Sepedi 2000 (NSO00)
15

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Luk. 23:1-5; Joh. 18:28-38)

151E rile ge go esa baprista ba bagolo, le bagolo ba setšhaba, le boramangwalo ba lakana ka pelapela e le Kgorokgolo ka moka. Ba bofa Jesu ka diketane, ba tloga naye ga Moprista yo Mogologolo ba yo mo gafela Pilato. 2Pilato a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?”

Jesu a mo fetola a re: “O a bolela.”

3Baprista ba bagolo ba mmega ka dilo tše dintši. 4Ka gona Pilato a buša a mmotšiša a re: “Na ga o iphetolele? Ekwa gore ba go bega ka dilo tše dintši bjang!”

5Eupša a se sa fetola selo, mo Pilato a ilego a ba a makala.

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16)

6Ka Monyanya wa Paseka Pilato o be a tlwaetše go lokolla mogolegwa yo lešaba le mo kgopelago. 7Pakeng yeo go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Barabase, yo a bego a golegilwe gotee le ba ba bego ba ile ba tsoša mpherefere, mme ba bolaya motho gona moo mpherefereng. 8E rile ge lešaba le kgobokane mme le kgopela Pilato gore a ba direle se a bego a tlwaetše go ba direla sona ka Monyanya wa Paseka, 9yena a ba botšiša a re: “Etse le nyaka gore ke le lokollele kgoši ya Bajuda?” 10Gape o be a tseba gore baprista ba bagolo ba gafetše Jesu go yena ka lebaka la mona.

11Baprista ba bagolo ba hlohleletša lešaba gore le kgopele Pilato gore a ba lokollele Barabase. 12Pilato a ba botšiša gape a re: “Bjale le nyaka gore ke direng ka yo le rego ke kgoši ya Bajuda?”

13Ba goa ba re: “Mmapole sefapanong!”

14Pilato a ba botšiša a re: “Etse o sentšeng?”

Bona ba goa le go feta ba re: “Mmapole sefapanong!”

15Pilato, ka go rata go kgahliša lešaba, a ba lokollela Barabase, gomme ge Jesu a seno itiwa ka tshelane ka taelo ya gagwe, a mo gafela go bapolwa sefapanong.

Bahlabani ba kwera Jesu

(Mat. 27:27-31; Joh. 19:2-3)

16Bahlabani ba iša Jesu ka lapeng la mošate gomme ba kgoboketša sekgao ka moka sa bahlabani. 17Ba mo apeša seaparo sa bohubedu bja moretele, ba loga kgare ya meetlwa, ba mo rweša yona. 18Ba mo dumediša ba re: “Re a lotšha, kgoši ya Bajuda!” 19Ba mo itia hlogo ka lepara, ba mo tshwela ka mare, ba khunama ba mo lotšha. 20Ba re go mo kwera, ba mo apola seaparo sela sa bohubedu bja moretele, ba mo apeša diaparo tša gagwe. Ke moka ba mo iša go bapolwa sefapanong.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Joh. 19:17-27)

21

15:21
Bar. 16:13
Bahlabani ba gapeletša monna yo mongwe yo a bego a iphetela a etšwa mašemong a eya motseng go rwalela Jesu sefapano. Leina la gagwe e be e le Simone, wa motse wa Sirene, tatagoAleksandere le Rufose. 22Ba iša Jesu felo mo gongwe mo go bitšwago Golgotha, ke go re “Felo ga Legata”. 23Moo ba mo neela beine ye e hlakantšwego le mira15:23 “mira” E be e le sebolayabohloko. Lebelela Mat. 2:11. gore a e nwe, fela yena a e gana. 24
15:24
Pes. 22:18
Ge ba seno mmapola sefapanong ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema, go bona se yo mongwe le yo mongwe a lebanwego ke go se tšea. 25E be e le nako ya senyane mosong ge ba mmapola. 26Ka godimo ga hlogo ya gagwe gwa ngwalwa pego ya molato wa gagwe ye e rego: “Kgoši ya Bajuda.” 27
15:27
Jes. 53:12
Ba bapola le bahlakodi ba babedi gotee le yena, yo mongwe a ba ka letsogong la gagwe la go ja, yo mongwe ka go la nngele.15:27 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana ya 28 ye e rego “Ka tsela ye gwa phethega Mangwalo a Makgethwa a a rego: ‘O badilwe le dikebeka.’ ” Lebelela Luk. 22:37.

