Sepedi 2000 (NSO00)
4

Nehemia o palela ba go lwantšha mošomo wa gagwe

41Ge Sanbalate a ekwa gore rena Bajuda re thomile go tsošološa morako, a tlala pelo a galefa, gomme a re kwera. 2A bolela pele ga bagwera ba gagwe le madira a Basamaria a re: “Etse Majudanyana a a re a dirang? Na a ikemišeditše go tsošološa motse wo? Kgane a gopola gore ka go dira dihlabelo a ka fetša mošomo wo ka letšatši le tee? Kgane ba ka tšošološa maswika a go aga thogorogong ye e tšhumilwego?”

3Tobia o be a eme gona moo kgauswi le yena, gomme a mo tlatša a re: “Se ba ka se agago le phukubje e ka se kgereša.”

4Ka rapela ka re: “Jonna, Modimo wa rena, ekwa ka moo ba re kwerago ka gona. A dikwero tšeo di boele go bona. A ba hlakolwe tšohle tše ba nago le tšona, ba be ba išwe bothopša nageng e šele. 5O se ke wa phumola molato wa bona, o se ke wa ba lebalela sebe sa bona, ka gobane ba rogile rena bao re agago.”

6Fela rena ra no tšwela pele le go tsošološa morako, gomme go se gwa ya kae ra be re agile go fihla bogareng bja bogodimo bja wona, ka gore batho ba be ba šoma ka dipelo tša bona ka moka.

7Eupša Sanbalate le Tobia le batho ba Arabia le ba Amone le ba Ashdode ba kwa gore re šetše re tšwele tema ge re tsošološa morako wa Jerusalema, le gore mo go kgeregilego go a thibja, gomme ba tlala pelo kudu. 8Ka gona ka moka ga bona ba lakana go tlo hlasela Jerusalema le go ferekanya batho, 9eupša rena ra rapela Modimo wa rena, gomme ra bea banna gore ba lete motse bošego le mosegare.

10Bajuda ba be ba hlamile kopelo ba e opela ba re:

“Re lapišwa ke go rwala merwalo;

thogorogo yona e sa le ye ntši.

Re ka se kgone go tsošološa morako wo.”

11Manaba a rena a be a gopola gore re ka se a bone goba ra tseba se a se dirago go fihlela ge a re hlasela, a re bolaya mme a emiša mošomo wa rena. 12Bajuda ba ba bego ba agile le manaba a rena ba be ba fela ba etšwa mafelong a a fapafapanego ba tlilo re botša gore re boele go bona.4:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba etšwa ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse. 13Eupša nna ka neela setšhaba sa gešo ditšhoša le marumo le mesebe, gomme ka ba bea ka dikgorwana ka morago ga morako, ba iphihlile moo morako o bego o sešo wa fela.

14Ke ile ka bona gore setšhaba se tshwenyegile, ka gona ka se botša le bakgomana le bahlankedi ba sona ka re: “Le se ke la boifa manaba a rena. Gopolang gore Morena ke yo mogolo, gomme le hlabanele batho ba gabolena le bana ba lena le basadi ba lena le magae a lena.” 15Manaba a rena a ile a kwa gore re lemogile maano ao ba bego ba a loga, gomme ba tseba gore Modimo o sentše morero woo wa bona. Ka moka ga rena ra napa ra boela morakong, yo mongwe le yo mongwe a ya modirong wa gagwe.

16Go tloga mohlang woo sekgao se sengwe sa banna ba ka sa šoma, mola se sengwe se itlhamile ka marumo le dikotse le mesebe se apere diaparo tša ntwa. Baetapele ba rena ba be ba kwana le batho 17ba ba agago morako. Ba ba bego ba rwala dikago ba be ba šoma ka letsogo le lengwe, ka le lengwe ba swara letsolo, 18gomme bohle ba ba bego ba aga ba be ba tlemeletše ditšhoša mathekeng. Monna yo a bego a swanetše go hlabela batho mokgoši ka phalafala o be a ema kgauswi le nna. 19Ke ile ka botša setšhaba le bakgomana le baetapele ka re: “Mošomo ke o mogolo mme o nabile mo e lego gore re arogane kudu mo morakong. 20Mo le kwago phalafala e lla le re phalalele. Modimo wa rena o tla re lwela.” 21Ka lebaka leo tšatši le lengwe le le lengwe, go tloga ka masa go fihlela bošego ge dinaledi di bonala, sekgao se sengwe sa rena se be se šoma morakong, mola se sengwe se letile ka marumo.

22Ka nako yeo ka botša setšhaba gore mookamedi yo mongwe le yo mongwe wa bona gotee le mothuši wa gagwe ba robale Jerusalema, gore ba lale ba re letile bošego gomme mosegare ba hlwe ba šoma. 23Le bošego nna le meloko yešo le bahlanka ba ka le bao ba bego ba dula ba ntetile re be re sa apole diaparo. Bohle re be re dula re swere4:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “re be re dula re swere” Seheberu ga se kwagale gabotse. dibetša tša rena.

