Sepedi 2000 (NSO00)
10

Setšhaba se dira kwano

101Ka lebaka la tšohle tše di hlagilego, rena, setšhaba sa Israele, re dira kwano ya go ngwalwa, gomme baetapele ba rena le Balefi ba rena le baprista ba rena ba e gatiša ka dikibo tša bona.

2Wa mathomo wa go e gatiša e bile Mmušiši Nehemia, morwa wa Hakalia, gomme gwa latela Tsedekia. Ba ba latelago le bona ba ile ba e gatiša ka dikibo tša bona:

3-9Baprista:

Seraya, Asaria le Jeremia,

Pashure, Amaria le Malkia,

Hatushe, Shebania le Maluke,

Harime, Meremote le Obadia,

Daniele, Ginetone le Baruke,

Meshulamo, Abia le Miamine,

Maasia, Bilga le Shemaya.

10-14Balefi:

Jeshua, morwa wa Asania,

Binui wa kgorwana ya Henadade,

Kadmiele, Shebania le Hodia,

Kelita, Pelaya le Hanane,

Mika, Rehobo le Hashabia,

Sakure, Sherebia le Shebania,

Hodia, Bani le Beninu.

15-28Baetapele ba setšhaba:

Paroshe le Pahate-Moaba,

Elamo, Satu le Bani,

Buni, Asgade le Bebai,

Adonia, Bigbai le Adine,

Atere, Hiskia le Asure,

Hodia, Hashumo le Betsai,

Harife, Anathote le Nebai,

Magapiashe, Meshulamo le Hesire,

Meshesabele, Tsadoko le Jadua,

Pelatia, Hanane le Anaya,

Hosea, Hanania le Hashube,

Losheshe, Pilha le Shobeke,

Rehume, Hashabna le Maasea,

Ahia, Hanane le Anane,

Maluke, Harime le Baana.

Kwano

29Rena setšhaba sa Israele, baprista, Balefi, baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele, baopedi, bašomi ba ka Tempeleng, gotee le bohle bao, ka lebaka la go phetha melao ya Modimo ba ikgaogantšhitšego le ba ditšhaba di šele ba ba dulago nageng ya rena, rena, gotee le basadi ba rena le bana ba rena ka moka ba ba godilego mo ba ka kwešišago, 30

10:30
Eks. 34:16
Doit. 7:3
re ena le bomorwarragorena, baetapele ba rena, gore re tla phela ka melao ya Modimo ye a re filego yona ka Moshe, mohlanka wa gagwe; le gore re tla dira tšohle tše Morena, Mong wa rena, a re laelago tšona; le gore re tla phetha melao yohle ya gagwe le ka moka tše a di nyakago. Ge re ka se phethe keno ye re otlwe ka thogako.

31

10:31
Eks. 23:10-11
Lef. 25:1-7
Doit. 15:1-2
Re ka se nyalelane le ba ditšhaba di šele ba ba dulago mo nageng ya rena.

32

10:32
Eks. 30:11-16
Ge bašele bao ba ka tla ba bapatša mabele goba se sengwe go rena ka letšatši la Sabatha goba ka letšatši le lengwe le lekgethwa, re ka se ba rekele.

Ka ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa re ka se leme mašemo, le gona re tla phumola melato ka moka.

33Yo mongwe le yo mongwe wa rena o tla ntšhetša Tempele ya Modimo wa rena silibera ya dikramo tše nne ka ngwaga.

34Tirelo ya Tempeleng re tla e ntšhetša dilo tše di latelago: dinkgwa tše dikgethwa, kabelo ya bupi ya ka mehla, diruiwa tša dihlabelo tša ka mehla tša go tšhungwa ka moka, dihlabelo tša Disabatha le tša Menyanya ya Lebalana le tša menyanya ye mengwe, le dihlabelo tše dikgethwa, le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe tša go re boelanya le Modimo, gotee le se sengwe le se sengwe se se nyakegago Tempeleng.

35

10:35
Eks. 23:19
34:26
Doit. 26:2
Rena setšhaba, baprista le Balefi, ngwaga wo mongwe le wo mongwe re tla dira matengwa gore re tsebe gore ke dikgorwana dife tše di swanetšego go iša dikgong Tempeleng ka dinako tše di beilwego, gore ka tšona go gotšwe mollo wa go tšhuma dihlabelo tše di direlwago Morena Modimo wa rena, go ya ka moo melao ya Modimo e nyakago ka gona.

36

10:36
Eks. 13:2
Ngwaga ka ngwaga re tla iša kabelo ya mabele a dithakangwaga Tempeleng, le ya dikenywa tše di butšwago pele tša mehlare ya rena yohle.

