Sepedi 2000 (NSO00)
1

Go ruta ga Johanese Mokolobetši

(Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Joh. 1:19-28)

11Taba ye Botse ya Jesu Kriste, Morwa wa Modimo,1:1 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na le “Morwa wa Modimo”. e thoma ka mokgwa wo:

2

1:2
Mal. 3:1
Ka pukung ya moprofeta Jesaya go ngwadilwe go re:

“Ke roma motseta wa ka a yo go kgorela tsela pele o etla.

3

1:3
Jes. 40:3
Segoeledi lešokeng se re:

‘Lokišetšang Morena tsela;

mo otlolleleng mebila!’ ”

4Ka gona Johanese Mokolobetši a ya lešokeng a botša batho gore ba sokologe dibeng tša bona, ba kolobetšwe, gomme Modimo o tla ba lebalela tšona. 5Batho ka moka ba naga ya Judea le ba motse wa Jerusalema ba ya go Johanese. Ba ipolela dibe tša bona mme yena a ba kolobetša ka nokeng ya Jordane.

6

1:6
2 Dikg. 1:8
Johanese yo o be a apara seaparo sa boya bja kamela, a ipofa letheka ka lerala la mokgopha, gomme a eja ditšie le todi ya dinose. 7A begela batho a re: “Yo a tlago ntlhatlama o mpheta ka maatla. Ga se ka swanela le go inama ka mmofolla marala a dieta. 8Nna ke le kolobeditše ka meetse, eupša yena o tla le kolobetša ka Moya wo Mokgethwa.”

Go kolobetšwa ga Jesu le go lekwa ga gagwe

(Mat. 3:13 – 4:11; Luk. 3:21-22; 4:1-13)

9Ka tšona nako tšeo Jesu a tla a etšwa Nasaretha, nageng ya Galilea, gomme a kolobetšwa ke Johanese ka nokeng ya Jordane. 10Ge Jesu a seno tšwa ka meetseng, a bona leratadima le gagoga gomme Moya wa Modimo o theogela godimo ga gagwe o le bjalo ka leeba. 11

1:11
Gen. 22:2
Pes. 2:7
Jes. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mar. 9:7
Luk. 3:22
Gwa kwagala lentšu le etšwa legodimong le re: “O Morwa wa ka yo ke mo ratago, yo a nkgahlago kudu.”

12Ke moka Moya wa akgofa wa iša Jesu lešokeng, 13moo a ilego a dula matšatši a masome a mane a lekwa ke Sathane, a dutše le diphoofolo, barongwa bona ba mo hlankela.

Jesu o bitša barutiwa ba gagwe ba mathomo

(Mat. 4:12-22; Luk. 4:14-15; 5:1-11)

14Ge Johanese a seno lahlelwa ka kgolegong, Jesu a ya Galilea gomme a begela batho Taba ye Botse ya Modimo. 15

1:15
Mat. 3:2
A re: “Nako e fihlile, le mmušo wa Modimo o batametše. Sokologang dibeng tša lena, le dumele Taba ye Botse!”

16Ya re ge Jesu a sepela lebopong la letsha la Galilea, a bona barei ba dihlapi ba babedi, Simone le Andrease, ngwanabo, ba rea dihlapi ka malokwa ka letsheng. 17Jesu a re go bona: “Ntateleng, gomme ke tla le dira barei ba batho.” 18Ba akgofa ba tlogela malokwa a bona, ba mo latela.

19A fetela pejana gomme a bona barwa ba Sebediose, e lego Jakobose le Johanese, ngwanabo. Ba be ba lokiša malokwa a bona ba le ka leselawatleng. 20Ge Jesu a ba bona, a ba bitša; ba tlogela tatagobona Sebediose le bathwalwa ka leselawatleng, gomme ba latela Jesu.

Motho yo a tsenwego ke modemone

(Luk. 4:31-37)

21Jesu le barutiwa ba gagwe ba fihla motseng wa Kapernaume, gomme ka letšatši la Sabatha Jesu a tsena ka sinagogeng, a thoma go ruta batho. 22

1:22
Mat. 7:28-29
Batho ba makatšwa ke mokgwa wo a rutago ka wona, gobane o be a sa rute bjalo ka boramangwalo, eupša a ruta e le yo a sa ipelaelego.

23Ka yona nako yeo ke ge go goeletša monna yo mongwe ka sinagogeng yo a bego a tsenwe ke moya wo mobe, 24a re: “O nyakang mo go rena, wena Jesu wa Nasaretha? A o tlile go re fediša? Nna ke a go tseba – o Mokgethwa wa Modimo!”

