Sepedi 2000 (NSO00)
12

Maina a baprista le a Balefi

121Maina a a latelago ke a baprista le a Balefi ba ba ilego ba boa bothopša le Serubabele, morwa wa Sealtiele, le Moprista yo Mogolo, Jeshua:

2-7Baprista:

Seraya, Jeremia le Esra,

Amaria, Maluke le Hatushe,

Shekania, Rehume le Meremote,

Ido, Ginetoi le Abia,

Miamine, Maadia le Bilga,

Shemaya, Joyaribe le Jedaya,

Salu, Amoko, Hilkia le Jedaya.

Banna ba e be e le baetapele gare ga baprista ba gabobona mehleng ya Jeshua.

8Balefi:

Banna ba ba latelago ba be ba hlokometše go tumiša Modimo ka dikopelo: Jeshua, Binui, Kadmiele, Sherebia, Juda le Matania.

9Bakbukia, Uni, le Balefi ba bangwe bjalo ka bona e be e le sehlopha sa go hlatlolana le bahlabeledi.

Ditlogolo tša Moprista yo Mogolo, Jeshua

10Jeshua e bile tatagoJoyakime, Joyakime ya ba tatagoEliashibe, Eliashibe ya ba tatagoJoyada, 11Joyada ya ba tatagoJonathane, Jonathane ya ba tatagoJadua.

Mantona a dikgorwana tša baprista

12-21Mehleng ya ge Joyakime e le Moprista yo Mogolo baprista ba ba latelago e be e le mantona a dikgorwana tša baprista:

Moprista Kgorwana
Meraya Seraya
Hanania Jeremia
Meshulamo Esra
Johanane Amaria
Jonathane Maluke
Josefa Shebania
Adna Harime
Helkai Merayote
Sakaria Ido
Meshulamo Ginetone
Sikri Abia
...Miniamine
Piltai Maadia
Shamula Bilga
Jonathane Shemaya
Matenai Joyaribe
Usi Jedaya
Kalai Salai
Ebere Amoko
Hashabia Hilkia
Netanele Jedaya

Malapa a baprista le a Balefi

22Dihlogo tša malapa a Balefi le a baprista di be di ngwadišitšwe mehleng ya Baprista ba Bagolo ba ba latelago: Eliashibe, Joyada, Johanane le Jadua. Go ngwadišwa moo go ile gwa fetšwa mola Dariose e le kgoši ya Persia.

23Eupša dihlogo tša malapa a Balefi di ile tša ngwadišwa ka dipukung tša ditaba tša mmušo go goma ka nako ya Johanane, setlogolo sa Eliashibe.

Mediro ya ka Tempeleng e a abiwa

24Balefi ba be ba arotšwe dihlopha tše pedi. Sehlopha sa mathomo e be e le Hashabia, Sherebia, Jeshua, Binui12:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Binui”. Lebelela Neh. 10:9 le 12:8. Seheberu se re “morwa wa”. le Kadmiele, ba e bego e le dihlogo tša Balefi. Sa bobedi e le Balefi ba bangwe. Dihlopha tše tše pedi di be di tumiša Modimo ebile di mo leboga ka go hlatlolana go ya ka ditaelo tša Kgoši Dafida, monna wa Modimo.

25Baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele ba ba latelago ba be ba leta diphapoši tša go bolokela, tše di bego di le masorong a dikgoro tša Tempele: Matania, Bakbukia, Obadia, Meshulamo, Talmone le Akube.

26Banna ba ba phetše mehleng ya Joyakime, morwa wa Jeshua, le setlogolo sa Jotsadaka, le mehleng ya Mmušiši Nehemia le ya Esra, moprista le serutegi sa melao ya Modimo.

Nehemia o kgakola morako wa motse

27E rile ge morako wa motse wa Jerusalema o kgakolwa, Balefi ba nyakwa gohle moo ba bego ba dula gona, ba tlišwa gore ba tle ba kgakole morako le ba bangwe ka lethabo ka dikoša tša tebogo le ka diletšo tša masenkana le diharepa le dikgapa. 28Malapa a baopedi ba Balefi a ile a kgobokana a etšwa metsaneng ye a bego a ikagetše yona go dikologa Jeruselema, le metsaneng ye e bego e le tikologong ya Netofa, 29le motseng wa Bethe-Gilgale le wa Geba le wa Asmabethe. 30Baprista le Balefi ba ile ba itlhwekiša, ba hlwekiša le setšhaba le masoro le morako wa motse.

31Ke ile ka nametša baetapele ba Juda morako, gomme ba hlokomela dihlopha tše pedi tše kgolo tša baopedi ge di dikologa motse di leboga Modimo.

