Sepedi 2000 (NSO00)
13

Dihlodi

(Doit. 1:19-33)

131Morena a re go Moshe: 2“Kgetha moetapele o tee kgorong ye nngwe le ye nngwe, o ba rome e le dihlodi go yo hlola naga ya Kanana ye ke e fago Baisraele.” 3-15Moshe a phetha taelo yeo, a roma baetapele ba ba latelago go tloga lešokeng la Parane:

Kgoro Moetapele
Rubene Shamua, morwa wa Sakure
Simeone Shafate, morwa wa Hori
Juda Kalebe, morwa wa Jefune
Isakara Jigale, morwa wa Josefa
Efraime Hosea, morwa wa Nunu
Benjamene Palti, morwa wa Rafu
Sebulone Gadiele, morwa wa Sodi
Manase Gadi, morwa wa Susi
Dane Amiele, morwa wa Gemali
Asere Seture, morwa wa Mikaele
Naftali Nagbi, morwa wa Bofisi
Gade Geuele, morwa wa Maki

16Bao ke dihlodi tše Moshe a di romilego go yo hlola naga. O ile a fetola leina la Hosea, morwa wa Nunu, a re ke Joshua.

17Ge Moshe a ba roma, a re go bona: “Sepelang leboa ka karolong ya ka borwa ya naga, mme ka morago le rotogeleng nageng ya dithaba. 18Le boneng gore ke naga ya mohuta mang, ke batho ba bakae ba ba dulago moo, le gore ba tiile bjang. 19Le lebeleleng gabotse gore a naga yeo ke ye botse goba ke ye mpe, le gore a batho ba moo ba dula mešašeng goba metseng ye e ageleditšwego ka merako. 20Le lebeleleng gore na mobu wa ntshe o nonne goba ke wa lehwafa, le ge eba naga yeo e na le dithokgwa. Le beng le sebete le boeng le dikenywa tše dingwe tša naga yeo.” E be e le sehla sa ge diterebe di thoma go butšwa.

21Ka gona banna bao ba ya leboa mme ba bona naga go tloga lešokeng la Tsine ka borwa go ba go fihla Rehobo, kgauswi le sefate sa Hamate ka leboa. 22Pele ba ile ba ya karolong ya ka borwa ya naga mme ba fihla Hebrone, moo go bego go dula ba kgorwana ya Ahimane, ya Sheshai, le ya Talmai, ditlogolo tša setšhaba sa Baanake. Hebrone e rile go agwa gwa feta mengwaga ye e šupago pele ga ge Tsoane e agwa kua Egepeta. 23Ba fihla moeding wa Eshkolo, gomme moo ba rema lekala leo le bego le na le ntšhuhla e tee ya diterebe ye e bego e imela mo e lego gore e ile ya rwalwa ke banna ba babedi ka go e šikara ka kota. Ba ile ba ba ba boa le digarenate le mago. 24Felo fao go ile gwa rewa leina la moedi wa Eshkolo13:24 “Eshkolo” Leina le ka Seheberu le ra go re “ntšhuhla ya diterebe”. ka lebaka la ntšhuhla ya diterebe yeo Baisraele ba ilego ba e rema moo.

25Ka morago ga ge ba hlotše naga matšatši a masome a mane, ba ile ba boela 26go Moshe le go Arone le go setšhaba ka moka sa Israele kua Kadeshe, lešokeng la Parane. Ba ile ba bega seo ba se bonego, mme ba ba laetša dikenywa tše ba tlilego natšo. 27Ba botša Moshe ba re: “Re lekotše naga ye o bego o re romile gore re yo e bona; ke naga ya mokhora le monono, gomme dikenywa tša yona šedi. 28Eupša batho ba ba dulago moo ke batho ba maatla, le metse ya bona ke ye megolo kudu ye e ageleditšwego gabotse ka merako. Godimo ga moo re bone ditlogolo tša ditšitširipa tša Baanake fao. 29Baamaleke ba dula ka karolong ya ka borwa ya naga; Bahete le Bajebuse le Baamore ba dula kua dinageng tša dithaba; Bakanana ba dula go ipata le Lewatle la Mediteraniene le go ipata le noka ya Jordane.”