25Jesu a laela moya woo wo mobe a re: “Homola, o tšwe go motho yo!”

26Moya wo mobe woo wa mo akga, wa goeletša kudu, mme wa tšwa go yena. 27Batho ka moka ba tlabega mo ba ilego ba botšišana ba re: “Ke dilo mang tše? Gape ye ke thuto ye mpsha, ya maatla a magolo. Le meoya ye mebe o a e laola, gomme e a mo kwa.”

28Setumo sa Jesu sa akgofa sa phatlalala gohle le naga ya Galilea.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41)

29Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga ka sinagogeng, ba ile ba ya ga gaboSimone le Andrease ba na le Jakobose le Johanese. 30Mmatswale wa Simone o be a robetše a swerwe ke letadi; Jesu a botšwa ka ga yena. 31A ya go yena, a mo tsoša a mo swere ka seatla. Molwetši a fola letadi, gomme a ba apeela.

32Ge letšatši le diketše, swahlane e šetše e swere, ba tliša go yena bohle ba ba babjago le ba ba tsenwego ke bademone. 33Batho ka moka ba motse ba tla ba bokana pele ga ngwako. 34A fodiša ba bantši ba malwetši a mehutahuta, a leleka le bademone ba bantši. A se ke a ba dumelela go bolela selo ka yena, gobane ba be ba tseba gore ke yena mang.

Jesu o ruta nageng ya Galilea

(Luk. 4:42-44)

35Ka letšatši le le latelago a tsoga e sa le bošego. A tloga a ya felo mo go se nago motho, a fihla a rapela. 36Simone le bao a bego a na le bona ba tšwa ba ya go mo nyaka. 37Ge ba mo hweditše ba mmotša ba re: “Batho bohle ba a go nyaka.”

38Jesu a ba fetola a re: “A re yeng mo gongwe metsaneng ye e lego fa kgauswi, gore le gona ke yo ruta batho, gobane ke sona se ke se tletšego.”

39

1:39
Mat. 4:23
9:35
Gomme a tšama a ruta batho ka disinagogeng tša Galilea yohle, a leleka le bona bademone mo bathong.

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16)

40Monna yo mongwe yo a bego a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša a tla go Jesu, a khunama pele ga gagwe a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka!”

41Jesu a mo šokela, a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” 42A sa tšo realo ke ge monna yola a fodile, a le gabotse. 43Jesu a mo fa tsela le semeetseng ge a seno mo laya tsebegokwa 44

1:44
Lef. 14:1-32
ka go re: “Bona, o se ke wa botša motho ka taba ye, eupša eya go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo se se laetšwego ke Moshe, gore e be bohlatse go batho bja gore o hlwekile.”

45Eupša monna yola ge a tloga a tšama a gaša taba yeo mo gohle. A e phatlalatša mo Jesu a bego a bile a palelwa le ke go tsena metseng a bonwa, a dula ntle mašokeng, gomme batho ba etla go yena ba etšwa thoko tšohle.

2

Jesu o fodiša morephaditho

(Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

21Ge go fetile matšatši a se makae Jesu a boela motseng wa Kapernaume, gomme gwa tsebega gore o mo gae. 2Batho ba kgobokana ka bontši mo go ilego gwa hlokega sebaka, le gona pele ga mojako. Jesu a ba begela molaetša wa Modimo. 3Gwa fihla banna ba bane ba rwadišane motho wa go repha ditho, ba mo tliša go Jesu. 4E rile ge ba šitwa ke go batamela Jesu ka lebaka la bontši bja batho, ba phula lešoba tlhakeng go lebana le mo Jesu a bego a le gona. Ge ba seno phula lešoba ba fološetša leako leo morephaditho a bego a robaditšwe go lona ka lona. 5Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a botša morephaditho a re: “Ngwanaka, o lebaletšwe dibe tša gago.”

6Boramangwalo ba bangwe ba ba bego ba dutše moo ba re ka dipelong tša bona: 7“Motho yo o reng a realo? O nyefola Modimo. Ke mang yo a ka lebalelago batho dibe ntle le Modimo?”

8Jesu a lemoga ka pela se ba se naganago, ka gona a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo? 9Se bonolo ke sefe, go re go morephaditho: ‘O lebaletšwe dibe tša gago,’ goba go re: ‘Emelela o rwale leako la gago o sepele’? 10Bjale ge, ke nyaka go le bontšha gore Morwamotho o na le maatla a go lebalela batho dibe mo lefaseng.” Ka gona a re go morephaditho: 11“Ke re go wena: Emelela, o rwale leako la gago o ye gae.”

