Sepedi 2000 (NSO00)
2

Jesu o fodiša morephaditho

(Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

21Ge go fetile matšatši a se makae Jesu a boela motseng wa Kapernaume, gomme gwa tsebega gore o mo gae. 2Batho ba kgobokana ka bontši mo go ilego gwa hlokega sebaka, le gona pele ga mojako. Jesu a ba begela molaetša wa Modimo. 3Gwa fihla banna ba bane ba rwadišane motho wa go repha ditho, ba mo tliša go Jesu. 4E rile ge ba šitwa ke go batamela Jesu ka lebaka la bontši bja batho, ba phula lešoba tlhakeng go lebana le mo Jesu a bego a le gona. Ge ba seno phula lešoba ba fološetša leako leo morephaditho a bego a robaditšwe go lona ka lona. 5Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a botša morephaditho a re: “Ngwanaka, o lebaletšwe dibe tša gago.”

6Boramangwalo ba bangwe ba ba bego ba dutše moo ba re ka dipelong tša bona: 7“Motho yo o reng a realo? O nyefola Modimo. Ke mang yo a ka lebalelago batho dibe ntle le Modimo?”

8Jesu a lemoga ka pela se ba se naganago, ka gona a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo? 9Se bonolo ke sefe, go re go morephaditho: ‘O lebaletšwe dibe tša gago,’ goba go re: ‘Emelela o rwale leako la gago o sepele’? 10Bjale ge, ke nyaka go le bontšha gore Morwamotho o na le maatla a go lebalela batho dibe mo lefaseng.” Ka gona a re go morephaditho: 11“Ke re go wena: Emelela, o rwale leako la gago o ye gae.”

12Yena a emelela, a napa a rwala leako la gagwe, a tšwa a sepela bohle ba mo lebeletše. Ka moka ba makala, gomme ba tumiša Modimo ba re: “Tša mohuta wo ga se ra ka ra di bona!”

Jesu o bitša Lefi o re a mo latele

(Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Jesu a buša a boela kua letsheng la Galilea; lešaba le legolo la tla go yena, mme a ba ruta. 14Ka morago ge a feta a bona Lefi, morwa wa Alfeose, a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!” Lefi a emelela a mo latela.

15Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Lefi, balekgetho ba bantši le badiradibe ba bangwe ba tla ba ja le yena gotee le barutiwa ba gagwe, ka ge ba be ba dula ba mo šala morago ka bontši. 16Ge boramangwalo ba bangwe ba e bego e le Bafarisei ba bona Jesu a eja le badiradibe le balekgetho, ba botšiša barutiwa ba gagwe ba re: “O reng a eja le batho ba mohuta wo?”

17Jesu a ba kwa gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke ba ba phedilego gabotse, e nyakwa ke ba ba babjago. Ga se ka tlela go botša baloki gore ba sokologe, ke tletše go botša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Barutiwa ba Johanese Mokolobetši le ba Bafarisei ba kile ba re ba ikona dijo gwa tla batho ba bangwe go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Barutiwa ba Johanese le ba Bafarisei ba reng ba ikona dijo, mola barutiwa ba gago bona ba sa ikone?”

19Jesu a ba fetola a re: “Kgane bagwera ba monyadi ba ka ikona dijo monyadi a sa na le bona? Ge monyadi a sa na le bona ba ka se ikone. 20Fela nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona; ya ba gona ba ikonago.

21“Ga go motho yo a pharago segaswa se sefsa seaparong sa kgale, ka gobane se ka gagola seaparo sa kgale sa godiša lešoba. 22Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane e ka a paleša, mme gwa loba beine le ona makuka. Beine ye e sa tšogo hlotlwa e tšhelwa ka makukeng a mafsa.”

Jesu le Bafarisei ba phegišana mabapi le Sabatha

(Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23

2:23
Doit. 23:25
E kile ya re ge Jesu a putla ka mašemong a korong ka letšatši la Sabatha, barutiwa ba gagwe ba tšama ba ekga diako. 24Bafarisei ba botšiša Jesu ba re: “Barutiwa ba gago ba reng ba dira se se sego sa dumelelwa ka letšatši la Sabatha?”

