Sepedi 2000 (NSO00)
3

Merako ya Jerusalema e a tsošološwa

313:1 Merako ya Jerusalema e a tsošološwa: Go ya ka pego ye e latelago ge ba tsošološa merako ba ile ba thoma gare ga lehlakore la ka leboa ba aga ba eya letsogong la nngele go dikologa motse. Mafelo a mantši a go bolelwago ka ona mo ga go sa tsebja gore a be a le kae.Eliashibe, Moprista yo Mogolo, gotee le baprista ba gabo ba ile ba tsošološa Lesoro la Dihuswane, ba le kgakola ka go le šegofatša, gomme ba le tsenya ditswalelo. Ba kgakola morako go fihla Toreng ya Lekgolo le Toreng ya Hananele ka tirelo.

2Banna ba Jeriko ba aga karolo ye e latelago yeo.

Sakure, morwa wa Imri, a aga karolo ye e latelago ya banna ba Jeriko.

3Ba kgorwana ya Senaa ba aga Lesoro la Dihlapi. Ba hloma dikota tša lona gomme ba le tsenya ditswalelo, ba le direla mapheko le mašoba a ona.

4Meremote, morwa wa Uria, setlogolo sa Kotse, a aga karolo ye e latelago.

Meshulamo, morwa wa Berekia, setlogolo sa Meshesabele, a aga karolo ye e latelago ya Meremote.

Tsadoko, morwa wa Baana, a aga karolo ye e latelago ya Meshulamo.

5Banna ba Tekoa ba aga karolo ye e latelago ya Tsadoko, fela baetapele ba motse ba gana go dira mošomo woo wo boima ba bego ba o filwe ke bahlokomedi.

6Joyada, morwa wa Paseage, le Meshulamo, morwa wa Besodia, ba tsošološa Lesoro le Letala.3:6 “Lesoro le Letala” goba “Lesoro la Jeshana” Ba hloma dikota tša lona gomme ba le tsenya ditswalelo, ba di direla mapheko le mašoba a ona.

7Melatia wa Gibeone le Jadone wa Meronote le banna ba bangwe ba Gibeone le ba Mitsepa ba tsošološa karolo ye e latelago ya bona, go yo fihla ntlong ya mmušiši wa Yufratese-Bodikela.

8Usiele, morwa wa Harahaya, yo e bego e le morudi wa gauta, a aga karolo ye e latelago ya bona.

Hanania, yo e bego e le modiri wa ditlolo tša go nkga bose, a aga karolo ye e latelago ya Usiele, a e tsošološa go yo fihla Morakong wa Phaphathi.

9Refaya, morwa wa Hure, yo e bego e le mmušiši wa seripagare sa selete sa Jerusalema, a aga karolo ye e latelago ya Hanania.

10Jedaya, morwa wa Harumafo, a aga karolo ye e lego kgauswi le ntlo ya gagwe.

Hatushe, morwa wa Hashabnea, a aga karolo ye e latelago ya Jedaya.

11Malkia, morwa wa Harime, le Hashube, morwa wa Pahate-Moaba, ba aga karolo ye e latelago ya Hatushe gotee le Tora ya Dionto.

12Shalume, morwa wa Loheshe, mmušiši wa karolo ye nngwe ya selete sa Jerusalema, a aga karolo ye e latelago ya bona. Barwedi ba gagwe ba ile ba mo thuša mošomong woo.

13Hanune le batho ba motse wa Sanoage ba tsošološa Lesoro la Moeding. Ba le tsenya ditswalelo, ba di direla mapheko le mašoba a ona, gomme ba tsoša morako botelele bja dimetara tše makgolo a mane le masome a a selelago go yo fihla Lesorong la Sethobolong.

14Malkia, morwa wa Rekabe, mmušiši wa Bethe-Kereme, a tsošološa Lesoro la Sethobolong. A le tsenya ditswalelo, gomme ba di direla mapheko le mašoba a ona.

15Shalume, morwa wa Kolohose, mmušiši wa selete sa Mitsepa, a tsošološa Lesoro la Mothopong. A le direla tlhaka, a le tsenya ditswalelo, gomme a di direla mapheko le mašoba a ona. Mogobeng wa Mokero a aga morako kgauswi le serapa sa mošate, go yo fihla magatong a a theogago a tloga motseng wa Dafida.

