Sepedi 2000 (NSO00)
18

Mediro ya baprista le ya Balefi

181Morena a re go Arone: “Wena le barwa ba gago le Balefi le tla otlelwa molato ofe le ofe wa go tšhilafatša Tente ya bodulo bja ka; eupša wena le barwa ba gago ke lena fela le tlago otlelwa diphošo tša baprista. 2O tle le meloko ya gago, kgoro ya Lefi, gore ba tle ba šome nago ba go thuše mola wena le barwa ba gago le šoma Tenteng. 3Ba phethe mediro ye o ba fago yona le mešomo ya bona ya Tente, eupša ba se ke ba batamela selo sefe goba sefe se sekgethwa ka Felo mo Gokgethwa, goba ba batamela aletare. Ge ba ka batamela, lena le bona le tla bolawa. 4Ba šome nago gomme ba phethe mešomo ya bona medirong ka moka ya ka Tenteng, fela motho yo a se nego tokelo a se ke a šoma nago. 5Ke wena le barwa ba gago ba le swanetšego go dira mešomo ya lena ya Felo mo Gokgethwa le ya aletare, gore ke se ke ka tsoga ke galefetše setšhaba sa Israele gape. 6Ke nna yo ke kgethilego meloko ya lena, Balefi, go Baisraele gore e be mpho ya lena. Ba abetšwe nna, gore ba tle ba phethagatše mediro ya bona ka Tenteng. 7Eupša ke wena le barwa ba gago fela ba le swanetšego go phetha mešomo ka moka ya baprista yeo e amago aletare le tše di lego ka Felo mo Gokgethwakgethwa. Mediro ye ke boikarabelo bja lena, ka gobane ke le file mpho ya boprista. Motho ofe le ofe yo a se nago tokelo yo a batamelago dilo tše kgethwa a bolawe.”

Karolo ya baprista

8Morena a re go Arone: “Ke go beile mohlokomedi wa dikabelo ka moka tše ke di fiwago. Dikabelo tšohle tše Baisraele ba nkabelago tšona ke di fa wena le ditlogolo tša gago, e le karolo ye le e abetšwego go ya go ile. 9Mo go dihlabelo le dikabelo tše kgethwakgethwa tše di sa tšhungwego aletareng, tše di latelago ke tša gago: dikabelo tša bupi le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le tša tefelo ya tšona. Se sengwe le se sengwe se se tlišwago go nna e le sehlabelo goba kabelo ye kgethwakgethwa ke sa gago le barwa ba gago. 10Le jeleng dilo tše Felong mo Gokgethwa, mme e be banna fela ba ba di jago; ke tše kgethwa go lena.

11“Dikabelo goba dimpho dife le dife tšeo Baisraele ba mphago tšona ka tsela ye e itšeng le tšona e tla ba tša gago. Ke di fa wena le barwa ba gago le barwedi ba gago bophelong bja lena ka moka. Leloko le lengwe le le lengwe la lapa la gago le le hlwekilego le ka di ja.

12“Ke go fa ka moka tše kaonekaone tšeo Baisraele ba di bunago pele tše ba mphago tšona ngwaga ka ngwaga: makhura a mohlware le beine le mabele. 13Ka moka ke tša gago. Leloko le lengwe le le lengwe la lapa la gago le le hlwekilego le ka di ja.

14

18:14
Lef. 27:28
“Se sengwe le se sengwe mo go Baisraele se se fetšwego nna sa ruri ke sa gago.

15“Leitšibolo le lengwe le le lengwe la motho goba la seruiwa le Baisraele ba le tlišago go nna ke la gago. Eupša o swanetše go tloga o amogela tefo ya go rekolla leitšibolo le lengwe le le lengwe la motho; o amogele le tefo ya go rekolla leitšibolo le lengwe le le lengwe la seruiwa se se tšhilafetšego. 16Bana ge ba na le kgwedi ba rekollwe ka theko ye e beilwego ya dipapetlana tše tlhano tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Papetlana yeo e swanetše go ba ya boima bjo e ka bago dikramo tše lesome le motšo o tee. 17Fela maitšibolo a dikgomo le a dinku le a dipudi a se ke a rekollwa; ke a makgethwa go nna, gomme go swanetše go dirwa dihlabelo ka ona. O foke aletare ka madi a ona, gomme o tšhume makhura a ona e le sehlabelo, e be monkgo wo o ntsefelago. 18Nama ya ona ke ya gago, go swana le leumo le serope sa la go ja sa mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng.