25

2:25-26
1 Sam. 21:1-6
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la ka la bala se Dafida a kilego a se dira mola a hloka sa go ja, mola yena le banna ba ba bego ba na le yena ba swerwe ke tlala – 26
2:26
Lef. 24:9
ka mo a ilego a tsena ka ngwakong wa Modimo mehleng ya ge Abiatare e le Moprista yo Mogologolo, mme a ja dinkgwa tše di bego di abetšwe Modimo, tše go bego go se motho yo a dumeletšwego go di ja ge e se moprista, a di ngwathelana le bao ba bego ba na le yena?”

27Jesu a fetša ka go re: “Letšatši la Sabatha le diretšwe motho, ga se motho yo a diretšwego letšatši la Sabatha. 28Ge go le bjalo, Morwamotho o na le tokelo ya go laetša ge eba melao ya Sabatha e swanetše go latelwa.”

3

Tša monna wa go repha letsogo

(Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

31Jesu a buša a tsena ka sinagogeng, ka moo go bego go na le monna wa go repha letsogo. 2Go be go na le batho ba ba bego ba beile Jesu leihlo gore ba bone ge a ka mo fodiša ka letšatši la Sabatha, gore ba tle ba mmee molato. 3Jesu a re go monna yoo wa go repha letsogo: “Etla o eme mono pele.” 4A botšiša batho a re: “Etse ke eng se motho a dumeletšwego go se dira ka letšatši la Sabatha, ke se sebotse goba ke se sebe, ke go phološa motho goba ke go mmolaya?”

Eupša bona ba homola. 5Jesu a ba gadima a befetšwe, a bile a nyamišitšwe ke go ba le melala ye methata ga bona. A botša monna yola a re: “Otlolla letsogo la gago!” A le otlolla, gomme la fola. 6Bafarisei ba napa ba tšwa ka sinagogeng, ba lakana le ba sehlopha sa Heroda gore ba tle ba bolaye Jesu.

Jesu o latelwa ke lešaba le legolo

7Jesu a tloga le barutiwa ba gagwe a ya letsheng la Galilea, mme batho ba bantši ba mo latela ba etšwa Galilea le Judea 8le Jerusalema, le seleteng sa Idumea, le ka mošola wa noka ya Jordane, le tikologong ya motse wa Tirose le wa Sidone, ka gobane ba be ba kwele tše a di dirago. 9

3:9-10
Mar. 4:1
Luk. 5:1-3
Lešaba la batho e be e le le legolo moo Jesu a ilego a ba a laela barutiwa ba gagwe gore ba dule ba mo lokišeditše leselawatle gore lešaba leo le se ke la mo pitlaganya. 10Ka ge a be a fodiša batho ba bantši, bohle ba ba bego ba babja ba ile ba mmokanela gore ba mo kgwathe. 11Le batho ba ba tsenwego ke meoya ye mebe ge ba mmona ba be ba itahlela fase pele ga gagwe, ba goa ba re: “Ke wena Morwa wa Modimo!”

12Jesu a ba kgala kudu gore ba se mo tsebagatše.

Jesu o kgetha baapostola ba lesome le metšo ye mebedi

(Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Jesu a rotogela thabeng, a bitša ba a ikgethetšego bona, mme ba tla go yena. 14A bea ba lesome le metšo ye mebedi baapostola gore ba be le yena, le gore a tle a ba rome go yo bega Taba ye Botse ya Modimo, 15le gore ba be le maatla a go leleka bademone.

16Ba lesome le metšo ye mebedi ba a ba beilego baapostola šeba: Simone yo a reilwego la Petrose, 17le Jakobose, morwa wa Sebediose, le Johanese, ngwanabo, bao Jesu a ba reilego leina la Boanergese, ke go re “Boramodumo”, 18le Andrease, le Filipi, le Bartolomeose, le Mateu, le Thomase, le Jakobose, morwa wa Alfeose, le Thadeose, le Simone, Mollelatokologo, 19le Judase Iskariote, yola wa go mo eka.

Jesu o pharwa ka tša go dirišana le Beeltsebulo

(Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Jesu a boela gae, mme lešaba le legolo la tla la kgobokana gape mo yena le barutiwa ba gagwe ba ilego ba ba ba se hwetše nako ya go ja. 21Ba gabo ge ba ekwa tšeo, ba tšwa go yo mo swara, gobane batho ba be ba re o hlakane hlogo.

22

3:22
Mat. 9:34
10:25
Boramangwalo ba bangwe ba go tšwa Jerusalema ba re: “O na le Beeltsebulo!” Ba re: “O leleka bademone ka yena mmuši yoo wa bona!”

