Sepedi 2000 (NSO00)
14

Jesu o a lakanwa

(Mat. 26:1-5; Luk. 22:1-2; Joh. 11:45-53)

141

14:1
Eks. 12:1-27
Go be go šetše matšatši a mabedi pele ga Monyanya wa Paseka le wa Dinkgwa tše di se nago komelo. Baprista ba bagolo le boramangwalo ba be ba lakane go swara Jesu ka bohwirihwiri, gore ba tle ba mmolaye. 2Ba re: “E se be ka nako ya monyanya, gore setšhaba se se ke sa tsoša mpherefere.”

Jesu o tlotšwa motseng wa Bethania

(Mat. 26:6-13; Joh. 12:1-8)

3

14:3
Luk. 7:37-38
Jesu o be a le motseng wa Bethania, ka ga Simone, monna yo a bego a kile a swarwa ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ya re Jesu a sa ja, mosadi yo mongwe a tla a swere sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere14:3 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se tletše senkgabose se se sego sa tswakwa sa theko ye kgolo sa narete,14:3 “narete” Senkgabose se se be se dirwa ka semela. a fihla a thuba sedibelo sela, mme a tšhela Jesu ka senkgabose seo hlogong. 4Ba bangwe ba ba bego ba le moo ba selekega, ba botšišana ba re: “O senyetšang senkgabose se? 5Etse se ka be se rekišitšwe dipapetlana tša silibera tša go feta tše makgolo a mararo, gomme tšhelete yeo ya fiwa badiidi!” Ya ba ba mo sola kudu.

6Jesu a re: “Mo leseng, le mo tshwenyetšang? Gape o ntiretše se sebotse. 7

14:7
Doit. 15:11
Gobane badiidi le na le bona ka mehla, gomme le ka ba thuša nako ye nngwe le ye nngwe ge le rata; eupša nna le ka se be le nna ka mehla. 8Yena o dirile se a bego a se kgona; o tšhetše mmele wa ka ka senkgabose go o lokišetša poloko le ge nako e sešo ya fihla. 9Ruri, ke le botša gore gohle lefaseng mo Ebangedi ye e tlago begwa gona, go tla bolelwa le se mosadi yo a se dirilego, e le gore a fele a gopolwa.”

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mat. 26:14-16; Luk. 22:3-6)

10Yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo gore a ba gafele yena. 11Bona ge ba di kwa, ba thaba, mme ba mo holofetša tšhelete. Ke moka Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.

Jesu o ja Paseka le barutiwa ba gagwe

(Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

12Ka letšatši la pele la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, e lego letšatši leo ka lona go bego go hlabja dikwana tša Paseka, barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša dijo tša Paseka kae?”

13Ke moka Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, a re go bona: “Eyang motseng, mme le tla gahlanetšwa ke monna yo mongwe a rwele moeta wa meetse. 14Le mo latele go fihla mo a tsenago gona, gomme le botše monglapa leo le re: ‘Moruti o rile re tle re botšiše gore na phapoši yeo yena le barutiwa ba gagwe ba ka jelago Paseka ka go yona e kae.’ 15O tla le laetša phapoši ye kgolo ya ka godimo, ye e lokišeditšwego go jela. Le re lokišetšeng ka go yona.”

16Barutiwa bale ba tloga ba ya motseng, ba fihla ba hwetša go le bjalo ka ge Jesu a be a ba boditše, mme ba lokišetša Paseka.

17E rile ge e le mantšiboa Jesu a tla le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. 18

14:18
Pes. 41:9
Ya re ge ba dutše tafoleng ba eja, Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore yo mongwe wa lena yo a jago le nna o tlilo nkeka.”

19Barutiwa ba gagwe ba nyama mme ba mmotšiša ka o tee ka o tee ba re: “Kgane o ra nna?”

20Jesu a ba fetola a re: “Ke yo mongwe wa lena ba lesome le metšo ye mebedi, yo a šebago le nna ka thiswaneng. 21Morwamotho go tloga gona o tla tloga, ka ge Mangwalo a Makgethwa a realo; eupša go madimabe yo a ekago Morwamotho! Go ka be go bile kaone ge motho yoo a ka be a se a ka a tswalwa!”

