Sepedi 2000 (NSO00)
7

Thuto ya borakgolokhukhu

(Mat. 15:1-9)

71Bafarisei ba bangwe gammogo le boramangwalo ba ba bego ba etšwa Jerusalema ba tla ba bokanela Jesu. 2Ba bona barutiwa ba gagwe ba bangwe ba eja dijo ka diatla tše di sego tša hlweka, ke gore tše di sego tša hlapiwa ka mokgwa wa setlwaedi sa Bajuda.

3Gape Bafarisei le Bajuda ka moka ga ba je ba se ba hlapa diatla ka mo go laetšwego, e le gona go latela thuto ya borakgolokhukhu ba bona; 4le ge ba boa lepatlelong la motse ga ba ke ba eja ba se ba hlapa. Ba phetha le ditlwaedi tše dingwe tše dintši tše ba di hweditšego go borakgolokhukhu ba bona, bjalo ka tša go hlatswa dinwelo, le dipitša, le dibjana tša mphiri, le ditulo.7:4 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na le “le ditulo”.

5Bafarisei le boramangwalo ba mmotšiša ba re: “Barutiwa ba gago ba reng ba sa phethe setlwaedi sa borakgolokhukhu ba rena, ba eja ka diatla tše di sego tša hlweka?”

6

7:6-7
Jes. 29:13
Jesu a ba fetola a re: “Jo, kganthe Jesaya o porofetile gabotse ka lena, baikaketši tenang, mola a ngwala a re:

“ ‘Setšhaba se se ntheta ka molomo,

mola dipelo tša bona di le kgole le nna.

7Go nthapela ga bona ga go ba hole ka selo,

ka gobane ba ruta batho melawana ye e beilwego ke bona

mo nkego ke melao ye e beilwego ke nna.’

8“Le tlogela molao wa Modimo, le phetha melao ya borakgolokhukhu ba lena.”

9Jesu a tšwela pele a re: “Le kgonetše mathaithai a go phaela molao wa Modimo thoko, le gabile go phetha ditlwaedi tša borakgolokhukhu ba lena. 10

7:10
Eks. 20:12
21:17
Lef. 20:9
Doit. 5:16
Gobane Moshe o rile: ‘Hlompha tatago le mmago’; a buša a re: ‘Yo a ka rogago tatagwe goba mmagwe a bolawe thoo.’ 11Eupša lena le re: ‘Motho o dumeletšwe go botša tatagwe goba mmagwe a re: “Se sengwe le se sengwe se ke bego ke swanetše go go hola ka sona ke Korbane” ’ (ke go re se abetšwe Modimo). 12Ka go realo le mo dumeletše gore a se sa thuša tatagwe goba mmagwe ka selo. 13Gomme ka go latela ditlwaedi tša lena le nyatša molao wa Modimo. Le dira le tše dingwe tše dintši tše dibjalo.”

Dilo tše di tšhilafatšago motho

(Mat. 15:10-20)

14Ka morago Jesu a bitša lešaba gape, a re go lona: “Ka moka ga lena ekwang le kwešišeng! 15Se se ka tšhilafatšago motho ga se se se tsenago ka go yena se etšwa ka ntle, eupša ke se se yago ka ntle se etšwa ka go yena.”7:15 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 16 ye e rego “Yo a nago le tsebe a a kwe!” Lebelela Mar. 4:23.

17E rile ge a seno tloga lešabeng a ile gae, barutiwa ba gagwe ba mo kgopela gore a ba hlalošetše sela a bego a se bolela. 18Yena a ba fetola a re: “Kganthe le lena le swana le bona ka go se kwešiše? A ga le lemoge gore ga go se se tsenago ka mothong se etšwa ka ntle se ka mo tšhilafatšago? 19Ka gobane ga se tsene ka pelong ya gagwe, eupša se tsena ka mpeng, mme se tle se tšwe e le mantle.” A era gore dijo tšohle di loketše go lewa.

