Sepedi 2000 (NSO00)
11

Jesu o a kganelwa ge a tsena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

111Ge ba batamela Jerusalema, ba etla Betfage le Bethania, Thabeng ya Mehlware, Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 2a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolwana ye e kgokilwego, ye e sego ya ka ya namelwa ke motho. Le e kgokolle, le e tliše mo. 3Ge motho a ka le botšiša gore le e kgokollelang, le mmotše le re: ‘Morena o a e nyaka, o tla e buša ka pela.’ ”

4Ba ya, ba fihla ba hwetša pokolwana e kgokilwe mojako wa ngwako go lebana le mokgotha. Ge ba sa e kgokolla, 5ba bangwe ba ba bego ba eme moo ba ba botšiša ba re: “Le reng le kgokolla pokolwana ye?”

6Bona ba ba fetola ka mokgwa wola Jesu a ba laetšego, gomme batho bao ba ba lesa. 7Ba iša pokolwana yela go Jesu, ba bea diaparo tša bona godimo ga yona, mme Jesu a e namela. 8Batho ba bantši ba ala diaparo tša bona mo tseleng, mola ba bangwe ba rema makala a dihlare ka mašemong, ba a ala tseleng. 9

11:9
Pes. 118:25-26
Batho ba ba bego ba etile Jesu pele le ba ba bego ba mo šetše morago ba goa ba re: “A go tumišwe Modimo! A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena! 10Modimo a šegofatše mmušo wo o tlago hlongwa wa Dafida, rakgolokhukhu wa rena! A go retwe Yogodimodimo magodimong!”

11Jesu a tsena Jerusalema, a ya ka Tempeleng, a fihla a bogela tšohle moo, gomme ka ge e be e šetše e le mathapama, a tšwa a ya Bethania a na le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi.

Jesu o rogaka sehlare sa mogo

(Mat. 21:18-19)

12Ka letšatši le le latelago ge ba boa Bethania a kwa a swerwe ke tlala. 13A bona sehlare sa mogo bokgojana se na le matlakala; a ya go sona a holofetše gore o tla hwetša selo. Ge a fihla go sona a se hwetše selo ge e se matlakala fela, gobane e be e se lebaka la mago. 14A re go sona: “Go se sa tsoga go bile le motho yo a jago seenywa sa gago le ka mohla wo mongwe!”

Barutiwa ba gagwe ba mo kwa ge a realo.

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

15Ba fihla Jerusalema. Ge Jesu a fihla Tempeleng, a raka ba ba rekago le ba ba rekišago Tempeleng. A menola ditafola tša ba ba rekanyago ditšhelete, le ditulo tša ba ba rekišago maeba. 16A se dumelele motho go putla kgoro ya Tempele a rwele morwalo. 17

11:17
Jes. 56:7
Jer. 7:11
A ba lemoša a re: “Ga ke re Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa ditšhaba ka moka wa thapelo,’ eupša lena le o dirile legolo la bahlakodi!”

18Ge baprista ba bagolo le boramangwalo ba ekwa a realo, ba rera go loga maano a go mmolaya, ka gobane ba be ba mmoifa, ka ge lešaba ka moka le be le kgotsa thuto ya gagwe.

19Mathapama Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga motseng.

Thuto ka sehlare sa mogo

(Mat. 21:20-22)

20Mosong wa letšatši le le latelago, ge ba feta ka tsela, ba bona mogo wola o omeletše go tloga ka medu. 21Petrose a elelwa, mme a re go Jesu: “Moruti, bona mogo wola o o rogakilego, o omeletše.”

22Jesu a ba fetola a re: “Dumelang go Modimo. 23

11:23
Mat. 17:20
1 Bakor. 13:2
Ruri, ke le botša gore yo a ka botšago thaba ye a re: ‘Tloga mo o yo itahlela ka lewatleng’ a sa belaele ka pelong ya gagwe, eupša a dumela gore tše a di bolelago di tla direga, di tla mo diregela. 24Ka lebaka leo ke le botša gore tšohle tše le kago di kgopela ka thapelo, le dumele gore ruri le tla di fiwa, gomme le tla di fiwa. 25
11:25
Mat. 6:14-15
Ge le ema le rapela, le lebalele ba le ba tsotago, gore le lena Tatagolena wa legodimong a le lebalele dibe tša lena.”11:25 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 26 ye e rego “Ge le sa lebalele ba bangwe dibe tša bona, Tatagolena wa legodimong le yena a ka se le lebalele tša lena.” Lebelela Mat. 6:15.