23Jesu a ba bitša, a bolela le bona ka diswantšho a re: “Na kgane Sathane a ka kgona go leleka Sathane? 24Mmušo ge o ka ikarola dihlopha tše di lwago seng sa tšona, o ka se kgone go tia. 25Le lapa ge le ka ikarola diripa tše di lwago, le ka se kgone go tia. 26Le yena Sathane ge a ka itsogela maatla a ikarola dihlopha, a ka se kgone go tia, e tla napa ya ba bofelo bja gagwe.

27“Ga go motho yo a ka kgonago go tsena ka ngwakong wa monna wa senatla a thopa thoto ya gagwe a se a mo tlema pele, a kgona a mo thopela.

28“Ruri, ke le botša gore batho ba tla lebalelwa dibe tša bona ka moka le tšohle tše ba ka nyefolago Modimo ka tšona. 29

3:29
Luk. 12:10
Eupša yo a ka nyefolago Moya wo Mokgethwa a ka se tsoge a lebaletšwe, o tla be a obile molato wo o sa felego.” 30Jesu a realo ka ge batho ba be ba re o na le moya wo mobe.

MmagoJesu le banababo

(Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31MmagoJesu le banababo ba fihla. Ba ema ka ntle, mme ba roma motho go yo ba biletša yena. 32O be a dikaneditšwe ke lešaba, gomme lona la re go yena: “Mmago le bomorwarrago ba ka kua ntle, ba a go nyaka.”

33Jesu a ba fetola a re: “Mma le bomorwarre ke bomang?” 34Bao ba bego ba mo dikaneditše a ba gadima, a re go bona: “Mma le bomorwarre šeba, 35gobane yo a dirago thato ya Modimo ke yena morwarre, ke yena kgaetšedi ya ka, ke yena mma.”

4

Seswantšho ka mobjadi

(Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8)

41

4:1
Luk. 5:1-3
Jesu a thoma go ruta batho gape a le lebopong la letsha la Galilea. A kgobokanelwa ke lešaba le legolo kudu mo a ilego a ba a namela leselawatle, a dula ka go lona le le ka letsheng, lešaba lona le eme lebopong. 2A ba ruta ditaba tše dintši ka diswantšho a re go bona:

3“Theeletšang! Monna yo mongwe o kile a tšwa a yo bjala peu. 4Ya re ge a dutše a e gaša, ye nngwe ya wela tseleng, gomme dinonyana tša tla tša e ja. 5Ye nngwe ya wela lekgwareng mo go bego go se na mobu wo montši. Ya mela ka pela ka gobane mobu o be o sa iše fase. 6Ge letšatši le hlabile la tšhuma dimelana tšela, gomme tša pona ka ge medu ya tšona e se ya tsenelela fase. 7Ye nngwe ya wela mehlašaneng ya meetlwa, gomme ge mehlašana e gola ya kgama dimelana tšela, mme tša se enywe. 8Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse gomme ya mela ya gola, mabele a gona a tswala: a mangwe a tšwa dithoro tše masome a mararo, a mangwe tše masome a a selelago, a mangwe tše lekgolo.”

9Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Jesu o reng a bolela ka diswantšho?

(Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10)

10Ya re ge ba le noši, ba bangwe ba ba bego ba mo latela gotee le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ba mo kgopela gore a ba hlalošetše diswantšho tšela a ba boditšego tšona. 11Jesu a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe sephiri sa mmušo wa Modimo, eupša ba bangwe ba rutwa dilo tšohle tša wona ka diswantšho, 12

4:12
Jes. 6:9-10
gore

“ ‘go lebelela ba lebelele, fela ba se bone,

go kwa ba kwe, fela ba se kwešiše selo,

gore ba tle ba se sokologe,

mme ba lebalelwa dibe tša bona.’ ”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mobjadi

(Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15)