20A tšwela pele a re: “Tše di tšwago ka go motho ke tšona tše di mo tšhilafatšago. 21Gobane ka gare, ka pelong ya motho, ke mo go tšwago dikgopolo tše mpe, e lego tša bohlola, le tša bohodu, le tša polao, 22le tša bohlotlolo, le tša megabaru, le tša ditiro tše dingwe tše mpe le bomenetša, le ditumo tše mpe basading, le lehufa, le lesebo, le boikgogomošo, le bošilo. 23Tše mpe tše ka moka di tšwa ka pelong ya motho mme tša mo tšhilafatša.”

Tša tumelo ya mosadi wa Mofenikia

(Mat. 15:21-28)

24Jesu a tloga moo a ya tikologong ya motse wa Tirose. A fihla a tsena ka lapeng le lengwe mme a se rate gore batho ba tsebe gore o moo, eupša a šitwa go ikuta. 25Mosadi yo mongwe yo morwetšana wa gagwe a bego a tsenwe ke moya wo mobe a kwa ka ga Jesu, mme a akgofa a tla a itahlela fase maotong a gagwe. 26E be e le moditšhaba, a belegetšwe seleteng sa Fenikia, nageng ya Siria. A kgopela Jesu gore a leleke modemone morweding wa gagwe. 27Jesu a mo fetola a re: “A go je bana pele, gobane ga se gwa loka go tšea dijo tša bana wa di lahlela dimpša.”

28Mosadi yoo a mo fetola a re: “Gona go bjalo, Morena. Fela le tšona dimpša di ja marathana a dijo tšeo tša bana.”

29Jesu a mo fetola a re: “Ka ge o nkarabile gabotse, ipoelele gae, gobane modemone o šetše a tšwile morweding wa gago.”

30A boela gae, a hwetša morwedi wa gagwe a robetše malaong, modemone a šetše a mo tlogetše.

Jesu o fodiša setholo sa go koakoa

31Ke moka Jesu a tloga tikologong ya Tirose, a feta ka motseng wa Sidone, a ya letsheng la Galilea, a putla naga ya Metse ye Lesome. 32Ba tliša setholo sa go koakoa go yena, mme ba mo rapela gore a mmee diatla. 33Jesu a mo tloša gare ga batho, a ya naye ka thoko, a mo tsenya menwana ka ditsebeng, a tshwela mare7:33 Mehleng ya Jesu go be go kgolwa gore mare a na le maatla a go fodiša. menwaneng mme a mo kgwatha leleme. 34A lebelela legodimong, a ehuga, a re go yena: “Efatha,” ke go re: “Thibologa!”

35Ka bjako a thibologa ditsebe, a rarologa le leleme, mme a kgona go bolela gabotse. 36Jesu a ba laela a re ba se ke ba botša motho; fela go ba iletša ga gagwe ya ba gona go ba gakatša gore ba phatlalatše taba yeo. 37Ba ba e kwago ba kgotsa kudu ba re: “Mmalo, tšohle tše a di dirago ga se ka go loka: o kgontšha le ditholo go kwa, le dimumu go bolela!”

8

Jesu o fa batho ba dikete tše nne dijo

(Mat. 15:32-39)

81Mehleng ya ge Jesu a le seleteng sela sa Metse ye Lesome lešaba le lengwe le legolo le ile la tla la kgobokana. Ge ba se na se ba ka se jago, Jesu a bitša barutiwa ba gagwe a re go bona: 2“Lešaba le ke le kwela bohloko, gobane e šetše e le matšatši a mararo ba na le nna, mme bjale ga ba sa na dijo. 3Ge nka ba gomišetša magaeng a bona ba swerwe ke tlala ba tla šarelwa tseleng, gobane ba bangwe ba bona ba tšwa kgole.”

4Barutiwa ba gagwe ba mo fetola ba re: “Dijo tša go khoriša lešaba le motho a ka di hwetša kae mo lešokeng?”

5Jesu a ba botšiša a re: “Le na le dinkgwa tše kae?”