37

10:37
Num. 18:21
Maitšibolo a rena a bašemane le a dikgomo le a dihuswane tša rena re tla a iša go baprista Tempeleng, gomme moo ra a abela Modimo, bjalo ka ge melao ya gagwe e re botša.

38

10:38
Num. 18:26
Ngwaga wo mongwe le wo mongwe re tla išetša baprista ka Tempeleng maupi a a dubilwego a mathomo a mabele a mafsa, gotee le dikabelo tša rena tše dingwe tša beine le tša makhura a mohlware le tša mehuta yohle ya dikenywa tša rena.

Balefi ba re ba ntšhetšago karolo ya lesome metseng ya gaborena ya temo re tla ba išetša dikarolo tša lesome tša tše re di bunago. 39Baprista, ditlogolo tša Arone, ba swanetše go ba le Balefi ge dikarolo tša lesome di ntšhwa, gomme karolo ya lesome ya tšohle tše ba di ntšhitšego Balefi ba e iše ka diphapošing tša Tempele tša go bolokela, gore di yo šomišwa ka Tempeleng. 40Balefi le Baisraele ka moka ba iše dikabelo tša mabele, tša beine, le tša makhura a mohlware ka diphapošing tša go bolokela, moo go bewago dibjana tša Tempele, le moo baprista ba ba lego modirong le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le baopedi ba ka Tempeleng ba dulago gona.

Re ka se itebatše ntlo ya Modimo wa rena.

11

Batho ba ba bego ba dula Jerusalema

111Baetapele ba ile ba dula Jerusalema, gomme batho ba bangwe ka moka ba dira matengwa go kgetha lapa le tee malapeng a mangwe le a mangwe a lesome gore le yo dula motseng wo mokgethwa wa Jerusalema, mola batho ba bangwe ka moka ba swanetše go dula metseng ye mengwe. 2Setšhaba sa reta mang le mang yo a ilego a ithaopa a yo dula Jerusalema. 3

11:3-4
Neh. 7:73
Metseng ye mengwe baprista, Balefi, bašomi ba ka Tempeleng, le ditlogolo tša bahlanka ba Solomone, le Baisraele ba bangwe ka moka ba be ba itulela malapeng a bona metseng ya gabobona.

Maina a baetapele ba selete sa Juda ba ba bego ba agile Jerusalema šea:

4Ba kgoro ya Juda:

Athaya, morwa wa Usia, le setlogolo sa Sakaria. Sakaria e be e le morwa wa Amaria, Amaria morwa wa Shefatia, Shefatia morwa wa Mahalelele. Bao ka moka e be e le ditlogolo tša Peretse.

5Maasea, morwa wa Baruke, le setlogolo sa Kolohose. Kolohose e be e le morwa wa Hasaya, Hasaya morwa wa Adaya, Adaya morwa wa Joyaribe, Joyaribe morwa wa Sakaria. Bao ka moka e be e le ditlogolo tša Shela.

6Ditlogolo tša Peretse tše di bego di agile Jerusalema e be e le tše makgolo a mane le masome a a selelago a metšo ye seswai. E be e le banna ba bogale.

7Ba kgoro ya Benjamene:

Salu, morwa wa Meshulamo, le setlogolo sa Joede. Joede e be e le morwa wa Pedaya, Pedaya morwa wa Kolaya, Kolaya morwa wa Maasea, Maasea morwa wa Itiele, Itiele morwa wa Jeshaya.

8Gabai le Salai, bomorwarragoSalu.11:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “bomorwarragoSalu” Seheberu se re “yo a latelago Salu”.

Ba kgoro ya Benjamene ka moka ba ba bego ba dula Jerusalema e be e le ba makgolo a senyane le masome a mabedi le metšo ye seswai. 9Joele, morwa wa Sikri, e be e le molaodi wa bona, gomme Juda, morwa wa Hasenua, e le letsogo la ramotse wa Jerusalema.

10Baprista:

Jedaya, morwa wa Joyaribe, le Jakine.

11Seraya, morwa wa Hilkia, le setlogolo sa Meshulamo. Meshulamo e be e le morwa wa Tsadoko, Tsadoko morwa wa Merayote, Merayote morwa wa Ahitube, Moprista yo Mogolo. 12Ba makgolo a seswai le masome a mabedi le metšo ye mebedi ba kgorwana ye ba be ba šoma ka Tempeleng.

Adaya, morwa wa Jerohamo, le setlogolo sa Pelalia. Pelalia e be e le morwa wa Amtsi, Amtsi morwa wa Sakaria, Sakaria morwa wa Pashure, Pashure morwa wa Malkia. 13Ba makgolo a mabedi le masome a mane a metšo ye mebedi ba kgorwana ye e be e le dihlogo tša malapa.

