Sepedi 2000 (NSO00)
12

Seswantšho ka balemi ka serapeng sa merara

(Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19)

121

12:1
Jes. 5:1-2
Jesu a ba anegela ka go swantšha a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bjetše merara. A e ageletša ka legora, a epa molete moo wa go pitla diterebe ka maoto, a aga le tora ya tlhapetšo, a hirišetša balemi merara, ke moka a tšea leeto. 2Ge nako ya go fula diterebe e fihla, a roma mohlanka go balemi bale gore a yo mo tšeela diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe. 3Bona ba mo swara, ba mo itia, mme ba mo gomiša a se na selo. 4Mong wa serapa a buša a roma mohlanka yo mongwe go balemi bale; yena ba mo itia hlogo ba ba ba mo roga. 5Mong wa serapa a buša a roma mohlanka yo mongwe, mme yena ba mmolaya. Le ba bangwe ba bantši ba ile ba ba dira ka wona mokgwa woo wa go ba itia goba go ba bolaya. 6O tee yo a bego a sa šetše gore a ka rongwa, ke morwagwe, yo a bego a mo rata. Ka gona ya ba yena wa mafelelo yo a mo romago go balemi a re: ‘Morwa wa ka yena ba tla mo hlompha.’ 7Eupša balemi bale ba lakana ba re: ‘Mojalefa šo; etlang re mmolayeng, gomme lefa la gagwe e tla ba la rena!’ 8Ba mo swara, ba mmolaya, mme ba mo kgoromeletša ka ntle ga serapa sa merara.

9“Na mong wa serapa seo o tla dirang? Ga ke re o tla tla a bolaya balemi bao, mme serapa seo a se hirišetša ba bangwe? 10

12:10-11
Pes. 118:22-23
Kgane ga se la ka la bala ka Mangwalong a Makgethwa mo go thwego:

“ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego

e bile lona la sekhutlo.

11Se ke se se dirilwego ke Morena,

se a re tlaba ge re se bona’?”

12Baetapele ba setšhaba ba rata go swara Jesu, ka ge ba be ba lemogile gore o ra bona ka seswantšho seo, fela ba be ba boifa lešaba. Ka gona ba mo lesa, mme ba tloga.

Taba ya go tšhela metšhelo

(Mat. 22:15-22; Luk. 20:20-26)

13Ba roma Bafarisei ba bangwe le Baheroda ba bangwe go yena gore ba yo mo rea ka potšišo. 14Ba fihla ba re go yena: “Moruti, re a tseba gore o motho wa go rereša, ga o na taba le gore batho ba gopolang, ka gobane ga o lebelele maemo a motho, eupša o rata therešo mabapi le tšeo Modimo a nyakago gore motho a di dire. Na go lebane ge re ntšhetša Kesare metšhelo, goba ga se gwa lebana? Re ntšhe metšhelo goba re se ke ra e ntšha?”

15Jesu a lemoga gore ba a ikgakantšha, gomme a ba botšiša a re: “Le ntheelang? Ntlišetšeng papetlana ya tšhelete gore ke e bone.”

16Ba mo tlišetša yona, mme a ba botšiša a re: “Seswantšho se ke sa mang le leina le?”

Ba mo fetola ba re: “Ke tša Kesare.”

17Jesu a re go bona: “Gona ntšhetšang Kesare tše e lego tša Kesare, le Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.”

Gomme ba tlabega.

