Sepedi 2000 (NSO00)
5

Nehemia o thuša badiidi

51Ka nako ye nngwe banna le basadi ba bantši ba setšhaba ba kile ba ngongoregela Bajuda ba gabobona. 2Ba bangwe ba re: “Re atetšwe ke thari, re nyaka mabele gore re je, re phele.”

3Ba bangwe ba re: “Re ile ra tlemega go beeletša mabele ka mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara le dintlo tša rena gore re se bolawe ke tlala.”

4Ba bangwe le bona ba re: “Re ile ra gapeletšega go adima tšhelete gore re tle re ntšhetše mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara motšhelo wa mošate. 5Re batho ba tee le Bajuda ba gaborena. Kgane bana ba rena ga ba swane le ba bona? Eupša rena ba rena re tlemegile go ba dira makgoba. Barwedi ba rena ba bangwe ba šetše ba rekišitšwe ya ba makgoba. Gomme re a hlaka ka gore mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara e šetše e le tša ba bangwe.”

6Ge ke ekwa dillo tšeo tša bona ka befelwa kudu, 7

5:7
Eks. 22:24
Lef. 25:35-37
Doit. 23:19-20
gomme ka lebeledišiša taba yeo gabotse, ka omanya bakgomana le bahlankedi ba setšhaba ka re go bona: “Le jeletša batho ba gabolena!”

Ka ba rapela pitšo ye kgolo 8ka re: “Re lekile ka mo re ka kgonago ka gona go rekolla batho ba gabolena ba Bajuda bao ba bego ba ithekišitše ditšhabeng di šele. Bjale le gapeletša batho ba gabolena gore ba ithekiše, gore le bona re tle re ba rekolle!” Bakgomana ba homola ba hloka se ba ka se bolelago.

9Ke moka ka re: “Se le se dirago ga se botse! Le swanetše go boifa Modimo le dire tše di lokilego. Ke mo le ka se kego la re segiša baditšhaba, manaba a rena. 10Nna ka noši le meloko yešo le bahlanka ba ka re adimile batho tšhelete le mabele. Bjale a re se ke ra nyaka gore ba buše tše ba di adimilego go rena. 11Phumolang melato5:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “melato” Seheberu ga se kwagale gabotse. ya bona – tšhelete goba mabele goba beine goba makhura a mohlware – le be le ba bušetše ka bjako mašemo a bona le dirapa tša bona tša merara le tša mehlware le dintlo tša bona!”

12Bakgomana ba mphetola ba re: “Re tla dira ka moo o bolelago ka gona. Re tla bušetša dilo tšeo, le gona re ka se ba seke tše ba di adimilego.”

Ka napa ka bitša baprista, gomme ka eniša bakgomana mo pele ga bona gore ba tla phetha taba yeo. 13Ke moo ke hlohlorilego lepanta la ka la lešela,5:13 “lepanta la ka la lešela” Diaparo tša mehleng yeo di be di se na le dipotla, ka gona dilwana tše nnyane di be di tsenywa ka lepanteng leo. Go le hlohlora e be e le sešupo sa go tlogelana le se sengwe le se sengwe. ka re: “Ke ka mokgwa wo Modimo a tlago hlohlora yo mongwe le yo mongwe wa lena yo a ka se phethego se a ennego gore o tla se dira. Modimo o tla mo amoga ntlo ya gagwe le tšohle tše a nago le tšona, a mo tlogela a se ne selo.”

Bohle ba ba bego ba le fao ba mphetola ba re: “Amene!” gomme ba tumiša Morena. Bakgomana ba phetha se ba se holofeditšego.

