Sepedi 2000 (NSO00)
16

Mpherefere wa Korage le Datane le Abiramo

161-2

16:1
Jud. 11
Korage, morwa wa Jitsara, wa kgorwana ya Lefi ya Kehate, o kile a ba le sebete16:1-2 “o kile a ba le sebete” Seheberu ga se kwagale gabotse. sa go tsogela Moshe maatla. O be a na le maloko a mararo a kgoro ya Rubene – Datane le Abiramo, barwa ba Eliaba, le One, morwa wa Pelete – le Baisraele ba bangwe ba makgolo a mabedi le masome a mahlano, baetapele ba go tsebega bao ba bego ba kgethilwe ke setšhaba. 3Ba ile ba kgobokana pele ga Moshe le Arone, gomme ba re go bona: “Le ya kudu! Batho ka moka ba setšhaba ke ba Morena, mme Morena o na le rena ka moka. Bjale ke ka lebaka lang ge lena le ipona ba bagolo setšhabeng sa Morena?”

4Ge Moshe a ba kwa, a itahlela fase ka sefahlego gomme a rapela. 5Ke moka a re go Korage le lekoko la gagwe: “Mosong wa la ka moswane Morena o tla re laetša gore ke mang yo e lego wa gagwe; gomme yena yoo o tla mmatametša go yena aletareng. 6-7Ka moswane wena le lekoko la gago le tšeeng dibjana, le tšheleng magala ka go tšona, mme godimo ga ona le tšheleng seorelo, gomme le tšeeng dibjana tšeo le di išeng aletareng. Ke moo re tlago bona gore ke mang wa rena yo Morena a mo kgethilego. Ke lena Balefi le yago kudu!”

8Moshe a tšwela pele le go bolela le Korage a re: “Theetšang, lena Balefi! 9A le re ke tabana ye nnyane ge Modimo wa Israele a le hlaotše setšhabeng ka moka, gore le tle le kgone go mmatamela, le direng mošomo wa lena ka Tenteng ya Morena, mme le emeng pele ga setšhaba le se direle? 10O le batameditše go yena gotee le Balefi ba bangwe, mme bjale le nyaka go hwetša le bjona boprista! 11Ge le ngongoregela Arone, gabotsebotse lena le lekoko la lena le tsogela Morena maatla, gobane ge e le Arone ke eng?”

12Ke moo Moshe a itšego Datane le Abiramo ba bitšwe, eupša bona ba re: “Re ka se tle! 13A ga go a lekana ge o re ntšhitše nageng ya mokhora le monono ya Egepeta go tlo re bolaya mo lešokeng? Godimo ga moo na go sa nyakega gore o hlwe o ipea mmuši wa rena? 14Le gona ga se wa re goroša nageng ya mokhora le monono, goba wa re fa mašemo le dirapa tša merara, mme bjale o leka go re hlalefetša. Re ka se tle!”

15Moshe a befelwa gomme a re go Morena: “O se amogele kabelo goba sehlabelo sefe le sefe se banna ba ba se tlišago. Ga se ka phošetša le o tee wa bona; ga se ka tšea le ge e ka ba pokolo e tee ya bona.”

16Moshe a re go Korage: “Ka moswane wena le lekoko la gago lohle le tleng Tenteng ya bodulo bja Morena; Arone le yena o tla ba fao. 17Yo mongwe le yo mongwe a tšee sebjana sa gagwe sa magala, a tšhele seorelo go sona, gomme a se iše pele ga Morena.” 18Ka gona yo mongwe le yo mongwe a tšea sebjana sa gagwe, a tšhela magala le seorelo go sona, gomme a ema mojakong wa Tente le Moshe le Arone. 19Ke moo Korage a kgobokantšego setšhaba ka moka gore se yo lwa le Moshe le Arone mojakong wa Tente. Ka bjako seetša se se fahlago sa letago la Morena sa bonwa ke setšhaba ka moka, 20gomme Morena a re go Moshe le Arone: 21“Itlhaoleng setšhabeng se, mme ke tla ba fediša gatee fela.”

22Eupša Moshe le Arone ba itahlela fase ka difahlego mme ba re: “Wena Modimo, o mothopo wa bophelo ka moka. Ge motho o tee a dirile sebe, a o ka galefela setšhaba ka moka?”

23Morena a re go Moshe: 24“Botša setšhaba gore se tloge mošašeng wa Korage le go wa Datane le go wa Abiramo.”

25Ke moo Moshe a ilego go Datane le Abiramo a felegeditšwe ke baetapele ba Baisraele. 26A re go setšhaba: “Hle, tlogang mešašeng ya banna ba babe ba, mme le se ke la kgwatha selo se e lego sa bona, gore le se tlo fedišwa le bona ka lebaka la dibe tšohle tša bona.” 27Ka gona ba tloga mošašeng wa Korage le go wa Datane le go wa Abiramo.