19“Ka dinako tšohle tše di tlago ke fa wena le barwa ba gago le barwedi ba gago dikabelo ka moka tše Baisraele ba mphago tšona ka tsela ye e itšeng. Ye ke kgwerano ya go ya go ile ye ke e dirilego le wena le ditlogolo tša gago.”

20Morena a re go Arone: “O se amogele thoto efe goba efe ye e ka bago bohwa, gomme go se be le seripa sa naga ya Israele se se abelwago wena. Kabelo ya gago le bohwa mo go Baisraele ke nna.”

Karolo ya Balefi

21

18:21
Lef. 27:30-33
Doit. 14:22-29
Morena a re: “Ke file Balefi karolo ya lesome ya se sengwe le se sengwe seo Baisraele ba se tlišago go nna. Wo ke moputso wa bona ka ge ba šoma go hlokomela Tente ya bodulo bja ka. 22Baisraele ba se sa batamela Tente, ba ithweša kotlo ya lehu. 23Go tloga bjale ke Balefi fela ba ba swanetšego go hlokomela Tente, mme ba ba le boikarabelo go yona ka botlalo. Wo ke molao wa neng le neng wo o amago le tšona ditlogolo tša lena. Balefi ba ka se be le naga mo go Baisraele, 24ka gobane ke ba file karolo ya lesome ye Baisraele ba e tlišago go nna e le kabelo ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng. Ke ka lebaka leo ke ba boditšego gore ba ka se be le naga mo go Baisraele.”

Karolo ya lesome ya Balefi

25Morena o laetše Moshe 26gore a botše Balefi a re: “Ge le amogela go Baisraele karolo ya lesome ye Morena a le fago yona e etšwa go bona, le tliše karolo ya lesome ya yona e le kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. 27Kabelo yeo e tla tšewa gore e lekana le kabelo ye molemi a e ntšhago ya mabele a mafsa le beine ye mpsha. 28Ka tsela ye le lena le tliše kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng go dikarolo tša lesome tša lena ka moka tše le di amogelago go Baisraele. Le neele moprista Arone kabelo yeo e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. 29Le e ntšheng go tše kaonekaone tša tšohle tšeo le di amogelago e le mpho ye kgethwa. 30Ka gona, ge le tlišitše karolo ye ye kaonekaone, le ka itshwarela se se šetšego, bjalo ka ge molemi a itshwarela se se šetšego ka morago ga ge a ntšhitše kabelo ya gagwe. 31Lena le ba malapa a lena le ka se ja mo gongwe le mo gongwe, ka gobane ke moputso wa lena wa ge le šoma ka Tenteng. 32Le ka se be le molato ge le se ja, ge e le gore le tlišitše se se kaonekaone sa sona go Morena. Le se ke la kgotlela dimpho tše kgethwa tša Baisraele ka go ja se sengwe sa dimpho pele ga ge karolo ye ye kaonekaone e abja, gore le se bolawe.”

19

Melora ya kgomo ye khunwana

191Morena o laetše Moshe le Arone 2gore ba fe Baisraele melawana ye e latelago. “Le tliše kgomo ye khunwana ye e se nago bosodi gape ye e sego ya ka ya panwa, 3le e neele moprista Eleasara. E ntšhwe mešašeng mme e bolawe pele ga gagwe.19:3 “E ntšhwe ... gagwe.” goba “A e ntšhetše ka ntle ka bohlabela bja mešaša mme a e bolaye.” 4Ka morago Eleasara a tšee madi a mangwe a yona a a foke ka monwana gašupa go lebana le bokapele bja Tente. 5Seruiwa seo ka moka – mokgopa le nama le madi le mošwang – se tšhungwe moprista a lebeletše. 6Ke moka a tšee kotana ya mosedere, motšitlo wa hisopo, le thapo ye khubedu, gomme a di lahlele moo mollong. 7Ka morago ga moo a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape mmele ka meetse; a kgone a tsena ka mešašeng, eupša o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 8Monna yoo a tšhumilego kgomo yeo le yena a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape mmele ka meetse, eupša le yena o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 9

19:9
Bah. 9:13
Monna yo a hlwekilego a olele melora ya kgomo yela, mme a e bee felo mo go hlweketšego tirelo ka ntle ga mešaša, moo e swanetšego go bolokelwa setšhaba sa Israele gore e tle e dirišwe ge go lokišwa meetse a go tloša sešila. Tiro ye ke ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 10Monna yoo a olelago melora yeo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, eupša o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. Molawana wo ke wa mehla ka moka go Baisraele gotee le bafaladi ba ba dulago gare ga bona.

