Sepedi 2000 (NSO00)
12

Maina a baprista le a Balefi

121Maina a a latelago ke a baprista le a Balefi ba ba ilego ba boa bothopša le Serubabele, morwa wa Sealtiele, le Moprista yo Mogolo, Jeshua:

2-7Baprista:

Seraya, Jeremia le Esra,

Amaria, Maluke le Hatushe,

Shekania, Rehume le Meremote,

Ido, Ginetoi le Abia,

Miamine, Maadia le Bilga,

Shemaya, Joyaribe le Jedaya,

Salu, Amoko, Hilkia le Jedaya.

Banna ba e be e le baetapele gare ga baprista ba gabobona mehleng ya Jeshua.

8Balefi:

Banna ba ba latelago ba be ba hlokometše go tumiša Modimo ka dikopelo: Jeshua, Binui, Kadmiele, Sherebia, Juda le Matania.

9Bakbukia, Uni, le Balefi ba bangwe bjalo ka bona e be e le sehlopha sa go hlatlolana le bahlabeledi.

Ditlogolo tša Moprista yo Mogolo, Jeshua

10Jeshua e bile tatagoJoyakime, Joyakime ya ba tatagoEliashibe, Eliashibe ya ba tatagoJoyada, 11Joyada ya ba tatagoJonathane, Jonathane ya ba tatagoJadua.

Mantona a dikgorwana tša baprista

12-21Mehleng ya ge Joyakime e le Moprista yo Mogolo baprista ba ba latelago e be e le mantona a dikgorwana tša baprista:

Moprista Kgorwana
Meraya Seraya
Hanania Jeremia
Meshulamo Esra
Johanane Amaria
Jonathane Maluke
Josefa Shebania
Adna Harime
Helkai Merayote
Sakaria Ido
Meshulamo Ginetone
Sikri Abia
...Miniamine
Piltai Maadia
Shamula Bilga
Jonathane Shemaya
Matenai Joyaribe
Usi Jedaya
Kalai Salai
Ebere Amoko
Hashabia Hilkia
Netanele Jedaya

Malapa a baprista le a Balefi

22Dihlogo tša malapa a Balefi le a baprista di be di ngwadišitšwe mehleng ya Baprista ba Bagolo ba ba latelago: Eliashibe, Joyada, Johanane le Jadua. Go ngwadišwa moo go ile gwa fetšwa mola Dariose e le kgoši ya Persia.

23Eupša dihlogo tša malapa a Balefi di ile tša ngwadišwa ka dipukung tša ditaba tša mmušo go goma ka nako ya Johanane, setlogolo sa Eliashibe.

Mediro ya ka Tempeleng e a abiwa

24Balefi ba be ba arotšwe dihlopha tše pedi. Sehlopha sa mathomo e be e le Hashabia, Sherebia, Jeshua, Binui12:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Binui”. Lebelela Neh. 10:9 le 12:8. Seheberu se re “morwa wa”. le Kadmiele, ba e bego e le dihlogo tša Balefi. Sa bobedi e le Balefi ba bangwe. Dihlopha tše tše pedi di be di tumiša Modimo ebile di mo leboga ka go hlatlolana go ya ka ditaelo tša Kgoši Dafida, monna wa Modimo.

25Baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele ba ba latelago ba be ba leta diphapoši tša go bolokela, tše di bego di le masorong a dikgoro tša Tempele: Matania, Bakbukia, Obadia, Meshulamo, Talmone le Akube.

26Banna ba ba phetše mehleng ya Joyakime, morwa wa Jeshua, le setlogolo sa Jotsadaka, le mehleng ya Mmušiši Nehemia le ya Esra, moprista le serutegi sa melao ya Modimo.

Nehemia o kgakola morako wa motse

27E rile ge morako wa motse wa Jerusalema o kgakolwa, Balefi ba nyakwa gohle moo ba bego ba dula gona, ba tlišwa gore ba tle ba kgakole morako le ba bangwe ka lethabo ka dikoša tša tebogo le ka diletšo tša masenkana le diharepa le dikgapa. 28Malapa a baopedi ba Balefi a ile a kgobokana a etšwa metsaneng ye a bego a ikagetše yona go dikologa Jeruselema, le metsaneng ye e bego e le tikologong ya Netofa, 29le motseng wa Bethe-Gilgale le wa Geba le wa Asmabethe. 30Baprista le Balefi ba ile ba itlhwekiša, ba hlwekiša le setšhaba le masoro le morako wa motse.