29

15:29
Pes. 22:7
109:25
Mar. 14:58
Joh. 2:19
Batho ba ba bego ba feta ka tsela ba be ba šikinya dihlogo, ba nyefola Jesu ba re: “Owaa, wena wa go kgereša Tempele mme wa e tsoša ka matšatši a mararo! 30Itlhakodiše o theoge moo sefapanong!”

31Baprista ba bagolo le boramangwalo le bona ba mo kwera bjalo, ba botšana ba re: “O phološitše ba bangwe, fela yena ga a kgone go iphološa! 32Mesia, kgoši ya Israele, a a theoge mo sefapanong gonabjale, gore re bone mme re dumele!”

Bale ba go bapolwa le yena le bona ba mo roga.

Jesu o hwela sefapanong

(Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Joh. 19:28-30)

33Ka nako ya mosegare wo mogolo naga ka moka ya aparelwa ke leswiswi go fihlela ka nako ya boraro mathapama. 34

15:34
Pes. 22:1
Ya re ka nako ya boraro mathapama Jesu a goelela kudu a re: “Eloi, Eloi, lama sabagtani?” Ke go re: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletšeng?”

35Ba bangwe ba ba bego ba eme moo ba mo kwa ba re: “Theeletšang, o bitša Eliya!” 36

15:36
Pes. 69:21
Yo mongwe wa bona a kitima a yo ina motšitla ka beineng ye bodila, a o hlomela patlaneng, a o bea molomong wa gagwe a re: “Lesang, re bone ge eba Eliya o tla tla a mo fegolla mo sefapanong!”

37Jesu a goelela kudu, ya ba o a ikhwela.

38

15:38
Eks. 26:31-33
Ke moka seširo sa ka Tempeleng sa gagoga ka bogare go tloga godimo go fihla fase. 39Ge molaodi wa bahlabani ba lekgolo yo a bego a eme pele ga Jesu a mmona a ehwa ka mokgwa woo, a kgotsa a re: “Jo, ka nnete motho yo e be e le Morwa wa Modimo!”

40

15:40-41
Luk. 8:2-3
Le basadi ba bangwe ba be ba le gona moo ba lebeletše ba le kgojana. Gare ga bona go be go na le Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose yo monnyane le Josese, le Salome. 41Ke bale ba bego ba latela Jesu mme ba mo hlokomela mola a le Galilea. Ba bangwe ba bantši basadi ba ba bego ba tlile le yena Jerusalema le bona ba be ba le gona.

Poloko ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Joh. 19:38-42)

42-43E rile ge e šetše e le mantšiboa gwa tla monna yo mongwe wa go tšwa Arimathea, leina la gagwe e le Josefa. E be e le molekgotla yo a tsebegago, yo le yena a bego a letetše go hlongwa ga mmušo wa Modimo. E be e le letšatši le le tlago pele ga Sabatha, leo ka lona go bego go lokišetšwa yona Sabatha. Ka gona Josefa a beta pelo a ya go Pilato mme a kgopela setopo sa Jesu. 44Pilato a makala ge a ekwa gore Jesu o šetše a hwile. A bitša molaodi wa bahlabani ba lekgolo, a mmotšiša ge eba e šetše e le lebaka Jesu a hwile. 45Ya re ge Pilato a seno kwa se se bolelwago ke molaodi, a fa Josefa setopo sa Jesu. 46Josefa a ya go reka lešela, a tla a fegolla setopo sa Jesu, a se phuthela ka lešela leo, mme a se bea ka lebitleng le le bego le gwailwe leswikeng. Ke moka a kgokološetša leswika mojako wa lebitla. 47Maria Magadalena le Maria, mmagoJosese, ba be ba lebeletše mme ba bona mo Jesu a bolokwago gona.

16

Tsogo ya Jesu

(Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

161Ya re ge letšatši la Sabatha le fetile, Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose, le Salome ba reka ditlolo gore ba ye ba tlotše setopo sa Jesu. 2Mosong wa Sontaga, ge letšatši le hlaba, ba ya lebitleng. 3Ba tšama ba botšišana ba re: “Ke mang yo a tlago re kgokološetša leswika a le tloša mojako wa lebitla?” 4Gape e be e le leswika le legolo kudu. Gomme ya re ge ba lebelela ba bona leswika lela le kgokološitšwe. 5Ge ba tsena ka lebitleng ba bona lesogana le lengwe le dutše ka letsogong la go ja, le apere seaparo se setelele se sešweu, mme ba tšhoga.