30Kalebe o ile a homotša batho bao ba ilego ba thoma go ngongoregela13:30 “ba thoma go ngongoregela” goba “ba kgobokanela” Moshe a re: “A re napeng re ye re thope naga ya bona, ka gobane e ka se re palele.”

31Eupša banna bale ba go yo hlola naga le yena ba re: “Aowa, re ka se kgone go lwa le ditšhaba tšela, ka gobane di re feta ka maatla.” 32Ka gona ba napa ba botša Baisraele maaka ka ga naga yeo ba tšogo e lekola ba re: “Naga ya gona ga e robale. Batho ba re ba bonego moo go yona ke ba bateleletelele. 33

13:33
Gen. 6:4
Re bone le ditšitširipa fao, ditlogolo tša Anake. Re ile ra ipona re le ba bannyane bjalo ka ditšie, gomme le bona ba re bona re le bjalo.”

14

Setšhaba se a ngongorega

141Bošego ka moka setšhaba sa goelela se lla. 2Ba ngongoregela Moshe le Arone ba re: “Go kaone ge re ka be re ikhwetše kua Egepeta goba gona mo lešokeng! 3Morena o reng a re iša nageng yeo? Re tla bolawa ntweng, gomme basadi le bana ba rena ba thopša. A go ka se be kaone go boela Egepeta?” 4Ka gona ba botšana ba re: “A re kgetheng moetapele, re boeleng Egepeta!”

5Ke moo Moshe le Arone ba itahletšego fase ka difahlego pele ga setšhaba ka moka. 6Gomme Joshua, morwa wa Nunu, le Kalebe, morwa wa Jefune, ba babedi ba dihlodi tšela, ba gagola diaparo tša bona ka manyami, 7mme ba re go setšhaba ka moka: “Naga ye re tšogo e hlola ke naga ye botse kudu. 8Ge eba re kgahla Morena, o tla re iša go yona gomme a re fa naga yeo ya mokhora le monono. 9

14:9
Bah. 3:16
Le se ke la tsogela Morena maatla, le gona le se ke la boifa batho ba ba dulago moo. Re tla ba fenya gabonolo. Medimo ye e bego e ba šireleditše e ba furaletše, eupša rena Morena o na le rena; ka gona le se ke la boifa.” 10Setšhaba ka moka se be se šetše se nyaka go ba bolaya ka maswika, eupša ka bjako batho ba bona seetša se se fahlago sa letago la Morena Tenteng.

Moshe o rapelela setšhaba

11Morena a re go Moshe: “Setšhaba se se tla nnyatša go fihlela neng? Se tla gana go ntshepha go fihlela neng le ge ke dirile mehlolo ye mekaa gare ga bona? 12Ke tla ba bolaya ka bolwetši bja leuba ka ba fediša, eupša wena ke tla go dira tatagosetšhaba se segolo sa maatla go feta se!”

13

14:13-19
Eks. 32:11-14
Fela Moshe a re go Morena: “O ntšhitše setšhaba se Egepeta ka maatla a gago. Ge Baegepeta ba ekwa se o se dirilego setšhaba sa gago, 14ba tla botša batho ba ba dulago mo nageng ye. Batho ba ba šetše ba kwele gore wena, Morena, o na le rena, le gore o bonala pepeneneng ge leru la gago le ema ka godimo ga rena, le gore o sepela pele ga rena ka thololo ya leru mosegare, le ka thololo ya mollo bošego. 15Bjale ge o ka bolaya setšhaba sa gago ka moka, ditšhaba tše di kwelego go tuma ga gago di tla re 16o bolaile setšhaba sa gago lešokeng, ka gobane o be o palelwa ke go se goroša nageng ye o se holofeditšego yona ka keno. 17Bjale ge, Mong wa ka, ke a go rapela, re laetše maatla a gago mme o dire se o re holofeditšego sona mola o re: 18
14:18
Eks. 20:5-6
34:6-7
Doit. 5:9-10
7:9-10
‘Nna, Morena, ga ke befelwe ka pela, ebile ke na le potego le lerato le legolo, mme ke lebalela batho dibe le dikarogo tša bona. Le ge go le bjalo nka se lese go otla bana le ditlogolwana go iša molokong wa boraro le wa bone ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona.’ 19Ka gona ke a go rapela, Morena, lebalela setšhaba se sebe sa sona go ya ka potego le lerato la gago le legolo, bjalo ka ge o dutše o se lebalela mola se tlogago Egepeta.”

