Sepedi 2000 (NSO00)
9

Setšhaba se ipolela dibe

91-2Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la yona kgwedi yeo setšhaba sa Israele sa kgobokana go tlo ikona dijo le go itshola ka lebaka la dibe tša sona. Ba be ba šetše ba ikgetholotše go batho ba šele. Ba apara diaparo tša go ilela, gomme ba itšhela dihlogo ka mobu ba nyamile. Ba ema ba ipolela dibe tša bona le tša borakgolokhukhu ba bona. 3Ba balelwa melao ya Morena Modimo wa bona diiri tše e ka bago tše tharo, gomme diiri tše dingwe tše tharo ba ipolela dibe tša bona, ba ba ba khunamela Morena Modimo wa bona.

4Go be go na le sethala sa Balefi, gomme godimo ga sona go eme Jeshua, Bani, Kadmiele, Shebania, Buni, Sherebia, Bani le Kenani. Ba hlaboša mantšu ba rapela Morena Modimo wa bona.

5Balefi ba ba latelago ba ile ba botša batho gore ba tumiše Morena: Jeshua, Kadmiele, Bani, Hashabnea, Sherebia, Hodia, Shebania le Petagia. Ba re:

“Emang le tumišeng Morena Modimo wa lena wa go ya go ile!

A go retwe leina la gagwe la letago le ge ditumišo tša batho di ka se mo lekane.”

Thapelo ya go ipolela dibe

6Balefi bao ba rapela ba re:

“Wena Morena,

ke wena fela o lego Morena;

o dirile magodimo a godimodimo

le dinaledi tša legodimo,

lefase le tšohle tše di lego go lona,

mawatle le tšohle tše di lego ka go ona;

tšohle o di file bophelo.

Dietša tša legodimo di a go obamela.

7

9:7
Gen. 11:31
12:1
17:5
Ke wena Morena Modimo o kgethilego Abramo,

wa mo ntšha Ure kua Babilonia,

wa fetoša leina la gagwe ya ba Abrahama.

8

9:8
Gen. 15:18-21
O bone e le wa go go botegela,

gomme wa dira kgwerano le yena.

Wa holofetša go mo fa naga ya Bakanana

le ya Bahete le ya Baamore le ya Baperise

le ya Bajebuse le ya Bagirgashe,

gore e be naga yeo go yona go tla dulago ditlogolo tša gagwe.

Wa phetha se o se boletšego ka ge o botega.

9

9:9
Eks. 3:7
Eks. 14:10-12
“O bone ditlaišego tša

borakgolokhukhu ba rena kua Egepeta;

wa kwa sello sa bona kua Lewatleng la Mahlaka.

10

9:10
Eks. 7:8 – 12:32

O diretše kgoši le bahlankedi ba gagwe ka moka

le batho ba naga ya gagwe mehlolo ye makatšago,

ka gobane o be o tseba ka moo ba bego ba ikgogomošetša setšhaba sa gago ka gona.

Wa itirela leina le le lehono o sa tumilego ka lona.

11

9:11
Eks. 14:21-29
15:4-5
O fatotše lewatle pele ga setšhaba sa gago,

gomme sa tshela mo go omilego.

Bahlomari ba bona wa ba lahlela meetseng a išago

bjalo ka leswika mawatleng a magolo.

12

9:12
Eks. 13:21-22
O ile wa ba hlahla

ka thololo ya leru mosegare,

gomme bošego wa ba bonegela tsela ka thololo ya mollo.

13

9:13-14
Eks. 19:18 – 23:33

O theogetše kua thabeng ya Sinai,

wa bolela le setšhaba sa gago o le legodimong

gomme wa se fa ditaelo tše di lokilego,

melao ya mmakgonthe,

le melawana ye mebotse.

14Wa ba ruta go hlompha Disabatha tša gago tše dikgethwa,

gomme wa ba fa melao le ditaelo tša gago

ka Moshe, mohlanka wa gago.

15

9:15
Eks. 16:4-15
Eks. 17:1-7
Doit. 1:21
“Mola ba swerwe ke tlala

wa ba fa senkgwa sa go tšwa legodimong,

wa ba fa meetse a tšwago leswikeng ge ba swerwe ke lenyora.

O ba boditše gore ba tšee naga yela o bego o enne go ba fa yona.

16

9:16-17
Num. 14:1-4
Doit. 1:26-33
Fela borakgolokhukhu ba rena ba ile ba ikgogomoša,

ba ba le melala ye methata gomme ba se phethe ditaelo tša gago.

17

9:17
Eks. 34:6
Num. 14:18
Ba gana go go theeletša;

ba lebala mehlolo yela o ba diretšego yona.

Ba ngangabala ba ikgethela moetapele gore a ba gomišetše bokgobeng Egepeta.

Eupša wena o Modimo yo a lebalelago;

o na le lešoko le kwelobohloko,

ga o befelwe ka pela.

O ba gaugetše kudu,

gomme wa se ke wa ba tlogela.

18

9:18
Eks. 32:1-4
Le mola ba itiretše powana ka gauta ye e tološitšwego,

mme ba re ke modimo wo o ba ntšhitšego Egepeta,

ba go nyatša kudu, Morena,

19

9:19-21
Doit. 8:2-4
ga se wa ba tlogela lešokeng,

ka gobane kgaugelo ya gago ke ye kgolo.