31Ke ile ka nametša baetapele ba Juda morako, gomme ba hlokomela dihlopha tše pedi tše kgolo tša baopedi ge di dikologa motse di leboga Modimo.

Sehlopha sa mathomo se ile sa leba ka letsogong la go ja se sepela godimo ga morako go ya Lesorong la Sethobolong.12:31 “Lesorong la Sethobolong” Dihlopha tšeo tše pedi di be di tloga felong mo gongwe ka borwabodikela godimo ga morako, di leba mathomong a a fapanego go fihlela di kopana ka pele ga Tempele ka leboabohlabela bja motse. 32Joshaya o be a šetše baopedi morago, mme yena a latelwa ke seripa sa baetapele ba Juda. 33-35Bona ba be ba šetšwe morago ke baprista ba ba latelago ba ba letša diphala: Asaria, Esra, Meshulamo, Juda, Benjamene, Shemaya le Jeremia. Bao ba latelwa ke Sakaria, morwa wa Jonathane, le setlogolo sa Shemaya. Shemaya e be e le morwa wa Matania, Matania e le morwa wa Mikaya, Mikaya e le morwa wa Sakure, Sakure e le morwa wa Asafo. 36Yena o be a šetšwe morago ke ba kgorwana ya gabo, e lego Shemaya, Asarele, Milalai, Kilalai, Maai, Netanele, Juda le Hanani. Bona ba be ba letša diletšo tšela Kgoši Dafida, monna wa Modimo, a bego a laetše gore di letšwe. Esra, serutegi, o be a etile sehlopha se pele. 37Kua Lesorong la Mothopong ba hlatloga ka manamelo a go ya motseng wa Dafida, ba feta ka godimo ga mošate ka morotoga wo o yago morakong, ba ya Lesorong la Meetse ka bohlabela bja motse.

38Sehlopha sela se sengwe sa baopedi bao ba bego ba leboga Modimo sa leba ka letsogong la nngele se sepela godimo ga morako, gomme nna ka se šala morago ke na le seripa sa batho. Ra sepela ra feta Tora ya Dionto, ra fihla Morakong wa Phaphathi; 39go tloga moo ra yo feta Lesorong la Efraime le Lesorong le Letala12:39 “Lesorong le Letala” goba “Lesorong la Jeshana” le Lesorong la Dihlapi le Toreng ya Hananele le Toreng ya Lekgolo, ra yo fihla Lesorong la Dihuswane. Ra ema Lesorong la Baleti.

40Ka morago dihlopha tšela tše pedi tša baopedi tše di bego di leboga Modimo tša yo ema ka Tempeleng.

Ka ntle le baetapele bao ba bego ba le sehlopheng sa ka, 41re be re na le baprista ba ba latelago ba ba bego ba letša diphala: Eliakime, Maasea, Miniamine, Mikaya, Elioenai, Sakaria le Hanania; 42gomme ba be ba šetšwe morago ke Maasea, Shemaya, Eleasara, Usi, Johanane, Malkia, Elamo le Esere. Baopedi bao ba bego ba opedišwa ke Jisragia ba be ba hlabošitše mantšu kudu.

43Mohlang woo go ile gwa dirwa dihlabelo tše dintši, gomme batho ba thaba ka gobane Modimo o be a ba thabišitše kudu. Basadi le bana le bona ba be ba thabile, gomme megobo ya bona e kwagala kgole.

Baprista le Balefi ba tlišetšwa dijo Tempeleng

44Matšatšing ao go ile gwa bewa banna ba go hlokomela diphapoši tša go bolokela dikabelo tša Tempele, gotee le dikarolo tša lesome le dithakangwaga tša mabele le tša dikenywa. Banna bao ba be ba swanetše go bea dikabelo tša go tšwa ka mašemong a metse tše di bego di fiwa baprista le Balefi go ya ka melao ya Modimo ka moo diphapošing tšeo. Batho ba naga ya Juda ba ntšha dikabelo ka mafolofolo, ka gobane ba be ba thabile ka ge baprista le Balefi ba be ba dira mediro ya bona gabotse. 45

12:45
1 Dikr. 25:1-8
26:12
Baprista le Balefi ba be ba swara ditirelo tša tlhwekišo le ditirelo tše dingwe tše di bego di laetšwe ke Modimo. Baopedi ba ka Tempeleng le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le bona ba be ba dira mešomo ya bona go ya ka ditaelo tša Kgoši Dafida le tša Solomone, morwagwe. 46Le kgale, mehleng ya Kgoši Dafida le Asafo, go be go na le baopediši ba dikoša tša go tumiša le go leboga Modimo. 47Mehleng ya Serubabele le mehleng ya Nehemia, Baisraele ka moka ba be ba ntšha dikabelo letšatši le lengwe le le lengwe, e le tša go fepa baopedi le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele. Batho ba be ba ntšhetša Balefi dikabelo tše dikgethwa, gomme Balefi bona ba di abelana le baprista.