Selalelo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Luk. 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

22Ya re ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga,14:22 “a tumiša Modimo, a mo leboga” goba “a se šegofatša” a se ngwathaganya, a se fa barutiwa ba gagwe a re: “Tšeang le jeng, se ke mmele wa ka.”

23A tšea le senwelo, a leboga Modimo, a ba neela sona, mme ba se nwa bohle ka go šielana. 24

14:24
Eks. 24:8
Jer. 31:30-33
Yena a re: “Se ke madi a ka ao a tiišetšago kgwerano ya Modimo, ao a tšhollelwago ba bantši. 25Ruri, ke le botša gore nka se sa nwa beine go fihlela mohla ke enwa ye mpsha legodimong.”

26Ge ba seno opela sefela sa tumišo, ba tšwa ba ya Thabeng ya Mehlware.

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34; Joh. 13:36-38)

27

14:27
Sak. 13:7
Jesu a re go bona: “Ka moka ga lena bošegong bjo le tla ntšhabela, ka gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ke tla bolaya modiša, gomme dinku tša gagwe tša šwalalana.’ 28
14:28
Mat. 28:16
Eupša e tla re ge ke tsogile bahung, ka le tlogela pele go ya Galilea.”

29Petrose a re go yena: “Le ge bohle ba ka go tlogela, nna nka se go tlogele.”

30Jesu a re go yena: “Ruri, ke go botša gore lehono, gona bošegong bjo, e tla re mokoko o sešo wa lla la bobedi, wa be o ntatotše gararo.”

31Petrose a boeletša a tiišitše le go feta a re: “Nna nka se tsoge ke go latotše, le ge eba e ka ba gore ke hwe le wena!”

Le barutiwa ba bangwe ka moka ba realo.

Jesu o rapela Getsemane

(Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-46)

32Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo, ke sa ya go rapela.” 33A tloga le Petrose le Jakobose le Johanese, mme a thoma go gakanega le go tlalelwa, 34gomme a re go bona: “Ke nyamile la go hwa. Dulang mo le letele.”

35Ke moka a ya pejana, a itahlela fase, a rapela gore, ge go kgonega, a hlakodišwe nakong yeo ya go tlalelwa. 36A rapela a re: “Tate, Tate, wena ga o palelwe ke selo. Hle, tloša senwelo se sa tlaišego mo go nna; fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.”

37Ge a boa a hwetša barutiwa bale ba gagwe ba bararo ba robetše. A re go Petrose: “Simone, na o robetše? O šitilwe ke go itiša le nna lebakanyana fela? 38Letelang le rapele, gore le se lekwe. Ge e le maikemišetšo ona le nawo, fela le a palelwa.”

39A boelela a yo rapela, a boeletša ona mantšu ale. 40Ge a boela go barutiwa ba gagwe, a ba hwetša ba ile ka boroko gape, ka gobane ba be ba potuma kudu, ebile ba sa tsebe se ba ka mmotšago sona.

41Ge a boa la boraro, a re go bona: “Na le sa robetše, le a khutša? Ga go sa kgonega, nako e fihlile. Bonang, Morwamotho o gafelwa diatleng tša badiradibe. 42Emang, re sepeleng! Bonang, monna yo a nkekago o šetše a batametše!”

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Luk. 22:47-53; Joh. 18:3-12)

43Jesu a re a sa bolela, Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa ba gagwe, a fihla a na le lekoko le legolo le le itlhamilego ka ditšhoša le melamo, le romilwe ke baprista ba bagolo, le boramangwalo, le bagolo ba setšhaba. 44Moeki o be a lakane le lekoko leo, a ba boditše a re: “Monna yo ke tlago mo atla, ke yena, le mo sware, le tloge naye le mo dišitše.”

45Judase ge a fihla a ya go Jesu, mme a re go yena: “Thobela, Moruti!” Gomme a mo atla. 46Ke moka ba swara Jesu ba mo tiiša. 47Yo mongwe wa bao ba bego ba eme moo a khwamola tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo ka yona, a mo kgaola tsebe. 48Jesu a re go bona: “Le reng le tlile ka ditšhoša le melamo go ntshwara mo nkego ke nna mohlakodi? 49

14:49
Luk. 19:47
21:37
Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke eba le lena ka Tempeleng ke ruta batho, gomme le sa ntshware. Eupša tše di direga gore go phethege Mangwalo a Makgethwa.”

