Sepedi 2000 (NSO00)
3

Merako ya Jerusalema e a tsošološwa

313:1 Merako ya Jerusalema e a tsošološwa: Go ya ka pego ye e latelago ge ba tsošološa merako ba ile ba thoma gare ga lehlakore la ka leboa ba aga ba eya letsogong la nngele go dikologa motse. Mafelo a mantši a go bolelwago ka ona mo ga go sa tsebja gore a be a le kae.Eliashibe, Moprista yo Mogolo, gotee le baprista ba gabo ba ile ba tsošološa Lesoro la Dihuswane, ba le kgakola ka go le šegofatša, gomme ba le tsenya ditswalelo. Ba kgakola morako go fihla Toreng ya Lekgolo le Toreng ya Hananele ka tirelo.

2Banna ba Jeriko ba aga karolo ye e latelago yeo.

Sakure, morwa wa Imri, a aga karolo ye e latelago ya banna ba Jeriko.

3Ba kgorwana ya Senaa ba aga Lesoro la Dihlapi. Ba hloma dikota tša lona gomme ba le tsenya ditswalelo, ba le direla mapheko le mašoba a ona.

4Meremote, morwa wa Uria, setlogolo sa Kotse, a aga karolo ye e latelago.

Meshulamo, morwa wa Berekia, setlogolo sa Meshesabele, a aga karolo ye e latelago ya Meremote.

Tsadoko, morwa wa Baana, a aga karolo ye e latelago ya Meshulamo.

5Banna ba Tekoa ba aga karolo ye e latelago ya Tsadoko, fela baetapele ba motse ba gana go dira mošomo woo wo boima ba bego ba o filwe ke bahlokomedi.

6Joyada, morwa wa Paseage, le Meshulamo, morwa wa Besodia, ba tsošološa Lesoro le Letala.3:6 “Lesoro le Letala” goba “Lesoro la Jeshana” Ba hloma dikota tša lona gomme ba le tsenya ditswalelo, ba di direla mapheko le mašoba a ona.

7Melatia wa Gibeone le Jadone wa Meronote le banna ba bangwe ba Gibeone le ba Mitsepa ba tsošološa karolo ye e latelago ya bona, go yo fihla ntlong ya mmušiši wa Yufratese-Bodikela.

8Usiele, morwa wa Harahaya, yo e bego e le morudi wa gauta, a aga karolo ye e latelago ya bona.

Hanania, yo e bego e le modiri wa ditlolo tša go nkga bose, a aga karolo ye e latelago ya Usiele, a e tsošološa go yo fihla Morakong wa Phaphathi.

9Refaya, morwa wa Hure, yo e bego e le mmušiši wa seripagare sa selete sa Jerusalema, a aga karolo ye e latelago ya Hanania.

10Jedaya, morwa wa Harumafo, a aga karolo ye e lego kgauswi le ntlo ya gagwe.

Hatushe, morwa wa Hashabnea, a aga karolo ye e latelago ya Jedaya.

11Malkia, morwa wa Harime, le Hashube, morwa wa Pahate-Moaba, ba aga karolo ye e latelago ya Hatushe gotee le Tora ya Dionto.

12Shalume, morwa wa Loheshe, mmušiši wa karolo ye nngwe ya selete sa Jerusalema, a aga karolo ye e latelago ya bona. Barwedi ba gagwe ba ile ba mo thuša mošomong woo.

13Hanune le batho ba motse wa Sanoage ba tsošološa Lesoro la Moeding. Ba le tsenya ditswalelo, ba di direla mapheko le mašoba a ona, gomme ba tsoša morako botelele bja dimetara tše makgolo a mane le masome a a selelago go yo fihla Lesorong la Sethobolong.

14Malkia, morwa wa Rekabe, mmušiši wa Bethe-Kereme, a tsošološa Lesoro la Sethobolong. A le tsenya ditswalelo, gomme ba di direla mapheko le mašoba a ona.

15Shalume, morwa wa Kolohose, mmušiši wa selete sa Mitsepa, a tsošološa Lesoro la Mothopong. A le direla tlhaka, a le tsenya ditswalelo, gomme a di direla mapheko le mašoba a ona. Mogobeng wa Mokero a aga morako kgauswi le serapa sa mošate, go yo fihla magatong a a theogago a tloga motseng wa Dafida.

16Nehemia, morwa wa Asbuke, mmušiši wa seripagare sa selete sa Bethe-Tsure, a aga karolo ye e latelago ya Shalume go yo fihla go lebana le mabitla a ba lapa la Dafida, le go yo fihla mogobeng le ntlong ya bahlabani.

