le baetapele ba ba bego ba na le yena ba išetšwe dibego tša dinama tšeo.

Sereto sa mathomo sa Bileamo

41Mosong wa le le latelago Balaka a rotoga le Bileamo a mo iša mebotong ya Baale. Ge ba le moo Bileamo o be a kgona go bona karolo ya setšhaba sa Israele.

23

231A re go Balaka: “Nkagele dialetare tše di šupago mo, mme o hlabe dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago.”

2Balaka a dira ka moo a boditšwego ka gona, gomme yena le Bileamo ba dira sehlabelo ka poo le kgapa aletareng ye nngwe le ye nngwe. 3Ke gona Bileamo a itšego go Balaka: “Šala o eme mo kgauswi le sehlabelo sa gago sa go tšhungwa ka moka, ge nna ke sa ile go bona ge eba Morena a ka nkgahlanetša. Ke tla boa ke go botša se sengwe le se sengwe se a ka nkutollelago sona.” Ka gona a namelela godimo mo go sego mehlare, 4mme Modimo a mo gahlanetša. Bileamo a re go yena: “Ke agile dialetare tše di šupago mme ka dira sehlabelo ka poo le kgapa go ye nngwe le ye nngwe ya tšona.”

5Morena a botša Bileamo molaetša wa gagwe, gomme a re a boele morago a yo o botša Balaka. 6Ka gona a boela morago mme a hwetša Balaka a sa eme kgauswi le sehlabelo sa gagwe sa go tšhungwa ka moka a na le baetapele ka moka ba Moaba.

7Bileamo a hlaba sereto a re:

“Balaka, kgoši ya Moaba,

o ntšere Siria,

dithabeng tša ka bohlabela.

A re: ‘Tlaa o nthogakele ditlogolo tša Jakobo,

o rogake setšhaba sa Israele.’

8A nka rogaka bjang se Modimo a sego a se rogaka,

goba ka se hlolela madimabe mola Modimo a se a se hlolela?

9Ke ba bona ke le matlapeng a godimo;

ke ba lebeletše ke le mebotong.

Ke setšhaba se se phelago se nnoši;

ga ba ipale le ditšhaba tše dingwe.

10Ditlogolo tša Israele ke sekalerole –

ke mašabašaba, mapalelammadi.

Anke ke fetše matšatši a ka bjalo ka yo mongwe wa setšhaba sa Modimo,

ke hwe ka khutšo go swana le baloki.”

11Ke moo Balaka a itšego go Bileamo: “A o ntirile eng? Ke go tlišitše mo gore o tle o rogake manaba a ka, bjale wena o ba šegofaditše.”

12Bileamo a mo fetola a re: “Gape ke swanetše go bolela fela se Morena a mpotšago gore ke se bolele.”

Sereto sa bobedi sa Bileamo

13Ke moo Balaka a itšego go Bileamo: “A re ye felo mo gongwe moo o tlago bona fela karolo ya Baisraele. O nthogakele bona o le moo.” 14A mo iša felo ga bahlodi godimodimo ga thaba ya Pisga. Moo le gona a aga dialetare tše di šupago, mme a dira sehlabelo ka poo le kgapa aletareng ye nngwe le ye nngwe ya tšona.

15Bileamo a re go Balaka: “Šala o eme mo kgauswi le sehlabelo sa gago sa go tšhungwa ka moka, ge nna ke sa ile go gahlanetša Modimo mola.”

16Morena a gahlanetša Bileamo, a mmotša se a swanetšego go se bolela, gomme a re a gomele go Balaka go yo bolela molaetša woo. 17Ka gona Bileamo a boela morago mme a hwetša Balaka a sa eme kgauswi le sehlabelo sa gagwe sa go tšhungwa ka moka a na le baetapele ba Moaba. Balaka a mmotšiša gore Morena o boletše eng, 18gomme Bileamo a hlaba sereto a re:

“Tlaa, Balaka, morwa wa Tsiporo,

o kwe se ke go botšago sona.

19Modimo ga se motho a kago bolela maaka;

ga se motho, yo a kago itshola.

Se a se holofetšago o a se dira;

o a bolela, mme gwa phethega.

20Ke laetšwe gore ke šegofatše,

gomme ge Modimo a šegofatša,

nna nka se fetoše.

21Ga ke bone madimabe goba bothata bjo bo tlago tlela Israele.

Morena Modimo wa bona o na le bona;

ba mo gobela megobo ba re ke kgoši ya bona.

22Modimo yo a ba ntšhitšego Egepeta o ba lwela bjalo ka nare.

23Ditlogolo tša Jakobo ga di kgonwe ka boloi;

setšhaba sa Israele ga se phekolwe ka bodupe.23:23 “Ditlogolo ... bodupe.” goba “Ditlogolo tša Jakobo ga di loyane, setšhaba sa Israele ga se didupe.”

Bjale go tla bolelwa ka Baisraele gwa thwe:

‘Bonang tše Modimo a di dirilego!’

24Setšhaba sa Israele ke se maatla bjalo ka tau;

ke se bogale bjalo ka taugadi.

Tau ga e patlame e se ya ja nama,

e se ya nwa madi a se e se bolailego.”

25Ke moo Balaka a itšego go Bileamo: “Ge o gana go rogaka setšhaba sa Israele, o lese le go se šegofatša!”

26Bileamo a mo fetola a re: “A ga se ka go botša gore ke swanetše go dira tšohle tše Morena a mpoditšego tšona?”