Jesu o sekišetšwa tše a di dirilego

(Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Ba buša ba tla Jerusalema. Ya re ge Jesu a sa sepelasepela ka Tempeleng, baprista ba bagolo, le boramangwalo, le bagolo ba setšhaba ba tla go yena, 28ba mmotšiša ba re: “O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”

29Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, gomme ge le ka mphetola, ke tla le botša gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše. 30Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho? Mphetoleng!”

31Ba sebelana ba re: “Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re: ‘Bjale ke ka lebaka lang le se la mo dumela?’ 32Gomme ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke batho ...’ ” (Gape ba be ba boifa batho, ka ge bohle ba be ba dumela gore Johanese e be e le moprofeta.) 33Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.”

Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”

12

Seswantšho ka balemi ka serapeng sa merara

(Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19)

121

12:1
Jes. 5:1-2
Jesu a ba anegela ka go swantšha a re: “Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bjetše merara. A e ageletša ka legora, a epa molete moo wa go pitla diterebe ka maoto, a aga le tora ya tlhapetšo, a hirišetša balemi merara, ke moka a tšea leeto. 2Ge nako ya go fula diterebe e fihla, a roma mohlanka go balemi bale gore a yo mo tšeela diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe. 3Bona ba mo swara, ba mo itia, mme ba mo gomiša a se na selo. 4Mong wa serapa a buša a roma mohlanka yo mongwe go balemi bale; yena ba mo itia hlogo ba ba ba mo roga. 5Mong wa serapa a buša a roma mohlanka yo mongwe, mme yena ba mmolaya. Le ba bangwe ba bantši ba ile ba ba dira ka wona mokgwa woo wa go ba itia goba go ba bolaya. 6O tee yo a bego a sa šetše gore a ka rongwa, ke morwagwe, yo a bego a mo rata. Ka gona ya ba yena wa mafelelo yo a mo romago go balemi a re: ‘Morwa wa ka yena ba tla mo hlompha.’ 7Eupša balemi bale ba lakana ba re: ‘Mojalefa šo; etlang re mmolayeng, gomme lefa la gagwe e tla ba la rena!’ 8Ba mo swara, ba mmolaya, mme ba mo kgoromeletša ka ntle ga serapa sa merara.

9“Na mong wa serapa seo o tla dirang? Ga ke re o tla tla a bolaya balemi bao, mme serapa seo a se hirišetša ba bangwe? 10

12:10-11
Pes. 118:22-23
Kgane ga se la ka la bala ka Mangwalong a Makgethwa mo go thwego:

“ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego

e bile lona la sekhutlo.

11Se ke se se dirilwego ke Morena,

se a re tlaba ge re se bona’?”

12Baetapele ba setšhaba ba rata go swara Jesu, ka ge ba be ba lemogile gore o ra bona ka seswantšho seo, fela ba be ba boifa lešaba. Ka gona ba mo lesa, mme ba tloga.

Taba ya go tšhela metšhelo

(Mat. 22:15-22; Luk. 20:20-26)

13Ba roma Bafarisei ba bangwe le Baheroda ba bangwe go yena gore ba yo mo rea ka potšišo. 14Ba fihla ba re go yena: “Moruti, re a tseba gore o motho wa go rereša, ga o na taba le gore batho ba gopolang, ka gobane ga o lebelele maemo a motho, eupša o rata therešo mabapi le tšeo Modimo a nyakago gore motho a di dire. Na go lebane ge re ntšhetša Kesare metšhelo, goba ga se gwa lebana? Re ntšhe metšhelo goba re se ke ra e ntšha?”