5

Nehemia o thuša badiidi

51Ka nako ye nngwe banna le basadi ba bantši ba setšhaba ba kile ba ngongoregela Bajuda ba gabobona. 2Ba bangwe ba re: “Re atetšwe ke thari, re nyaka mabele gore re je, re phele.”

3Ba bangwe ba re: “Re ile ra tlemega go beeletša mabele ka mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara le dintlo tša rena gore re se bolawe ke tlala.”

4Ba bangwe le bona ba re: “Re ile ra gapeletšega go adima tšhelete gore re tle re ntšhetše mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara motšhelo wa mošate. 5Re batho ba tee le Bajuda ba gaborena. Kgane bana ba rena ga ba swane le ba bona? Eupša rena ba rena re tlemegile go ba dira makgoba. Barwedi ba rena ba bangwe ba šetše ba rekišitšwe ya ba makgoba. Gomme re a hlaka ka gore mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara e šetše e le tša ba bangwe.”

6Ge ke ekwa dillo tšeo tša bona ka befelwa kudu, 7

5:7
Eks. 22:24
Lef. 25:35-37
Doit. 23:19-20
gomme ka lebeledišiša taba yeo gabotse, ka omanya bakgomana le bahlankedi ba setšhaba ka re go bona: “Le jeletša batho ba gabolena!”

Ka ba rapela pitšo ye kgolo 8ka re: “Re lekile ka mo re ka kgonago ka gona go rekolla batho ba gabolena ba Bajuda bao ba bego ba ithekišitše ditšhabeng di šele. Bjale le gapeletša batho ba gabolena gore ba ithekiše, gore le bona re tle re ba rekolle!” Bakgomana ba homola ba hloka se ba ka se bolelago.

9Ke moka ka re: “Se le se dirago ga se botse! Le swanetše go boifa Modimo le dire tše di lokilego. Ke mo le ka se kego la re segiša baditšhaba, manaba a rena. 10Nna ka noši le meloko yešo le bahlanka ba ka re adimile batho tšhelete le mabele. Bjale a re se ke ra nyaka gore ba buše tše ba di adimilego go rena. 11Phumolang melato5:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “melato” Seheberu ga se kwagale gabotse. ya bona – tšhelete goba mabele goba beine goba makhura a mohlware – le be le ba bušetše ka bjako mašemo a bona le dirapa tša bona tša merara le tša mehlware le dintlo tša bona!”

12Bakgomana ba mphetola ba re: “Re tla dira ka moo o bolelago ka gona. Re tla bušetša dilo tšeo, le gona re ka se ba seke tše ba di adimilego.”

Ka napa ka bitša baprista, gomme ka eniša bakgomana mo pele ga bona gore ba tla phetha taba yeo. 13Ke moo ke hlohlorilego lepanta la ka la lešela,5:13 “lepanta la ka la lešela” Diaparo tša mehleng yeo di be di se na le dipotla, ka gona dilwana tše nnyane di be di tsenywa ka lepanteng leo. Go le hlohlora e be e le sešupo sa go tlogelana le se sengwe le se sengwe. ka re: “Ke ka mokgwa wo Modimo a tlago hlohlora yo mongwe le yo mongwe wa lena yo a ka se phethego se a ennego gore o tla se dira. Modimo o tla mo amoga ntlo ya gagwe le tšohle tše a nago le tšona, a mo tlogela a se ne selo.”

Bohle ba ba bego ba le fao ba mphetola ba re: “Amene!” gomme ba tumiša Morena. Bakgomana ba phetha se ba se holofeditšego.

Go hloka megabaru ga Nehemia

14Mengwageng yohle ye lesome le ye mebedi ya ge ke be ke le mmušiši wa naga ya Juda, go tloga ka ngwaga wa masome a mabedi wa ge Artazerksese e le kgoši go fihlela ka ngwaga wa gagwe wa masome a mararo le metšo ye meraro, nna le meloko yešo ga se ra ka ra ja dijo tše di fiwago babušiši. 15Babušiši ba ba bilego gona pele ga ka ba be ba imetša batho gomme ba ba ntšhiša dipapetlana tša silibera tše masome a mane ka letšatši,5:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka letšatši” Seheberu ga se kwagale gabotse. e le tša dijo le beine. Ešita le bahlankedi ba bona ba be ba gatelela batho. Eupša nna ga se ka ba gatelela, ka gobane ke be ke boifa Modimo. 16Ke be ke tloga ke ikgafetše go tsošološa morako, gomme ka se ithekele le seripa se sengwenyana sa naga. Bahlanka ba ka ka moka ba be ba nthuša moo mošomong woo. 17Bajuda ba lekgolo le ba masome a mahlano le bahlankedi ba bona ba be ba fela ba eja le nna, ke sa bale ba ba bego ba nketela ba etšwa ditšhabeng tše di bego di bapile le rena. 18Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke hlaba kgomo le dinku tše di nonnego tše di selelago le dikgogo tše dintši, gomme ka tšatši le lengwe le le lengwe la lesome ke be ke efa batho dibeine tše ntši tša mehutahuta. Eupša ke be ke tseba ka moo setšhaba se bego se imelwa ka gona, ka gona ka se ke ka ntšhiša batho motšhelo wo o ntšhetšwago babušiši.

