Sepedi 2000 (NSO00)
9

Setšhaba se ipolela dibe

91-2Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la yona kgwedi yeo setšhaba sa Israele sa kgobokana go tlo ikona dijo le go itshola ka lebaka la dibe tša sona. Ba be ba šetše ba ikgetholotše go batho ba šele. Ba apara diaparo tša go ilela, gomme ba itšhela dihlogo ka mobu ba nyamile. Ba ema ba ipolela dibe tša bona le tša borakgolokhukhu ba bona. 3Ba balelwa melao ya Morena Modimo wa bona diiri tše e ka bago tše tharo, gomme diiri tše dingwe tše tharo ba ipolela dibe tša bona, ba ba ba khunamela Morena Modimo wa bona.

4Go be go na le sethala sa Balefi, gomme godimo ga sona go eme Jeshua, Bani, Kadmiele, Shebania, Buni, Sherebia, Bani le Kenani. Ba hlaboša mantšu ba rapela Morena Modimo wa bona.

5Balefi ba ba latelago ba ile ba botša batho gore ba tumiše Morena: Jeshua, Kadmiele, Bani, Hashabnea, Sherebia, Hodia, Shebania le Petagia. Ba re:

“Emang le tumišeng Morena Modimo wa lena wa go ya go ile!

A go retwe leina la gagwe la letago le ge ditumišo tša batho di ka se mo lekane.”

Thapelo ya go ipolela dibe

6Balefi bao ba rapela ba re:

“Wena Morena,

ke wena fela o lego Morena;

o dirile magodimo a godimodimo

le dinaledi tša legodimo,

lefase le tšohle tše di lego go lona,

mawatle le tšohle tše di lego ka go ona;

tšohle o di file bophelo.

Dietša tša legodimo di a go obamela.

7

9:7
Gen. 11:31
12:1
17:5
Ke wena Morena Modimo o kgethilego Abramo,

wa mo ntšha Ure kua Babilonia,

wa fetoša leina la gagwe ya ba Abrahama.

8

9:8
Gen. 15:18-21
O bone e le wa go go botegela,

gomme wa dira kgwerano le yena.

Wa holofetša go mo fa naga ya Bakanana

le ya Bahete le ya Baamore le ya Baperise

le ya Bajebuse le ya Bagirgashe,

gore e be naga yeo go yona go tla dulago ditlogolo tša gagwe.

Wa phetha se o se boletšego ka ge o botega.

9

9:9
Eks. 3:7
Eks. 14:10-12
“O bone ditlaišego tša

borakgolokhukhu ba rena kua Egepeta;

wa kwa sello sa bona kua Lewatleng la Mahlaka.

10

9:10
Eks. 7:8 – 12:32
O diretše kgoši le bahlankedi ba gagwe ka moka

le batho ba naga ya gagwe mehlolo ye makatšago,

ka gobane o be o tseba ka moo ba bego ba ikgogomošetša setšhaba sa gago ka gona.

Wa itirela leina le le lehono o sa tumilego ka lona.

11

9:11
Eks. 14:21-29
15:4-5
O fatotše lewatle pele ga setšhaba sa gago,

gomme sa tshela mo go omilego.

Bahlomari ba bona wa ba lahlela meetseng a išago

bjalo ka leswika mawatleng a magolo.

12

9:12
Eks. 13:21-22
O ile wa ba hlahla

ka thololo ya leru mosegare,

gomme bošego wa ba bonegela tsela ka thololo ya mollo.

13

9:13-14
Eks. 19:18 – 23:33
O theogetše kua thabeng ya Sinai,

wa bolela le setšhaba sa gago o le legodimong

gomme wa se fa ditaelo tše di lokilego,

melao ya mmakgonthe,

le melawana ye mebotse.

14Wa ba ruta go hlompha Disabatha tša gago tše dikgethwa,

gomme wa ba fa melao le ditaelo tša gago

ka Moshe, mohlanka wa gago.