Sehlopha sa mathomo se ile sa leba ka letsogong la go ja se sepela godimo ga morako go ya Lesorong la Sethobolong.12:31 “Lesorong la Sethobolong” Dihlopha tšeo tše pedi di be di tloga felong mo gongwe ka borwabodikela godimo ga morako, di leba mathomong a a fapanego go fihlela di kopana ka pele ga Tempele ka leboabohlabela bja motse. 32Joshaya o be a šetše baopedi morago, mme yena a latelwa ke seripa sa baetapele ba Juda. 33-35Bona ba be ba šetšwe morago ke baprista ba ba latelago ba ba letša diphala: Asaria, Esra, Meshulamo, Juda, Benjamene, Shemaya le Jeremia. Bao ba latelwa ke Sakaria, morwa wa Jonathane, le setlogolo sa Shemaya. Shemaya e be e le morwa wa Matania, Matania e le morwa wa Mikaya, Mikaya e le morwa wa Sakure, Sakure e le morwa wa Asafo. 36Yena o be a šetšwe morago ke ba kgorwana ya gabo, e lego Shemaya, Asarele, Milalai, Kilalai, Maai, Netanele, Juda le Hanani. Bona ba be ba letša diletšo tšela Kgoši Dafida, monna wa Modimo, a bego a laetše gore di letšwe. Esra, serutegi, o be a etile sehlopha se pele. 37Kua Lesorong la Mothopong ba hlatloga ka manamelo a go ya motseng wa Dafida, ba feta ka godimo ga mošate ka morotoga wo o yago morakong, ba ya Lesorong la Meetse ka bohlabela bja motse.

38Sehlopha sela se sengwe sa baopedi bao ba bego ba leboga Modimo sa leba ka letsogong la nngele se sepela godimo ga morako, gomme nna ka se šala morago ke na le seripa sa batho. Ra sepela ra feta Tora ya Dionto, ra fihla Morakong wa Phaphathi; 39go tloga moo ra yo feta Lesorong la Efraime le Lesorong le Letala12:39 “Lesorong le Letala” goba “Lesorong la Jeshana” le Lesorong la Dihlapi le Toreng ya Hananele le Toreng ya Lekgolo, ra yo fihla Lesorong la Dihuswane. Ra ema Lesorong la Baleti.

40Ka morago dihlopha tšela tše pedi tša baopedi tše di bego di leboga Modimo tša yo ema ka Tempeleng.

Ka ntle le baetapele bao ba bego ba le sehlopheng sa ka, 41re be re na le baprista ba ba latelago ba ba bego ba letša diphala: Eliakime, Maasea, Miniamine, Mikaya, Elioenai, Sakaria le Hanania; 42gomme ba be ba šetšwe morago ke Maasea, Shemaya, Eleasara, Usi, Johanane, Malkia, Elamo le Esere. Baopedi bao ba bego ba opedišwa ke Jisragia ba be ba hlabošitše mantšu kudu.

43Mohlang woo go ile gwa dirwa dihlabelo tše dintši, gomme batho ba thaba ka gobane Modimo o be a ba thabišitše kudu. Basadi le bana le bona ba be ba thabile, gomme megobo ya bona e kwagala kgole.

Baprista le Balefi ba tlišetšwa dijo Tempeleng

44Matšatšing ao go ile gwa bewa banna ba go hlokomela diphapoši tša go bolokela dikabelo tša Tempele, gotee le dikarolo tša lesome le dithakangwaga tša mabele le tša dikenywa. Banna bao ba be ba swanetše go bea dikabelo tša go tšwa ka mašemong a metse tše di bego di fiwa baprista le Balefi go ya ka melao ya Modimo ka moo diphapošing tšeo. Batho ba naga ya Juda ba ntšha dikabelo ka mafolofolo, ka gobane ba be ba thabile ka ge baprista le Balefi ba be ba dira mediro ya bona gabotse. 45

12:45
1 Dikr. 25:1-8
26:12
Baprista le Balefi ba be ba swara ditirelo tša tlhwekišo le ditirelo tše dingwe tše di bego di laetšwe ke Modimo. Baopedi ba ka Tempeleng le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le bona ba be ba dira mešomo ya bona go ya ka ditaelo tša Kgoši Dafida le tša Solomone, morwagwe. 46Le kgale, mehleng ya Kgoši Dafida le Asafo, go be go na le baopediši ba dikoša tša go tumiša le go leboga Modimo. 47Mehleng ya Serubabele le mehleng ya Nehemia, Baisraele ka moka ba be ba ntšha dikabelo letšatši le lengwe le le lengwe, e le tša go fepa baopedi le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele. Batho ba be ba ntšhetša Balefi dikabelo tše dikgethwa, gomme Balefi bona ba di abelana le baprista.