Sepedi 2000 (NSO00)
2

Jesu o fodiša morephaditho

(Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

21Ge go fetile matšatši a se makae Jesu a boela motseng wa Kapernaume, gomme gwa tsebega gore o mo gae. 2Batho ba kgobokana ka bontši mo go ilego gwa hlokega sebaka, le gona pele ga mojako. Jesu a ba begela molaetša wa Modimo. 3Gwa fihla banna ba bane ba rwadišane motho wa go repha ditho, ba mo tliša go Jesu. 4E rile ge ba šitwa ke go batamela Jesu ka lebaka la bontši bja batho, ba phula lešoba tlhakeng go lebana le mo Jesu a bego a le gona. Ge ba seno phula lešoba ba fološetša leako leo morephaditho a bego a robaditšwe go lona ka lona. 5Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a botša morephaditho a re: “Ngwanaka, o lebaletšwe dibe tša gago.”

6Boramangwalo ba bangwe ba ba bego ba dutše moo ba re ka dipelong tša bona: 7“Motho yo o reng a realo? O nyefola Modimo. Ke mang yo a ka lebalelago batho dibe ntle le Modimo?”

8Jesu a lemoga ka pela se ba se naganago, ka gona a re go bona: “Le reng le nagana ka mokgwa wo? 9Se bonolo ke sefe, go re go morephaditho: ‘O lebaletšwe dibe tša gago,’ goba go re: ‘Emelela o rwale leako la gago o sepele’? 10Bjale ge, ke nyaka go le bontšha gore Morwamotho o na le maatla a go lebalela batho dibe mo lefaseng.” Ka gona a re go morephaditho: 11“Ke re go wena: Emelela, o rwale leako la gago o ye gae.”

12Yena a emelela, a napa a rwala leako la gagwe, a tšwa a sepela bohle ba mo lebeletše. Ka moka ba makala, gomme ba tumiša Modimo ba re: “Tša mohuta wo ga se ra ka ra di bona!”

Jesu o bitša Lefi o re a mo latele

(Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Jesu a buša a boela kua letsheng la Galilea; lešaba le legolo la tla go yena, mme a ba ruta. 14Ka morago ge a feta a bona Lefi, morwa wa Alfeose, a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!” Lefi a emelela a mo latela.

15Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Lefi, balekgetho ba bantši le badiradibe ba bangwe ba tla ba ja le yena gotee le barutiwa ba gagwe, ka ge ba be ba dula ba mo šala morago ka bontši. 16Ge boramangwalo ba bangwe ba e bego e le Bafarisei ba bona Jesu a eja le badiradibe le balekgetho, ba botšiša barutiwa ba gagwe ba re: “O reng a eja le batho ba mohuta wo?”

17Jesu a ba kwa gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke ba ba phedilego gabotse, e nyakwa ke ba ba babjago. Ga se ka tlela go botša baloki gore ba sokologe, ke tletše go botša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Barutiwa ba Johanese Mokolobetši le ba Bafarisei ba kile ba re ba ikona dijo gwa tla batho ba bangwe go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Barutiwa ba Johanese le ba Bafarisei ba reng ba ikona dijo, mola barutiwa ba gago bona ba sa ikone?”

19Jesu a ba fetola a re: “Kgane bagwera ba monyadi ba ka ikona dijo monyadi a sa na le bona? Ge monyadi a sa na le bona ba ka se ikone. 20Fela nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona; ya ba gona ba ikonago.

21“Ga go motho yo a pharago segaswa se sefsa seaparong sa kgale, ka gobane se ka gagola seaparo sa kgale sa godiša lešoba. 22Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane e ka a paleša, mme gwa loba beine le ona makuka. Beine ye e sa tšogo hlotlwa e tšhelwa ka makukeng a mafsa.”

Jesu le Bafarisei ba phegišana mabapi le Sabatha

(Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23

2:23
Doit. 23:25
E kile ya re ge Jesu a putla ka mašemong a korong ka letšatši la Sabatha, barutiwa ba gagwe ba tšama ba ekga diako. 24Bafarisei ba botšiša Jesu ba re: “Barutiwa ba gago ba reng ba dira se se sego sa dumelelwa ka letšatši la Sabatha?”

25

2:25-26
1 Sam. 21:1-6
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la ka la bala se Dafida a kilego a se dira mola a hloka sa go ja, mola yena le banna ba ba bego ba na le yena ba swerwe ke tlala – 26
2:26
Lef. 24:9
ka mo a ilego a tsena ka ngwakong wa Modimo mehleng ya ge Abiatare e le Moprista yo Mogologolo, mme a ja dinkgwa tše di bego di abetšwe Modimo, tše go bego go se motho yo a dumeletšwego go di ja ge e se moprista, a di ngwathelana le bao ba bego ba na le yena?”

27Jesu a fetša ka go re: “Letšatši la Sabatha le diretšwe motho, ga se motho yo a diretšwego letšatši la Sabatha. 28Ge go le bjalo, Morwamotho o na le tokelo ya go laetša ge eba melao ya Sabatha e swanetše go latelwa.”