13Jesu a re go bona: “Ge le sa kwešiše seswantšho se, tše dingwe ka moka tšona le tla di kwešiša bjang? 14Mobjadi o gaša lentšu la Modimo. 15Ba bangwe ba bjalo ka peu ya go wela tseleng; ba re go kwa molaetša wo o bjetšwego ka dipelong tša bona, Sathane a nape a ba amoge wona. 16Ba bangwe ba bjalo ka peu ya go wela lekgwareng. Ke bao e rego ge ba kwele molaetša wo ba akgofe ba o amogele ka lethabo. 17Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; e be ba lebakanyana fela. Fela ge go tsoga ditlaišo goba go hlomarwa ka lebaka la molaetša wo, ba akgofe ba kgeloge. 18Ba bangwe ba bjalo ka peu yela ya go wela mehlašaneng ya meetlwa. Ke ba ba rego go kwa molaetša wo, 19go balabala ka tša bophelo le go goketšwa ke mahumo le dikganyogo tša dilo tše dingwe di tsene di khupetše molaetša wo mme o se ba tšwele mohola. 20Ba bangwe bona ba bjalo ka peu ye e wetšego mobung wo mobotse. Bona ke ba ba rego go kwa molaetša wo ba o amogele, mme ba atlege bjalo ka dimelana tša peu tše di tšwago dienywa: tše dingwe di tšwe tše masome a mararo, tše dingwe tše masome a a selelago, tše dingwe tše lekgolo.”

Lebone ga le khurumelwe ka seroto

(Luk. 8:16-18)

21

4:21
Mat. 5:15
Luk. 11:33
Jesu a re go bona: “Kgane lebone le re go thumašwa le khurumelwe ka seroto goba le bewe ka fase ga malao, ga ke re le bewa sehlomong sa lona? 22
4:22
Mat. 10:26
Luk. 12:2
Ga go na sephiri se se ka se kego sa tsebja, le gona ga go na selo se se utilwego se se ka se kego sa utollwa. 23Yo a nago le tsebe ya go kwa, a a kwe!”

24

4:24
Mat. 7:2
Luk. 6:38
A tšwela pele a re: “Le ele hloko se le se kwago. Mokgwa wo le swarago ba bangwe ka wona, le lena le tla swarwa ka wona – ebile lena le tla okeletšwa. 25
4:25
Mat. 13:12
25:29
Luk. 19:26
Yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, mme yo a se nago le sa gagwe, le se a rego ke naso o tla se amogwa.”

Seswantšho ka peu ye e melago

26Jesu a tšwela pele a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka motho yo a gašago peu ka tšhemong ya gagwe. 27Bošego le mosegare, ge a robetše goba a phafogile, peu yona e a mela ya ba ya gola yena a sa tsebe gore bjang. 28Gobane mobu o mediša peu ka bowona; go thoma lekgaba, ya ba seako, mme seako sa tlala mabele. 29

4:29
Joele 3:13
Ge mabele a budule a ripša ka sekela ge go fihlile lebaka la puno.”

Seswantšho ka peu ya lehloko

(Mat. 13:31-32,34; Luk. 13:18-19)

30Jesu a re: “Na mmušo wa Modimo re ka o swantšha ka eng? Re ka o bapiša le eng? 31O bjalo ka thorwana ya peu ya lehloko, yona e fetwago ke dipeu ka moka, mme ya bjalwa mobung. 32Ge e seno mela, e a gola mme ya feta dimela ka moka, ya ba le makala a matelele ao dinonyana di kgonago go agela dihlaga tša tšona go ona.”

33Jesu a ba begela molaetša wa Modimo ka diswantšho tše dintši tše dibjalo, go ya ka mo ba bego ba kgona go kwešiša ka gona. 34O be a sa ke a bolela le bona ka ntle ga go ba swantšhetša, eupša ge a be a na le barutiwa ba gagwe fela, o be a ba hlalošetša tšona ka moka.

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25)

35Mantšiboa a letšatši leo Jesu a re go barutiwa ba gagwe: “A re seleleng ka mošola.” 36Ba laelana le lešaba, ba tloga le Jesu ka leselawatle le a bego a le nametše, maselawatle a mangwe a mo felegetša. 37Gateetee gwa tsoga ledimo le legolo mo maphoto a lewatle a ilego a ba a šwahlela ka leselawatleng, leselawatle la ba la nyaka go tlala meetse. 38Yena o be a le kua morago ka leselawatleng a ithobaletše, a sametše mosamelo. Ba mo tsoša, ba re go yena: “Moruti! Na kgane ga o na taba le rena ge re ehwa?”

39Jesu a emelela, a kgalema ledimo, mme a re go letsha: “Homola, o re tuu!” Ledimo la napa la homola, gwa re tuu! 40Jesu a botšiša barutiwa ba gagwe a re: “Le reng le tšhogile ka tsela ye? Le reng le hloka tumelo?”

41Ba be ba tšhogile kudu, gomme ba botšišana ba re: “Etse ke motho mang yo wa go theeletšwa le ke ledimo le maphoto a letsha?”