Bona ba re: “Ke tše di šupago.”

6A laela lešaba gore le dule fase; a tšea dinkgwa tšela tše di šupago, a leboga Modimo, a di ngwathaganya, a di fa barutiwa ba gagwe gore ba di abele batho, mme ba di aba. 7Ba be ba bile ba na le dihlatswana di se kae. Ge a seno di šegofatša, a laela barutiwa ba gagwe gore le tšona ba di abe. 8Batho ba ja ba khora; barutiwa ba topa marathana a a šetšego, mme a tlala diroto tše di šupago. 9Batho ba ba llego e be e ka ba ba dikete tše nne. Ya ba gona Jesu a ba gomišetšago magaeng a bona. 10Yena a akgofa a tsena ka leselawatleng le barutiwa ba gagwe, a ya nageng ya Dalmanuta.

Bafarisei ba kgopela go bontšhwa mohlolo

(Mat. 16:1-4)

11

8:11
Mat. 12:38
Luk. 11:16
Bafarisei ba bangwe ba tla ba phegišana le yena ba mo leka; ba re a ba bontšhe mohlolo wa go laetša gore ka nnete o romilwe ke Modimo. 12
8:12
Mat. 12:39
Luk. 11:29
Jesu a ehuga a re: “Moloko wo o nyakelang mohlolo? Ruri, ke le botša gore o ka se bontšhwe mohlolo.”

13A ba tlogela, a boela ka leselawatleng, a selela ka mošola wa letsha.

Komelo ya Bafarisei le ya Heroda

(Mat. 16:5-12)

14Barutiwa ba be ba lebetše go tšea mphago wo o lekanego wa dinkgwa ge ba tloga, mme ba swere senkgwa se tee fela ka leselawatleng. 15

8:15
Luk. 12:1
Jesu a ba laya a re: “Le itote, le hlokomele komelo ya Bafarisei le ya Heroda.”

16Ba thoma go botšana ba re: “Etse o realo ka gobane re se na dinkgwa.”

17Jesu, ka go tseba se ba se bolelago, a ba botšiša a re: “Le reng le bolela ka go se be le dinkgwa ga lena? Na ga sešo la kwešiša goba la hlaologanya? Kgane le mašilo? 18

8:18
Jer. 5:21
Hes. 12:2
Mar. 4:12
A ga le bone le ge le na le mahlo bjale? A ga le kwe le ge le na le ditsebe? Kgane ga le sa gopola 19tša mohla wola ke ngwathaganyetša ba dikete tše tlhano dinkgwa tše tlhano? Le ile la tlatša diroto tše kae ka marathana a go šala?”

Ba mo fetola ba re: “Tše lesome le metšo ye mebedi.”

20“Mohla wola ke ngwathaganyetša ba dikete tše nne dinkgwa tše di šupago, gona le ile la tlatša diroto tše kae ka marathana a go šala?”

Ba mo fetola ba re: “Tše di šupago.”

21A ba botšiša a re: “Bjale le reng le sa kwešiše?”

Jesu o fodiša sefofu kua Betsaida

22Ba re go fihla Betsaida batho ba bangwe ba tliša monna wa sefofu go yena, ba mo kgopela gore a mo kgwathe. 23Jesu a mo swara ka seatla, a mo ntšhetša ka ntle ga motse, a mo tshwela ka mare ka mahlong,8:23 Lebelela Mar. 7:33. a mmea diatla, a mmotšiša a re: “A o a bona?”

24Monna yola a lebelela a re: “Ee, ke bona batho nke ke dihlare di sepela.”

25Jesu a buša a mmea diatla, fela bjale ya ba mo mahlong, gomme sefofu ge se lebeledišiša, sa bona se foletše ruri se bona gabotse. 26Jesu a re a boele gae, a mo laya a re: “O se ke wa boela motseng.”

Petrose o re Jesu ke Mesia

(Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Jesu a tloga le barutiwa ba gagwe, ba ya metsaneng ya kgauswi le Kesarea-Filipi. Mo tseleng a ba botšiša a re: “Na batho ba re ke nna mang?”

