Sepedi 2000 (NSO00)
22

Kgoši ya Moaba e roma batho go yo bitša Bileamo

221Baisraele ba fetela pele, ba yo hloma mešaša melaleng ya Moaba, ka bohlabela bja Jordane go lebana le Jeriko.

2Ge kgoši ya Moaba, Balaka, morwa wa Tsiporo, a ekwa se Baisraele ba se dirilego Baamore, 3le gore Baisraele e be e le ba bantši, yena le setšhaba ka moka sa Moaba ba boifa kudu. 4Bamoaba ba re go baetapele ba Bamidiane: “Lešaba le le kgauswi le go senya se sengwe le se sengwe mo tikologong ya rena, go swana le ge poo e garola bjang phulong.” Ka gona Kgoši Balaka 5

22:5
Num. 31:8
2 Pet. 2:15-16
Jud. 11
a roma batseta go yo bitša Bileamo, morwa wa Beore, yo a bego a le Petore kgauswi le noka ya Yufratese, nageng ya Amao. Ba mo išetša molaetša wa go re: “Ke go tsebiša gore go na le setšhaba se sengwe se se tšwago Egepeta; se aparetše naga mme se ipeile kgauswi le rena. 6Ba re feta ka bontši; ka gona, hle, tlaa o nthogakele bona. Ke moo mohlomongwe re tlago kgona go ba fenya mme ra ba ntšha nageng. Ke tseba gore ge o šegofatša motho o a šegofala, le ge o mo rogaka e ba yo a rogakilwego.”

7Ka gona baetapele ba Bamoaba le ba Bamidiane ba tšea seloba se ba yago go lefela thogako yeo ka sona, ba ya go Bileamo gomme ba mmotša molaetša wa Balaka. 8Bileamo a re go bona: “Robalang mo, gomme ka moswane ke tla le begela se Morena a mpotšago sona.” Ka fao baetapele ba Bamoaba ba lala ga Bileamo.

9Modimo a tla go Bileamo a mmotšiša a re: “Banna ba ba tlilego ga gago ke bomang?”

10Bileamo a mo fetola a re: “Ba romilwe ke Kgoši Balaka wa Moaba go tlo mpotša 11gore setšhaba se sengwe se se tšwago Egepeta se aparetše naga ka moka. O nyaka gore ke tle ke mo rogakele sona, mohlomongwe ke gona a ka kgonago go se lwantšha mme a se raka.”

12Modimo a re go Bileamo: “O se ke wa sepela le banna ba, le gona o se ke wa rogaka setšhaba sa Israele, ka gobane ke ba šegofaditše.”

13Mosong wa le le latelago Bileamo a ya go batseta ba Balaka a re: “Boelang gae; Morena o ganne gore ke sepele le lena.” 14Ka gona ba boela go Balaka, ba fihla ba mmotša gore Bileamo o ganne go tla le bona.

15Ke moo Balaka a romilego baetapele ba go feta ba pele ka bontši le ka go hlomphega. 16Ba ya go Bileamo ba fihla ba mmotša gore Balaka o re: “Hle, o se ke wa thibelwa ke selo go tla go nna! 17Ke tla go putsa kudu mme ka dira se sengwe le se sengwe se o mpotšago sona. Ka gona, hle, etla o nthogakele setšhaba se.”

18Eupša Bileamo a ba fetola a re: “Le ge Balaka a ka be a mphile silibera le gauta ka moka ya mošate wa gagwe, ke be nka se tshele taelo ya Morena Modimo wa ka, ešita le tabeng ye nnyane kudu. 19Eupša hle, le lena robalang mo gore ke tle ke kwe ge eba Morena o na le se sengwe gape se a tlago mpotša sona.”

20Bošegong bjoo Modimo a tla go Bileamo a re: “Ge eba banna ba ba tletše go go kgopela gore o sepele le bona, itokiše o sepele nabo, eupša o dire fela se ke go botšago sona.” 21Ka gona mosong wa le le latelago Bileamo a saletša pokolo ya gagwe ya tshadi, a sepela le baetapele ba Bamoaba.