Datane le Abiramo ba be ba tšwile mme ba eme mejakong ya mešaša ya bona, gotee le basadi ba bona le bana. 28Moshe a re go setšhaba: “Šo mokgwa woo ka wona le tlago tseba gore Morena o nthomile go dira dilo tše ka moka, le gore ga ke di dire ka go ithatela. 29Ge banna ba ba ka hwa lehu la tlhago bjalo ka batho ka moka, gona Morena ga se a nthoma. 30Eupša ge Morena a ka dira se sengwe se se sego sa ka sa kwewa, gomme lefase la bulega la ba metša le tšohle tše e lego tša bona, gore ba tle ba theogele bodulabahu ba phela, gona le tla tseba gore banna ba ba ganne Morena.”

31Ge a seno fetša go bolela, lefase la palega mo go emego Datane le Abiramo, 32mme la ba metša le malapa a bona, gotee le balatedi ba Korage ka moka le tšohle tša bona. 33Ka gona ba theogela bodulabahu ba phela, le dithoto tša bona. Lefase la ba khupetšega, gomme ba timelela. 34Setšhaba ka moka sa Israele se se bego se le moo sa tšhaba ge se ekwa sello sa bona, mme ba goa ba re: “A re tšhabeng! Le rena lefase le ka re metša!”

35Ke moo Morena a rometšego mollo wo o ilego wa tšhuma banna bale ba makgolo a mabedi le masome a mahlano ba ba bego ba tlišitše seorelo.

Dibjana tša magala

36Ke moo Morena a itšego go Moshe: 37“Botša Eleasara, morwa wa moprista Arone, gore a tloše dibjana tša magala tša mphiri meloreng ya batho bao ba tšhumilwego ke mollo, mme a gašanye mešidi ye e tšwago dibjaneng tšeo felo mo gongwe, gobane dibjana tšeo ke tše kgethwa. 38E bile tše kgethwa mola di tlišwa pele ga ka. Ka gona tšea dibjana tša magala tša banna bao ba bolaetšwego sebe sa bona, o di kgatle e be diphaphathi, mme o dire sepipetši sa aletare ka tšona. E tla ba segopotšo go Baisraele.” 39Ka gona moprista Eleasara a tšea dibjana tšeo tša magala, tša kgatlwa ya ba diphaphathi go dira sepipetši sa aletare. 40Seo e bile segopotšo go Baisraele sa go re motho yo a se nago tokelo, yo e sego setlogolo sa Arone, a se ke a tla aletareng go tšhuma seorelo pele ga Morena, gore a se bolawe go swana le Korage le lekoko la gagwe. Tšohle tšeo Morena a bego a di laetše Eleasara ka Moshe di ile tša dirwa.

Arone o phološa setšhaba

41Ka letšatši le le latelago setšhaba ka moka sa ngongoregela Moshe le Arone sa re: “Lena le bolaile ba bangwe ba setšhaba sa Morena.” 42Ya re ge ba kgobokane ba tsošetša Moshe le Arone tshele, ba lebelela Tenteng, gomme ba bona leru le e khupeditše mme seetša se se fahlago sa letago la Morena se bonagala. 43Moshe le Arone ba ya ba ema pele ga Tente, 44gomme Morena a re go Moshe: 45“Šuthang le tlogeng go batho ba, ke ba feleletše ka ponyo ya leihlo!”

Bona ba itahlela fase ka difahlego, 46gomme Moshe a re go Arone: “Tšea sebjana sa gago sa magala, o tšhele magala a a tšwago aletareng go sona, o tšhele le seorelo go ona. O nape o itlhaganele o ye naso go setšhaba mme o se phethele tiro ya poelano. Itlhaganele! Morena o šetše a galefile, gomme bolwetši bja leuba bo šetše bo ba aparetše.” 47Arone a dira se Moshe a mmotšago sona, a tšea sebjana sa gagwe sa magala, a kitimela ka gare ga batho bao ba bego ba kgobokane. Ge a bona gore bolwetši bo šetše bo thomile go ba aparela, a tšhela seorelo magaleng gomme a phethela setšhaba tiro ya poelano. 48Seo sa emiša bolwetši, mme yena a šala a eme gare ga batho ba ba phelago le ba ba hwilego. 49Batho ba ba ilego ba hwa e ile ya ba 14 700, go sa balwe le ba ba ilego ba hwa mpherefereng wa Korage. 50Ge bolwetši bo eme, Arone a boela go Moshe mojakong wa Tente.