Sepedi 2000 (NSO00)
16

Tsogo ya Jesu

(Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

161Ya re ge letšatši la Sabatha le fetile, Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose, le Salome ba reka ditlolo gore ba ye ba tlotše setopo sa Jesu. 2Mosong wa Sontaga, ge letšatši le hlaba, ba ya lebitleng. 3Ba tšama ba botšišana ba re: “Ke mang yo a tlago re kgokološetša leswika a le tloša mojako wa lebitla?” 4Gape e be e le leswika le legolo kudu. Gomme ya re ge ba lebelela ba bona leswika lela le kgokološitšwe. 5Ge ba tsena ka lebitleng ba bona lesogana le lengwe le dutše ka letsogong la go ja, le apere seaparo se setelele se sešweu, mme ba tšhoga.

6Lesogana leo la re go bona: “Le se ke la tšhoga. Etse le nyaka Jesu wa Nasaretha yo a bego a bapotšwe sefapanong. Ga a gona mo, o tsogile bahung. Bonang felo mo ba bego ba mmeile gona. 7

16:7
Mat. 26:32
Mar. 14:28
Bjale ge, eyang le botše barutiwa ba gagwe gotee le Petrose le re: ‘O le thaka pele go ya Galilea; le tla mmona gona kua bjalo ka ge a le boditše.’ ”

8Ba napa ba tšwa ka lebitleng ba tšhaba, gobane ba be ba tšhogile ebile ba thothomela kudu; fela ba se botše motho selo, gobane ba be ba boifa.

Mokgwa wa kgale wa go ruma Ebangedi ya Markose

Jesu o itšweletša go Maria Magadalena

(Mat. 28:9-10; Joh. 20:11-18)

[ 916:9 Dingwalwakaseatla tše dingwe le diphetolelo tše dingwe tša kgale ga di feleletše Ebangedi ya Markose ka ditemana 9-20; di e feleletša ka temana 8.Ya re ge Jesu a tsogile bahung mosong wa Sontaga, la mathomo a itšweletša go Maria Magadalena, yola Jesu a bego a kile a leleka bademone ba ba šupago go yena. 10Yena Maria a ya a tsebiša bale ba bego ba šika le Jesu. Ba be ba nyamile ba lla. 11Gomme ge ba ekwa gore o a phela, le gore yena Maria o mmone, ba se dumele.

Jesu o itšweletša go balatedi ba gagwe ba babedi

(Luk. 24:13-35)

12Ka morago ga tšeo Jesu a itšweletša go balatedi ba gagwe ba babedi ka sebopego se sengwe. Bona ba be ba eya mašemong. 13Ba napa ba gomela morago go yo tsebiša barutiwa ba gagwe, fela le bona ba se ke ba dumela.

Jesu o itšweletša go barutiwa ba gagwe ba lesome le motšo o tee

(Mat. 28:16-20; Luk. 24:36-49; Joh. 20:19-23; Dit. 1:6-8)

14Mafelelong a itšweletša go barutiwa ba gagwe ba lesome le motšo o tee ba sa le dijong. A ba kgalela go se dumele ga bona le bonganga bja bona, gobane ga se ba dumela bale ba mmonego ge a seno tsoga bahung. 15

16:15
Dit. 1:8
A re go bona: “Sepelang le lefase ka moka, le begele batho bohle Ebangedi. 16Yo a dumelago mme a kolobetšwa o tla phologa; eupša yo a sa dumelego o tla lahlwa. 17Ba ba dumelago ba tla fiwa maatla a go dira mehlolo ye: Ba tla leleka bademone ka go bolela leina la ka; ba tla bolela ka maleme a šele. 18Ge ba ka swara dinoga goba ba nwa mpholo, di ka se ba dire selo; ba tla bea balwetši diatla, gomme ba fola.”

Jesu o rotogela legodimong

(Luk. 24:50-53; Dit. 1:9-11)

19

16:19
Dit. 1:9-11
Ka morago ga ge Morena Jesu a feditše go bolela le bona, a rotošetšwa ke Modimo legodimong, a yo dula ka letsogong la go ja la Modimo. 20Barutiwa ba gagwe bona ba ya go kwatša Ebangedi gohle, gomme Morena a ba thuša, a bontšha ka mehlolo ye ba bego ba e dira gore thuto ya bona ke ya nnete.]

Mokgwa wo mongwe wa kgale wa go ruma Ebangedi ya Markose16:20 Dingwalwakaseatla tše dingwe le diphetolelo tše dingwe tša kgale di feleletša Ebangedi ya Markose ka mokgwa wo, mme tša kgomaganya karolo ye le temana 8.

[Ba ya go bale ba bego ba na le Petrose, mme ba ba anegela ka boripana tšohle tše ba bego ba laetšwe gore ba di dire. Ka morago ga moo Jesu ka boyena a phatlalatša molaetša wo mokgethwa wo o ka se tsogego o paletšwe, wa go bega phologo ya go ya go ile, ka balatedi ba gagwe go tloga bohlabela go ya bodikela. Amene.]