28

8:28
Mar. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Ba mo fetola ba re: “Ba bangwe ba re o Johanese Mokolobetši, bangwe ba re o Eliya, mola bangwe ba re o yo mongwe wa baprofeta.”

29

8:29
Joh. 6:68-69
A ba botšiša a re: “Lena le re ke nna mang?”

Gwa fetola Petrose a re: “Ke wena Mesia!”

30Jesu a ba laya a re: “Le se ke la botša motho ka nna.”

Jesu o bolela ka ditlaišo le lehu la gagwe

(Mat. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Jesu a thoma go hlalošetša barutiwa ba gagwe gore Morwamotho o swanetše go tlaišwa kudu le go lahlwa ke bagolo ba setšhaba, le baprista ba bagolo, le boramangwalo, le go bolawa, eupša ka tšatši la boraro a tsoga bahung. 32Taba ye ge a e bolela o be a sa potapote. Gomme Petrose a mmiletša thoko, a mo kgala. 33Jesu a retologa, a lebelela barutiwa ba gagwe, a kgalema Petrose a re: “Tloga ka morago ga ka, Sathane, ka gobane ga o nagane tša Modimo, o nagana tša batho!”

Go ba molatedi wa Jesu ke go reng?

(Mat. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34

8:34
Mat. 10:38
Luk. 14:27
Ke moka Jesu a bitša lešaba le barutiwa ba gagwe a re go bona: “Ge motho a rata go ba molatedi wa ka, a ikone, a ikemišetše go tlaišwa bjalo ka nna, mme a ntatele. 35
8:35
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Gobane yo a ipabalelago o tla lahlega, eupša yo a itatolago ka lebaka la ka le ka lebaka la Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, o tla phelela sa ruri. 36Etse motho go tla mo holang go rua lefase lohle, eupša a loba sebaka sa go hwetša bophelo bjo bo sa felego? 37Goba ke eng se motho a ka rekago bophelo bjo bo sa felego ka sona? 38Ge motho a se na sebete sa go bolela gore ke morutiwa wa ka, goba a sa begele moloko wo mobe wo wa go se botegele Modimo tše ke di rutago batho, gona Morwamotho le yena a ka se be le sebete sa go bolela gore motho yoo ke morutiwa wa gagwe, mohla a etla ka letago la Tatagwe le barongwa ba bakgethwa.”

9

91Jesu a tšwela pele a re: “Ruri, ke le botša gore go na le ba bangwe mo ba ba ka se kego ba hwa ba sešo ba bona Modimo a etla ka letago.”

Jesu o fetoga sebopego

(Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36)

2

9:2-7
2 Pet. 1:17-18
Ka morago ga matšatši a a selelago Jesu a tloga le Petrose le Jakobose le Johanese, a ba iša thabeng ye telele, mme fao ba ba noši; a fetoga sebopego pele ga bona. 3Diaparo tša gagwe tša taga bošweu bja go re pšoo! Tša re twaa ka mo go bego go se mohlatswi yo a ka di šweufatšago ka gona mo lefaseng. 4Barutiwa bao ba bararo ba bona Eliya le Moshe ba bolela le Jesu. 5Petrose a re go Jesu: “Moruti, ke mo gobotse bjang ge re le fa! A re hlomeng mešaša ye meraro, wo mongwe e be wa gago, mongwe e be wa Moshe, mongwe e be wa Eliya.” 6Gape o be a sa tsebe se a se bolelago, ka ge ba be ba tšhogile kudu.

7

9:7
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luk. 3:22
Gwa tla leru la ba pipetša, mme gwa kwagala lentšu le etšwa lerung leo le re: “Yo ke yena Morwa wa ka yo ke mo ratago; le mo theeletšeng!” 8Ba lealea eupša ba se bone motho, ba bona fela Jesu a šetše le bona.

9Ge ba theoga thabeng Jesu a ba laya a re ba se ke ba botša motho tše ba di bonego, go fihlela ge Morwamotho a tsogile bahung.