15Jesu a lemoga gore ba a ikgakantšha, gomme a ba botšiša a re: “Le ntheelang? Ntlišetšeng papetlana ya tšhelete gore ke e bone.”

16Ba mo tlišetša yona, mme a ba botšiša a re: “Seswantšho se ke sa mang le leina le?”

Ba mo fetola ba re: “Ke tša Kesare.”

17Jesu a re go bona: “Gona ntšhetšang Kesare tše e lego tša Kesare, le Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.”

Gomme ba tlabega.

Basadusei ba thea Jesu ka tša tsogo ya bahu

(Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40)

18

12:18
Dit. 23:8
Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona bale ba go se dumele gore bahu ba tla tsoga, gomme ba re go yena: 19
12:19
Doit. 25:5
“Moruti, Moshe o re ngwaletše molao wo o rego: ‘Ge monna a ka hwa a se na ngwana a tlogela mosadi, morathoagwe a tsenele mosadi yoo wa mohu, a tsošetše mogolwagwe lapa.’ 20Go kile gwa ba le barwa ba motho ba ba šupago. Wa mathomo a tšea mosadi, eupša a hwa a se na bana. 21Wa bobedi a tsenela mosadi yoo wa mohu, eupša le yena a hwa a se na bana. Gwa ba bjalo le go wa boraro. 22Ka bošupa ga bona ba mo tsenela, eupša bohle ba hwa ba se na bana. Mafelelong mosadi yola le yena a hwa. 23Bjale mohla bahu ba tsoga, ka lona letšatši la tsogo ya bahu, mosadi yoo e tla ba wa ofe, ka ge ka bošupa ba be ba mo tsenetše?”

24Jesu a ba fetola a re: “Le a phoša! Ke ka lebaka la gore le sa tsebe Mangwalo a Makgethwa le maatla a Modimo. 25Gobane mohla bahu ba tsoga ba ka se nyale, ba ka se nyalwe – ba tla swana le barongwa ba legodimong. 26

12:26
Eks. 3:6
Gomme mabapi le go tsoga ga bahu, na ga se la ka la bala pukung ya Moshe mabapi le mošwana wola wa go tuka mollo, ka mo Modimo a boditšego Moshe a re: ‘Ke nna Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo’? 27Ke Modimo wa ba ba phelago, e sego wa ba ba hwilego. Ruri, le phamogile kudu!”

Molao wo mogologolo

(Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28)

28

12:28-34
Luk. 10:25-28
Yo mongwe wa boramangwalo yo a bego a theeleditše kgang yeo a bile a kwele ka mo Jesu a kgonnego go fetola Basadusei ka gona, a batamela, a botšiša Jesu a re: “Molao wo mogologolo gare ga melao yohle ya Moshe ke ofe?”

29

12:29-30
Doit. 6:4-5
Jesu a mo fetola a re: “Molao wo mogologolo gare ga melao yohle ya Moshe šo: ‘Theeletšang, lena setšhaba sa Israele! Morena Modimo wa rena ke yena Morena a nnoši. 30O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka.’ 31
12:31
Lef. 19:18
Wa bobedi wo o lekanago le wona o re: ‘O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.’ Ga go na molao wo mongwe wo o fetago yeo.”

32

12:32
Doit. 4:35
Ramangwalo yola a re go Jesu: “O boletše gabotse, Moruti! O rerešitše ge o re Morena ke yena Modimo a nnoši, ga go na yo mongwe ka ntle le yena. 33
12:33
Hos. 6:6
Gomme go mo rata ka pelo ka moka, le ka tlhaologanyo ka moka, le ka maatla ka moka, le go rata bangwekawena bjalo ka ge o ithata go phala go direla Modimo dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe.”

34Ge Jesu a bona gore o fetotše ka bohlale, a re go yena: “Ga o kgole le mmušo wa Modimo.”

Gwa se sa ba le yo mongwe yo a betago pelo a mmotšiša ditaba tše dingwe.