20Morena a mo fetola a re: “Ke tla ba lebalela, bjalo ka ge o nkgopela. 21

14:21-23
Bah. 3:18
Eupša ke ikana ke le Modimo yo a phelago, yo bogoši bja ka bo tletšego lefase, gore 22-23ga go le o tee wa setšhaba se yo a tlago tsena nageng yeo. Ba bone seetša se se fahlago sa letago la ka, le mehlolo ye ke e dirilego kua Egepeta le mo lešokeng, eupša ba ntekile leboelela gomme ba ganne go ntheetša. Ruri, ga go le o tee wa bao ba nnyaditšego yo a tlago tsena nageng ye ke e holofeditšego borakgolokhukhu ba bona ka keno. 24
14:24
Josh. 14:9-12
Fela ka gobane mohlanka wa ka, Kalebe, yena ga a swane le bona, mme o ntatela ka pelo ya gagwe ka moka, ke tla mo fihliša nageng ye a tšwago go e lekola, gomme ditlogolo tša gagwe di tla tšea naga yeo ya ba ya tšona, 25naga yeo meeding ya yona bjale go dulago Baamaleke le Bakanana. Le boeleng morago ka moswane mme le tsene lešokeng go ya kgogometšaneng ya Akaba.”

Morena o otla setšhaba ka lebaka la go ngongorega ga sona

26Morena a re go Moshe le Arone: 27“Setšhaba se sebe se se tla fela se nngongoregela go fihlela neng? Ke tennwe ke dingongorego tše! 28Bjale ba botše o re: ‘Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla le dira tšona tše ke kwelego le di bolela. Ke realo, nna, Morena. 29

14:29
Bah. 3:17
Le tla hwa gomme ditopo tša lena di tla šwalalana le lešoka le. Ka ge le nngongoregetše ga go le o tee wa lena yo a nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta yo a tlago tsena nageng yela. 30Ke enne ka re ke tla le dudiša nageng yela, fela le o tee wa lena a ka se dule moo, ge e se Kalebe le Joshua. 31Le boletše gore bana ba lena ba tla thopša, eupša nna ke tla ba goroša nageng yeo le e gannego, gomme e tla ba ya bona. 32Fela lena le tla hwela mo lešokeng le. 33
14:33
Dit. 7:36
Bana ba lena ba tla ralala le lešoka bjalo ka badiši mengwaga ye masome a mane, ba tlaišega ka lebaka la go se botege ga lena, go fihlela ge wa mafelelo wa lena a ehwa. 34Bjalo ka ge le ile la hlola naga matšatši a masome a mane, le tla otlelwa sebe sa lena mengwaga ye masome a mane, letšatši ka le tee le emela ngwaga. Le tla tseba gore go lwa le nna go ra eng! 35Ke ena gore ke tla le otla ka mokgwa wo, lena setšhaba se sebe le kgobokanetšego go lwa le nna. Ka moka ga lena le tlilo hwela gona mo lešokeng le. Ke realo, nna, Morena.’ ”

36-37Banna bao Moshe a ilego a ba roma go yo lekola naga ba ile ba boa mme ba bolela maaka ao a ilego a dira gore batho ba ngongoregele Morena. Ka gona Morena a ba otla ka bolwetši, gomme ba hwa. 38Go dihlodi tšela tše lesome le tše pedi go ile gwa šala Joshua le Kalebe fela.