50Ke moka barutiwa ba gagwe bohle ba mo tlogela, ba tšhaba.

51Lesogana le lengwe la mo latela le se la apara selo mmeleng, ge e se lešela. Ya re ge ba re ba a mo swara, 52a tšhaba a hlobotše, a tlogela lešela lela.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55,63-71; Joh. 18:13-14,19-24)

53Jesu a išwa go Moprista yo Mogologolo, moo go bego go kgobokane baprista ba bagolo ka moka, le bagolo ba setšhaba ka moka, le boramangwalo ka moka. 54Petrose a ba latela a le kgojana, a ba a yo tsena ka lapeng ga Moprista yo Mogologolo, gomme a fihla a dula fase le baleti a ikomoša mollong. 55Baprista ba bagolo le Kgorokgolo ka moka ba nyaka bohlatse bjo ba ka pharago Jesu ka bjona gore ba tle ba mmolaye, eupša ba bo hloka. 56Dihlatse tše dintši di be di mo phara ka maaka, fela bohlatse bja bona bo sa kwane.

57Ba bangwe ba ema ba mo phara ba re: “Rena re mo kwele a re: 58

14:58
Joh. 2:19
‘Ke tla kgereša Tempele ye ya go agwa ke batho, ka aga ye nngwe ka matšatši a mararo ye e sego ya agwa ke batho.’ ” 59Fela le bona bao bohlatse bja bona bo be bo sa kwane.

60Moprista yo Mogologolo a emelela a ya ka pele ga bona ka moka, a botšiša Jesu a re: “Na ga o iphetolele? O reng ka se ba go beago molato ka sona?”

61Eupša Jesu a no ikhomolela, a se fetole selo.

Moprista yo Mogologolo a mmotšiša gape a re: “Na ke wena Mesia, Morwa wa Modimo Motumišwa?”

62

14:62
Dan. 7:13
Jesu a mo fetola a re: “Ee, ke nnaena. Gomme ka moka le tla bona Morwamotho a dutše ka letsogong la go ja la Ramaatlaohle a etla ka maru.”

63Ke moo Moprista yo Mogologolo a gagotšego diaparo tša gagwe a re: “Dihlatse re sa di iša kae? 64

14:64
Lef. 24:16
Le ikwetše ka bolena ge a nyefola Modimo. Bjale le reng ka yena?”

Bohle ba mo tšwa ba re: “O lebanwe ke lehu!”

65Ba bangwe ba mo tshwela ka mare, ba mo khupetša sefahlego, ba mo itia ka matswele, ba re go yena: “Ka ge o le moprofeta re botše gore o itiilwe ke mang!” Le baleti ba mo faphola ka dintahle.

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:69-75; Luk. 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

66E rile ge Petrose a sa dutše ka kua fase ka lapeng gwa tla modiredi yo mongwe wa mosetsana wa Moprista yo Mogologolo. 67Ge a bona Petrose a ikomoša, a mo tomolela mahlo a re: “Le wena o be o na le Jesu wa Nasaretha.”

68Fela Petrose a latola a re: “Tše o di bolelago nna ga ke di tsebe ebile ga ke di kwešiše.” A napa a ya seferong sa lapa. Ya ba mokoko o a lla.14:68 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na le “Ya ba mokoko o a lla.”

69Modiredi yola ge a bona Petrose moo, a boeletša a botša ba ba emego fao a re: “Yo ke yo mongwe wa bona.” 70Fela Petrose a latola gape.

Ka moragonyana ga fao ba ba emego naye ba buša ba re go yena: “Ka kgonthe o yo mongwe wa bona, gobane le wena o Mogalilea.”

71Ke moka Petrose a thoma go rogana le go ikana a re: “Monna yoo le bolelago ka yena ga ke mo tsebe!”

72Ka yona nako yeo mokoko wa lla la bobedi, gomme Petrose a elelwa sela Jesu a ilego a mmotša sona a re: “Pele mokoko o lla la bobedi o tla be o ntatotše gararo.” A napa a thoma go lla.

15

Jesu o išwa go Pilato

(Mat. 27:1-2,11-14; Luk. 23:1-5; Joh. 18:28-38)

151E rile ge go esa baprista ba bagolo, le bagolo ba setšhaba, le boramangwalo ba lakana ka pelapela e le Kgorokgolo ka moka. Ba bofa Jesu ka diketane, ba tloga naye ga Moprista yo Mogologolo ba yo mo gafela Pilato. 2Pilato a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?”