Balefi ba ba ilego ba aga morako

17Balefi ba ba ilego ba tsošološa dikarolo tša morako šeba:

Rehume, morwa wa Bani, o ile a aga karolo ye e latelago ya Nehemia;

Hashabia, mmušiši wa seripagare sa selete sa Keila, a agela batho ba gagwe karolo ye e latelago ya Rehume;

18Binui, morwa wa Henadade, mmušiši wa seripagare sa bobedi sa selete sa Keila, a aga karolo ye e latelago ya Hashabia;

19Esere, morwa wa Jeshua, mmušiši wa Mitsepa, a aga karolo ye e latelago ya Binui go lebana le morotoga wa go ya bobolokelong bja dibetša, go yo fihla sekhutlong sa morako;

20Baruke, morwa wa Sabai, a aga karolo ye e latelago ya Esere, go yo fihla seferong sa lapa la Eliashibe, Moprista yo Mogolo;

21Meremote, morwa wa Uria, setlogolo sa Kotse, a aga karolo ye e latelago ya Baruke, go yo fihla ka mafelelong a ntlo ya Eliashibe.

Baprista ba ba ilego ba aga morako

22Baprista ba ba ilego ba tsošološa dikarolo tše di latelago tša morako šeba:

Baprista ba tikologong ya Jerusalema ba ile ba aga karolo ye e latelago ya Meremote;

23Benjamene le Hashube ba aga karolo ye e latelago ya baprista, ye e bego e le go lebana le ntlo ya bona;

Asaria, morwa wa Maasea, setlogolo sa Anania, a aga karolo ye e latelago ya Benjamene le Hashube, ye e bego e le go lebana le ntlo ya gagwe;

24Binui, morwa wa Henadade, a aga karolo ye e latelago ya Asaria, go tloga ntlong ya Asaria go yo fihla sekhutlong sa morako;

25-26Palale, morwa wa Usai, a aga karolo ye e latelago ya Binui, go thoma sekhutlong sa morako le toreng ya ntlo ya ka godimo ya kgoši kgauswi le kgoro ya baleti;

Pedaya, morwa wa Paroshe, a aga karolo ye e latelago ya Palale, go yo fihla ka bohlabela, go lebana le Lesoro la Meetse le tora ye telele go feta meago ye mengwe. Karolo ye e be e le kgauswi le karolo yela ya motse e bego e bitšwa Ofele, mola go bego go dula bašomi ba ka Tempeleng.

Baagi ba bangwe

27Banna ba Tekoa ba aga karolo ye e latelago ya Pedaya, ya ba ya bobedi ya bona, go tloga go lebana le tora yela ya go feta meago ye mengwe go yo fihla morakong wa Ofele.

28Baprista ba bangwe ba aga karolo ye e latelago ya banna ba Tekoa, go tloga Lesorong la Dipere go ya leboa, yo mongwe le yo mongwe a aga go lebana le ntlo ya gagwe.

29Tsadoko, morwa wa Imere, a aga karolo ye e latelago ya bona, ye e bego e lebane le ntlo ya gagwe.

Shemaya, morwa wa Shekania, yena moleti wa Lesoro la ka Bohlabela, a aga karolo ye e latelago ya Tsadoko.

30Hanania, morwa wa Shelemia, le Hanune, morwa wa boselela wa Tsalafo, ba aga karolo ye e latelago ya Shemaya, ya ba ya bobedi ya bona.

Meshulamo, morwa wa Berekia, a aga karolo ye e latelago ya bona go lebana le phapoši ya gagwe.

31Malkia, morudi wa gauta, a aga karolo ye e latelago ya Meshulamo go yo fihla ntlong yela ya bašomi ba Tempeleng le babapatši; yona e be e lebane le Lesoro la Kgobokanyo ya Bahlabani, le go yo fihla phapošing ye e bego e le godimo ga sekhutlo sa morako.

32Barudi ba gauta le babapatši bona ba aga karolo ya mafelelo, go tloga phapošing yela ya sekhutlong go yo fihla Lesorong la Dihuswane.

4

Nehemia o palela ba go lwantšha mošomo wa gagwe

41Ge Sanbalate a ekwa gore rena Bajuda re thomile go tsošološa morako, a tlala pelo a galefa, gomme a re kwera. 2A bolela pele ga bagwera ba gagwe le madira a Basamaria a re: “Etse Majudanyana a a re a dirang? Na a ikemišeditše go tsošološa motse wo? Kgane a gopola gore ka go dira dihlabelo a ka fetša mošomo wo ka letšatši le tee? Kgane ba ka tšošološa maswika a go aga thogorogong ye e tšhumilwego?”

3Tobia o be a eme gona moo kgauswi le yena, gomme a mo tlatša a re: “Se ba ka se agago le phukubje e ka se kgereša.”