13

Go ikgetholla ga Baisraele go bašele

131

13:1-2
Doit. 23:3-5
E rile ka lona tšatši leo ge melao ya Moshe e balelwa batho, gwa fihlwa moo go ngwadilwego gore Moamone goba Momoaba a se ke a tsoga a dumeletšwe go tsena phuthegong ya Modimo. 2
13:2
Num. 22:1-6
Seo e be e le ka lebaka la gore Baamone le Bamoaba ba ile ba se fe Baisraele dijo le meetse mola ba le leetong la go tšwa Egepeta. Bona ba ile ba reka Bileamo gore a rogake Baisraele, eupša Modimo wa rena a fetoša thogako yeo tšhegofatšo. 3Ge Baisraele ba ekwa molao woo o balwa ba kgetholla batho ba šele ka moka setšhabeng.

Nehemia o dira diphetogo

4Moprista Eliashibe, yo a bego a hlokometše diphapoši tša go bolokela tša Tempele, o be a kwana le Tobia go tloga kgale. 5Ka gona a mo fa phapoši ye kgolo yela pele e bego e le ya go bolokela dikabelo tša bupi, diorelo, dibjana tša ka Tempeleng, dikabelo tše di filwego baprista, le dikarolo tša lesome tša mabele le tša beine le tša makhura a mohlware tše molao o laelago gore di fiwe Balefi le baopedi ba ka Tempeleng le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele. 6Ge tšeo di direga nna ke be ke se gona Jerusalema, ka gobane ka ngwaga wa masome a mararo a metšo ye mebedi wa ge Artazerksese13:6 “Artazerksese” Ka ge Artazerksese e be e le kgošikgolo ya Persia, o be a bitšwa le gore ke kgoši ya Babilone. e le kgoši ya Babilone ke be ke boetše go kgoši. Ka morago ga lebaka ka kgopela kgoši gore ke tloge, 7gomme ka boela Jerusalema. Moo ke ile ka hwetša taba ye mpe ye e bego e dirilwe ke Eliashibe wa go fa Tobia phapoši ka kgorong ya Tempele. 8Ka tuka bogale kudu gomme ka lahlela thoto yohle ya Tobia ntle. 9Ka laela gore diphapoši di hlwekišwe, le gore ditlabakelo tša Tempele le dikabelo tša bupi le diorelo di bušetšwe ka moo.

10

13:10
Doit. 12:19
Ke ile ka kwa le gore baopedi le Balefi ba ba bego ba šoma ka Tempeleng ba tlogile Jerusalema ba ipoeletše mašemong a bona, ka gobane batho ba be ba sa ba abele dijo tše di ba lebanego. 11Ka kgalema bahlankedi ka ge ba se ba šetša Tempele. Ka nama ka bušetša Balefi le baopedi bale Tempeleng, gomme ka ba fa mešomo ya bona gape. 12
13:12
Mal. 3:10
Ke moka batho bohle ba Juda ba thoma gape go tliša dikarolo tša lesome tša mabele le tša beine le tša makhura a mohlware diphapošing tša Tempele tša go bolokela. 13Ka bea banna ba ba latelago gore ba hlokomele diphapoši tša go bolokela: Shelemia, moprista, le Tsadoko, mongwaledi, le Pedaya, Molefi. Hanane, morwa wa Sakure, le setlogolo sa Matania, yena ya ba mothuši wa bona. Go be go tsebega gore banna bao ba a tshephega ge ba abela Balefi ba bangwe dijo.

14Hle, Modimo wa ka, o nkgopole mabapi le dilo tše. O se ke wa lesa mediro ye ya lerato ye ke e diretšego Tempele le tirelo ya yona e phumoga.