16Nehemia, morwa wa Asbuke, mmušiši wa seripagare sa selete sa Bethe-Tsure, a aga karolo ye e latelago ya Shalume go yo fihla go lebana le mabitla a ba lapa la Dafida, le go yo fihla mogobeng le ntlong ya bahlabani.

Balefi ba ba ilego ba aga morako

17Balefi ba ba ilego ba tsošološa dikarolo tša morako šeba:

Rehume, morwa wa Bani, o ile a aga karolo ye e latelago ya Nehemia;

Hashabia, mmušiši wa seripagare sa selete sa Keila, a agela batho ba gagwe karolo ye e latelago ya Rehume;

18Binui, morwa wa Henadade, mmušiši wa seripagare sa bobedi sa selete sa Keila, a aga karolo ye e latelago ya Hashabia;

19Esere, morwa wa Jeshua, mmušiši wa Mitsepa, a aga karolo ye e latelago ya Binui go lebana le morotoga wa go ya bobolokelong bja dibetša, go yo fihla sekhutlong sa morako;

20Baruke, morwa wa Sabai, a aga karolo ye e latelago ya Esere, go yo fihla seferong sa lapa la Eliashibe, Moprista yo Mogolo;

21Meremote, morwa wa Uria, setlogolo sa Kotse, a aga karolo ye e latelago ya Baruke, go yo fihla ka mafelelong a ntlo ya Eliashibe.

Baprista ba ba ilego ba aga morako

22Baprista ba ba ilego ba tsošološa dikarolo tše di latelago tša morako šeba:

Baprista ba tikologong ya Jerusalema ba ile ba aga karolo ye e latelago ya Meremote;

23Benjamene le Hashube ba aga karolo ye e latelago ya baprista, ye e bego e le go lebana le ntlo ya bona;

Asaria, morwa wa Maasea, setlogolo sa Anania, a aga karolo ye e latelago ya Benjamene le Hashube, ye e bego e le go lebana le ntlo ya gagwe;

24Binui, morwa wa Henadade, a aga karolo ye e latelago ya Asaria, go tloga ntlong ya Asaria go yo fihla sekhutlong sa morako;

25-26Palale, morwa wa Usai, a aga karolo ye e latelago ya Binui, go thoma sekhutlong sa morako le toreng ya ntlo ya ka godimo ya kgoši kgauswi le kgoro ya baleti;

Pedaya, morwa wa Paroshe, a aga karolo ye e latelago ya Palale, go yo fihla ka bohlabela, go lebana le Lesoro la Meetse le tora ye telele go feta meago ye mengwe. Karolo ye e be e le kgauswi le karolo yela ya motse e bego e bitšwa Ofele, mola go bego go dula bašomi ba ka Tempeleng.

Baagi ba bangwe

27Banna ba Tekoa ba aga karolo ye e latelago ya Pedaya, ya ba ya bobedi ya bona, go tloga go lebana le tora yela ya go feta meago ye mengwe go yo fihla morakong wa Ofele.

28Baprista ba bangwe ba aga karolo ye e latelago ya banna ba Tekoa, go tloga Lesorong la Dipere go ya leboa, yo mongwe le yo mongwe a aga go lebana le ntlo ya gagwe.

29Tsadoko, morwa wa Imere, a aga karolo ye e latelago ya bona, ye e bego e lebane le ntlo ya gagwe.

Shemaya, morwa wa Shekania, yena moleti wa Lesoro la ka Bohlabela, a aga karolo ye e latelago ya Tsadoko.

30Hanania, morwa wa Shelemia, le Hanune, morwa wa boselela wa Tsalafo, ba aga karolo ye e latelago ya Shemaya, ya ba ya bobedi ya bona.

Meshulamo, morwa wa Berekia, a aga karolo ye e latelago ya bona go lebana le phapoši ya gagwe.

31Malkia, morudi wa gauta, a aga karolo ye e latelago ya Meshulamo go yo fihla ntlong yela ya bašomi ba Tempeleng le babapatši; yona e be e lebane le Lesoro la Kgobokanyo ya Bahlabani, le go yo fihla phapošing ye e bego e le godimo ga sekhutlo sa morako.

32Barudi ba gauta le babapatši bona ba aga karolo ya mafelelo, go tloga phapošing yela ya sekhutlong go yo fihla Lesorong la Dihuswane.