Sepedi 2000 (NSO00)
4

Seswantšho ka mobjadi

(Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8)

41

4:1
Luk. 5:1-3
Jesu a thoma go ruta batho gape a le lebopong la letsha la Galilea. A kgobokanelwa ke lešaba le legolo kudu mo a ilego a ba a namela leselawatle, a dula ka go lona le le ka letsheng, lešaba lona le eme lebopong. 2A ba ruta ditaba tše dintši ka diswantšho a re go bona:

3“Theeletšang! Monna yo mongwe o kile a tšwa a yo bjala peu. 4Ya re ge a dutše a e gaša, ye nngwe ya wela tseleng, gomme dinonyana tša tla tša e ja. 5Ye nngwe ya wela lekgwareng mo go bego go se na mobu wo montši. Ya mela ka pela ka gobane mobu o be o sa iše fase. 6Ge letšatši le hlabile la tšhuma dimelana tšela, gomme tša pona ka ge medu ya tšona e se ya tsenelela fase. 7Ye nngwe ya wela mehlašaneng ya meetlwa, gomme ge mehlašana e gola ya kgama dimelana tšela, mme tša se enywe. 8Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse gomme ya mela ya gola, mabele a gona a tswala: a mangwe a tšwa dithoro tše masome a mararo, a mangwe tše masome a a selelago, a mangwe tše lekgolo.”

9Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Jesu o reng a bolela ka diswantšho?

(Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10)

10Ya re ge ba le noši, ba bangwe ba ba bego ba mo latela gotee le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ba mo kgopela gore a ba hlalošetše diswantšho tšela a ba boditšego tšona. 11Jesu a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe sephiri sa mmušo wa Modimo, eupša ba bangwe ba rutwa dilo tšohle tša wona ka diswantšho, 12

4:12
Jes. 6:9-10
gore

“ ‘go lebelela ba lebelele, fela ba se bone,

go kwa ba kwe, fela ba se kwešiše selo,

gore ba tle ba se sokologe,

mme ba lebalelwa dibe tša bona.’ ”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mobjadi

(Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15)

13Jesu a re go bona: “Ge le sa kwešiše seswantšho se, tše dingwe ka moka tšona le tla di kwešiša bjang? 14Mobjadi o gaša lentšu la Modimo. 15Ba bangwe ba bjalo ka peu ya go wela tseleng; ba re go kwa molaetša wo o bjetšwego ka dipelong tša bona, Sathane a nape a ba amoge wona. 16Ba bangwe ba bjalo ka peu ya go wela lekgwareng. Ke bao e rego ge ba kwele molaetša wo ba akgofe ba o amogele ka lethabo. 17Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; e be ba lebakanyana fela. Fela ge go tsoga ditlaišo goba go hlomarwa ka lebaka la molaetša wo, ba akgofe ba kgeloge. 18Ba bangwe ba bjalo ka peu yela ya go wela mehlašaneng ya meetlwa. Ke ba ba rego go kwa molaetša wo, 19go balabala ka tša bophelo le go goketšwa ke mahumo le dikganyogo tša dilo tše dingwe di tsene di khupetše molaetša wo mme o se ba tšwele mohola. 20Ba bangwe bona ba bjalo ka peu ye e wetšego mobung wo mobotse. Bona ke ba ba rego go kwa molaetša wo ba o amogele, mme ba atlege bjalo ka dimelana tša peu tše di tšwago dienywa: tše dingwe di tšwe tše masome a mararo, tše dingwe tše masome a a selelago, tše dingwe tše lekgolo.”

Lebone ga le khurumelwe ka seroto

(Luk. 8:16-18)

21

4:21
Mat. 5:15
Luk. 11:33
Jesu a re go bona: “Kgane lebone le re go thumašwa le khurumelwe ka seroto goba le bewe ka fase ga malao, ga ke re le bewa sehlomong sa lona? 22
4:22
Mat. 10:26
Luk. 12:2
Ga go na sephiri se se ka se kego sa tsebja, le gona ga go na selo se se utilwego se se ka se kego sa utollwa. 23Yo a nago le tsebe ya go kwa, a a kwe!”

24

4:24
Mat. 7:2
Luk. 6:38
A tšwela pele a re: “Le ele hloko se le se kwago. Mokgwa wo le swarago ba bangwe ka wona, le lena le tla swarwa ka wona – ebile lena le tla okeletšwa. 25
4:25
Mat. 13:12
25:29
Luk. 19:26
Yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, mme yo a se nago le sa gagwe, le se a rego ke naso o tla se amogwa.”

Seswantšho ka peu ye e melago

26Jesu a tšwela pele a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka motho yo a gašago peu ka tšhemong ya gagwe. 27Bošego le mosegare, ge a robetše goba a phafogile, peu yona e a mela ya ba ya gola yena a sa tsebe gore bjang. 28Gobane mobu o mediša peu ka bowona; go thoma lekgaba, ya ba seako, mme seako sa tlala mabele. 29

4:29
Joele 3:13
Ge mabele a budule a ripša ka sekela ge go fihlile lebaka la puno.”

Seswantšho ka peu ya lehloko

(Mat. 13:31-32,34; Luk. 13:18-19)

30Jesu a re: “Na mmušo wa Modimo re ka o swantšha ka eng? Re ka o bapiša le eng? 31O bjalo ka thorwana ya peu ya lehloko, yona e fetwago ke dipeu ka moka, mme ya bjalwa mobung. 32Ge e seno mela, e a gola mme ya feta dimela ka moka, ya ba le makala a matelele ao dinonyana di kgonago go agela dihlaga tša tšona go ona.”

33Jesu a ba begela molaetša wa Modimo ka diswantšho tše dintši tše dibjalo, go ya ka mo ba bego ba kgona go kwešiša ka gona. 34O be a sa ke a bolela le bona ka ntle ga go ba swantšhetša, eupša ge a be a na le barutiwa ba gagwe fela, o be a ba hlalošetša tšona ka moka.

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25)

35Mantšiboa a letšatši leo Jesu a re go barutiwa ba gagwe: “A re seleleng ka mošola.” 36Ba laelana le lešaba, ba tloga le Jesu ka leselawatle le a bego a le nametše, maselawatle a mangwe a mo felegetša. 37Gateetee gwa tsoga ledimo le legolo mo maphoto a lewatle a ilego a ba a šwahlela ka leselawatleng, leselawatle la ba la nyaka go tlala meetse. 38Yena o be a le kua morago ka leselawatleng a ithobaletše, a sametše mosamelo. Ba mo tsoša, ba re go yena: “Moruti! Na kgane ga o na taba le rena ge re ehwa?”

39Jesu a emelela, a kgalema ledimo, mme a re go letsha: “Homola, o re tuu!” Ledimo la napa la homola, gwa re tuu! 40Jesu a botšiša barutiwa ba gagwe a re: “Le reng le tšhogile ka tsela ye? Le reng le hloka tumelo?”

41Ba be ba tšhogile kudu, gomme ba botšišana ba re: “Etse ke motho mang yo wa go theeletšwa le ke ledimo le maphoto a letsha?”