15

9:15
Eks. 16:4-15
Eks. 17:1-7
Doit. 1:21
“Mola ba swerwe ke tlala

wa ba fa senkgwa sa go tšwa legodimong,

wa ba fa meetse a tšwago leswikeng ge ba swerwe ke lenyora.

O ba boditše gore ba tšee naga yela o bego o enne go ba fa yona.

16

9:16-17
Num. 14:1-4
Doit. 1:26-33
Fela borakgolokhukhu ba rena ba ile ba ikgogomoša,

ba ba le melala ye methata gomme ba se phethe ditaelo tša gago.

17

9:17
Eks. 34:6
Num. 14:18
Ba gana go go theeletša;

ba lebala mehlolo yela o ba diretšego yona.

Ba ngangabala ba ikgethela moetapele gore a ba gomišetše bokgobeng Egepeta.

Eupša wena o Modimo yo a lebalelago;

o na le lešoko le kwelobohloko,

ga o befelwe ka pela.

O ba gaugetše kudu,

gomme wa se ke wa ba tlogela.

18

9:18
Eks. 32:1-4
Le mola ba itiretše powana ka gauta ye e tološitšwego,

mme ba re ke modimo wo o ba ntšhitšego Egepeta,

ba go nyatša kudu, Morena,

19

9:19-21
Doit. 8:2-4
ga se wa ba tlogela lešokeng,

ka gobane kgaugelo ya gago ke ye kgolo.

Thololo yela ya leru ya se ba tlogele gore e ba šupetše tsela mosegare,

le yela ya mollo ya se ba lahle gore e ba bonegele tsela bošego.

20O ba rutile ka moya wa gago wa go loka,

wa ba fepa ka manna, wa ba fa le meetse a go nwa.

21Mengwageng ye masome a mane lešokeng o ba babaletše ka dijo,

ba se hloke selo;

diaparo tša bona di sa hlagale,

le maoto a bona a sa ruruge.

22

9:22
Num. 21:21-35
“O gafetše ditšhaba le mebušo diatleng tša bona,

dinaga tše di bapilego le bona.

Ba thopa naga ya Heshbone,

ye e bego e bušwa ke Sihone,

le naga ya Ogo, kgoši ya Bashane.

23

9:23
Gen. 15:5
22:17
Josh. 3:14-17
Wa ba atišetša bana bjalo ka dinaledi tša legodimo,

gomme wa ba goroša nageng ye o holofeditšego

borakgolokhukhu ba bona gore ba tla e thopa.

24

9:24
Josh. 11:23
Ba tšea naga ya Kanana;

wa fenya badudi ba naga yeo ge setšhaba sa gago se goroga.

Wa gafela magoši a Kanana le batho ba ona diatleng tša sona,

gore se dire ka bona tše di se ratago.

25

9:25
Doit. 6:10-11
Setšhaba sa gago sa thopa metse ye e ageleditšwego ka merako

le naga ye e nonnego, sa tšea le dintlo tše di tletšego mahumo,

didiba tše di epilwego,

dirapa tša merara, mehlware,

le mehlare ye mengwe ye mentši ya dikenywa.

Ba ja ba khora, ba nona;

ba phela bophelo bja manongonongo ka tšohle tše dibotse tše o ba filego tšona.

26

9:26-28
Baahl. 2:11-16
“Fela setšhaba sa gago se ile sa go nyatša,

sa go tsogela maatla;

sa itebatša melao ya gago.

Sa bolaya baprofeta ba go ba kgala gore ba boele go wena.

Ba go nyatša kudu,

27ka gona wa ba gafela diatleng tša manaba a bona gomme a ba gatelela.

Ge ba le matshwenyegong ba ile ba llela wena,

gomme wa ba kwa o le legodimong.

Ka lešoko la gago le legolo wa ba romela bahlakodiši

ba go ba phološa manabeng a bona.

28Ge go eba le khutšo gape,

ba boeletša ba dira dibe.

Wa ba gafela diatleng tša manaba a bona gape,

a ba buša.

Eupša ya re ge ba boeletša ba llela go wena,

wa ba kwa o le legodimong,

gomme wa ba hlakodiša gantši ka lešoko la gago le legolo.