4Ka rapela ka re: “Jonna, Modimo wa rena, ekwa ka moo ba re kwerago ka gona. A dikwero tšeo di boele go bona. A ba hlakolwe tšohle tše ba nago le tšona, ba be ba išwe bothopša nageng e šele. 5O se ke wa phumola molato wa bona, o se ke wa ba lebalela sebe sa bona, ka gobane ba rogile rena bao re agago.”

6Fela rena ra no tšwela pele le go tsošološa morako, gomme go se gwa ya kae ra be re agile go fihla bogareng bja bogodimo bja wona, ka gore batho ba be ba šoma ka dipelo tša bona ka moka.

7Eupša Sanbalate le Tobia le batho ba Arabia le ba Amone le ba Ashdode ba kwa gore re šetše re tšwele tema ge re tsošološa morako wa Jerusalema, le gore mo go kgeregilego go a thibja, gomme ba tlala pelo kudu. 8Ka gona ka moka ga bona ba lakana go tlo hlasela Jerusalema le go ferekanya batho, 9eupša rena ra rapela Modimo wa rena, gomme ra bea banna gore ba lete motse bošego le mosegare.

10Bajuda ba be ba hlamile kopelo ba e opela ba re:

“Re lapišwa ke go rwala merwalo;

thogorogo yona e sa le ye ntši.

Re ka se kgone go tsošološa morako wo.”

11Manaba a rena a be a gopola gore re ka se a bone goba ra tseba se a se dirago go fihlela ge a re hlasela, a re bolaya mme a emiša mošomo wa rena. 12Bajuda ba ba bego ba agile le manaba a rena ba be ba fela ba etšwa mafelong a a fapafapanego ba tlilo re botša gore re boele go bona.4:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba etšwa ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse. 13Eupša nna ka neela setšhaba sa gešo ditšhoša le marumo le mesebe, gomme ka ba bea ka dikgorwana ka morago ga morako, ba iphihlile moo morako o bego o sešo wa fela.

14Ke ile ka bona gore setšhaba se tshwenyegile, ka gona ka se botša le bakgomana le bahlankedi ba sona ka re: “Le se ke la boifa manaba a rena. Gopolang gore Morena ke yo mogolo, gomme le hlabanele batho ba gabolena le bana ba lena le basadi ba lena le magae a lena.” 15Manaba a rena a ile a kwa gore re lemogile maano ao ba bego ba a loga, gomme ba tseba gore Modimo o sentše morero woo wa bona. Ka moka ga rena ra napa ra boela morakong, yo mongwe le yo mongwe a ya modirong wa gagwe.

16Go tloga mohlang woo sekgao se sengwe sa banna ba ka sa šoma, mola se sengwe se itlhamile ka marumo le dikotse le mesebe se apere diaparo tša ntwa. Baetapele ba rena ba be ba kwana le batho 17ba ba agago morako. Ba ba bego ba rwala dikago ba be ba šoma ka letsogo le lengwe, ka le lengwe ba swara letsolo, 18gomme bohle ba ba bego ba aga ba be ba tlemeletše ditšhoša mathekeng. Monna yo a bego a swanetše go hlabela batho mokgoši ka phalafala o be a ema kgauswi le nna. 19Ke ile ka botša setšhaba le bakgomana le baetapele ka re: “Mošomo ke o mogolo mme o nabile mo e lego gore re arogane kudu mo morakong. 20Mo le kwago phalafala e lla le re phalalele. Modimo wa rena o tla re lwela.” 21Ka lebaka leo tšatši le lengwe le le lengwe, go tloga ka masa go fihlela bošego ge dinaledi di bonala, sekgao se sengwe sa rena se be se šoma morakong, mola se sengwe se letile ka marumo.

22Ka nako yeo ka botša setšhaba gore mookamedi yo mongwe le yo mongwe wa bona gotee le mothuši wa gagwe ba robale Jerusalema, gore ba lale ba re letile bošego gomme mosegare ba hlwe ba šoma. 23Le bošego nna le meloko yešo le bahlanka ba ka le bao ba bego ba dula ba ntetile re be re sa apole diaparo. Bohle re be re dula re swere4:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “re be re dula re swere” Seheberu ga se kwagale gabotse. dibetša tša rena.

5

Nehemia o thuša badiidi

51Ka nako ye nngwe banna le basadi ba bantši ba setšhaba ba kile ba ngongoregela Bajuda ba gabobona. 2Ba bangwe ba re: “Re atetšwe ke thari, re nyaka mabele gore re je, re phele.”

3Ba bangwe ba re: “Re ile ra tlemega go beeletša mabele ka mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara le dintlo tša rena gore re se bolawe ke tlala.”