Basadusei ba thea Jesu ka tša tsogo ya bahu

(Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40)

18

12:18
Dit. 23:8
Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona bale ba go se dumele gore bahu ba tla tsoga, gomme ba re go yena: 19
12:19
Doit. 25:5
“Moruti, Moshe o re ngwaletše molao wo o rego: ‘Ge monna a ka hwa a se na ngwana a tlogela mosadi, morathoagwe a tsenele mosadi yoo wa mohu, a tsošetše mogolwagwe lapa.’ 20Go kile gwa ba le barwa ba motho ba ba šupago. Wa mathomo a tšea mosadi, eupša a hwa a se na bana. 21Wa bobedi a tsenela mosadi yoo wa mohu, eupša le yena a hwa a se na bana. Gwa ba bjalo le go wa boraro. 22Ka bošupa ga bona ba mo tsenela, eupša bohle ba hwa ba se na bana. Mafelelong mosadi yola le yena a hwa. 23Bjale mohla bahu ba tsoga, ka lona letšatši la tsogo ya bahu, mosadi yoo e tla ba wa ofe, ka ge ka bošupa ba be ba mo tsenetše?”

24Jesu a ba fetola a re: “Le a phoša! Ke ka lebaka la gore le sa tsebe Mangwalo a Makgethwa le maatla a Modimo. 25Gobane mohla bahu ba tsoga ba ka se nyale, ba ka se nyalwe – ba tla swana le barongwa ba legodimong. 26

12:26
Eks. 3:6
Gomme mabapi le go tsoga ga bahu, na ga se la ka la bala pukung ya Moshe mabapi le mošwana wola wa go tuka mollo, ka mo Modimo a boditšego Moshe a re: ‘Ke nna Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo’? 27Ke Modimo wa ba ba phelago, e sego wa ba ba hwilego. Ruri, le phamogile kudu!”

Molao wo mogologolo

(Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28)

28

12:28-34
Luk. 10:25-28
Yo mongwe wa boramangwalo yo a bego a theeleditše kgang yeo a bile a kwele ka mo Jesu a kgonnego go fetola Basadusei ka gona, a batamela, a botšiša Jesu a re: “Molao wo mogologolo gare ga melao yohle ya Moshe ke ofe?”

29

12:29-30
Doit. 6:4-5
Jesu a mo fetola a re: “Molao wo mogologolo gare ga melao yohle ya Moshe šo: ‘Theeletšang, lena setšhaba sa Israele! Morena Modimo wa rena ke yena Morena a nnoši. 30O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka.’ 31
12:31
Lef. 19:18
Wa bobedi wo o lekanago le wona o re: ‘O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.’ Ga go na molao wo mongwe wo o fetago yeo.”

32

12:32
Doit. 4:35
Ramangwalo yola a re go Jesu: “O boletše gabotse, Moruti! O rerešitše ge o re Morena ke yena Modimo a nnoši, ga go na yo mongwe ka ntle le yena. 33
12:33
Hos. 6:6
Gomme go mo rata ka pelo ka moka, le ka tlhaologanyo ka moka, le ka maatla ka moka, le go rata bangwekawena bjalo ka ge o ithata go phala go direla Modimo dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe.”

34Ge Jesu a bona gore o fetotše ka bohlale, a re go yena: “Ga o kgole le mmušo wa Modimo.”

Gwa se sa ba le yo mongwe yo a betago pelo a mmotšiša ditaba tše dingwe.

Jesu o botšiša gore na Mesia ke mang

(Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44)

35Ya re ge Jesu a dutše a ruta batho ka Tempeleng, a ba botšiša a re: “Go tla bjang gore boramangwalo ba re Mesia ke setlogolo sa Dafida? 36

12:36
Pes. 110:1
Gobane Dafida ka boyena o boletše a tutuetšwa ke Moya wo Mokgethwa a re:

“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja

ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

37“Bjale ge Dafida a bitša Mesia ‘Morena’, Mesia e ka ba setlogolo sa gagwe bjang?”

Batho ba bantši ba rata go mo kwa.