29

9:29
Lef. 18:5
Wa ba kgala gore ba phethe melao ya gago gape.

Eupša bona ka boikgogomošo ba nyatša ditaelo tša gago,

etšwe go phetha melao ya gago e le yona tsela ya go iša bophelong.

Ba ba le melala ye methata,

ba ngangabala,

ba gana go go theeletša.

30

9:30
2 Dikg. 17:13-18
2 Dikr. 36:15-16
Gwa feta mengwaga ye mentši o sa ba felele pelo.

O tutueditše baprofeta ba gago gore ba ba kgale,

eupša setšhaba sa gago se be se ithibile ditsebe,

ka gona wa lesa ditšhaba tše dingwe tša ba fenya.

31Fela ka lešoko la gago le legolo wa se ba fediše taa,

le gona wa se ba tlogele.

O Modimo wa kgaugelo le lešoko!

32

9:32
2 Dikg. 15:19,29
17:3-6
Esra 4:2,10
“Wena Modimo, Modimo wa rena,

o yo mogolo bjang!

O a boifega,

o yo maatla gakaakang!

O botegela kgwerano ya gago,

ka mehla o a gaugela.

Go tloga ka nako yela magoši a Asiria a bego a re gateletše

go fihlela gonabjale,

na re tlaišitšwe bjang!

Gopola ditlaišego tša magoši a rena le bakgomana ba rena le baprista ba rena

le baprofeta ba rena le borakgolokhukhu ba rena,

gotee le setšhaba sa gaborena ka moka!

33O dirile ka toka go re otla;

o be o botega le ge rena re be re dira tše kgopo.

34Borakgolokhukhu ba rena le magoši a rena

le bakgomana ba rena le baprista ba rena

ga se ba phetha melao ya gago.

Ga se ba theeletša ditaelo tše o bego o ba kgala ka tšona.

35Ka botho bjo bogolo bja gago

magoši a be a buša setšhaba sa gago,

mola ba dula nageng ye e ikadilego ya monono

yela o bego o ba file yona;

eupša bona ba se tlogele mediro ya bona ye mebe mme ba se go khunamele.

36Gomme bjale re makgoba mo nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena

gore ba je dikenywa tša yona, ba ipshine ka monono wa yona;

ruri, re makgoba mo go yona!

37Naga e na le puno ye ntši, gomme yona e ya magošing a o re beetšego ona

ka ge re dirile dibe.

Ba dira ka rena le ka diruiwa tša rena tše ba di ratago,

gomme re tlaišega kudu!”

10

Setšhaba se dira kwano

101Ka lebaka la tšohle tše di hlagilego, rena, setšhaba sa Israele, re dira kwano ya go ngwalwa, gomme baetapele ba rena le Balefi ba rena le baprista ba rena ba e gatiša ka dikibo tša bona.

2Wa mathomo wa go e gatiša e bile Mmušiši Nehemia, morwa wa Hakalia, gomme gwa latela Tsedekia. Ba ba latelago le bona ba ile ba e gatiša ka dikibo tša bona:

3-9Baprista:

Seraya, Asaria le Jeremia,

Pashure, Amaria le Malkia,

Hatushe, Shebania le Maluke,

Harime, Meremote le Obadia,

Daniele, Ginetone le Baruke,

Meshulamo, Abia le Miamine,

Maasia, Bilga le Shemaya.

10-14Balefi:

Jeshua, morwa wa Asania,

Binui wa kgorwana ya Henadade,

Kadmiele, Shebania le Hodia,

Kelita, Pelaya le Hanane,

Mika, Rehobo le Hashabia,

Sakure, Sherebia le Shebania,

Hodia, Bani le Beninu.

15-28Baetapele ba setšhaba:

Paroshe le Pahate-Moaba,

Elamo, Satu le Bani,

Buni, Asgade le Bebai,

Adonia, Bigbai le Adine,

Atere, Hiskia le Asure,

Hodia, Hashumo le Betsai,

Harife, Anathote le Nebai,

Magapiashe, Meshulamo le Hesire,

Meshesabele, Tsadoko le Jadua,

Pelatia, Hanane le Anaya,

Hosea, Hanania le Hashube,

Losheshe, Pilha le Shobeke,

Rehume, Hashabna le Maasea,

Ahia, Hanane le Anane,

Maluke, Harime le Baana.