Go hloka megabaru ga Nehemia

14Mengwageng yohle ye lesome le ye mebedi ya ge ke be ke le mmušiši wa naga ya Juda, go tloga ka ngwaga wa masome a mabedi wa ge Artazerksese e le kgoši go fihlela ka ngwaga wa gagwe wa masome a mararo le metšo ye meraro, nna le meloko yešo ga se ra ka ra ja dijo tše di fiwago babušiši. 15Babušiši ba ba bilego gona pele ga ka ba be ba imetša batho gomme ba ba ntšhiša dipapetlana tša silibera tše masome a mane ka letšatši,5:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka letšatši” Seheberu ga se kwagale gabotse. e le tša dijo le beine. Ešita le bahlankedi ba bona ba be ba gatelela batho. Eupša nna ga se ka ba gatelela, ka gobane ke be ke boifa Modimo. 16Ke be ke tloga ke ikgafetše go tsošološa morako, gomme ka se ithekele le seripa se sengwenyana sa naga. Bahlanka ba ka ka moka ba be ba nthuša moo mošomong woo. 17Bajuda ba lekgolo le ba masome a mahlano le bahlankedi ba bona ba be ba fela ba eja le nna, ke sa bale ba ba bego ba nketela ba etšwa ditšhabeng tše di bego di bapile le rena. 18Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke hlaba kgomo le dinku tše di nonnego tše di selelago le dikgogo tše dintši, gomme ka tšatši le lengwe le le lengwe la lesome ke be ke efa batho dibeine tše ntši tša mehutahuta. Eupša ke be ke tseba ka moo setšhaba se bego se imelwa ka gona, ka gona ka se ke ka ntšhiša batho motšhelo wo o ntšhetšwago babušiši.

19Ke a go rapela hle, Modimo, o ntebelele ka botho ka lebaka la tšohle tše ke di diretšego setšhaba se.

6

Nehemia o logelwa maano

61Sanbalate le Tobia le Gesheme, Moarabia, le manaba a rena a mangwe ba kwa gore re feditše morako, le gore ga o sa ne dikgala, le ge mamati a masoro ona re be re sešo ra a tsenya. 2Ka gona Sanbalate le Gesheme ba nthomela motseta ba re ke tle ke gahlane nabo motseng wo mongwe kwa molaleng wa Ono. Ke ka moo ba bego ba nyaka go ntira bobe ka gona. 3Nna ka roma batseta gore ba ba botše ba re: “Ke dira mošomo wo mogolo gomme nka se kgone go theogela moo. Nka se emiše mošomo gore ke tlo gahlana le lena.”

4Ba ile ba nthomela motseta ka mokgwa wo makga a mane, gomme nna nako le nako ke ba fetola ka mokgwa wo o swanago.

5Ke moo Sanbalate a romilego mohlanka wa gagwe lekga la bohlano ka yona taba yela. Ka lekga le o be a swere le lengwalo le le sego la tswalelwa.6:5 “lengwalo le le sego la tswalelwa” Ge motho a sa tswalele lengwalo o be a dira ka boomo gore ditaba tša lona di tsebje ke batho ba bantši. 6Lona le be le re:

“Go na le mabarebare ditšhabeng tše di bapilego le lena a go re wena le setšhaba sa Bajuda le nyaka go tsoša mpherefere, gomme ke ka lebaka leo le tsošološago morako woo. Gesheme o tiišetša gore mabarebare ao a gona. Go bolelwa le gore wena o rera go ipea kgoši, 7le gore o beile baprofeta ba bangwe gore ba begele batho fao Jerusalema gore ke wena kgoši ya Juda. Ga go ka moo kgoši a ka se kego a kwa taba yeo, ka gona etla re boledišane ka yona.”

8Ke ile ka mo fetola ka re: “Ditaba tše o di bolelago le gatee ga se nnete. Tšohle ke tše o ithometšego tšona.”

9Gape ba be ba leka go re tšhošetša gore re lese mošomo. Nna ka rapela ka re: “Bjale hle, Modimo, ntiiše!”

10Ke ile ka yo etela Shemaya, morwa wa Delaya, setlogolo sa Mehetabele, yo a bego a ganetšwa go tloga lapeng la gagwe. Yena a re go nna:

“A re yo khuta ka Tempeleng ka

Felong mo Gokgethwa

gomme re kgonye mamati,

ka gore ba tlilo go bolaya.

Ba tlilo go bolaya e le bošego.”

11Nna ka mo fetola ka re: “Na motho yo a swanago le nna a ka tšhaba? A ka khuta ka Tempeleng gore a phologe? Yeo taba nka se e dire.”

12Ke ile ka lemoga gore Shemaya o be a se a laelwa ke Modimo, eupša a rekilwe ke Tobia le Sanbalate gore a tle a ntshebele taba ye ka mokgwa woo. 13Ba be ba mo rekile gore a tle a ntšhošetše ke dire sebe, gore ba tle ba kgone go ntshenya leina gomme ba nkgoboše.