Jesu o laya batho gore ba se etše boramangwalo

(Mat. 23:1-36; Luk. 20:45-47)

38Ge a ba ruta a re: “Le hlokomeleng boramangwalo ba ba ratago go hlwa ba sepela ba apere diaparo tše ditelele, le go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse, 39le go rata madulo a ka pele ka disinagogeng le menyanyeng. 40Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”

Kabelo ya mohlologadi

(Luk. 21:1-4)

41Ya re ge Jesu a dutše a lebane le polokelo ya Tempele, a bona ka mo lešaba le lokelago ditšhelete tša bona ka polokelong. Bahumi ba bantši ba be ba tšhela tšhelete ye ntši. 42Gwa tla mohlologadi yo mongwe wa modiitšana; yena a lokela dipapetlana tše pedi tša mphiri tša theko ye nyenyane kudu. 43Jesu a bitša barutiwa ba gagwe a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mohlologadi yo wa modiitšana o tšhetše tšhelete ye ntši go feta bohle ba ba tšhetšego ka mo polokelong. 44Gobane ba bangwe ka moka ba tsopotše fela mahumong a bona, eupša mosadi yo wa modiidi yena o tšhetše tšohle tše a bego a na le tšona, tšohle tše a bego a tla phela ka tšona.”

13

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mat. 24:1-2; Luk. 21:5-6)

131E rile ge Jesu a tloga Tempeleng, yo mongwe wa barutiwa ba gagwe a re go yena: “Moruti, nke o bone gore maswika a a botse bjang le meago ye!”

2Jesu a mo fetola a re: “Ga ke re meago ye megolo ye o a e bona? Ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mat. 24:3-14; Luk. 21:7-19)

3Ya re ge a dutše Thabeng ya Mehlware a lebane le Tempele, Petrose le Jakobose le Johanese le Andrease ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: 4“Re botše gore dilo tšeo di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng gore nako ya gore tše ka moka di phethege e fihlile.”

5Jesu a ba fetola a re: “Le hlokomele gore le se forwe ke motho. 6Gobane ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nna Mesia!’ gomme ba fora ba bantši. 7Ge le ekwa mekgoši ya ntwa le dipego tša ntwa le se ke la tshwenyega, gobane tšeo di swanetše go no hlaga, eupša e tla be e sešo ya ba mafelelo. 8Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla, le go šikinyega ga lefase kua le kua go tla ba gona, le ditlala. Ditlaišo tšeo e tla be e sa le dinyane, dikgolo di sa le morago.

9

13:9-11
Mat. 10:17-20
Luk. 12:11-12
“Ge e le lena, le itote, gobane ba tla le iša dikgorong tša tsheko; le tla itiwa le ka disinagogeng. Ka ge le le barutiwa ba ka le tla sekišwa ke babuši le magoši, ya ba gona ge le hweditše sebaka sa go ba begela gore le dumela go nna. 10Taba ye Botse ye e swanetše go begelwa ditšhaba ka moka pele mafelelo a fihla. 11Mohla le swarwa le eya go sekišwa, le se ke la tshwenyega la re re yo bolelang. Ge nako yeo e fihla, le bolele seo le tla bego le se botšwa yona nakong yeo; gobane go tla be go sa bolele lena, go tla be go bolela Moya wo Mokgethwa. 12Motho o tla swariša ngwanabo a mmolaiša, le tatagongwana o tla dira ngwana wa gagwe bjalo. Bana ba tla hlanamela batswadi ba bona, ba ba bolaiša. 13
13:13
Mat. 10:22
Batho ka moka ba tla le hloya ka lebaka la ka, eupša yo a ka kgotlelelago go fihla mafelelong o tla phologa.

Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele

(Mat. 24:15-28; Luk. 21:20-24)

14

13:14
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Le tla bona ‘Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele’13:14 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ba bangwe ba dumela gore ke aletare ya Zeose, modingwana wa Bagerike, ye Kgošikgolo Antiogose Epifanese a bego a e agile ka Tempeleng; ba bangwe ba re ke MolwaleKriste. bo eme felo mo bo sego bja swanela.” (Mmadi a a kwešiše gore bohlola bjoo ke eng.) “Ke moka bao ba tlago be ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng. 15
13:15-16
Luk. 17:31
Yo a tlago be a le godimo ga ngwako, a se ke a ititela ka go fologela ka ngwakong go yo tšea selo. 16Yo a tlago be a le mašemong a se ke a boela go yo tšea seaparo sa gagwe gae. 17Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tlago be e le baimana le batswetši. 18Le rapele Modimo gore go tšhaba moo ga lena go se ke gwa ba marega. 19
13:19
Dan. 12:1
Kut. 7:14
Gobane masetlapelo a matšatši ao e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola Modimo a hlolago lefase go fihlela gonabjale, gape a ka se tsogego a bile gona. 20Eupša Modimo o šetše a ikemišeditše go fokotša matšatši ao; ge a ka be a ka se a fokotše, go ka be go ka se phologe motho. Eupša ka lebaka la ba a ba kgethilego o ikemišeditše go a fokotša.