Kwano

29Rena setšhaba sa Israele, baprista, Balefi, baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele, baopedi, bašomi ba ka Tempeleng, gotee le bohle bao, ka lebaka la go phetha melao ya Modimo ba ikgaogantšhitšego le ba ditšhaba di šele ba ba dulago nageng ya rena, rena, gotee le basadi ba rena le bana ba rena ka moka ba ba godilego mo ba ka kwešišago, 30

10:30
Eks. 34:16
Doit. 7:3
re ena le bomorwarragorena, baetapele ba rena, gore re tla phela ka melao ya Modimo ye a re filego yona ka Moshe, mohlanka wa gagwe; le gore re tla dira tšohle tše Morena, Mong wa rena, a re laelago tšona; le gore re tla phetha melao yohle ya gagwe le ka moka tše a di nyakago. Ge re ka se phethe keno ye re otlwe ka thogako.

31

10:31
Eks. 23:10-11
Lef. 25:1-7
Doit. 15:1-2
Re ka se nyalelane le ba ditšhaba di šele ba ba dulago mo nageng ya rena.

32

10:32
Eks. 30:11-16
Ge bašele bao ba ka tla ba bapatša mabele goba se sengwe go rena ka letšatši la Sabatha goba ka letšatši le lengwe le lekgethwa, re ka se ba rekele.

Ka ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa re ka se leme mašemo, le gona re tla phumola melato ka moka.

33Yo mongwe le yo mongwe wa rena o tla ntšhetša Tempele ya Modimo wa rena silibera ya dikramo tše nne ka ngwaga.

34Tirelo ya Tempeleng re tla e ntšhetša dilo tše di latelago: dinkgwa tše dikgethwa, kabelo ya bupi ya ka mehla, diruiwa tša dihlabelo tša ka mehla tša go tšhungwa ka moka, dihlabelo tša Disabatha le tša Menyanya ya Lebalana le tša menyanya ye mengwe, le dihlabelo tše dikgethwa, le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe tša go re boelanya le Modimo, gotee le se sengwe le se sengwe se se nyakegago Tempeleng.

35

10:35
Eks. 23:19
34:26
Doit. 26:2
Rena setšhaba, baprista le Balefi, ngwaga wo mongwe le wo mongwe re tla dira matengwa gore re tsebe gore ke dikgorwana dife tše di swanetšego go iša dikgong Tempeleng ka dinako tše di beilwego, gore ka tšona go gotšwe mollo wa go tšhuma dihlabelo tše di direlwago Morena Modimo wa rena, go ya ka moo melao ya Modimo e nyakago ka gona.

36

10:36
Eks. 13:2
Ngwaga ka ngwaga re tla iša kabelo ya mabele a dithakangwaga Tempeleng, le ya dikenywa tše di butšwago pele tša mehlare ya rena yohle.

37

10:37
Num. 18:21
Maitšibolo a rena a bašemane le a dikgomo le a dihuswane tša rena re tla a iša go baprista Tempeleng, gomme moo ra a abela Modimo, bjalo ka ge melao ya gagwe e re botša.

38

10:38
Num. 18:26
Ngwaga wo mongwe le wo mongwe re tla išetša baprista ka Tempeleng maupi a a dubilwego a mathomo a mabele a mafsa, gotee le dikabelo tša rena tše dingwe tša beine le tša makhura a mohlware le tša mehuta yohle ya dikenywa tša rena.