Bileamo le pokolo ya gagwe

22Modimo a befelwa ge Bileamo a eya, gomme ya re ge Bileamo a le tseleng a nametše pokolo ya gagwe a felegeditšwe ke bahlanka ba gagwe ba babedi, morongwa wa Morena a ema tseleng go mo thibela. 23Ge pokolo e bona morongwa a eme fao a emišitše tšhoša, ya phamoga tsela ya hlahlatha le naga. Bileamo a itia pokolo yela a e gomišetša tseleng. 24Ke moo morongwa a ilego a ema mo tsela e pitlagantšwego ke dirapa tše pedi tša merara, ka mathoko a tsela go le morako. 25Ge pokolo e bona morongwa ya ipatagantšha le morako, ya kgobola Bileamo leoto ka wona. Bileamo a itia pokolo yela gape. 26Morongwa yola a ya pele gape gomme a ema mo go pitlaganego moo go bego go se mo go ka fetwago ka mathoko ga tsela. 27Lekga le, ge pokolo e bona morongwa, ya robala. Bileamo a befelwa mme a thoma go itia pokolo ka lepara la gagwe. 28Ke moo Morena a dirilego gore pokolo e bolele, gomme ya re go Bileamo: “Ke go dirile eng ge o mphethile gararo bjale?”

29Bileamo a e fetola a re: “O ntirile setlatla! Ge nkabe ke swere tšhoša, nkabe ke go bolaya gonabjale.”

30Pokolo ya mo fetola ya re: “A ga se nna pokolo ya gago ye o e nametšego ka mehla go fihlela lehono? Kgane nkile ka tlwaela go go swara ka mokgwa wo?”

Bileamo a e fetola a re: “Aowa.”

31Ke mo Morena a dirilego gore Bileamo a bone morongwa yola a eme fao a emišitše tšhoša; mme Bileamo a obama, a itahlela fase ka sefahlego. 32Morongwa a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o bethile pokolo ya gago gararo ka tsela ye? Ke tlile go go thibela tsela, ka gore ga wa swanela go tšea leeto le.22:32 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ga wa swanela go tšea leeto le”. Seheberu ga se kwagale gabotse. 33Eupša pokolo ya gago e mpone mme ya šikologa gararo. Ge e ka be e se ya šikologa, nkabe ke go bolaile mme yona ka e lesa ya phela.”

34Bileamo a mo fetola a re: “Ke dirile sebe. Ke be ke sa tsebe gore o nkeme tseleng; eupša bjale ge o bona gore ke phošo gore ke tšwele pele, ke tla gomela gae.”

35Fela morongwa a re: “Tšwela pele le banna ba, eupša o bolele fela se ke go botšago sona.” Ka gona Bileamo a tšwela pele le bona.

Balaka o amogela Bileamo

36Ge Balaka a ekwa gore Bileamo o etla, o ile a yo mo gahlanetša motseng wo o lego mollwaneng wa Moaba, nokaneng ya Arnone. 37Balaka a re go Bileamo: “O be o reng o sa tle mola ke romile batho la mathomo go tlo go bitša? Kgane o be o gopola gore nka se kgone go go putsa?”

38Bileamo a mo fetola a re: “Ga ke re šemo ke tlile? Fela nka se ipolele se ke se ratago; ke tla bolela fela se Morena a mpotšago sona.” 39Ka gona Bileamo a ya le Balaka motseng wa Kiriate-Hutsote, 40moo Balaka a fihlilego a dira dihlabelo ka dikgomo le dihuswane, gomme a re Bileamo le baetapele ba ba bego ba na le yena ba išetšwe dibego tša dinama tšeo.

Sereto sa mathomo sa Bileamo

41Mosong wa le le latelago Balaka a rotoga le Bileamo a mo iša mebotong ya Baale. Ge ba le moo Bileamo o be a kgona go bona karolo ya setšhaba sa Israele.