21“Mehleng yeo ge motho a ka re go lena: ‘Bonang Mesia šo!’ goba a re: ‘Bonang, šole!’ le se ke la mo kgolwa. 22BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego. 23Gomme lena le itote; le tsebe gore ke le boditše tšohle pele di direga.

Go tla ga Morwamotho

(Mat. 24:24-31; Luk. 21:25-28)

24

13:24
Jes. 13:10
Joele 2:10,31
3:15
Kut. 6:12
Hes. 32:7
“Mehleng ya ge masetlapelo ao a fetile, letšatši le tla fifala, ngwedi wa se sa taga, 25
13:25
Jes. 34:4
Kut. 6:13
Joele 2:10
dinaledi tše dingwe tša wela fase di etšwa godimo, dingwe tša arošwa tseleng ya tšona. 26
13:26
Dan. 7:13
Kut. 1:7
Ya ba gona batho ba tlago bona Morwamotho a etla ka maru, a na le maatla a magolo le letago le legolo. 27O tla roma barongwa ba gagwe ka mathokong ka mane a lefase go yo kgobokanya ba a ba kgethilego, ba tlišwa ba etšwa gohle lefaseng.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mat. 24:32-35; Luk. 21:29-33)

28“Swantšhang ka mogo: Ge makala a wona a eba a boleta, a hloga matlakala, le tseba gore selemo se kgauswi. 29Le lena ge le bona tšeo di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi. 30Ruri, ke le botša gore dilo tše ka moka di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 31Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.

Ga go yo a tsebago letšatši le nako

(Mat. 24:36-44)

32

13:32
Mat. 24:36
“Ge e le letšatši leo le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela. 33Dulang le phafogile, le tsarogile phoka, gobane ga le tsebe gore nako ya gona ke efe. 34
13:34
Luk. 12:36-38
Gape go tla ba bjalo ka motho yo e rego ge a eta, a tlogele legae la gagwe le hlokometšwe ke bahlanka ba gagwe, mme a file yo mongwe le yo mongwe modiro wa gagwe, a bile a laetše moletakgoro gore a lete. 35Ka gona, dulang le letile, ka ge le sa tsebe gore monglapa o tla boa neng – e ka ba mantšiboa, goba bošegogare, goba ka masa, goba ge letšatši le hlaba. 36Ge a ka boa ka tšhoganetše, a se ke a le hwetša le robetše. 37Se ke le botšago sona ke se ke se botšago bohle ke re: Dulang le phafogile.”

14

Jesu o a lakanwa

(Mat. 26:1-5; Luk. 22:1-2; Joh. 11:45-53)

141

14:1
Eks. 12:1-27
Go be go šetše matšatši a mabedi pele ga Monyanya wa Paseka le wa Dinkgwa tše di se nago komelo. Baprista ba bagolo le boramangwalo ba be ba lakane go swara Jesu ka bohwirihwiri, gore ba tle ba mmolaye. 2Ba re: “E se be ka nako ya monyanya, gore setšhaba se se ke sa tsoša mpherefere.”