Amashesai, morwa wa Asarele, le setlogolo sa Aksai. Aksai e be e le morwa wa Meshilemote, Meshilemote e le morwa wa Imere. 14Ba lekgolo le masome a mabedi a metšo ye seswai e be e le banna ba bogale. Molaodi wa bona e be e le Sabdiele, wa lapa le le tsebegago kudu.11:14 “wa lapa le le tsebegago kudu” goba “morwa wa Hagedolime”

15Balefi:

Shemaya, morwa wa Hashube, le setlogolo sa Asrikamo. Asrikamo e be e le morwa wa Hashabia, Hashabia morwa wa Buni.

16Shabetai le Josabade, baetapele ba bangwe ba Balefi; bona ba be ba hlokometše mošomo wa ka ntle ga Tempele.

17Matania, morwa wa Mika, le setlogolo sa Sabdi. Sabdi e be e le morwa wa Asafo. Matania e be e le moopediši wa ka Tempeleng, gomme o be a hlabeletša ge go opelwa thapelo ya tumišo.

Bakbukia, yo e bego e le letsogo la Matania.

Abda, morwa wa Shamua, le setlogolo sa Galale. Galale e be e le morwa wa Jedutune.

18Balefi ka moka ba ba bego ba dula motseng wo mokgethwa wa Jerusalema e be e le ba makgolo a mabedi le masome a seswai a metšo ye mene.

19Baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele:

Akube le Talmone le meloko ya bobona, ka moka e le ba lekgolo le masome a a šupago a metšo ye mebedi.

20Baisraele, baprista, le Balefi ba bangwe ka moka ba ile ba dula malapeng a bona metseng ye mengwe ya selete sa Juda. 21Bašomi ba ka Tempeleng ba ile ba dula karolong ye nngwe ya Jerusalema ye e bitšwago Ofele, gomme ba šoma ba hlokometšwe ke Tsiha le Gishpa.

22Mookamedi wa Balefi bao ba bego ba dula Jerusalema e be e le Usi, morwa wa Bani, le setlogolo sa Hashabia. Hashabia e be e le morwa wa Matania, Matania morwa wa Mika. Usi e be e le wa kgorwana ya Asafo, kgorwana yela e bego e hlokometše moopelo ditirelong ka Tempeleng. 23Go be go na le melawana ya mošate ye e bego e laela ka moo dikgorwana di bego di swanetše go šielana ka go opela ka Tempeleng tšatši le lengwe le le lengwe.

24Petagia, morwa wa Meshesabele, wa kgorwana ya Serage ya kgoro ya Juda, e be e le moemedi wa kgoši ya Persia setšhabeng sa Israele.

Batho ba ba bego ba le metseng ye mengwe

25Batho ba bantši ba be ba dula metsaneng ye e bego e le kgauswi le mašemo a bona. Ba kgoro ya Juda bona ba be ba dula Kiriate-Arba le Dibone le Kabtsiele le metsaneng ye e bego e le kgauswi le metse yeo. 26Ba be ba dula le metseng ye e latelago: Jeshua, Molada, Bethe-Pelete, 27Hatsare-Shuale, Beresheba, le metsaneng ye e bego e le kgauswi le metse yeo. 28Ba be ba dula le metseng ye: Tsikelage, Mekona, le metsaneng ya motse woo, 29le Ene-Rimone, Tsora, Jarmute, 30Sanoage, Adulamo, le metsaneng ye e bego e le kgauswi le metse yeo. Ba be ba dula le motseng wa Lakishe le mašemong a a lego kgauswi le wona, le motseng wa Aseka le metsaneng ya wona. Ka tsela yeo batho ba Juda ba be ba agile go tloga Beresheba go yo fihla moeding wa Hinomo.

31Ba kgoro ya Benjamene ba be ba dula Geba, Mikimase, Ai, Bethele, le metsaneng ya kgauswi le motse woo. 32Ba be ba dula le metseng ye: Anathote, Nobo, Anania, 33Hatsore, Rama, Gitaime, 34Hadide, Tseboime, Nebalate, 35Lodo, Ono, le Moeding wa Batsebamediro-ya-diatla. 36Dihlopha tše dingwe tša Balefi tše di bego di agile seleteng sa Juda di ile tša laelwa gore di yo dula le ba kgoro ya Benjamene.