15

13:15
Eks. 20:8-10
Doit. 5:12-14
Jer. 17:21-22
Matšatšing ao ke ile ka bona batho nageng ya Juda ba pitla diterebe ka maoto ka letšatši la Sabatha. Ba bangwe ba be ba nametša dipokolo tša bona mabele, beine, diterebe, mago, gotee le dilo tše dingwe, ba di tliša Jerusalema; ka ba kgala gore ba se rekiše selo ka Sabatha. 16Banna ba bangwe ba Tirose ba be ba dula Jerusalema, gomme ba tliša dihlapi le dilo tša mehutahuta motseng, ba di rekišetša batho ba Juda ka Sabatha. 17Ka sola baetapele ba Bajuda ka re: “Le reng le dira taba ye mpe ye? Le tšhilafatša letšatši la Sabatha. 18Se ke sona se borakgololokhukhu ba lena ba se dirilego, gomme Modimo wa rena a tlišetša rena le motse wo wa rena dilo tše mpe tše. Bjale lena le sa okeletša Baisraele bogale bja Modimo ka go tšhilafatša Sabatha!”

19Ka gona ka laela gore masoro a motse a tswalelwe mathomong a Sabatha se sengwe le se sengwe, ge leswiswana le thoma go swara,13:19 “ge leswiswana le thoma go swara” Letšatši la Bajuda le thoma ge letšatši le dikela. gomme a se ke a bulwa gape go fihlela ge Sabatha se fetile. Ka bea banna ba ka ba bangwe masorong go hlokomela gore go se tsenywe selo motseng ka letšatši la Sabatha. 20Ke gakaenyana moo babapatši ba dilo tša mehutahuta ba ilego ba lala ka ntle ga morako wa motse e le Labohlano. 21Ka ba kgala ka re: “Le reng le lala ka ntle ga morako? Ge le ka boeletša ke tla le tloša ka kgang.” Go tloga mohlang woo ba napa ba se sa boa ka letšatši la Sabatha. 22Ka laela Balefi gore ba itlhwekiše, le gore ba yo leta masoro gomme ba hlokomele gore Sabatha e hlomphiwe.

Hle, Modimo, le mo tabeng ye o nkgopole, mme o ntšhokele ka lerato la gago le legolo.

23

13:23-25
Eks. 34:11-16
Doit. 7:1-5
Ka nako yeo ka lemoga le gore banna ba bangwe ba Bajuda ba nyetše basadi ba Baashdode, ba Baamone, le ba Bamoaba. 24Bana ba bona ba bangwe ba be ba bolela Seashdode goba dipolelo tše dingwe, gomme ba sa kgone polelo ya rena. 25Ka omanya banna bao, ka ba rogaka, ka betha ba bangwe ba bona, ka ba tumola le meriri. Ka re ba ene ka leina la Modimo gore bona goba bana ba bona ba ka se sa tsoga ba nyalelane le ba ditšhaba di šele. 26
13:26
2 Sam. 12:24-25
1 Dikg. 11:1-8
Ka re: “Ke basadi ba ditšhaba di šele ba ba ilego ba diriša Solomone dibe. Ditšhabeng ka moka go be go se kgoši ye e lekanago le yena. Modimo o be a mo rata gomme a mo dirile kgoši ya Israele ka moka, le ge go le bjalo a dira sebe se. 27Kgane le rena re dire tše mpe tše le di dirago, re se botegele Modimo wa rena ka go nyala basadi ba šele?”

28

13:28
Neh. 4:1
Joyada e be e le morwa wa Eliashibe, Moprista yo Mogolo, eupša morwa yo mongwe wa Joyada a nyala morwedi wa Sanbalate wa motse wa Bethe-Horone; ka gona ka raka Joyada Jerusalema.

29Hle, Modimo, gopola ka moo batho bao ba tšhilafaditšego boprista le kgwerano ye o e dirilego le baprista le Balefi.

30Ka mokgwa woo ka hlwekiša setšhaba ka se lahliša dilo tšohle tša ditšhaba di šele. Ka beela baprista le Balefi melawana, gore yo mongwe le yo mongwe a tle a tsebe mošomo wa gagwe. 31Ka laela gore batho ba tliše dikgong tša go gotša mollo wa go tšhuma dihlabelo ka dinako tše di beilwego, le gore ba tliše dikabelo tša bona tša mabele a a bunwago pele le dikenywa tše di butšwago pele.

O gopole dilo tše ka moka, hle, Modimo, gomme o ntire tše botse.