Jesu o tlotšwa motseng wa Bethania

(Mat. 26:6-13; Joh. 12:1-8)

3

14:3
Luk. 7:37-38
Jesu o be a le motseng wa Bethania, ka ga Simone, monna yo a bego a kile a swarwa ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. Ya re Jesu a sa ja, mosadi yo mongwe a tla a swere sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere14:3 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se tletše senkgabose se se sego sa tswakwa sa theko ye kgolo sa narete,14:3 “narete” Senkgabose se se be se dirwa ka semela. a fihla a thuba sedibelo sela, mme a tšhela Jesu ka senkgabose seo hlogong. 4Ba bangwe ba ba bego ba le moo ba selekega, ba botšišana ba re: “O senyetšang senkgabose se? 5Etse se ka be se rekišitšwe dipapetlana tša silibera tša go feta tše makgolo a mararo, gomme tšhelete yeo ya fiwa badiidi!” Ya ba ba mo sola kudu.

6Jesu a re: “Mo leseng, le mo tshwenyetšang? Gape o ntiretše se sebotse. 7

14:7
Doit. 15:11
Gobane badiidi le na le bona ka mehla, gomme le ka ba thuša nako ye nngwe le ye nngwe ge le rata; eupša nna le ka se be le nna ka mehla. 8Yena o dirile se a bego a se kgona; o tšhetše mmele wa ka ka senkgabose go o lokišetša poloko le ge nako e sešo ya fihla. 9Ruri, ke le botša gore gohle lefaseng mo Ebangedi ye e tlago begwa gona, go tla bolelwa le se mosadi yo a se dirilego, e le gore a fele a gopolwa.”

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mat. 26:14-16; Luk. 22:3-6)

10Yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo gore a ba gafele yena. 11Bona ge ba di kwa, ba thaba, mme ba mo holofetša tšhelete. Ke moka Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.

Jesu o ja Paseka le barutiwa ba gagwe

(Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

12Ka letšatši la pele la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, e lego letšatši leo ka lona go bego go hlabja dikwana tša Paseka, barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša dijo tša Paseka kae?”

13Ke moka Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, a re go bona: “Eyang motseng, mme le tla gahlanetšwa ke monna yo mongwe a rwele moeta wa meetse. 14Le mo latele go fihla mo a tsenago gona, gomme le botše monglapa leo le re: ‘Moruti o rile re tle re botšiše gore na phapoši yeo yena le barutiwa ba gagwe ba ka jelago Paseka ka go yona e kae.’ 15O tla le laetša phapoši ye kgolo ya ka godimo, ye e lokišeditšwego go jela. Le re lokišetšeng ka go yona.”

16Barutiwa bale ba tloga ba ya motseng, ba fihla ba hwetša go le bjalo ka ge Jesu a be a ba boditše, mme ba lokišetša Paseka.

17E rile ge e le mantšiboa Jesu a tla le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. 18

14:18
Pes. 41:9
Ya re ge ba dutše tafoleng ba eja, Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore yo mongwe wa lena yo a jago le nna o tlilo nkeka.”

19Barutiwa ba gagwe ba nyama mme ba mmotšiša ka o tee ka o tee ba re: “Kgane o ra nna?”

20Jesu a ba fetola a re: “Ke yo mongwe wa lena ba lesome le metšo ye mebedi, yo a šebago le nna ka thiswaneng. 21Morwamotho go tloga gona o tla tloga, ka ge Mangwalo a Makgethwa a realo; eupša go madimabe yo a ekago Morwamotho! Go ka be go bile kaone ge motho yoo a ka be a se a ka a tswalwa!”

Selalelo sa Morena

(Mat. 26:26-30; Luk. 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

22Ya re ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga,14:22 “a tumiša Modimo, a mo leboga” goba “a se šegofatša” a se ngwathaganya, a se fa barutiwa ba gagwe a re: “Tšeang le jeng, se ke mmele wa ka.”

23A tšea le senwelo, a leboga Modimo, a ba neela sona, mme ba se nwa bohle ka go šielana. 24

14:24
Eks. 24:8
Jer. 31:30-33
Yena a re: “Se ke madi a ka ao a tiišetšago kgwerano ya Modimo, ao a tšhollelwago ba bantši. 25Ruri, ke le botša gore nka se sa nwa beine go fihlela mohla ke enwa ye mpsha legodimong.”