12

Maina a baprista le a Balefi

121Maina a a latelago ke a baprista le a Balefi ba ba ilego ba boa bothopša le Serubabele, morwa wa Sealtiele, le Moprista yo Mogolo, Jeshua:

2-7Baprista:

Seraya, Jeremia le Esra,

Amaria, Maluke le Hatushe,

Shekania, Rehume le Meremote,

Ido, Ginetoi le Abia,

Miamine, Maadia le Bilga,

Shemaya, Joyaribe le Jedaya,

Salu, Amoko, Hilkia le Jedaya.

Banna ba e be e le baetapele gare ga baprista ba gabobona mehleng ya Jeshua.

8Balefi:

Banna ba ba latelago ba be ba hlokometše go tumiša Modimo ka dikopelo: Jeshua, Binui, Kadmiele, Sherebia, Juda le Matania.

9Bakbukia, Uni, le Balefi ba bangwe bjalo ka bona e be e le sehlopha sa go hlatlolana le bahlabeledi.

Ditlogolo tša Moprista yo Mogolo, Jeshua

10Jeshua e bile tatagoJoyakime, Joyakime ya ba tatagoEliashibe, Eliashibe ya ba tatagoJoyada, 11Joyada ya ba tatagoJonathane, Jonathane ya ba tatagoJadua.

Mantona a dikgorwana tša baprista

12-21Mehleng ya ge Joyakime e le Moprista yo Mogolo baprista ba ba latelago e be e le mantona a dikgorwana tša baprista:

Moprista Kgorwana
Meraya Seraya
Hanania Jeremia
Meshulamo Esra
Johanane Amaria
Jonathane Maluke
Josefa Shebania
Adna Harime
Helkai Merayote
Sakaria Ido
Meshulamo Ginetone
Sikri Abia
...Miniamine
Piltai Maadia
Shamula Bilga
Jonathane Shemaya
Matenai Joyaribe
Usi Jedaya
Kalai Salai
Ebere Amoko
Hashabia Hilkia
Netanele Jedaya

Malapa a baprista le a Balefi

22Dihlogo tša malapa a Balefi le a baprista di be di ngwadišitšwe mehleng ya Baprista ba Bagolo ba ba latelago: Eliashibe, Joyada, Johanane le Jadua. Go ngwadišwa moo go ile gwa fetšwa mola Dariose e le kgoši ya Persia.

23Eupša dihlogo tša malapa a Balefi di ile tša ngwadišwa ka dipukung tša ditaba tša mmušo go goma ka nako ya Johanane, setlogolo sa Eliashibe.

Mediro ya ka Tempeleng e a abiwa

24Balefi ba be ba arotšwe dihlopha tše pedi. Sehlopha sa mathomo e be e le Hashabia, Sherebia, Jeshua, Binui12:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Binui”. Lebelela Neh. 10:9 le 12:8. Seheberu se re “morwa wa”. le Kadmiele, ba e bego e le dihlogo tša Balefi. Sa bobedi e le Balefi ba bangwe. Dihlopha tše tše pedi di be di tumiša Modimo ebile di mo leboga ka go hlatlolana go ya ka ditaelo tša Kgoši Dafida, monna wa Modimo.

25Baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele ba ba latelago ba be ba leta diphapoši tša go bolokela, tše di bego di le masorong a dikgoro tša Tempele: Matania, Bakbukia, Obadia, Meshulamo, Talmone le Akube.

26Banna ba ba phetše mehleng ya Joyakime, morwa wa Jeshua, le setlogolo sa Jotsadaka, le mehleng ya Mmušiši Nehemia le ya Esra, moprista le serutegi sa melao ya Modimo.

Nehemia o kgakola morako wa motse

27E rile ge morako wa motse wa Jerusalema o kgakolwa, Balefi ba nyakwa gohle moo ba bego ba dula gona, ba tlišwa gore ba tle ba kgakole morako le ba bangwe ka lethabo ka dikoša tša tebogo le ka diletšo tša masenkana le diharepa le dikgapa. 28Malapa a baopedi ba Balefi a ile a kgobokana a etšwa metsaneng ye a bego a ikagetše yona go dikologa Jeruselema, le metsaneng ye e bego e le tikologong ya Netofa, 29le motseng wa Bethe-Gilgale le wa Geba le wa Asmabethe. 30Baprista le Balefi ba ile ba itlhwekiša, ba hlwekiša le setšhaba le masoro le morako wa motse.

31Ke ile ka nametša baetapele ba Juda morako, gomme ba hlokomela dihlopha tše pedi tše kgolo tša baopedi ge di dikologa motse di leboga Modimo.