Jesu o botšiša gore na Mesia ke mang

(Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44)

35Ya re ge Jesu a dutše a ruta batho ka Tempeleng, a ba botšiša a re: “Go tla bjang gore boramangwalo ba re Mesia ke setlogolo sa Dafida? 36

12:36
Pes. 110:1
Gobane Dafida ka boyena o boletše a tutuetšwa ke Moya wo Mokgethwa a re:

“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja

ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

37“Bjale ge Dafida a bitša Mesia ‘Morena’, Mesia e ka ba setlogolo sa gagwe bjang?”

Batho ba bantši ba rata go mo kwa.

Jesu o laya batho gore ba se etše boramangwalo

(Mat. 23:1-36; Luk. 20:45-47)

38Ge a ba ruta a re: “Le hlokomeleng boramangwalo ba ba ratago go hlwa ba sepela ba apere diaparo tše ditelele, le go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse, 39le go rata madulo a ka pele ka disinagogeng le menyanyeng. 40Ba tšeela bahlologadi dintlo tša bona, mme ba ikaketše ka go rapela dithapelo tše ditelele. Ba ikobela molato le go feta.”

Kabelo ya mohlologadi

(Luk. 21:1-4)

41Ya re ge Jesu a dutše a lebane le polokelo ya Tempele, a bona ka mo lešaba le lokelago ditšhelete tša bona ka polokelong. Bahumi ba bantši ba be ba tšhela tšhelete ye ntši. 42Gwa tla mohlologadi yo mongwe wa modiitšana; yena a lokela dipapetlana tše pedi tša mphiri tša theko ye nyenyane kudu. 43Jesu a bitša barutiwa ba gagwe a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mohlologadi yo wa modiitšana o tšhetše tšhelete ye ntši go feta bohle ba ba tšhetšego ka mo polokelong. 44Gobane ba bangwe ka moka ba tsopotše fela mahumong a bona, eupša mosadi yo wa modiidi yena o tšhetše tšohle tše a bego a na le tšona, tšohle tše a bego a tla phela ka tšona.”

13

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mat. 24:1-2; Luk. 21:5-6)

131E rile ge Jesu a tloga Tempeleng, yo mongwe wa barutiwa ba gagwe a re go yena: “Moruti, nke o bone gore maswika a a botse bjang le meago ye!”

2Jesu a mo fetola a re: “Ga ke re meago ye megolo ye o a e bona? Ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mat. 24:3-14; Luk. 21:7-19)

3Ya re ge a dutše Thabeng ya Mehlware a lebane le Tempele, Petrose le Jakobose le Johanese le Andrease ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: 4“Re botše gore dilo tšeo di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng gore nako ya gore tše ka moka di phethege e fihlile.”

5Jesu a ba fetola a re: “Le hlokomele gore le se forwe ke motho. 6Gobane ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nna Mesia!’ gomme ba fora ba bantši. 7Ge le ekwa mekgoši ya ntwa le dipego tša ntwa le se ke la tshwenyega, gobane tšeo di swanetše go no hlaga, eupša e tla be e sešo ya ba mafelelo. 8Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla, le go šikinyega ga lefase kua le kua go tla ba gona, le ditlala. Ditlaišo tšeo e tla be e sa le dinyane, dikgolo di sa le morago.

9

13:9-11
Mat. 10:17-20
Luk. 12:11-12
“Ge e le lena, le itote, gobane ba tla le iša dikgorong tša tsheko; le tla itiwa le ka disinagogeng. Ka ge le le barutiwa ba ka le tla sekišwa ke babuši le magoši, ya ba gona ge le hweditše sebaka sa go ba begela gore le dumela go nna. 10Taba ye Botse ye e swanetše go begelwa ditšhaba ka moka pele mafelelo a fihla. 11Mohla le swarwa le eya go sekišwa, le se ke la tshwenyega la re re yo bolelang. Ge nako yeo e fihla, le bolele seo le tla bego le se botšwa yona nakong yeo; gobane go tla be go sa bolele lena, go tla be go bolela Moya wo Mokgethwa. 12Motho o tla swariša ngwanabo a mmolaiša, le tatagongwana o tla dira ngwana wa gagwe bjalo. Bana ba tla hlanamela batswadi ba bona, ba ba bolaiša. 13
13:13
Mat. 10:22
Batho ka moka ba tla le hloya ka lebaka la ka, eupša yo a ka kgotlelelago go fihla mafelelong o tla phologa.

Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele

(Mat. 24:15-28; Luk. 21:20-24)

14

13:14
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Le tla bona ‘Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele’13:14 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ba bangwe ba dumela gore ke aletare ya Zeose, modingwana wa Bagerike, ye Kgošikgolo Antiogose Epifanese a bego a e agile ka Tempeleng; ba bangwe ba re ke MolwaleKriste. bo eme felo mo bo sego bja swanela.” (Mmadi a a kwešiše gore bohlola bjoo ke eng.) “Ke moka bao ba tlago be ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng. 15
13:15-16
Luk. 17:31
Yo a tlago be a le godimo ga ngwako, a se ke a ititela ka go fologela ka ngwakong go yo tšea selo. 16Yo a tlago be a le mašemong a se ke a boela go yo tšea seaparo sa gagwe gae. 17Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tlago be e le baimana le batswetši. 18Le rapele Modimo gore go tšhaba moo ga lena go se ke gwa ba marega. 19
13:19
Dan. 12:1
Kut. 7:14
Gobane masetlapelo a matšatši ao e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola Modimo a hlolago lefase go fihlela gonabjale, gape a ka se tsogego a bile gona. 20Eupša Modimo o šetše a ikemišeditše go fokotša matšatši ao; ge a ka be a ka se a fokotše, go ka be go ka se phologe motho. Eupša ka lebaka la ba a ba kgethilego o ikemišeditše go a fokotša.

21“Mehleng yeo ge motho a ka re go lena: ‘Bonang Mesia šo!’ goba a re: ‘Bonang, šole!’ le se ke la mo kgolwa. 22BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego. 23Gomme lena le itote; le tsebe gore ke le boditše tšohle pele di direga.

Go tla ga Morwamotho

(Mat. 24:24-31; Luk. 21:25-28)

24

13:24
Jes. 13:10
Joele 2:10,31
3:15
Kut. 6:12
Hes. 32:7
“Mehleng ya ge masetlapelo ao a fetile, letšatši le tla fifala, ngwedi wa se sa taga, 25
13:25
Jes. 34:4
Kut. 6:13
Joele 2:10
dinaledi tše dingwe tša wela fase di etšwa godimo, dingwe tša arošwa tseleng ya tšona. 26
13:26
Dan. 7:13
Kut. 1:7
Ya ba gona batho ba tlago bona Morwamotho a etla ka maru, a na le maatla a magolo le letago le legolo. 27O tla roma barongwa ba gagwe ka mathokong ka mane a lefase go yo kgobokanya ba a ba kgethilego, ba tlišwa ba etšwa gohle lefaseng.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mat. 24:32-35; Luk. 21:29-33)

28“Swantšhang ka mogo: Ge makala a wona a eba a boleta, a hloga matlakala, le tseba gore selemo se kgauswi. 29Le lena ge le bona tšeo di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi. 30Ruri, ke le botša gore dilo tše ka moka di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 31Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.

Ga go yo a tsebago letšatši le nako

(Mat. 24:36-44)

32

13:32
Mat. 24:36
“Ge e le letšatši leo le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela. 33Dulang le phafogile, le tsarogile phoka, gobane ga le tsebe gore nako ya gona ke efe. 34
13:34
Luk. 12:36-38
Gape go tla ba bjalo ka motho yo e rego ge a eta, a tlogele legae la gagwe le hlokometšwe ke bahlanka ba gagwe, mme a file yo mongwe le yo mongwe modiro wa gagwe, a bile a laetše moletakgoro gore a lete. 35Ka gona, dulang le letile, ka ge le sa tsebe gore monglapa o tla boa neng – e ka ba mantšiboa, goba bošegogare, goba ka masa, goba ge letšatši le hlaba. 36Ge a ka boa ka tšhoganetše, a se ke a le hwetša le robetše. 37Se ke le botšago sona ke se ke se botšago bohle ke re: Dulang le phafogile.”