26Ge ba seno opela sefela sa tumišo, ba tšwa ba ya Thabeng ya Mehlware.

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34; Joh. 13:36-38)

27

14:27
Sak. 13:7
Jesu a re go bona: “Ka moka ga lena bošegong bjo le tla ntšhabela, ka gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ke tla bolaya modiša, gomme dinku tša gagwe tša šwalalana.’ 28
14:28
Mat. 28:16
Eupša e tla re ge ke tsogile bahung, ka le tlogela pele go ya Galilea.”

29Petrose a re go yena: “Le ge bohle ba ka go tlogela, nna nka se go tlogele.”

30Jesu a re go yena: “Ruri, ke go botša gore lehono, gona bošegong bjo, e tla re mokoko o sešo wa lla la bobedi, wa be o ntatotše gararo.”

31Petrose a boeletša a tiišitše le go feta a re: “Nna nka se tsoge ke go latotše, le ge eba e ka ba gore ke hwe le wena!”

Le barutiwa ba bangwe ka moka ba realo.

Jesu o rapela Getsemane

(Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-46)

32Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo, ke sa ya go rapela.” 33A tloga le Petrose le Jakobose le Johanese, mme a thoma go gakanega le go tlalelwa, 34gomme a re go bona: “Ke nyamile la go hwa. Dulang mo le letele.”

35Ke moka a ya pejana, a itahlela fase, a rapela gore, ge go kgonega, a hlakodišwe nakong yeo ya go tlalelwa. 36A rapela a re: “Tate, Tate, wena ga o palelwe ke selo. Hle, tloša senwelo se sa tlaišego mo go nna; fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.”

37Ge a boa a hwetša barutiwa bale ba gagwe ba bararo ba robetše. A re go Petrose: “Simone, na o robetše? O šitilwe ke go itiša le nna lebakanyana fela? 38Letelang le rapele, gore le se lekwe. Ge e le maikemišetšo ona le nawo, fela le a palelwa.”

39A boelela a yo rapela, a boeletša ona mantšu ale. 40Ge a boela go barutiwa ba gagwe, a ba hwetša ba ile ka boroko gape, ka gobane ba be ba potuma kudu, ebile ba sa tsebe se ba ka mmotšago sona.

41Ge a boa la boraro, a re go bona: “Na le sa robetše, le a khutša? Ga go sa kgonega, nako e fihlile. Bonang, Morwamotho o gafelwa diatleng tša badiradibe. 42Emang, re sepeleng! Bonang, monna yo a nkekago o šetše a batametše!”

Go swarwa ga Jesu

(Mat. 26:47-56; Luk. 22:47-53; Joh. 18:3-12)

43Jesu a re a sa bolela, Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa ba gagwe, a fihla a na le lekoko le legolo le le itlhamilego ka ditšhoša le melamo, le romilwe ke baprista ba bagolo, le boramangwalo, le bagolo ba setšhaba. 44Moeki o be a lakane le lekoko leo, a ba boditše a re: “Monna yo ke tlago mo atla, ke yena, le mo sware, le tloge naye le mo dišitše.”

45Judase ge a fihla a ya go Jesu, mme a re go yena: “Thobela, Moruti!” Gomme a mo atla. 46Ke moka ba swara Jesu ba mo tiiša. 47Yo mongwe wa bao ba bego ba eme moo a khwamola tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo ka yona, a mo kgaola tsebe. 48Jesu a re go bona: “Le reng le tlile ka ditšhoša le melamo go ntshwara mo nkego ke nna mohlakodi? 49

14:49
Luk. 19:47
21:37
Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke eba le lena ka Tempeleng ke ruta batho, gomme le sa ntshware. Eupša tše di direga gore go phethege Mangwalo a Makgethwa.”

50Ke moka barutiwa ba gagwe bohle ba mo tlogela, ba tšhaba.