Go kgwathana le setopo

11“Yo a ka kgwathago motho yo a hwilego o tla tšhilafala matšatši a a šupago. 12O swanetše go itlhwekiša ka meetse a tlhwekišo ka letšatši la boraro le ka letšatši la bošupa, ke moo a tlago hlweka. Eupša ge a ka se itlhwekiše ka letšatši la boraro le la bošupa a ka se hlweke. 13Yo a ka kgwathago setopo mme a se ke a itlhwekiša o tla fela a tšhilafetše, ka gobane ga se a fokwa ka meetse a tlhwekišo. O kgotlela Tente ya Morena, gomme a kgaolwe setšhabeng sa Israele.

14“Molawana wa ge motho a ka hwela ka tenteng šo: Yo a lego ka moo tenteng ka nako yeo ya lehu goba yo a ka tsenago ka moo o tla tšhilafala matšatši a a šupago. 15Sebjana se sengwe le se sengwe se se sego sa khurumelwa, goba pitša ye e sego ya khurumelwa le yona e a tšhilafala. 16Ge motho a ka re a le nageng a kgwatha motho yo a bolailwego, goba yo a ikhwetšego ka boyena, goba a kgwatha lešapo la motho, goba lebitla, o tla tšhilafala matšatši a a šupago.

17“Ge go hlwekišwa motho wa mohuta woo, go ntšhwe molora wa kgomo yela ya go tšhungwa e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, o tšhelwe ka pitšeng, mme go tšhelwe meetse a noka go wona. 18Lekgeng la pele, yo mongwe yo a hlwekilego a tšee motšitlo wa hisopo, a o ine ka meetseng, gomme a foke tente le tšohle tše di lego go yona, le batho ba ba lego moo. Lekgeng la bobedi, yo mongwe yo a hlwekilego a foke motho yoo a kgwathilego lešapo la motho, goba setopo, goba lebitla, ka meetse ao. 19Ka letšatši la boraro le ka la bošupa motho yoo a hlwekilego a foke motho yoo a tšhilafetšego ka meetse ao. Ka letšatši la bošupa a hlwekiše motho yoo. E tla re ge a hlatswitše diaparo tša gagwe mme a hlapile ka meetse, ya ba gona a hlwekago mantšiboa.

20“Yo a tšhilafetšego mme a se itlhwekiše o tla fela a tšhilafetše, ka gobane ga se a fokwa ka meetse a tlhwekišo. O kgotlela Tente ya Morena, gomme a kgaolwe setšhabeng. 21Le phethe molawana wo le ka dinako tšohle tše di tlago. Motho yo a fokago ka meetse a tlhwekišo le yena a hlatswe diaparo tša gagwe; yo a kgwathago meetse ao o tla fela a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 22Se sengwe le se sengwe se motho yo a tšhilafetšego a se kgwathago le sona se tšhilafetše, le yo a kgwathago selo seo o tla fela a tšhilafetše go fihlela mantšiboa.”

20

Tše di ilego tša hlaga kua Kadeshe

(Eks. 17:1-7)

201Ka kgwedi ya mathomo setšhaba ka moka sa Israele sa fihla lešokeng la Tsine, mme sa hloma mešaša Kadeshe. Gona moo Miriamo a hlokafala gomme a bolokwa.

2

20:2-13
Eks. 17:1-7
Fao go be go se na meetse, ka gona setšhaba sa bokanela Moshe le Arone 3mme ba omanya Moshe ba re: “Go ka be go bile kaone ge re ka be re ikhwetše pele ga Tente ya Morena gotee le Baisraele ba gaborena. 4O re tlišeditšeng mo lešokeng le? Gore re tle re hwele mo le diruiwa tša rena? 5O re ntšheditšeng Egepeta wa re tliša mo nageng ye mpe ye? Ga go mabele, ga go mago, ga go diterebe, ga go digarenate. Go hlokega le wona meetse a go nwa!” 6Moshe le Arone ba tloga pele ga setšhaba ba ya ba ema mojakong wa Tente. Ba itahlela fase ka difahlego, gomme ba bona seetša se se fahlago sa letago la Morena.

