Sepedi 2000 (NSO00)
13

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mat. 24:1-2; Luk. 21:5-6)

131E rile ge Jesu a tloga Tempeleng, yo mongwe wa barutiwa ba gagwe a re go yena: “Moruti, nke o bone gore maswika a a botse bjang le meago ye!”

2Jesu a mo fetola a re: “Ga ke re meago ye megolo ye o a e bona? Ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mat. 24:3-14; Luk. 21:7-19)

3Ya re ge a dutše Thabeng ya Mehlware a lebane le Tempele, Petrose le Jakobose le Johanese le Andrease ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: 4“Re botše gore dilo tšeo di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng gore nako ya gore tše ka moka di phethege e fihlile.”

5Jesu a ba fetola a re: “Le hlokomele gore le se forwe ke motho. 6Gobane ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nna Mesia!’ gomme ba fora ba bantši. 7Ge le ekwa mekgoši ya ntwa le dipego tša ntwa le se ke la tshwenyega, gobane tšeo di swanetše go no hlaga, eupša e tla be e sešo ya ba mafelelo. 8Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla, le go šikinyega ga lefase kua le kua go tla ba gona, le ditlala. Ditlaišo tšeo e tla be e sa le dinyane, dikgolo di sa le morago.

9

13:9-11
Mat. 10:17-20
Luk. 12:11-12
“Ge e le lena, le itote, gobane ba tla le iša dikgorong tša tsheko; le tla itiwa le ka disinagogeng. Ka ge le le barutiwa ba ka le tla sekišwa ke babuši le magoši, ya ba gona ge le hweditše sebaka sa go ba begela gore le dumela go nna. 10Taba ye Botse ye e swanetše go begelwa ditšhaba ka moka pele mafelelo a fihla. 11Mohla le swarwa le eya go sekišwa, le se ke la tshwenyega la re re yo bolelang. Ge nako yeo e fihla, le bolele seo le tla bego le se botšwa yona nakong yeo; gobane go tla be go sa bolele lena, go tla be go bolela Moya wo Mokgethwa. 12Motho o tla swariša ngwanabo a mmolaiša, le tatagongwana o tla dira ngwana wa gagwe bjalo. Bana ba tla hlanamela batswadi ba bona, ba ba bolaiša. 13
13:13
Mat. 10:22
Batho ka moka ba tla le hloya ka lebaka la ka, eupša yo a ka kgotlelelago go fihla mafelelong o tla phologa.

Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele

(Mat. 24:15-28; Luk. 21:20-24)

14

13:14
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Le tla bona ‘Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele’13:14 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ba bangwe ba dumela gore ke aletare ya Zeose, modingwana wa Bagerike, ye Kgošikgolo Antiogose Epifanese a bego a e agile ka Tempeleng; ba bangwe ba re ke MolwaleKriste. bo eme felo mo bo sego bja swanela.” (Mmadi a a kwešiše gore bohlola bjoo ke eng.) “Ke moka bao ba tlago be ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng. 15
13:15-16
Luk. 17:31
Yo a tlago be a le godimo ga ngwako, a se ke a ititela ka go fologela ka ngwakong go yo tšea selo. 16Yo a tlago be a le mašemong a se ke a boela go yo tšea seaparo sa gagwe gae. 17Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tlago be e le baimana le batswetši. 18Le rapele Modimo gore go tšhaba moo ga lena go se ke gwa ba marega. 19
13:19
Dan. 12:1
Kut. 7:14
Gobane masetlapelo a matšatši ao e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola Modimo a hlolago lefase go fihlela gonabjale, gape a ka se tsogego a bile gona. 20Eupša Modimo o šetše a ikemišeditše go fokotša matšatši ao; ge a ka be a ka se a fokotše, go ka be go ka se phologe motho. Eupša ka lebaka la ba a ba kgethilego o ikemišeditše go a fokotša.

21“Mehleng yeo ge motho a ka re go lena: ‘Bonang Mesia šo!’ goba a re: ‘Bonang, šole!’ le se ke la mo kgolwa. 22BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego. 23Gomme lena le itote; le tsebe gore ke le boditše tšohle pele di direga.

Go tla ga Morwamotho

(Mat. 24:24-31; Luk. 21:25-28)

24

13:24
Jes. 13:10
Joele 2:10,31
3:15
Kut. 6:12
Hes. 32:7
“Mehleng ya ge masetlapelo ao a fetile, letšatši le tla fifala, ngwedi wa se sa taga, 25
13:25
Jes. 34:4
Kut. 6:13
Joele 2:10
dinaledi tše dingwe tša wela fase di etšwa godimo, dingwe tša arošwa tseleng ya tšona. 26
13:26
Dan. 7:13
Kut. 1:7
Ya ba gona batho ba tlago bona Morwamotho a etla ka maru, a na le maatla a magolo le letago le legolo. 27O tla roma barongwa ba gagwe ka mathokong ka mane a lefase go yo kgobokanya ba a ba kgethilego, ba tlišwa ba etšwa gohle lefaseng.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mat. 24:32-35; Luk. 21:29-33)

28“Swantšhang ka mogo: Ge makala a wona a eba a boleta, a hloga matlakala, le tseba gore selemo se kgauswi. 29Le lena ge le bona tšeo di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi. 30Ruri, ke le botša gore dilo tše ka moka di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 31Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.

Ga go yo a tsebago letšatši le nako

(Mat. 24:36-44)

32

13:32
Mat. 24:36
“Ge e le letšatši leo le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela. 33Dulang le phafogile, le tsarogile phoka, gobane ga le tsebe gore nako ya gona ke efe. 34
13:34
Luk. 12:36-38
Gape go tla ba bjalo ka motho yo e rego ge a eta, a tlogele legae la gagwe le hlokometšwe ke bahlanka ba gagwe, mme a file yo mongwe le yo mongwe modiro wa gagwe, a bile a laetše moletakgoro gore a lete. 35Ka gona, dulang le letile, ka ge le sa tsebe gore monglapa o tla boa neng – e ka ba mantšiboa, goba bošegogare, goba ka masa, goba ge letšatši le hlaba. 36Ge a ka boa ka tšhoganetše, a se ke a le hwetša le robetše. 37Se ke le botšago sona ke se ke se botšago bohle ke re: Dulang le phafogile.”