4Ba bangwe le bona ba re: “Re ile ra gapeletšega go adima tšhelete gore re tle re ntšhetše mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara motšhelo wa mošate. 5Re batho ba tee le Bajuda ba gaborena. Kgane bana ba rena ga ba swane le ba bona? Eupša rena ba rena re tlemegile go ba dira makgoba. Barwedi ba rena ba bangwe ba šetše ba rekišitšwe ya ba makgoba. Gomme re a hlaka ka gore mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara e šetše e le tša ba bangwe.”

6Ge ke ekwa dillo tšeo tša bona ka befelwa kudu, 7

5:7
Eks. 22:24
Lef. 25:35-37
Doit. 23:19-20
gomme ka lebeledišiša taba yeo gabotse, ka omanya bakgomana le bahlankedi ba setšhaba ka re go bona: “Le jeletša batho ba gabolena!”

Ka ba rapela pitšo ye kgolo 8ka re: “Re lekile ka mo re ka kgonago ka gona go rekolla batho ba gabolena ba Bajuda bao ba bego ba ithekišitše ditšhabeng di šele. Bjale le gapeletša batho ba gabolena gore ba ithekiše, gore le bona re tle re ba rekolle!” Bakgomana ba homola ba hloka se ba ka se bolelago.

9Ke moka ka re: “Se le se dirago ga se botse! Le swanetše go boifa Modimo le dire tše di lokilego. Ke mo le ka se kego la re segiša baditšhaba, manaba a rena. 10Nna ka noši le meloko yešo le bahlanka ba ka re adimile batho tšhelete le mabele. Bjale a re se ke ra nyaka gore ba buše tše ba di adimilego go rena. 11Phumolang melato5:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “melato” Seheberu ga se kwagale gabotse. ya bona – tšhelete goba mabele goba beine goba makhura a mohlware – le be le ba bušetše ka bjako mašemo a bona le dirapa tša bona tša merara le tša mehlware le dintlo tša bona!”

12Bakgomana ba mphetola ba re: “Re tla dira ka moo o bolelago ka gona. Re tla bušetša dilo tšeo, le gona re ka se ba seke tše ba di adimilego.”

Ka napa ka bitša baprista, gomme ka eniša bakgomana mo pele ga bona gore ba tla phetha taba yeo. 13Ke moo ke hlohlorilego lepanta la ka la lešela,5:13 “lepanta la ka la lešela” Diaparo tša mehleng yeo di be di se na le dipotla, ka gona dilwana tše nnyane di be di tsenywa ka lepanteng leo. Go le hlohlora e be e le sešupo sa go tlogelana le se sengwe le se sengwe. ka re: “Ke ka mokgwa wo Modimo a tlago hlohlora yo mongwe le yo mongwe wa lena yo a ka se phethego se a ennego gore o tla se dira. Modimo o tla mo amoga ntlo ya gagwe le tšohle tše a nago le tšona, a mo tlogela a se ne selo.”

Bohle ba ba bego ba le fao ba mphetola ba re: “Amene!” gomme ba tumiša Morena. Bakgomana ba phetha se ba se holofeditšego.

Go hloka megabaru ga Nehemia

14Mengwageng yohle ye lesome le ye mebedi ya ge ke be ke le mmušiši wa naga ya Juda, go tloga ka ngwaga wa masome a mabedi wa ge Artazerksese e le kgoši go fihlela ka ngwaga wa gagwe wa masome a mararo le metšo ye meraro, nna le meloko yešo ga se ra ka ra ja dijo tše di fiwago babušiši. 15Babušiši ba ba bilego gona pele ga ka ba be ba imetša batho gomme ba ba ntšhiša dipapetlana tša silibera tše masome a mane ka letšatši,5:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka letšatši” Seheberu ga se kwagale gabotse. e le tša dijo le beine. Ešita le bahlankedi ba bona ba be ba gatelela batho. Eupša nna ga se ka ba gatelela, ka gobane ke be ke boifa Modimo. 16Ke be ke tloga ke ikgafetše go tsošološa morako, gomme ka se ithekele le seripa se sengwenyana sa naga. Bahlanka ba ka ka moka ba be ba nthuša moo mošomong woo. 17Bajuda ba lekgolo le ba masome a mahlano le bahlankedi ba bona ba be ba fela ba eja le nna, ke sa bale ba ba bego ba nketela ba etšwa ditšhabeng tše di bego di bapile le rena. 18Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke hlaba kgomo le dinku tše di nonnego tše di selelago le dikgogo tše dintši, gomme ka tšatši le lengwe le le lengwe la lesome ke be ke efa batho dibeine tše ntši tša mehutahuta. Eupša ke be ke tseba ka moo setšhaba se bego se imelwa ka gona, ka gona ka se ke ka ntšhiša batho motšhelo wo o ntšhetšwago babušiši.

19Ke a go rapela hle, Modimo, o ntebelele ka botho ka lebaka la tšohle tše ke di diretšego setšhaba se.