7Morena a re go Moshe: 8“Tšea lepara le le lego pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme wena le Arone le kgobokanyeng setšhaba ka moka. Moo pele ga bona ka moka o laele leswika lela, gore le tšwe meetse. Ka tsela ye o tla ntšhetša setšhaba meetse leswikeng, gore bona le diruiwa tša bona ba tle ba nwe.” 9Moshe a yo tšea lepara lela, bjalo ka ge Morena a laetše.

10Yena le Arone ba kgobokanya setšhaba ka moka pele ga leswika lela, gomme Moshe a re: “Theetšang, lena dinganga tenang! Kgane re le ntšhetše meetse leswikeng le?” 11Ke moo Moshe a emišitšego lepara a itia leswika lela gabedi ka lona, gomme moela wo mogolo wa meetse wa phulega, mme setšhaba le diruiwa ka moka ba nwa.

12Eupša Morena a omanya Moshe le Arone a re: “Ka gobane ga se la dumela go nna la ntlhompha pele ga setšhaba sa Israele ka ge ke le mokgethwa, le ka se ba goroše nageng ye ke ba holofeditšego yona.”

13Se se diregile kua Meriba,20:13 “Meriba” Leina le ka Seheberu le ra go re “komanyo”. moo Baisraele ba ilego ba omanya Morena, moo a ilego a ba laetša gore ke yo mokgethwa.

Kgoši ya Edomo e gana go lesa Baisraele gore ba fete

14Moshe a roma banna ba tloga Kadeshe go ya go kgoši ya Edomo. Bona ba re: “Molaetša wo o tšwa go meloko yeno, Baisraele. O tseba mabothata a re bilego nao, 15ka moo borakgolokhukhu ba rena ba ilego ba ya Egepeta moo re dutšego mengwaga ye mentši. Baegepeta ba tlaišitše borakgolokhukhu ba rena le rena, 16gomme re lletše Morena gore a re thuše. O kwele sello sa rena gomme a roma morongwa yo a re ntšhitšego Egepeta. Bjale re mola Kadeshe, motse wo o lego mollwaneng wa naga ya lena. 17Hle, re dumeleng go putla mo nageng ya lena. Rena le diruiwa tša rena re ka se aroge tsela le gatee, goba ra tsena mašemong a lena, goba dirapeng tša lena tša merara, le gona re ka se nwe meetse didibeng tša lena. Re tla fela re tšere ka tselakgolo ya kgoši go fihlela re etšwa nageng ya lena.”

18Eupša Baedomo ba ba fetola ba re: “Re a gana go le lesa le putla naga ya rena! Ge le ka leka, re tla tšwa ra le hlasela.”

19Baisraele ba re: “Re tla fela re swere tsela ye kgolo, gomme ge re ka nwa meetse a lena, rena goba diruiwa tša rena, re tla a lefela; se re se nyakago ke go iphetela fela.”

20Baedomo ba boeletša ba re: “Re a gana!” Ke moo ba tšwilego ka madira a go tia go yo ba hlasela. 21Ka gobane Baedomo ba ile ba gana go ba lesa ba putla nageng ya bona, Baisraele ba ile ba phamoga ba swara ye nngwe tsela.

Lehu la Arone

22Setšhaba ka moka sa Israele sa tloga Kadeshe gomme sa fihla thabeng ya Hore, 23mollwaneng wa naga ya Edomo. Moo Morena a re go Moshe le Arone: 24“Arone a ka se tsene nageng ye ke e holofeditšego Baisraele; o tlilo hwa, ka gobane lena ka babedi le nyaditše taelo ya ka kua Meriba. 25Tšea Arone le morwa wa gagwe, Eleasara, o namele le bona thaba ya Hore, 26gomme o apole Arone diaparo tša boprista o di apeše Eleasara. Arone o tla hlokafalela moo.” 27Moshe a dira se Morena a mo laetšego sona. Ba namela thaba ya Hore ba lebeletšwe ke setšhaba ka moka, 28

20:28
Eks. 29:29
Num. 33:38
Doit. 10:6
gomme Moshe a apola Arone diaparo tša boprista mme a di apeša Eleasara. Gona moo godimo ga thaba Arone a hlokafala, gomme Moshe le Eleasara ba theoga. 29Setšhaba ka moka sa kwa gore Arone o hlokafetše, gomme bohle ba mo ilela matšatši a masome a mararo.