Thololo yela ya leru ya se ba tlogele gore e ba šupetše tsela mosegare,

le yela ya mollo ya se ba lahle gore e ba bonegele tsela bošego.

20O ba rutile ka moya wa gago wa go loka,

wa ba fepa ka manna, wa ba fa le meetse a go nwa.

21Mengwageng ye masome a mane lešokeng o ba babaletše ka dijo,

ba se hloke selo;

diaparo tša bona di sa hlagale,

le maoto a bona a sa ruruge.

22

9:22
Num. 21:21-35
“O gafetše ditšhaba le mebušo diatleng tša bona,

dinaga tše di bapilego le bona.

Ba thopa naga ya Heshbone,

ye e bego e bušwa ke Sihone,

le naga ya Ogo, kgoši ya Bashane.

23

9:23
Gen. 15:5
22:17
Josh. 3:14-17
Wa ba atišetša bana bjalo ka dinaledi tša legodimo,

gomme wa ba goroša nageng ye o holofeditšego

borakgolokhukhu ba bona gore ba tla e thopa.

24

9:24
Josh. 11:23
Ba tšea naga ya Kanana;

wa fenya badudi ba naga yeo ge setšhaba sa gago se goroga.

Wa gafela magoši a Kanana le batho ba ona diatleng tša sona,

gore se dire ka bona tše di se ratago.

25

9:25
Doit. 6:10-11
Setšhaba sa gago sa thopa metse ye e ageleditšwego ka merako

le naga ye e nonnego, sa tšea le dintlo tše di tletšego mahumo,

didiba tše di epilwego,

dirapa tša merara, mehlware,

le mehlare ye mengwe ye mentši ya dikenywa.

Ba ja ba khora, ba nona;

ba phela bophelo bja manongonongo ka tšohle tše dibotse tše o ba filego tšona.

26

9:26-28
Baahl. 2:11-16
“Fela setšhaba sa gago se ile sa go nyatša,

sa go tsogela maatla;

sa itebatša melao ya gago.

Sa bolaya baprofeta ba go ba kgala gore ba boele go wena.

Ba go nyatša kudu,

27ka gona wa ba gafela diatleng tša manaba a bona gomme a ba gatelela.

Ge ba le matshwenyegong ba ile ba llela wena,

gomme wa ba kwa o le legodimong.

Ka lešoko la gago le legolo wa ba romela bahlakodiši

ba go ba phološa manabeng a bona.

28Ge go eba le khutšo gape,

ba boeletša ba dira dibe.

Wa ba gafela diatleng tša manaba a bona gape,

a ba buša.

Eupša ya re ge ba boeletša ba llela go wena,

wa ba kwa o le legodimong,

gomme wa ba hlakodiša gantši ka lešoko la gago le legolo.

29

9:29
Lef. 18:5
Wa ba kgala gore ba phethe melao ya gago gape.

Eupša bona ka boikgogomošo ba nyatša ditaelo tša gago,

etšwe go phetha melao ya gago e le yona tsela ya go iša bophelong.

Ba ba le melala ye methata,

ba ngangabala,

ba gana go go theeletša.

30

9:30
2 Dikg. 17:13-18
2 Dikr. 36:15-16
Gwa feta mengwaga ye mentši o sa ba felele pelo.

O tutueditše baprofeta ba gago gore ba ba kgale,

eupša setšhaba sa gago se be se ithibile ditsebe,

ka gona wa lesa ditšhaba tše dingwe tša ba fenya.

31Fela ka lešoko la gago le legolo wa se ba fediše taa,

le gona wa se ba tlogele.

O Modimo wa kgaugelo le lešoko!

32

9:32
2 Dikg. 15:19,29
17:3-6
Esra 4:2,10
“Wena Modimo, Modimo wa rena,

o yo mogolo bjang!

O a boifega,

o yo maatla gakaakang!

O botegela kgwerano ya gago,

ka mehla o a gaugela.

Go tloga ka nako yela magoši a Asiria a bego a re gateletše

go fihlela gonabjale,

na re tlaišitšwe bjang!

Gopola ditlaišego tša magoši a rena le bakgomana ba rena le baprista ba rena

le baprofeta ba rena le borakgolokhukhu ba rena,

gotee le setšhaba sa gaborena ka moka!

33O dirile ka toka go re otla;

o be o botega le ge rena re be re dira tše kgopo.

34Borakgolokhukhu ba rena le magoši a rena

le bakgomana ba rena le baprista ba rena

ga se ba phetha melao ya gago.

Ga se ba theeletša ditaelo tše o bego o ba kgala ka tšona.

35Ka botho bjo bogolo bja gago

magoši a be a buša setšhaba sa gago,

mola ba dula nageng ye e ikadilego ya monono

yela o bego o ba file yona;

eupša bona ba se tlogele mediro ya bona ye mebe mme ba se go khunamele.

36Gomme bjale re makgoba mo nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena

gore ba je dikenywa tša yona, ba ipshine ka monono wa yona;

ruri, re makgoba mo go yona!

37Naga e na le puno ye ntši, gomme yona e ya magošing a o re beetšego ona

ka ge re dirile dibe.

Ba dira ka rena le ka diruiwa tša rena tše ba di ratago,

gomme re tlaišega kudu!”