Balefi ba re ba ntšhetšago karolo ya lesome metseng ya gaborena ya temo re tla ba išetša dikarolo tša lesome tša tše re di bunago. 39Baprista, ditlogolo tša Arone, ba swanetše go ba le Balefi ge dikarolo tša lesome di ntšhwa, gomme karolo ya lesome ya tšohle tše ba di ntšhitšego Balefi ba e iše ka diphapošing tša Tempele tša go bolokela, gore di yo šomišwa ka Tempeleng. 40Balefi le Baisraele ka moka ba iše dikabelo tša mabele, tša beine, le tša makhura a mohlware ka diphapošing tša go bolokela, moo go bewago dibjana tša Tempele, le moo baprista ba ba lego modirong le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le baopedi ba ka Tempeleng ba dulago gona.

Re ka se itebatše ntlo ya Modimo wa rena.

11

Batho ba ba bego ba dula Jerusalema

111Baetapele ba ile ba dula Jerusalema, gomme batho ba bangwe ka moka ba dira matengwa go kgetha lapa le tee malapeng a mangwe le a mangwe a lesome gore le yo dula motseng wo mokgethwa wa Jerusalema, mola batho ba bangwe ka moka ba swanetše go dula metseng ye mengwe. 2Setšhaba sa reta mang le mang yo a ilego a ithaopa a yo dula Jerusalema. 3

11:3-4
Neh. 7:73
Metseng ye mengwe baprista, Balefi, bašomi ba ka Tempeleng, le ditlogolo tša bahlanka ba Solomone, le Baisraele ba bangwe ka moka ba be ba itulela malapeng a bona metseng ya gabobona.

Maina a baetapele ba selete sa Juda ba ba bego ba agile Jerusalema šea:

4Ba kgoro ya Juda:

Athaya, morwa wa Usia, le setlogolo sa Sakaria. Sakaria e be e le morwa wa Amaria, Amaria morwa wa Shefatia, Shefatia morwa wa Mahalelele. Bao ka moka e be e le ditlogolo tša Peretse.

5Maasea, morwa wa Baruke, le setlogolo sa Kolohose. Kolohose e be e le morwa wa Hasaya, Hasaya morwa wa Adaya, Adaya morwa wa Joyaribe, Joyaribe morwa wa Sakaria. Bao ka moka e be e le ditlogolo tša Shela.

6Ditlogolo tša Peretse tše di bego di agile Jerusalema e be e le tše makgolo a mane le masome a a selelago a metšo ye seswai. E be e le banna ba bogale.

7Ba kgoro ya Benjamene:

Salu, morwa wa Meshulamo, le setlogolo sa Joede. Joede e be e le morwa wa Pedaya, Pedaya morwa wa Kolaya, Kolaya morwa wa Maasea, Maasea morwa wa Itiele, Itiele morwa wa Jeshaya.

8Gabai le Salai, bomorwarragoSalu.11:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “bomorwarragoSalu” Seheberu se re “yo a latelago Salu”.

Ba kgoro ya Benjamene ka moka ba ba bego ba dula Jerusalema e be e le ba makgolo a senyane le masome a mabedi le metšo ye seswai. 9Joele, morwa wa Sikri, e be e le molaodi wa bona, gomme Juda, morwa wa Hasenua, e le letsogo la ramotse wa Jerusalema.

10Baprista:

Jedaya, morwa wa Joyaribe, le Jakine.

11Seraya, morwa wa Hilkia, le setlogolo sa Meshulamo. Meshulamo e be e le morwa wa Tsadoko, Tsadoko morwa wa Merayote, Merayote morwa wa Ahitube, Moprista yo Mogolo. 12Ba makgolo a seswai le masome a mabedi le metšo ye mebedi ba kgorwana ye ba be ba šoma ka Tempeleng.

Adaya, morwa wa Jerohamo, le setlogolo sa Pelalia. Pelalia e be e le morwa wa Amtsi, Amtsi morwa wa Sakaria, Sakaria morwa wa Pashure, Pashure morwa wa Malkia. 13Ba makgolo a mabedi le masome a mane a metšo ye mebedi ba kgorwana ye e be e le dihlogo tša malapa.