6Lesogana leo la re go bona: “Le se ke la tšhoga. Etse le nyaka Jesu wa Nasaretha yo a bego a bapotšwe sefapanong. Ga a gona mo, o tsogile bahung. Bonang felo mo ba bego ba mmeile gona. 7

16:7
Mat. 26:32
Mar. 14:28
Bjale ge, eyang le botše barutiwa ba gagwe gotee le Petrose le re: ‘O le thaka pele go ya Galilea; le tla mmona gona kua bjalo ka ge a le boditše.’ ”

8Ba napa ba tšwa ka lebitleng ba tšhaba, gobane ba be ba tšhogile ebile ba thothomela kudu; fela ba se botše motho selo, gobane ba be ba boifa.

Mokgwa wa kgale wa go ruma Ebangedi ya Markose

Jesu o itšweletša go Maria Magadalena

(Mat. 28:9-10; Joh. 20:11-18)

[ 916:9 Dingwalwakaseatla tše dingwe le diphetolelo tše dingwe tša kgale ga di feleletše Ebangedi ya Markose ka ditemana 9-20; di e feleletša ka temana 8.Ya re ge Jesu a tsogile bahung mosong wa Sontaga, la mathomo a itšweletša go Maria Magadalena, yola Jesu a bego a kile a leleka bademone ba ba šupago go yena. 10Yena Maria a ya a tsebiša bale ba bego ba šika le Jesu. Ba be ba nyamile ba lla. 11Gomme ge ba ekwa gore o a phela, le gore yena Maria o mmone, ba se dumele.

Jesu o itšweletša go balatedi ba gagwe ba babedi

(Luk. 24:13-35)

12Ka morago ga tšeo Jesu a itšweletša go balatedi ba gagwe ba babedi ka sebopego se sengwe. Bona ba be ba eya mašemong. 13Ba napa ba gomela morago go yo tsebiša barutiwa ba gagwe, fela le bona ba se ke ba dumela.

Jesu o itšweletša go barutiwa ba gagwe ba lesome le motšo o tee

(Mat. 28:16-20; Luk. 24:36-49; Joh. 20:19-23; Dit. 1:6-8)

14Mafelelong a itšweletša go barutiwa ba gagwe ba lesome le motšo o tee ba sa le dijong. A ba kgalela go se dumele ga bona le bonganga bja bona, gobane ga se ba dumela bale ba mmonego ge a seno tsoga bahung. 15

16:15
Dit. 1:8
A re go bona: “Sepelang le lefase ka moka, le begele batho bohle Ebangedi. 16Yo a dumelago mme a kolobetšwa o tla phologa; eupša yo a sa dumelego o tla lahlwa. 17Ba ba dumelago ba tla fiwa maatla a go dira mehlolo ye: Ba tla leleka bademone ka go bolela leina la ka; ba tla bolela ka maleme a šele. 18Ge ba ka swara dinoga goba ba nwa mpholo, di ka se ba dire selo; ba tla bea balwetši diatla, gomme ba fola.”

Jesu o rotogela legodimong

(Luk. 24:50-53; Dit. 1:9-11)

19

16:19
Dit. 1:9-11
Ka morago ga ge Morena Jesu a feditše go bolela le bona, a rotošetšwa ke Modimo legodimong, a yo dula ka letsogong la go ja la Modimo. 20Barutiwa ba gagwe bona ba ya go kwatša Ebangedi gohle, gomme Morena a ba thuša, a bontšha ka mehlolo ye ba bego ba e dira gore thuto ya bona ke ya nnete.]

Mokgwa wo mongwe wa kgale wa go ruma Ebangedi ya Markose16:20 Dingwalwakaseatla tše dingwe le diphetolelo tše dingwe tša kgale di feleletša Ebangedi ya Markose ka mokgwa wo, mme tša kgomaganya karolo ye le temana 8.

[Ba ya go bale ba bego ba na le Petrose, mme ba ba anegela ka boripana tšohle tše ba bego ba laetšwe gore ba di dire. Ka morago ga moo Jesu ka boyena a phatlalatša molaetša wo mokgethwa wo o ka se tsogego o paletšwe, wa go bega phologo ya go ya go ile, ka balatedi ba gagwe go tloga bohlabela go ya bodikela. Amene.]