Jesu a mo fetola a re: “O a bolela.”

3Baprista ba bagolo ba mmega ka dilo tše dintši. 4Ka gona Pilato a buša a mmotšiša a re: “Na ga o iphetolele? Ekwa gore ba go bega ka dilo tše dintši bjang!”

5Eupša a se sa fetola selo, mo Pilato a ilego a ba a makala.

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16)

6Ka Monyanya wa Paseka Pilato o be a tlwaetše go lokolla mogolegwa yo lešaba le mo kgopelago. 7Pakeng yeo go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Barabase, yo a bego a golegilwe gotee le ba ba bego ba ile ba tsoša mpherefere, mme ba bolaya motho gona moo mpherefereng. 8E rile ge lešaba le kgobokane mme le kgopela Pilato gore a ba direle se a bego a tlwaetše go ba direla sona ka Monyanya wa Paseka, 9yena a ba botšiša a re: “Etse le nyaka gore ke le lokollele kgoši ya Bajuda?” 10Gape o be a tseba gore baprista ba bagolo ba gafetše Jesu go yena ka lebaka la mona.

11Baprista ba bagolo ba hlohleletša lešaba gore le kgopele Pilato gore a ba lokollele Barabase. 12Pilato a ba botšiša gape a re: “Bjale le nyaka gore ke direng ka yo le rego ke kgoši ya Bajuda?”

13Ba goa ba re: “Mmapole sefapanong!”

14Pilato a ba botšiša a re: “Etse o sentšeng?”

Bona ba goa le go feta ba re: “Mmapole sefapanong!”

15Pilato, ka go rata go kgahliša lešaba, a ba lokollela Barabase, gomme ge Jesu a seno itiwa ka tshelane ka taelo ya gagwe, a mo gafela go bapolwa sefapanong.

Bahlabani ba kwera Jesu

(Mat. 27:27-31; Joh. 19:2-3)

16Bahlabani ba iša Jesu ka lapeng la mošate gomme ba kgoboketša sekgao ka moka sa bahlabani. 17Ba mo apeša seaparo sa bohubedu bja moretele, ba loga kgare ya meetlwa, ba mo rweša yona. 18Ba mo dumediša ba re: “Re a lotšha, kgoši ya Bajuda!” 19Ba mo itia hlogo ka lepara, ba mo tshwela ka mare, ba khunama ba mo lotšha. 20Ba re go mo kwera, ba mo apola seaparo sela sa bohubedu bja moretele, ba mo apeša diaparo tša gagwe. Ke moka ba mo iša go bapolwa sefapanong.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Joh. 19:17-27)

21

15:21
Bar. 16:13
Bahlabani ba gapeletša monna yo mongwe yo a bego a iphetela a etšwa mašemong a eya motseng go rwalela Jesu sefapano. Leina la gagwe e be e le Simone, wa motse wa Sirene, tatagoAleksandere le Rufose. 22Ba iša Jesu felo mo gongwe mo go bitšwago Golgotha, ke go re “Felo ga Legata”. 23Moo ba mo neela beine ye e hlakantšwego le mira15:23 “mira” E be e le sebolayabohloko. Lebelela Mat. 2:11. gore a e nwe, fela yena a e gana. 24
15:24
Pes. 22:18
Ge ba seno mmapola sefapanong ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema, go bona se yo mongwe le yo mongwe a lebanwego ke go se tšea. 25E be e le nako ya senyane mosong ge ba mmapola. 26Ka godimo ga hlogo ya gagwe gwa ngwalwa pego ya molato wa gagwe ye e rego: “Kgoši ya Bajuda.” 27
15:27
Jes. 53:12
Ba bapola le bahlakodi ba babedi gotee le yena, yo mongwe a ba ka letsogong la gagwe la go ja, yo mongwe ka go la nngele.15:27 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana ya 28 ye e rego “Ka tsela ye gwa phethega Mangwalo a Makgethwa a a rego: ‘O badilwe le dikebeka.’ ” Lebelela Luk. 22:37.