Maitekelo a mathomo a go hlasela naga

(Doit. 1:41-46)

39Ge Moshe a botša Baisraele ka moka seo Morena a se boletšego, ba ile ba lla gabohloko. 40Mosong wa letšatši le le latelago ba tsogela go namelela dithabeng go yo šwahlela naga yeo, ba re: “Bjale re itokišeditše go ya nageng ye Morena a re holofeditšego yona. Re a dumela gore re dirile sebe.”

41Eupša Moshe a re: “Bjale le reng le tshela taelo ya Morena? Le ka se ke la atlega! 42Le se ke la ya. Morena ga a na le lena, mme manaba a lena a tla le fenya. 43Ge le lebana le Baamaleke le Bakanana le tla bolawa ntweng; Morena a ka se be le lena ka gore le ganne go mo latela.”

44Le ge go le bjalo ba no fela ba ngangabetše, ba rotogela nageng ya dithaba, le ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e se ya tšwa mešašeng, le yena Moshe a se a tšwa. 45Ka gona Baamaleke le Bakanana bao ba bego ba dula moo ba fologa dithaba ba ba fenya, gomme ba ba rakediša go fihla Horma.

15

Melao ka dihlabelo

151Morena o file Moshe 2melawana ye e latelago ye Baisraele ba swanetšego go e phetha nageng ye a bego a ile go ba fa yona. 3Ge le direla Morena sehlabelo ka kgomo goba ka sehuswane e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, goba sehlabelo sa go phethagatša keno, goba sehlabelo sa boithaopo, goba sehlabelo sa menyanya ya lena ye e beilwego, sa monkgo wa go tsefela Morena, 4gona yo a se dirago a se tliše le kabelo ya bupi bja kilokramo e tee bo hlakantšwe le litara ya makhura a mohlware. 5Ge motho a dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka goba sehlabelo se sengwe ka kgapana, a tliše le litara ya beine e le kabelo ya seno. 6Ge motho a dira sehlabelo ka kgapa, a tliše bupi bja dikilokramo tše pedi bo hlakantšwe le makhura a mohlware a litara ya 1,25 e le kabelo ya bupi, 7gotee le litara e tee ya beine le seripa sa yona e le kabelo ya seno. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena. 8Ge go direlwa Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka poo, goba go dirwa sehlabelo sa go phethagatša keno goba sa kagišano, 9le bupi bja dikilokramo tše tharo bo hlakantšwe le litara tše pedi tša makhura a mohlware bo tlišwe e be kabelo ya bupi, 10gotee le litara tše pedi tša beine e be kabelo ya seno. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena.

11Go dirwe ka mokgwa woo ge e le sehlabelo sa poo goba kgapa goba kwanyana goba kgapana. 12Ge go dirwa sehlabelo ka diruiwa tša go feta e tee, kabelo ya go sepela le sehlabelo seo e swanetše go oketšwa go ya ka palo ya diruiwa. 13Moisraele yo mongwe le yo mongwe o swanetše go dira seo ge a dira sehlabelo sa monkgo wo o tsefelago Morena. 14Gomme ge go na le mofaladi yo a dulago gare ga lena, a dutše lebakanyana fela goba a duletše sa ruri, mme a dira sehlabelo sa monkgo wo o tsefelago Morena, le yena o swanetše go phetha yona melawana ye. 15Dinakong tšohle tše di tlago tšona ditaelo tšeo15:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tšona ditaelo tšeo” Seheberu se re “setšhaba tšona ditaelo tšeo”. di sa le tlemile, mme le bona bafaladi ba ba dulago gare ga lena di tla fela di ba tlemile. Lena le bona le a swana pele ga Morena; 16

15:16
Lef. 24:22
melao le melawana ye e swanago e ama lena le bona.