12Yena a emelela, a napa a rwala leako la gagwe, a tšwa a sepela bohle ba mo lebeletše. Ka moka ba makala, gomme ba tumiša Modimo ba re: “Tša mohuta wo ga se ra ka ra di bona!”

Jesu o bitša Lefi o re a mo latele

(Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Jesu a buša a boela kua letsheng la Galilea; lešaba le legolo la tla go yena, mme a ba ruta. 14Ka morago ge a feta a bona Lefi, morwa wa Alfeose, a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!” Lefi a emelela a mo latela.

15Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Lefi, balekgetho ba bantši le badiradibe ba bangwe ba tla ba ja le yena gotee le barutiwa ba gagwe, ka ge ba be ba dula ba mo šala morago ka bontši. 16Ge boramangwalo ba bangwe ba e bego e le Bafarisei ba bona Jesu a eja le badiradibe le balekgetho, ba botšiša barutiwa ba gagwe ba re: “O reng a eja le batho ba mohuta wo?”

17Jesu a ba kwa gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke ba ba phedilego gabotse, e nyakwa ke ba ba babjago. Ga se ka tlela go botša baloki gore ba sokologe, ke tletše go botša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Barutiwa ba Johanese Mokolobetši le ba Bafarisei ba kile ba re ba ikona dijo gwa tla batho ba bangwe go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Barutiwa ba Johanese le ba Bafarisei ba reng ba ikona dijo, mola barutiwa ba gago bona ba sa ikone?”

19Jesu a ba fetola a re: “Kgane bagwera ba monyadi ba ka ikona dijo monyadi a sa na le bona? Ge monyadi a sa na le bona ba ka se ikone. 20Fela nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona; ya ba gona ba ikonago.

21“Ga go motho yo a pharago segaswa se sefsa seaparong sa kgale, ka gobane se ka gagola seaparo sa kgale sa godiša lešoba. 22Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane e ka a paleša, mme gwa loba beine le ona makuka. Beine ye e sa tšogo hlotlwa e tšhelwa ka makukeng a mafsa.”

Jesu le Bafarisei ba phegišana mabapi le Sabatha

(Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23

2:23
Doit. 23:25
E kile ya re ge Jesu a putla ka mašemong a korong ka letšatši la Sabatha, barutiwa ba gagwe ba tšama ba ekga diako. 24Bafarisei ba botšiša Jesu ba re: “Barutiwa ba gago ba reng ba dira se se sego sa dumelelwa ka letšatši la Sabatha?”

25

2:25-26
1 Sam. 21:1-6
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la ka la bala se Dafida a kilego a se dira mola a hloka sa go ja, mola yena le banna ba ba bego ba na le yena ba swerwe ke tlala – 26
2:26
Lef. 24:9
ka mo a ilego a tsena ka ngwakong wa Modimo mehleng ya ge Abiatare e le Moprista yo Mogologolo, mme a ja dinkgwa tše di bego di abetšwe Modimo, tše go bego go se motho yo a dumeletšwego go di ja ge e se moprista, a di ngwathelana le bao ba bego ba na le yena?”

27Jesu a fetša ka go re: “Letšatši la Sabatha le diretšwe motho, ga se motho yo a diretšwego letšatši la Sabatha. 28Ge go le bjalo, Morwamotho o na le tokelo ya go laetša ge eba melao ya Sabatha e swanetše go latelwa.”

3

Tša monna wa go repha letsogo

(Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

31Jesu a buša a tsena ka sinagogeng, ka moo go bego go na le monna wa go repha letsogo. 2Go be go na le batho ba ba bego ba beile Jesu leihlo gore ba bone ge a ka mo fodiša ka letšatši la Sabatha, gore ba tle ba mmee molato. 3Jesu a re go monna yoo wa go repha letsogo: “Etla o eme mono pele.” 4A botšiša batho a re: “Etse ke eng se motho a dumeletšwego go se dira ka letšatši la Sabatha, ke se sebotse goba ke se sebe, ke go phološa motho goba ke go mmolaya?”

Eupša bona ba homola. 5Jesu a ba gadima a befetšwe, a bile a nyamišitšwe ke go ba le melala ye methata ga bona. A botša monna yola a re: “Otlolla letsogo la gago!” A le otlolla, gomme la fola. 6Bafarisei ba napa ba tšwa ka sinagogeng, ba lakana le ba sehlopha sa Heroda gore ba tle ba bolaye Jesu.

