Sepedi 2000 (NSO00)
8

Esra o balela setšhaba melao ya Modimo

81Ka kgwedi ya bošupa setšhaba sa Israele se be se dutše metseng ya sona. Ya re ka letšatši la mathomo la kgwedi yeo bohle ba kgobokana Jerusalema ka lepatlelong la Lesorong la Meetse. Ba kgopela Esra, moprista le serutegi sa melao ye Morena a e filego setšhaba sa Israele ka Moshe, gore a tliše puku ya melao. 2Ka gona Esra a e tliša moo setšhaba se bego se kgobokane gona – banna le basadi le bana ba ba bego ba godile mo ba ka kwešišago. 3Gona moo lepatlelong la lesorong a balela batho melao go tloga ka mahwibi go fihlela mosegare wo mogolo, mme bona ba hlwaile ditsebe ba theeditše.

4Esra o be a eme sethaleng se se bego se agetšwe mohla woo. Ka lehlakoreng la gagwe la go ja go be go eme banna ba ba latelago: Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia le Maasea; gomme ka go la nngele go eme ba ba latelago: Pedaya, Mishaele, Malkia, Hashumo, Hashbadana, Sakaria le Meshulamo.

5Ge Esra a eme moo sethaleng a okametše batho, bona ba be ba mo tseparetše ka mahlo. Ya re ge a phutholla puku ba emelela.

6Esra a tumiša Morena, Modimo yo mogolo, gomme batho ka moka ba emišetša matsogo godimo ba re: “Amene! Amene!” Ba khunama ba obamiša difahlego pele ga Morena.

7Ka morago ba emelela, gomme Balefi ba ba latelago ba ba hlathollela melao: Jeshua, Bani, Sherebia, Jamine, Akube, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabade, Hanane le Pelaya. 8Ba bala puku ya melao ya Modimo ba hlabošitše mantšu ba e fetolela Searamong,8:8 “fetolela Searamong” Melao ya Modimo e be e ngwadilwe ka Seheberu, eupša kua Babilonia Bajuda ba be ba bolela Searamo. Ka lebaka la taba yeo e ile ya swanela gore e fetolelwe Searamong. ba ba ba e hlatholla gore batho ba e kwešiše.

9Ge batho ba ekwa melao e balwa ba ile ba lla. Ka gona Nehemia, yo e bego e le mmušiši, le Esra, moprista le serutegi sa melao, gotee le Balefi bao ba bego ba hlatholla melao ba botša setšhaba ka moka ba re: “Lehono ke letšatši le lekgethwa la Morena Modimo wa lena; ka gona le se ke la ilela goba la lla. 10Bjale eyang gae le yo keteka. Le abele bao ba se nago selo dijo le beine ya lena. Lehono ke letšatši le lekgethwa la Morena wa rena, ka gona le se ke la hlonama. Go thabela Morena go tla le šireletša.”

11Balefi ba fela ba botša batho gore ba homole, ba se ke ba hlonama ka letšatši leo le lekgethwa. 12Ka morago batho bohle ba ikela magae gomme ba ja, ba nwa, ba thabile, mme ba abela ba bangwe tše ba nago le tšona, ka gore ba be ba kwešišitše tše ba bego ba di boditšwe.

Monyanya wa Mešaša

13Ka letšatši le le latelago mantona a dikgorwana, gotee le baprista le Balefi, ba ya go Esra go yo ithuta dithuto tša melao ya Modimo. 14

8:14-15
Lef. 23:33-36,39-43
Doit. 16:13-15
Ba lemoga gore melao yela Morena a ba filego yona ka Moshe e laela gore setšhaba sa Israele se dule ka mešašeng ka nako ya Monyanya wa Mešaša. 15Ka gona ba roma batseta8:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ka gona ba roma batseta” Seheberu se re “Le gona e be e laela gore ba rome batseta”. motseng wa Jerusalema le metseng ye mengwe gore ba botše batho ba re: “Eyang dithabeng le tle le makala a mehlware le a memirte le a mepalema le a mehlare ya matlakala a a swaraganego, mme le age mešaša go ya ka ditaelo tše di ngwadilwego melaong ya Modimo.”

16Ka gona setšhaba sa tla le makala gomme sa aga mešaša godimo ga ditlhaka tše di ikadilego tša dintlo tša bona, le ka malapeng a bona, le ka dikgorong tša Tempele, le mapatlelong a motse Lesorong la Meetse le Lesorong la Efraime. 17Batho bohle bao ba bego ba boile bothopša ba aga mešaša gomme ba dula ka go yona. Ya ba la mathomo monyanya wo o binwa ka mokgwa woo go tloga mehleng yela ya Joshua, morwa wa Nunu, gomme go thabilwe kudu. 18Go tloga ka letšatši la mathomo la monyanya go fihlela ka la mafelelo ba be ba bala seripa sa melao ya Modimo. Ba ile ba bina monyanya matšatši a a šupago, gomme ka la seswai ba swara tirelo ya go feleletša, ka moo go laelwago ka gona melaong.