Amashesai, morwa wa Asarele, le setlogolo sa Aksai. Aksai e be e le morwa wa Meshilemote, Meshilemote e le morwa wa Imere. 14Ba lekgolo le masome a mabedi a metšo ye seswai e be e le banna ba bogale. Molaodi wa bona e be e le Sabdiele, wa lapa le le tsebegago kudu.11:14 “wa lapa le le tsebegago kudu” goba “morwa wa Hagedolime”

15Balefi:

Shemaya, morwa wa Hashube, le setlogolo sa Asrikamo. Asrikamo e be e le morwa wa Hashabia, Hashabia morwa wa Buni.

16Shabetai le Josabade, baetapele ba bangwe ba Balefi; bona ba be ba hlokometše mošomo wa ka ntle ga Tempele.

17Matania, morwa wa Mika, le setlogolo sa Sabdi. Sabdi e be e le morwa wa Asafo. Matania e be e le moopediši wa ka Tempeleng, gomme o be a hlabeletša ge go opelwa thapelo ya tumišo.

Bakbukia, yo e bego e le letsogo la Matania.

Abda, morwa wa Shamua, le setlogolo sa Galale. Galale e be e le morwa wa Jedutune.

18Balefi ka moka ba ba bego ba dula motseng wo mokgethwa wa Jerusalema e be e le ba makgolo a mabedi le masome a seswai a metšo ye mene.

19Baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele:

Akube le Talmone le meloko ya bobona, ka moka e le ba lekgolo le masome a a šupago a metšo ye mebedi.

20Baisraele, baprista, le Balefi ba bangwe ka moka ba ile ba dula malapeng a bona metseng ye mengwe ya selete sa Juda. 21Bašomi ba ka Tempeleng ba ile ba dula karolong ye nngwe ya Jerusalema ye e bitšwago Ofele, gomme ba šoma ba hlokometšwe ke Tsiha le Gishpa.

22Mookamedi wa Balefi bao ba bego ba dula Jerusalema e be e le Usi, morwa wa Bani, le setlogolo sa Hashabia. Hashabia e be e le morwa wa Matania, Matania morwa wa Mika. Usi e be e le wa kgorwana ya Asafo, kgorwana yela e bego e hlokometše moopelo ditirelong ka Tempeleng. 23Go be go na le melawana ya mošate ye e bego e laela ka moo dikgorwana di bego di swanetše go šielana ka go opela ka Tempeleng tšatši le lengwe le le lengwe.

24Petagia, morwa wa Meshesabele, wa kgorwana ya Serage ya kgoro ya Juda, e be e le moemedi wa kgoši ya Persia setšhabeng sa Israele.

Batho ba ba bego ba le metseng ye mengwe

25Batho ba bantši ba be ba dula metsaneng ye e bego e le kgauswi le mašemo a bona. Ba kgoro ya Juda bona ba be ba dula Kiriate-Arba le Dibone le Kabtsiele le metsaneng ye e bego e le kgauswi le metse yeo. 26Ba be ba dula le metseng ye e latelago: Jeshua, Molada, Bethe-Pelete, 27Hatsare-Shuale, Beresheba, le metsaneng ye e bego e le kgauswi le metse yeo. 28Ba be ba dula le metseng ye: Tsikelage, Mekona, le metsaneng ya motse woo, 29le Ene-Rimone, Tsora, Jarmute, 30Sanoage, Adulamo, le metsaneng ye e bego e le kgauswi le metse yeo. Ba be ba dula le motseng wa Lakishe le mašemong a a lego kgauswi le wona, le motseng wa Aseka le metsaneng ya wona. Ka tsela yeo batho ba Juda ba be ba agile go tloga Beresheba go yo fihla moeding wa Hinomo.

31Ba kgoro ya Benjamene ba be ba dula Geba, Mikimase, Ai, Bethele, le metsaneng ya kgauswi le motse woo. 32Ba be ba dula le metseng ye: Anathote, Nobo, Anania, 33Hatsore, Rama, Gitaime, 34Hadide, Tseboime, Nebalate, 35Lodo, Ono, le Moeding wa Batsebamediro-ya-diatla. 36Dihlopha tše dingwe tša Balefi tše di bego di agile seleteng sa Juda di ile tša laelwa gore di yo dula le ba kgoro ya Benjamene.