29

15:29
Pes. 22:7
109:25
Mar. 14:58
Joh. 2:19
Batho ba ba bego ba feta ka tsela ba be ba šikinya dihlogo, ba nyefola Jesu ba re: “Owaa, wena wa go kgereša Tempele mme wa e tsoša ka matšatši a mararo! 30Itlhakodiše o theoge moo sefapanong!”

31Baprista ba bagolo le boramangwalo le bona ba mo kwera bjalo, ba botšana ba re: “O phološitše ba bangwe, fela yena ga a kgone go iphološa! 32Mesia, kgoši ya Israele, a a theoge mo sefapanong gonabjale, gore re bone mme re dumele!”

Bale ba go bapolwa le yena le bona ba mo roga.

Jesu o hwela sefapanong

(Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Joh. 19:28-30)

33Ka nako ya mosegare wo mogolo naga ka moka ya aparelwa ke leswiswi go fihlela ka nako ya boraro mathapama. 34

15:34
Pes. 22:1
Ya re ka nako ya boraro mathapama Jesu a goelela kudu a re: “Eloi, Eloi, lama sabagtani?” Ke go re: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletšeng?”

35Ba bangwe ba ba bego ba eme moo ba mo kwa ba re: “Theeletšang, o bitša Eliya!” 36

15:36
Pes. 69:21
Yo mongwe wa bona a kitima a yo ina motšitla ka beineng ye bodila, a o hlomela patlaneng, a o bea molomong wa gagwe a re: “Lesang, re bone ge eba Eliya o tla tla a mo fegolla mo sefapanong!”

37Jesu a goelela kudu, ya ba o a ikhwela.

38

15:38
Eks. 26:31-33
Ke moka seširo sa ka Tempeleng sa gagoga ka bogare go tloga godimo go fihla fase. 39Ge molaodi wa bahlabani ba lekgolo yo a bego a eme pele ga Jesu a mmona a ehwa ka mokgwa woo, a kgotsa a re: “Jo, ka nnete motho yo e be e le Morwa wa Modimo!”

40

15:40-41
Luk. 8:2-3
Le basadi ba bangwe ba be ba le gona moo ba lebeletše ba le kgojana. Gare ga bona go be go na le Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose yo monnyane le Josese, le Salome. 41Ke bale ba bego ba latela Jesu mme ba mo hlokomela mola a le Galilea. Ba bangwe ba bantši basadi ba ba bego ba tlile le yena Jerusalema le bona ba be ba le gona.

Poloko ya Jesu

(Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Joh. 19:38-42)

42-43E rile ge e šetše e le mantšiboa gwa tla monna yo mongwe wa go tšwa Arimathea, leina la gagwe e le Josefa. E be e le molekgotla yo a tsebegago, yo le yena a bego a letetše go hlongwa ga mmušo wa Modimo. E be e le letšatši le le tlago pele ga Sabatha, leo ka lona go bego go lokišetšwa yona Sabatha. Ka gona Josefa a beta pelo a ya go Pilato mme a kgopela setopo sa Jesu. 44Pilato a makala ge a ekwa gore Jesu o šetše a hwile. A bitša molaodi wa bahlabani ba lekgolo, a mmotšiša ge eba e šetše e le lebaka Jesu a hwile. 45Ya re ge Pilato a seno kwa se se bolelwago ke molaodi, a fa Josefa setopo sa Jesu. 46Josefa a ya go reka lešela, a tla a fegolla setopo sa Jesu, a se phuthela ka lešela leo, mme a se bea ka lebitleng le le bego le gwailwe leswikeng. Ke moka a kgokološetša leswika mojako wa lebitla. 47Maria Magadalena le Maria, mmagoJosese, ba be ba lebeletše mme ba bona mo Jesu a bolokwago gona.

16

Tsogo ya Jesu

(Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

161Ya re ge letšatši la Sabatha le fetile, Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose, le Salome ba reka ditlolo gore ba ye ba tlotše setopo sa Jesu. 2Mosong wa Sontaga, ge letšatši le hlaba, ba ya lebitleng. 3Ba tšama ba botšišana ba re: “Ke mang yo a tlago re kgokološetša leswika a le tloša mojako wa lebitla?” 4Gape e be e le leswika le legolo kudu. Gomme ya re ge ba lebelela ba bona leswika lela le kgokološitšwe. 5Ge ba tsena ka lebitleng ba bona lesogana le lengwe le dutše ka letsogong la go ja, le apere seaparo se setelele se sešweu, mme ba tšhoga.