10Taelo ye ba ile ba e phetha, eupša ba fela ba botšišana ba re: “Go ‘tsoga bahung’ mo ke go reng?” 11

9:11
Mal. 4:5
Mat. 11:14
Ba botšiša Jesu ba re: “Ke ka lebaka lang boramangwalo ba re pele go swanetše go tla Eliya?”

12Yena a ba fetola a re: “Ke nnete, pele go tla tla Eliya gore a bušetše dilo sekeng sa tšona. Eupša ke ka lebaka lang Mangwalo a Makgethwa ona a re Morwamotho o tla tlaišwa kudu a ba a lahlwa? 13Fela ke le botša gore Eliya yena o šetše a ile a tla, gomme ba dira ka yena se ba se ratago, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela ka yena.”

Jesu o leleka moya wo mobe mošemaneng

(Mat. 17:14-20; Luk. 9:37-43a)

14Ge ba fihla go barutiwa ba bangwe, ba bona lešaba le legolo le ba dikaneditše, le boramangwalo ba phegišana le bona. 15Ge lešaba leo le bona Jesu a fihla le sa nagane, la tlabega, mme ba mo kitimela ba yo mo dumediša. 16Jesu a botšiša barutiwa ba gagwe a re: “Le phegišana le bona ka eng?”

17A fetolwa ke monna yo mongwe yo a bego a le gare ga lešaba a re: “Moruti, ke tlišitše morwa wa ka go wena, gobane o tsenwe ke moya wo mobe mme o mo dirile semumu. 18Mo o mo swarago gona o a mo utlautla, wa mo akga, wa mo dira gore a tsikitlanye meno, a be a omelele. Ke ile ka kgopela barutiwa ba gago gore ba o ntšhe, fela ba palelwa.”

19Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo! Ke se le felele pelo go fihlela neng? Ke le kgotlelele go iša kae? Mo tlišeng mo go nna.” 20Ba mo tliša go Jesu.

Ge moya wola wo mobe o bona Jesu, wa akgofa wa akga mošemane, mme a wela fase a pshikologa, a etšwa mapshilo ka molomo. 21Jesu a botšiša tatagwe a re: “E šetše e le lebaka le lekaakang a le ka mokgwa wo?”

Tatagwe a re: “Ke go tloga bobjaneng bja gagwe. 22Ke gantši moya wo mobe o mo lahlela ka mollong le ka meetseng, o nyaka go mmolaya. Ge o kgona, re šokele, o re thuše!”

23Jesu a mo fetola a re: “O re ‘ge o kgona’? Gape tšohle di a kgonega go yo a nago le tumelo.”

24Ka pelapela tatagongwana a goeletša a re: “Tumelo yona ke nayo, eupša ga ya lekana. Nthuše, o nkokeletše yona.”

25Jesu ge a bona lešaba le mo phalalela, a kgalema moya wola wo mobe a re: “Wena moya wa semumu wa setholo, ke go laela gore o tšwe go ngwana yo mme o se sa mo tsena!”

26Moya wa goa, wa akgaakga ngwana kudu, wa napa wa tšwa, mme yena a ba bjalo ka ge nke o hwile, mo ba bantši ba ilego ba ba ba re ga a sa phela. 27Jesu a mo swara ka seatla a mo emiša, mme a ema.

28E rile ge Jesu a tsene ka ngwakong, barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ka sephiring ba re: “Ke ka lebaka lang rena re paletšwe ke go leleka moya wola?”

29Jesu a ba fetola a re: “Moya wa mohuta wo o ka se lelekwe ka selo, ge e se ka thapelo.”

Jesu o bolela gape ka lehu la gagwe

(Mat. 17:22-23; Luk. 9:43b-45)

30Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga moo ba ile ba ralala le Galilea. O be a sa rate gore go tsebe motho mo a lego gona, 31ka gobane o be a sa botša barutiwa ba gagwe a re: “Morwamotho o tla gafelwa diatleng tša batho, mme ba tla mmolaya. Eupša ka letšatši la boraro o tla tsoga bahung.”