17Morena o file Moshe 18melawana ye e latelago ye Baisraele ba swanetšego go e phetha nageng ye a bego a ile go ba fa yona. 19Ge go lewa dijo tša naga yeo, tše dingwe tša tšona di abelwe Morena e le kabelo ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 20Ngwaga wo mongwe le wo mongwe ge le seno buna, senkgwa sa mathomo se se dirilwego ka mabele a mafsa se abelwe Morena e le kabelo ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. Sona se abje ka wona mokgwa woo go abjago kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng ye le e ntšhago mabeleng a le a folago. 21Ka dinako tšohle tše di tlago kabelo yeo e abelwe Morena e etšwa dinkgweng tša mathomo tše di apewago ge go bunnwe.

22Fela ge ba ka tšhoga ba tshetše molawana wo mongwe wo Morena a o filego Moshe, 23goba ge ka moso ba ka se dire tšohle tše Morena a ba laetšego tšona ka Moshe – 24ge phošo yeo e dirilwe ka lebaka la go se tsebe ga setšhaba – ba dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka poo sa monkgo wo o tsefelago Morena, gotee le kabelo ye e swanetšego ya bupi le ya seno. Ba dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko. 25Moprista a boelanye setšhaba le Modimo ka ge ba dirile phošo, mme ba tla lebalelwa, ka gore phošo yeo e be e se ya maikemišetšo, gomme ba diretše Morena sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša bona. 26Setšhaba ka moka sa Israele le bafaladi ba ba dulago gare ga bona ba tla lebalelwa, ka gore yo mongwe le yo mongwe o be a angwa ke phošo yeo.

27

15:27-28
Lef. 4:27-31
Ge motho a ka tšhoga a dirile sebe, a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka pudi ya tshadi ya ngwaga o tee. 28Moprista a mo phethele tiro ya poelano pele ga Morena ka ge a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa. 29Wona molawana wo o ama yo mongwe le yo mongwe yo a ka dirago sebe e se ka boomo, le ge e le Moisraele, goba e le mofaladi yo a dulago le bona.

30Eupša motho yo a ka dirago sebe ka boomo, e le Moisraele goba e le mofaladi, o nyatša Morena, gomme a kgaolwe setšhabeng sa gabo, 31ka gobane o ganne se Morena a se boletšego gomme o tshetše taelo ya gagwe ka boomo. O tla otlwa ka lebaka la sebe sa gagwe.

Monna yo a tshetšego molao wa Sabatha

32Mola Baisraele ba sa le lešokeng ba kile ba hwetša motho a rwalela dikgong ka Sabatha. 33Ba mo iša go Moshe le Arone le go setšhaba ka moka, 34mme a dišwa, ka gobane go be go sa tsebje gabotse gore ba dire eng ka yena. 35Ke moo Morena a itšego go Moshe: “Motho yoo o swanetše go bolawa thoo; setšhaba ka moka se mmolaye ka maswika ka ntle ga mešaša.” 36Ka gona setšhaba ka moka sa mo ntšhetša ka ntle ga mešaša gomme sa mmolaya ka maswika, ka moo Morena a laetšego ka gona.

Melawana ka mašaphu

37Morena o laetše Moshe 38

15:38
Doit. 22:12
gore a botše Baisraele a re: “Le logeleleng mašaphu merumong ya diaparo tša lena, gomme le rokelele thapo ya botala bja legodimo lešaphung le lengwe le le lengwe. Le direng seo le mabakeng ka moka a a tlago. 39Mašaphu ao e tla ba digopotšo, gomme nako ye nngwe le ye nngwe ge le a bona le gopoleng ditaelo tša ka ka moka, mme le di phetheng; ke moo le ka se ntlhanogelego la latela ditumo le dikganyogo tša lena. 40A tla le gopotša go phetha ditaelo tša ka ka moka, mme le tla ba ba ka ka botlalo. 41Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke le ntšhitšego Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Ke nna Morena Modimo wa lena.”