6Lesogana leo la re go bona: “Le se ke la tšhoga. Etse le nyaka Jesu wa Nasaretha yo a bego a bapotšwe sefapanong. Ga a gona mo, o tsogile bahung. Bonang felo mo ba bego ba mmeile gona. 7

16:7
Mat. 26:32
Mar. 14:28
Bjale ge, eyang le botše barutiwa ba gagwe gotee le Petrose le re: ‘O le thaka pele go ya Galilea; le tla mmona gona kua bjalo ka ge a le boditše.’ ”

8Ba napa ba tšwa ka lebitleng ba tšhaba, gobane ba be ba tšhogile ebile ba thothomela kudu; fela ba se botše motho selo, gobane ba be ba boifa.

Mokgwa wa kgale wa go ruma Ebangedi ya Markose

Jesu o itšweletša go Maria Magadalena

(Mat. 28:9-10; Joh. 20:11-18)

[ 916:9 Dingwalwakaseatla tše dingwe le diphetolelo tše dingwe tša kgale ga di feleletše Ebangedi ya Markose ka ditemana 9-20; di e feleletša ka temana 8.Ya re ge Jesu a tsogile bahung mosong wa Sontaga, la mathomo a itšweletša go Maria Magadalena, yola Jesu a bego a kile a leleka bademone ba ba šupago go yena. 10Yena Maria a ya a tsebiša bale ba bego ba šika le Jesu. Ba be ba nyamile ba lla. 11Gomme ge ba ekwa gore o a phela, le gore yena Maria o mmone, ba se dumele.

Jesu o itšweletša go balatedi ba gagwe ba babedi

(Luk. 24:13-35)

12Ka morago ga tšeo Jesu a itšweletša go balatedi ba gagwe ba babedi ka sebopego se sengwe. Bona ba be ba eya mašemong. 13Ba napa ba gomela morago go yo tsebiša barutiwa ba gagwe, fela le bona ba se ke ba dumela.

Jesu o itšweletša go barutiwa ba gagwe ba lesome le motšo o tee

(Mat. 28:16-20; Luk. 24:36-49; Joh. 20:19-23; Dit. 1:6-8)

14Mafelelong a itšweletša go barutiwa ba gagwe ba lesome le motšo o tee ba sa le dijong. A ba kgalela go se dumele ga bona le bonganga bja bona, gobane ga se ba dumela bale ba mmonego ge a seno tsoga bahung. 15

16:15
Dit. 1:8
A re go bona: “Sepelang le lefase ka moka, le begele batho bohle Ebangedi. 16Yo a dumelago mme a kolobetšwa o tla phologa; eupša yo a sa dumelego o tla lahlwa. 17Ba ba dumelago ba tla fiwa maatla a go dira mehlolo ye: Ba tla leleka bademone ka go bolela leina la ka; ba tla bolela ka maleme a šele. 18Ge ba ka swara dinoga goba ba nwa mpholo, di ka se ba dire selo; ba tla bea balwetši diatla, gomme ba fola.”

Jesu o rotogela legodimong

(Luk. 24:50-53; Dit. 1:9-11)

19

16:19
Dit. 1:9-11
Ka morago ga ge Morena Jesu a feditše go bolela le bona, a rotošetšwa ke Modimo legodimong, a yo dula ka letsogong la go ja la Modimo. 20Barutiwa ba gagwe bona ba ya go kwatša Ebangedi gohle, gomme Morena a ba thuša, a bontšha ka mehlolo ye ba bego ba e dira gore thuto ya bona ke ya nnete.]

Mokgwa wo mongwe wa kgale wa go ruma Ebangedi ya Markose16:20 Dingwalwakaseatla tše dingwe le diphetolelo tše dingwe tša kgale di feleletša Ebangedi ya Markose ka mokgwa wo, mme tša kgomaganya karolo ye le temana 8.

[Ba ya go bale ba bego ba na le Petrose, mme ba ba anegela ka boripana tšohle tše ba bego ba laetšwe gore ba di dire. Ka morago ga moo Jesu ka boyena a phatlalatša molaetša wo mokgethwa wo o ka se tsogego o paletšwe, wa go bega phologo ya go ya go ile, ka balatedi ba gagwe go tloga bohlabela go ya bodikela. Amene.]