32Ba ile ba se kwešiše taba ye, fela ba šia go mmotšiša.

Yo mogolo ke ofe?

(Mat. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33Ba fihla motseng wa Kapernaume, mme ya re ge Jesu a le ka gae a ba botšiša a re: “Le be le phegišana ka eng mo tseleng?”

34

9:34
Luk. 22:24
Ba homola, ka gobane mo tseleng ba be ba tšere kgang ya go re yo mogolo ke ofe. 35
9:35
Mat. 20:26-27
23:11
Mar. 10:43-44
Luk. 22:26
Jesu a dula fase, a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, mme a re go bona: “Yo a ratago go ba yo mogolo, a itire yo monyenyane go bohle mme e be mohlanka wa bohle.” 36A tšea ngwana, a mmea gare ga bona, a mo gokara, a re go bona: 37
9:37
Mat. 10:40
Luk. 10:16
Joh. 13:20
“Yo a amogelago ngwana wa go etša yo ka ge e le se ke le laetšego sona, o amogela nna. Le yo a amogelago nna, ga a amogele nna fela, eupša o amogela le yo a nthomilego.”

Yo a sa lwego le rena o ema le rena

(Luk. 9:49-50)

38Johanese a re go Jesu: “Moruti, re bone motho yo mongwe a leleka bademone ka go bolela leina la gago, mme ra mo iletša, ka ge e se wa rena.”

39Jesu a re: “Le se ke la mo iletša, gobane ga go motho yo a ka rego go dira mohlolo ka go bolela leina la ka a kgona go nkgoboša. 40

9:40
Mat. 12:30
Luk. 11:23
Gobane yo a sa lwego le rena o ema le rena. 41
9:41
Mat. 10:42
Yo a ka le fago sego sa meetse ka ge le le ba ka, ruri, ke le botša gore le gatee a ka se hlokišwe moputso.”

Bošaedi bja go kgeloša motho

(Mat. 18:6-9; Luk. 17:1-2)

42“Ge motho a ka kgeloša yo mongwe wa ba bannyane ba, go ka ba kaone ge a ka tlemelelwa lwala molaleng, mme a lahlelwa ka lewatleng. 43

9:43
Mat. 5:30
Ge letsogo la gago le go diriša dibe o le ripe. Go kaone go tlo ya legodimong o se ne letsogo, go na le gore o be le matsogo ka mabedi, eupša o ye heleng, mollong wo o sa timego.9:43 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 44 ye e rego “Moo diboko tše di ba jago ga di hwe, le mollo wo o ba tšhumago ga o time.” Lebelela temana 48. 45Le leoto la gago ge le go diriša dibe o le ripe. Go kaone go tlo ya legodimong o se ne leoto, go na le gore o be le maoto ka mabedi, fela o tle o lahlelwe ka heleng.9:45 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 46 ye e rego “Moo diboko tše di ba jago ga di hwe, le mollo wo o ba tšhumago ga o time.” Lebelela temana 48. 47
9:47
Mat. 5:29
Le leihlo la gago ge le go diriša dibe o le gonye. Go kaone gore o tle o ye legodimong o le moihlwe, go na le gore o be le mahlo ka mabedi, fela o tle o lahlelwe ka heleng, 48
9:48
Jes. 66:24
moo ‘diboko tše di ba jago di sa hwego, le mollo wo o ba tšhumago o sa timego.’

49“Bohle ba tla hlwekišwa ka mollo wa matshwenyego mo lefaseng.9:49 Ga go tsebje gabotse gore temana ye e ra go reng. Lebelela Lef. 2:13.

50

9:50
Mat. 5:13
Luk. 14:34-35
“Letswai ke selo se se lokilego, fela ge le ka tapa, le ka le tswailoša bjang?

“Le lena ebang ba ba lokilego bjalo ka letswai, mme le phedišane ka khutšo.”