Sepedi 2000 (NSO00)
11

Felo mo go ilego gwa rewa leina la Tabera

111Setšhaba se ile sa thoma go ngongoregela Morena ka ga mehlako ya bona. Ge Morena a ekwa dingongorego tšeo, a befelwa gomme a romela mollo setšhabeng, wa tšhuma lehlakore le lengwe la mešaša. 2Setšhaba sa llela Moshe se nyaka thušo; yena a rapela Morena, gomme mollo woo wa tima. 3Ka gona felo fao gwa rewa leina la Tabera,11:3 “Tabera” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “go tuka”. ka gore moo mollo wa Morena o ile wa tuka gare ga bona.

Moshe o kgetha baetapele ba masome a a šupago

4Go be go na le bafaladi ba bangwe ba ba bego ba sepela le Baisraele. Bona ba be ba duma nama kudu, mme Baisraele le bona ba thoma go ngongorega ba re: “Nke nkabe re ka no hwetša namanyana! 5Kua Egepeta re be re tlwaetše go ja hlapi re sa ntšhe selo. Gopolang maraka ale le magapu le digwere le dieie le dikonofolo tše re bego re di ja! 6Eupša bjale maatla a rena a ile. Ga re na sa go ja, ge e se ona manna a re a bonago ka mehla a!”

7

11:7-8
Eks. 16:31
Manna a be a swana le dipewana tše nnyane, mmala wa ona e le wa bošweu bja bodipa. 8-9
11:9
Eks. 16:13-15
A be a wela mešašeng bošego gotee le phoka. Mosong wa le le latelago setšhaba se be se eya ka gohle se a kgobela, ba a šila lwaleng goba ba a setla ka mosetlo, ba a bediša, ba dira diphaphatha ka ona. Ka ganong a be a le bjalo ka senkgwa se se apeilwego ka makhura a mohlware.

10Moshe a kwa setšhaba se ngongorega, lapa le lengwe le lengwe le eme mojako wa mošaša wa lona. Morena a ba galefela, mme Moshe a hlomoga pelo, 11a re go Morena: “O reng o ntlišetša matshwenyego a, nna, mohlanka wa gago? Ke go selekile ka eng ge o tla ba wa nthweša morwalo wa setšhaba se ka moka? 12Na ke nna ke ba imilego goba ke ba tswetšego, ge o nkgopela gore ke be bjalo ka mofepi, ke ba kuke ka matsogo bjalo ka masea tseleng ya go ya nageng ye o enetšego borakgolokhukhu ba bona wa re o tla ba fa yona? 13Ke tla hwetša kae nama ye e lekanego batho ba ka moka? Ba dula ba ntelela ba nyaka nama. 14Nna ga ke sa kgona ke nnoši go rwala morwalo wo setšhaba se ka moka se nthwešago wona; o a nkimela! 15Ge o ntira ka mokgwa wo gona go kaone o mpolaye; ge o ntebeletše ka botho gona a ke se hlwe ke bona bošula bjo bja ka.”

16Morena a re go Moshe: “Kgobokanya bagolo ba masome a a šupago bao ba tsebjago e le baetapele ba setšhaba, o ba tliše go nna Tenteng ya bodulo bja ka, mme o ba botše gore ba eme moo ka thoko ga gago. 17Ke tla theoga ka bolela le wena fao, gomme ke tla ba abela moya wo ke go filego wona. Ba tla go rwadiša morwalo wa setšhaba se, gomme o ka se hlwe o o šikere o nnoši. 18Botša setšhaba o re: ‘Itlhwekišetšeng la bosasa; le tla ba le nama ye le tlago e ja. Morena o le kwele ge le belaela le re le duma ge le ka hwetša nama, le ge le re le be le ipshina kua Egepeta. Bjale Morena o tla le fa nama la ja. 19Le ka se e je fela letšatši le tee goba a mabedi goba a mahlano goba a lesome, le ge e le a masome a mabedi, 20eupša le tla e ja kgwedi ka moka go fihlela e le tlapela, e bile e le nkgela, e le ka gobane le hlanogetše Morena yo a lego mo gare ga lena, la mo ngongoregela la re nkabe le sa ka la tloga Egepeta.’ ”

21Moshe a re go Morena: “Bahlabani ba ba nago le nna ke ba dikete tše makgolo a a selelago, gomme o re o tla ba fa nama ye e lekanego kgwedi ka moka? 22Ke dikgomo le dihuswane tše kae tše di kago hlabja tša ba lekana? Kgane dihlapi ka moka tša ka lewatleng di ka ba lekana?”

23Morena a mo fetola a re: “Na go na le se se ka mpalelago? Gonabjale o tla bona ge eba seo ke se boletšego se tla phethega goba se ka se phethege!”

24Ke moka Moshe a tšwa, a botša setšhaba se Morena a se boletšego. A kgetha bagolo ba masome a a šupago setšhabeng mme a ba emiša go dikanetša Tente ya bodulo bja Morena. 25Ya ba Morena o theoga ka leru mme o bolela naye. A abela bagolo bao ba masome a a šupago moya wo a o filego Moshe. Ge moya o ba tsena ba thoma go porofeta, fela ba se ke ba tšea nako ye telele.

26Ba babedi ba bagolo bao ba masome a a šupago, Eldade le Medade, ba be ba šetše mešašeng, ba se ba ya Tenteng. Gona moo mešašeng moya wa tla go bona, gomme ba thoma go porofeta. 27Lesogana le lengwe la tla le kitima go botša Moshe la re: “Eldade le Medade ba a porofeta kua mešašeng!”

28Ke moo Joshua, morwa wa Nunu, yo e bilego mohlanka wa Moshe go tloga ge e sa le lesogana, a rilego go Moshe: “Ba homotše, mong wa ka, Moshe!”

29Moshe a mo fetola a re: “Kgane o tshwenyega ka nna? Nke nkabe Morena a efa setšhaba sa gagwe ka moka moya wa gagwe mme a dira gore bohle ba porofete!” 30Ke moka Moshe le bagolo bao ba masome a a šupago ba Baisraele ba boela mešašeng.

Morena o romela dikhwiri

31Ka bjako Morena a fokiša phefo ye e ilego ya tliša dikhwiri di etšwa lewatleng. Phefo yeo ya di wetša mešašeng le tikologong ya yona yohle ya go lekana leeto la letšatši, go fihlela di pharelana fase mo e ka bago metara go ya godimo. 32Ka gona setšhaba sa hlwa se swara dikhwiri letšatši leo ka moka le bošego bja gona, le letšatši le le latelago; mang le mang a swara tše di imelago dikilokramo tše sekete, goba go feta. Ba di anega mo gohle mešašeng gore di ome. 33Ya re ba sa khupile nama, le go e hlahuna ba se ba tšwe ba e hlahuna, Morena a ba galefela, a ba otla ka bolwetši bjo bošoro bja leuba. 34Felo fao go ile gwa rewa leina la “Mabitla a go duma”, ka gobane moo ba be ba bolokile batho bao ba ilego ba duma nama.

35Go tloga moo setšhaba sa hudugela Hatserote, moo ba hlomilego mešaša gona.