Jesu o latelwa ke lešaba le legolo

7Jesu a tloga le barutiwa ba gagwe a ya letsheng la Galilea, mme batho ba bantši ba mo latela ba etšwa Galilea le Judea 8le Jerusalema, le seleteng sa Idumea, le ka mošola wa noka ya Jordane, le tikologong ya motse wa Tirose le wa Sidone, ka gobane ba be ba kwele tše a di dirago. 9

3:9-10
Mar. 4:1
Luk. 5:1-3
Lešaba la batho e be e le le legolo moo Jesu a ilego a ba a laela barutiwa ba gagwe gore ba dule ba mo lokišeditše leselawatle gore lešaba leo le se ke la mo pitlaganya. 10Ka ge a be a fodiša batho ba bantši, bohle ba ba bego ba babja ba ile ba mmokanela gore ba mo kgwathe. 11Le batho ba ba tsenwego ke meoya ye mebe ge ba mmona ba be ba itahlela fase pele ga gagwe, ba goa ba re: “Ke wena Morwa wa Modimo!”

12Jesu a ba kgala kudu gore ba se mo tsebagatše.

Jesu o kgetha baapostola ba lesome le metšo ye mebedi

(Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Jesu a rotogela thabeng, a bitša ba a ikgethetšego bona, mme ba tla go yena. 14A bea ba lesome le metšo ye mebedi baapostola gore ba be le yena, le gore a tle a ba rome go yo bega Taba ye Botse ya Modimo, 15le gore ba be le maatla a go leleka bademone.

16Ba lesome le metšo ye mebedi ba a ba beilego baapostola šeba: Simone yo a reilwego la Petrose, 17le Jakobose, morwa wa Sebediose, le Johanese, ngwanabo, bao Jesu a ba reilego leina la Boanergese, ke go re “Boramodumo”, 18le Andrease, le Filipi, le Bartolomeose, le Mateu, le Thomase, le Jakobose, morwa wa Alfeose, le Thadeose, le Simone, Mollelatokologo, 19le Judase Iskariote, yola wa go mo eka.

Jesu o pharwa ka tša go dirišana le Beeltsebulo

(Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Jesu a boela gae, mme lešaba le legolo la tla la kgobokana gape mo yena le barutiwa ba gagwe ba ilego ba ba ba se hwetše nako ya go ja. 21Ba gabo ge ba ekwa tšeo, ba tšwa go yo mo swara, gobane batho ba be ba re o hlakane hlogo.

22

3:22
Mat. 9:34
10:25
Boramangwalo ba bangwe ba go tšwa Jerusalema ba re: “O na le Beeltsebulo!” Ba re: “O leleka bademone ka yena mmuši yoo wa bona!”

23Jesu a ba bitša, a bolela le bona ka diswantšho a re: “Na kgane Sathane a ka kgona go leleka Sathane? 24Mmušo ge o ka ikarola dihlopha tše di lwago seng sa tšona, o ka se kgone go tia. 25Le lapa ge le ka ikarola diripa tše di lwago, le ka se kgone go tia. 26Le yena Sathane ge a ka itsogela maatla a ikarola dihlopha, a ka se kgone go tia, e tla napa ya ba bofelo bja gagwe.

27“Ga go motho yo a ka kgonago go tsena ka ngwakong wa monna wa senatla a thopa thoto ya gagwe a se a mo tlema pele, a kgona a mo thopela.

28“Ruri, ke le botša gore batho ba tla lebalelwa dibe tša bona ka moka le tšohle tše ba ka nyefolago Modimo ka tšona. 29

3:29
Luk. 12:10
Eupša yo a ka nyefolago Moya wo Mokgethwa a ka se tsoge a lebaletšwe, o tla be a obile molato wo o sa felego.” 30Jesu a realo ka ge batho ba be ba re o na le moya wo mobe.

MmagoJesu le banababo

(Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31MmagoJesu le banababo ba fihla. Ba ema ka ntle, mme ba roma motho go yo ba biletša yena. 32O be a dikaneditšwe ke lešaba, gomme lona la re go yena: “Mmago le bomorwarrago ba ka kua ntle, ba a go nyaka.”

33Jesu a ba fetola a re: “Mma le bomorwarre ke bomang?” 34Bao ba bego ba mo dikaneditše a ba gadima, a re go bona: “Mma le bomorwarre šeba, 35gobane yo a dirago thato ya Modimo ke yena morwarre, ke yena kgaetšedi ya ka, ke yena mma.”