19Ke a go rapela hle, Modimo, o ntebelele ka botho ka lebaka la tšohle tše ke di diretšego setšhaba se.

6

Nehemia o logelwa maano

61Sanbalate le Tobia le Gesheme, Moarabia, le manaba a rena a mangwe ba kwa gore re feditše morako, le gore ga o sa ne dikgala, le ge mamati a masoro ona re be re sešo ra a tsenya. 2Ka gona Sanbalate le Gesheme ba nthomela motseta ba re ke tle ke gahlane nabo motseng wo mongwe kwa molaleng wa Ono. Ke ka moo ba bego ba nyaka go ntira bobe ka gona. 3Nna ka roma batseta gore ba ba botše ba re: “Ke dira mošomo wo mogolo gomme nka se kgone go theogela moo. Nka se emiše mošomo gore ke tlo gahlana le lena.”

4Ba ile ba nthomela motseta ka mokgwa wo makga a mane, gomme nna nako le nako ke ba fetola ka mokgwa wo o swanago.

5Ke moo Sanbalate a romilego mohlanka wa gagwe lekga la bohlano ka yona taba yela. Ka lekga le o be a swere le lengwalo le le sego la tswalelwa.6:5 “lengwalo le le sego la tswalelwa” Ge motho a sa tswalele lengwalo o be a dira ka boomo gore ditaba tša lona di tsebje ke batho ba bantši. 6Lona le be le re:

“Go na le mabarebare ditšhabeng tše di bapilego le lena a go re wena le setšhaba sa Bajuda le nyaka go tsoša mpherefere, gomme ke ka lebaka leo le tsošološago morako woo. Gesheme o tiišetša gore mabarebare ao a gona. Go bolelwa le gore wena o rera go ipea kgoši, 7le gore o beile baprofeta ba bangwe gore ba begele batho fao Jerusalema gore ke wena kgoši ya Juda. Ga go ka moo kgoši a ka se kego a kwa taba yeo, ka gona etla re boledišane ka yona.”

8Ke ile ka mo fetola ka re: “Ditaba tše o di bolelago le gatee ga se nnete. Tšohle ke tše o ithometšego tšona.”

9Gape ba be ba leka go re tšhošetša gore re lese mošomo. Nna ka rapela ka re: “Bjale hle, Modimo, ntiiše!”

10Ke ile ka yo etela Shemaya, morwa wa Delaya, setlogolo sa Mehetabele, yo a bego a ganetšwa go tloga lapeng la gagwe. Yena a re go nna:

“A re yo khuta ka Tempeleng ka

Felong mo Gokgethwa

gomme re kgonye mamati,

ka gore ba tlilo go bolaya.

Ba tlilo go bolaya e le bošego.”

11Nna ka mo fetola ka re: “Na motho yo a swanago le nna a ka tšhaba? A ka khuta ka Tempeleng gore a phologe? Yeo taba nka se e dire.”

12Ke ile ka lemoga gore Shemaya o be a se a laelwa ke Modimo, eupša a rekilwe ke Tobia le Sanbalate gore a tle a ntshebele taba ye ka mokgwa woo. 13Ba be ba mo rekile gore a tle a ntšhošetše ke dire sebe, gore ba tle ba kgone go ntshenya leina gomme ba nkgoboše.

14Ka rapela ka re: “Hle, Modimo, o se ke wa lebala tše Tobia le Sanbalate ba di dirilego, gomme o ba otle. Gopola le moprofeta yola wa mosadi, Noadia, le baprofeta bale ba bangwe ba go leka go ntšhošetša.”

Mošomo o a phethwa

15Morako ka moka o ile wa phethwa ka morago ga matšatši a masome a mahlano le a mabedi, ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mehlano la kgwedi ya Elulo. 16Ya re ge manaba a rena ohle a ekwa taba yeo, le ditšhaba ka moka tše di bapilego le rena di bona gore modiro o phethilwe, tša lewa ke dihlong kudu, ka gobane di ile tša lemoga gore mošomo woo o dirilwe ka thušo ya Modimo.

17Nakong yeo ka moka bakgomana ba Bajuda ba be ba fela ba ngwalelana le Tobia. 18Batho ba bantši nageng ya Juda ba be ba kwana naye kudu ka lebaka la gore ratswalagwe, Shekania, morwa wa Ara, e be e le Mojuda. Godimo ga moo, morwa wa gagwe, Johanane, o be a nyetše morwedi wa Meshulamo. Meshulamo e be e le morwa wa Berekia. 19Batho ba be ba fela ba bolela pele ga ka ka dilo tše dibotse tše Tobia a bego a di dirile, le gona ba mmotša tšohle tše ke di boletšego. Gomme Tobia a fela a nngwalela a leka go ntšhošetša.