Sehlopha sa mathomo se ile sa leba ka letsogong la go ja se sepela godimo ga morako go ya Lesorong la Sethobolong.12:31 “Lesorong la Sethobolong” Dihlopha tšeo tše pedi di be di tloga felong mo gongwe ka borwabodikela godimo ga morako, di leba mathomong a a fapanego go fihlela di kopana ka pele ga Tempele ka leboabohlabela bja motse. 32Joshaya o be a šetše baopedi morago, mme yena a latelwa ke seripa sa baetapele ba Juda. 33-35Bona ba be ba šetšwe morago ke baprista ba ba latelago ba ba letša diphala: Asaria, Esra, Meshulamo, Juda, Benjamene, Shemaya le Jeremia. Bao ba latelwa ke Sakaria, morwa wa Jonathane, le setlogolo sa Shemaya. Shemaya e be e le morwa wa Matania, Matania e le morwa wa Mikaya, Mikaya e le morwa wa Sakure, Sakure e le morwa wa Asafo. 36Yena o be a šetšwe morago ke ba kgorwana ya gabo, e lego Shemaya, Asarele, Milalai, Kilalai, Maai, Netanele, Juda le Hanani. Bona ba be ba letša diletšo tšela Kgoši Dafida, monna wa Modimo, a bego a laetše gore di letšwe. Esra, serutegi, o be a etile sehlopha se pele. 37Kua Lesorong la Mothopong ba hlatloga ka manamelo a go ya motseng wa Dafida, ba feta ka godimo ga mošate ka morotoga wo o yago morakong, ba ya Lesorong la Meetse ka bohlabela bja motse.

38Sehlopha sela se sengwe sa baopedi bao ba bego ba leboga Modimo sa leba ka letsogong la nngele se sepela godimo ga morako, gomme nna ka se šala morago ke na le seripa sa batho. Ra sepela ra feta Tora ya Dionto, ra fihla Morakong wa Phaphathi; 39go tloga moo ra yo feta Lesorong la Efraime le Lesorong le Letala12:39 “Lesorong le Letala” goba “Lesorong la Jeshana” le Lesorong la Dihlapi le Toreng ya Hananele le Toreng ya Lekgolo, ra yo fihla Lesorong la Dihuswane. Ra ema Lesorong la Baleti.

40Ka morago dihlopha tšela tše pedi tša baopedi tše di bego di leboga Modimo tša yo ema ka Tempeleng.

Ka ntle le baetapele bao ba bego ba le sehlopheng sa ka, 41re be re na le baprista ba ba latelago ba ba bego ba letša diphala: Eliakime, Maasea, Miniamine, Mikaya, Elioenai, Sakaria le Hanania; 42gomme ba be ba šetšwe morago ke Maasea, Shemaya, Eleasara, Usi, Johanane, Malkia, Elamo le Esere. Baopedi bao ba bego ba opedišwa ke Jisragia ba be ba hlabošitše mantšu kudu.

43Mohlang woo go ile gwa dirwa dihlabelo tše dintši, gomme batho ba thaba ka gobane Modimo o be a ba thabišitše kudu. Basadi le bana le bona ba be ba thabile, gomme megobo ya bona e kwagala kgole.

Baprista le Balefi ba tlišetšwa dijo Tempeleng

44Matšatšing ao go ile gwa bewa banna ba go hlokomela diphapoši tša go bolokela dikabelo tša Tempele, gotee le dikarolo tša lesome le dithakangwaga tša mabele le tša dikenywa. Banna bao ba be ba swanetše go bea dikabelo tša go tšwa ka mašemong a metse tše di bego di fiwa baprista le Balefi go ya ka melao ya Modimo ka moo diphapošing tšeo. Batho ba naga ya Juda ba ntšha dikabelo ka mafolofolo, ka gobane ba be ba thabile ka ge baprista le Balefi ba be ba dira mediro ya bona gabotse. 45

12:45
1 Dikr. 25:1-8
26:12
Baprista le Balefi ba be ba swara ditirelo tša tlhwekišo le ditirelo tše dingwe tše di bego di laetšwe ke Modimo. Baopedi ba ka Tempeleng le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le bona ba be ba dira mešomo ya bona go ya ka ditaelo tša Kgoši Dafida le tša Solomone, morwagwe. 46Le kgale, mehleng ya Kgoši Dafida le Asafo, go be go na le baopediši ba dikoša tša go tumiša le go leboga Modimo. 47Mehleng ya Serubabele le mehleng ya Nehemia, Baisraele ka moka ba be ba ntšha dikabelo letšatši le lengwe le le lengwe, e le tša go fepa baopedi le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele. Batho ba be ba ntšhetša Balefi dikabelo tše dikgethwa, gomme Balefi bona ba di abelana le baprista.