Sereto sa boraro sa Bileamo

27Balaka a re: “Hle, tlaa ke go iše lefelong le lengwe. Mohlomongwe fao Modimo o tla go dumelela wa nthogakela bona.” 28Ka gona a iša Bileamo godimodimo ga thaba ya Peore ye e okametšego lešoka. 29Bileamo a re go yena: “Nkagele dialetare tše di šupago mo, mme o hlabe dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago.” 30Balaka a dira ka moo a botšwago ka gona, a dira sehlabelo ka poo le kgapa aletareng ye nngwe le ye nngwe.

24

241Fela bjale Bileamo o be a šetše a tseba gore Morena o rata gore a šegofatše setšhaba sa Israele, ka gona a se ke a hlwa a ilo phekolwa bjalo ka pele. O ile a retologela lešokeng 2gomme a bona setšhaba sa Israele se hlomile mešaša, kgoro ka kgoro. Moya wa Modimo wa mo tsena, 3gomme a hlaba sereto a re:

“Go bolela Bileamo,

morwa wa Beore,

monna yo a utollelwago dipono,24:3 “monna ... dipono” goba “monna yo a pontšego”

4mokwi wa tše Modimo a di bolelago,

malotšhaakhuname,

etšwe a ntšhitše mahlo dinameng,

a bona pono tša Ramaatlaohle.

5E botse bjang mešaša ya ditlogolo tša Jakobo;

mekutwana ya Baisraele ga se ka go kgahliša.

6E swana le melokoloko ya mepalema,

e etša dirapa tše di bapilego le noka,

nke ke dikgophana tše di bjetšwego ke Morena,

goba mesedere ye e bapetšego le meetse.

7Didiba tša bona di tla falala,

gomme ba bjala dipeu mašemong a monola wo montši.

Kgoši ya bona e tla feta Agage ka bogolo,

mme mmušo wa gagwe o tla tumišwa.

8Modimo yo a ba ntšhitšego Egepeta

o ba lwela bjalo ka nare.

Ba fediša manaba a bona,

ba ba robaganya mašapo,

ba thokgaganya mesebe ya bona.

9

24:9
Gen. 12:3
49:9
Setšhaba se se bjalo ka tau ye maatla;

ge e patlame ke mang yo a ka e tshwenyago?

Yo a šegofatšago Baisraele o tla šegofatšwa,

yo a ba rogakago le yena o tla rogakwa.”

10Balaka a huna matswele a befetšwe, a re go Bileamo: “Ke go bileditše gore o rogake manaba a ka, eupša bjale ke gararo o ba šegofatša bakeng sa gore o ba rogake. 11Gona sepela ga geno! Ke go holofeditše gore ke tla go putsa, eupša Morena o go thibetše go hwetša moputso woo.”

12Bileamo a mo fetola a re: “Ke boditše batseta bale o ba romilego go nna gore 13le ge o ka mpha silibera le gauta ka moka ya mošate wa gago, nka se kgone go tshela taelo ya Morena ka go dira se sengwe ka bonna. Ke tla bolela fela se Morena a mpotšago gore ke se bolele.”

Direto tša mafelelo tša Bileamo

14Bileamo a re go Balaka: “Bjale ke boela morago go batho ba gešo, fela pele ga ge ke tloga ke go lemoša se setšhaba sa Israele se tlago se dira setšhaba sa gago ka moso.” 15Ke moka a hlaba sereto a re:

“Go bolela Bileamo, morwa wa Beore,

monna yo a utollelwago dipono,24:15 “monna ... dipono” goba “monna yo a pontšego”

16mokwi wa tše Modimo a di bolelago,

motsebi wa tše di tsebjago ke Yogodimodimo,

malotšhaakhuname,

etšwe a ntšhitše mahlo dinameng,

a bona pono tša Ramaatlaohle.

17Ke bona kgoši a le kgole;

ga se a tšwa a fihla, fela o tla tla.

O tla rotoga ditlogolong tša Jakobo bjalo ka naledi.

O tla tšwa go Baisraele bjalo ka naledi ya mosela.

O tla pšhatlaganya Bamoaba dihlogo,

a šilaganya magata a setšhaba ka moka sa Sete.

18O tla fenya manaba a gagwe kua Edomo,

a tšea naga ya bona ya ba ya gagwe,

Gomme Baisraele ba tia ya ba ba maatla.

19Ditlogolong tša Jakobo go tla tšwa mmuši,

a fediša mašaletšana a motse.”

20Bileamo a bona Baamaleke ponong, mme a hlaba sereto a re:

“Amaleke e be e le setšhaba se maatla go feta tšohle,

fela mafelelong se tla hwela sa ruri.”

21-22Ponong a bona Bakene, mme a hlaba sereto a re:

“Le ge mo le dulago gona, lena Bakene,

go šireletšegile boka sehlaga legageng,

le tla fedišwa ge Asiria e le thopa.”24:21-22 Ka Seheberu temana 22 ga e kwagale gabotse.

23Bileamo a hlaba sereto a re:

“Joo, a setšhaba se se kgobokanago ka leboa24:23 “a ... leboa” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke bomang?

24Bašwahledi ba tla tla ka maselawatle ba etšwa Saeprose;

ba tla fenya Asiria le Ebere,

eupša le bona ba tla bolawa.”

25Ke moka Bileamo a tloga a boela ga gabo; Balaka le yena a swara ya gagwe tsela.