51Lesogana le lengwe la mo latela le se la apara selo mmeleng, ge e se lešela. Ya re ge ba re ba a mo swara, 52a tšhaba a hlobotše, a tlogela lešela lela.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55,63-71; Joh. 18:13-14,19-24)

53Jesu a išwa go Moprista yo Mogologolo, moo go bego go kgobokane baprista ba bagolo ka moka, le bagolo ba setšhaba ka moka, le boramangwalo ka moka. 54Petrose a ba latela a le kgojana, a ba a yo tsena ka lapeng ga Moprista yo Mogologolo, gomme a fihla a dula fase le baleti a ikomoša mollong. 55Baprista ba bagolo le Kgorokgolo ka moka ba nyaka bohlatse bjo ba ka pharago Jesu ka bjona gore ba tle ba mmolaye, eupša ba bo hloka. 56Dihlatse tše dintši di be di mo phara ka maaka, fela bohlatse bja bona bo sa kwane.

57Ba bangwe ba ema ba mo phara ba re: “Rena re mo kwele a re: 58

14:58
Joh. 2:19
‘Ke tla kgereša Tempele ye ya go agwa ke batho, ka aga ye nngwe ka matšatši a mararo ye e sego ya agwa ke batho.’ ” 59Fela le bona bao bohlatse bja bona bo be bo sa kwane.

60Moprista yo Mogologolo a emelela a ya ka pele ga bona ka moka, a botšiša Jesu a re: “Na ga o iphetolele? O reng ka se ba go beago molato ka sona?”

61Eupša Jesu a no ikhomolela, a se fetole selo.

Moprista yo Mogologolo a mmotšiša gape a re: “Na ke wena Mesia, Morwa wa Modimo Motumišwa?”

62

14:62
Dan. 7:13
Jesu a mo fetola a re: “Ee, ke nnaena. Gomme ka moka le tla bona Morwamotho a dutše ka letsogong la go ja la Ramaatlaohle a etla ka maru.”

63Ke moo Moprista yo Mogologolo a gagotšego diaparo tša gagwe a re: “Dihlatse re sa di iša kae? 64

14:64
Lef. 24:16
Le ikwetše ka bolena ge a nyefola Modimo. Bjale le reng ka yena?”

Bohle ba mo tšwa ba re: “O lebanwe ke lehu!”

65Ba bangwe ba mo tshwela ka mare, ba mo khupetša sefahlego, ba mo itia ka matswele, ba re go yena: “Ka ge o le moprofeta re botše gore o itiilwe ke mang!” Le baleti ba mo faphola ka dintahle.

Petrose o latola Jesu

(Mat. 26:69-75; Luk. 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

66E rile ge Petrose a sa dutše ka kua fase ka lapeng gwa tla modiredi yo mongwe wa mosetsana wa Moprista yo Mogologolo. 67Ge a bona Petrose a ikomoša, a mo tomolela mahlo a re: “Le wena o be o na le Jesu wa Nasaretha.”

68Fela Petrose a latola a re: “Tše o di bolelago nna ga ke di tsebe ebile ga ke di kwešiše.” A napa a ya seferong sa lapa. Ya ba mokoko o a lla.14:68 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na le “Ya ba mokoko o a lla.”

69Modiredi yola ge a bona Petrose moo, a boeletša a botša ba ba emego fao a re: “Yo ke yo mongwe wa bona.” 70Fela Petrose a latola gape.

Ka moragonyana ga fao ba ba emego naye ba buša ba re go yena: “Ka kgonthe o yo mongwe wa bona, gobane le wena o Mogalilea.”

71Ke moka Petrose a thoma go rogana le go ikana a re: “Monna yoo le bolelago ka yena ga ke mo tsebe!”

72Ka yona nako yeo mokoko wa lla la bobedi, gomme Petrose a elelwa sela Jesu a ilego a mmotša sona a re: “Pele mokoko o lla la bobedi o tla be o ntatotše gararo.” A napa a thoma go lla.