14Ka rapela ka re: “Hle, Modimo, o se ke wa lebala tše Tobia le Sanbalate ba di dirilego, gomme o ba otle. Gopola le moprofeta yola wa mosadi, Noadia, le baprofeta bale ba bangwe ba go leka go ntšhošetša.”

Mošomo o a phethwa

15Morako ka moka o ile wa phethwa ka morago ga matšatši a masome a mahlano le a mabedi, ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mehlano la kgwedi ya Elulo. 16Ya re ge manaba a rena ohle a ekwa taba yeo, le ditšhaba ka moka tše di bapilego le rena di bona gore modiro o phethilwe, tša lewa ke dihlong kudu, ka gobane di ile tša lemoga gore mošomo woo o dirilwe ka thušo ya Modimo.

17Nakong yeo ka moka bakgomana ba Bajuda ba be ba fela ba ngwalelana le Tobia. 18Batho ba bantši nageng ya Juda ba be ba kwana naye kudu ka lebaka la gore ratswalagwe, Shekania, morwa wa Ara, e be e le Mojuda. Godimo ga moo, morwa wa gagwe, Johanane, o be a nyetše morwedi wa Meshulamo. Meshulamo e be e le morwa wa Berekia. 19Batho ba be ba fela ba bolela pele ga ka ka dilo tše dibotse tše Tobia a bego a di dirile, le gona ba mmotša tšohle tše ke di boletšego. Gomme Tobia a fela a nngwalela a leka go ntšhošetša.

7

71E rile ge morako o šetše o tsošološitšwe ka tsenya ditswalelo masorong, gomme baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le baopedi ba ka Tempeleng le Balefi ba bangwe ba bewa medirong ya bona. 2Ke ile ka bea morwarre, Hanani, le Hanania, molaodi yo mogolo wa sebo, gore ba laole motse wa Jerusalema. Hanania e be e le monna wa go tshephega, wa go boifa Modimo go feta ba bantši. 3Ka ba laya gore mesong masoro a Jerusalema a se ke a bulwa go fihlela ge go šetše go ruthetše, le gore a tswalelwe a kgonywe pele ga ge baleti ba tšhaiša modirong. Ka ba laya le gore ba kgethe baleti gare ga batho ba Jerusalema, baleti bao ba lete mafelong ao go letwago motse go ona, le gore ba bangwe ba lete pele ga dintlo tša bona.

Batho ba ba ilego ba boa bothopša

(Esra 2:1-70)

4Jerusalema e be e le motse wo mogolo wo o ikadilego, eupša go se batho ba bantši ba ba dulago go wona, le gona go sešo gwa tsošološwa dintlo tše dintši. 5Modimo a ntutuetša gore ke kgobokanye setšhaba le bakgomana ba sona le bahlankedi, gomme ke lebeledišiše ka dipukung tše go tšona go ngwadilwego malapa. Ke ile ka hwetša lengwalo leo go lona go bego go ngwadilwe bale ba go boa bothopša pele. Tše di bego di ngwadilwe ka lengwalong leo ke tša go re:

6Mathopša a mantši a ile a tloga seleteng sa Babilone a boela Jerusalema le nageng ya Juda, yo mongwe le yo mongwe a ya motseng wa gabo. Ba malapa a bona ba be ba dutše Babilonia go tloga mola Kgoši Nebukadnesare a ba thopago. 7-25Baetapele ba bona e be e le Serubabele, Jeshua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilshane, Misperete, Bigbai, Nehume le Baana.

Šedi dikgorwana tša Israele le palo ya bao ba ilego ba boa bothopša kgorwaneng ye nngwe le ye nngwe:

Paroshe – 2 172

Shefatia – 372

Arage – 652

Pahate-Moaba, ditlogolo tša Jeshua le Joaba – 2 818

Elamo – 1 254

Satu – 845

Sakai – 760

Binui – 648

Bebai – 628

Asgade – 2 322

Adonikamo – 667

Bigbai – 2 067

Adine – 655

Atere, yo a bego a tsebja le ka la Hiskia – 98

Hashumo – 328

Betsai – 324

Harife – 112

Gibeone – 95

26-38Batho bao borakgolokhukhu ba bona ba bego ba ile ba dula metseng ye e latelago le bona ba ile ba boa:

Betlelehema le Netofa – 188

Anathote – 128

Bethe-Asmabethe – 42

Kiriate-Jearime, Kefira lei Beerote – 743

Rama le Geba – 621

Mikimase – 122

Bethele le Ai – 123

Nebo ye nngwe – 52

Elamo ye nngwe – 1 254

Harime – 320

Jeriko – 345

Lodo, Hadide le Ono – 721

Senaa – 3 930

39-42Tše ke dikgorwana tša baprista tšeo di ilego tša boa bothopša:

Jedaya, ditlogolo tša Jeshua – 973

Imere – 1 052

Pashure – 1 247

Harime – 1 017

43-45Dikgorwana tša Balefi tšeo di ilego tša boa bothopša šedi:

Jeshua le Kadmiele, ditlogolo tša Hodabia – 74

Baopedi ba ka Tempeleng, ditlogolo tša Asafo – 148

Baleti ba masoro a dikgoro tša

Tempele, ditlogolo tša Shalume, Atere,

Talmone, Asube, Hatita le Shobai – 138

46-56Tše ke dikgorwana tša bašomi ba ka Tempeleng tšeo di ilego tša boa bothopša:

Tsiha, Hasufa le Tabaote,

Kerose, Sia le Padone,

Lebana, Hagaba le Salmai,

Hanane, Gidele le Gahara,

Reaya, Retsine le Nekoda,

Gasamo, Usa le Paseage,

Besai, Bameune le Banefuse,

Bakbuke, Hakufa le Harahure,

Batslute, Mehida le Harsha,

Barkose, Sisera le Temage,

Netsiage le Hatifa

57-59Dikgorwana tša bahlanka ba Solomone tšeo di ilego tša boa bothopša šedi:

Sotai, Soferete le Perida,

Jaala, Darkone le Gidele,

Shefatia, Hatile, Pogerete-Tsebaime le Amone.

60Ditlogolo ka moka tša bašomi ba ka Tempeleng le tša bahlanka ba Solomone tše di ilego tša boa bothopša e be e le tše makgolo a mararo le masome a senyane le metšo ye mebedi.

61-62Ba makgolo a a selelago le masome a mane le metšo ye mebedi e be e le ba dikgorwana tša Delaya, Tobia le Nekoda, gomme ba be ba tlogile motseng wa Tele-Melage le wa Tele-Harsha le wa Kerube le wa Adone le wa Imere; eupša ba be ba se ne bohlatse bja gore ke ditlogolo tša Baisraele.

63-64Ba dikgorwana tše di latelago tša baprista ba ile ba hloka maina a borakgolokhukhu ba bona lenaneong le le ngwadilwego la malapa: Habaya, Kotse le Barsilai. Rakgolokhukhu wa kgorwana ya baprista ya Barsilai o be a nyetše mosadi wa kgorwana ya Barsilai wa Gileade, gomme a bitšwa ka leina la kgorwana ya boratswalagwe. Ka ge ba be sa kgone go laetša gore borakgolokhukhu ba bona ke bomang, ba ile ba se ke ba amogelwa bopristeng. 65

7:65
Eks. 28:30
Doit. 33:8
Mmušiši wa Bajuda o ile a ba botša gore ba se ke ba ja dijo tše di abetšwego Modimo go fihlela go eba le moprista yo a ka šomišago Urime le Tumime.

66-69Mathopša ka moka ao a ilego a boa e be e le a dikete tše masome a mane le tše pedi le makgolo a mararo le masome a a selelago.

Bahlanka ba bona ba banna le ba basadi – 7 337

Baopedi ba banna le ba basadi – 245

Dipere – 736

Dimeila – 245

Dikamela – 435

Dipokolo – 6 720

70-72Batho ba ba ilego ba thuša go tsošološa Tempele ka dimpho šeba:

Mmušiši –

gauta ya dikilokramo tše 8,4

meruswi ye 50

diaparo tše 530 tša baprista

Mantona a dikgorwana –

gauta ya dikilokramo tše 168

silibera ya dikilokramo tše 1 210

Batho ba bangwe bohle –

gauta ya dikilokramo tše 168

silibera ya dikilokramo tše 1 110

diaparo tše 67 tša baprista

73

7:73
1 Dikr. 9:2
Neh. 11:3
Baprista le Balefi le baleti ba masoro a Tempele le baopedi le batho ba bangwe ba setšhaba le bašomi ba ka Tempeleng – batho ka moka ba Israele – ba ile ba dula metseng le metsaneng ya Juda.