Sepedi 2000 (NSO00)
11

Jesu o a kganelwa ge a tsena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

111Ge ba batamela Jerusalema, ba etla Betfage le Bethania, Thabeng ya Mehlware, Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 2a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolwana ye e kgokilwego, ye e sego ya ka ya namelwa ke motho. Le e kgokolle, le e tliše mo. 3Ge motho a ka le botšiša gore le e kgokollelang, le mmotše le re: ‘Morena o a e nyaka, o tla e buša ka pela.’ ”

4Ba ya, ba fihla ba hwetša pokolwana e kgokilwe mojako wa ngwako go lebana le mokgotha. Ge ba sa e kgokolla, 5ba bangwe ba ba bego ba eme moo ba ba botšiša ba re: “Le reng le kgokolla pokolwana ye?”

6Bona ba ba fetola ka mokgwa wola Jesu a ba laetšego, gomme batho bao ba ba lesa. 7Ba iša pokolwana yela go Jesu, ba bea diaparo tša bona godimo ga yona, mme Jesu a e namela. 8Batho ba bantši ba ala diaparo tša bona mo tseleng, mola ba bangwe ba rema makala a dihlare ka mašemong, ba a ala tseleng. 9

11:9
Pes. 118:25-26
Batho ba ba bego ba etile Jesu pele le ba ba bego ba mo šetše morago ba goa ba re: “A go tumišwe Modimo! A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena! 10Modimo a šegofatše mmušo wo o tlago hlongwa wa Dafida, rakgolokhukhu wa rena! A go retwe Yogodimodimo magodimong!”

11Jesu a tsena Jerusalema, a ya ka Tempeleng, a fihla a bogela tšohle moo, gomme ka ge e be e šetše e le mathapama, a tšwa a ya Bethania a na le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi.

Jesu o rogaka sehlare sa mogo

(Mat. 21:18-19)

12Ka letšatši le le latelago ge ba boa Bethania a kwa a swerwe ke tlala. 13A bona sehlare sa mogo bokgojana se na le matlakala; a ya go sona a holofetše gore o tla hwetša selo. Ge a fihla go sona a se hwetše selo ge e se matlakala fela, gobane e be e se lebaka la mago. 14A re go sona: “Go se sa tsoga go bile le motho yo a jago seenywa sa gago le ka mohla wo mongwe!”

Barutiwa ba gagwe ba mo kwa ge a realo.

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

15Ba fihla Jerusalema. Ge Jesu a fihla Tempeleng, a raka ba ba rekago le ba ba rekišago Tempeleng. A menola ditafola tša ba ba rekanyago ditšhelete, le ditulo tša ba ba rekišago maeba. 16A se dumelele motho go putla kgoro ya Tempele a rwele morwalo. 17

11:17
Jes. 56:7
Jer. 7:11
A ba lemoša a re: “Ga ke re Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa ditšhaba ka moka wa thapelo,’ eupša lena le o dirile legolo la bahlakodi!”

18Ge baprista ba bagolo le boramangwalo ba ekwa a realo, ba rera go loga maano a go mmolaya, ka gobane ba be ba mmoifa, ka ge lešaba ka moka le be le kgotsa thuto ya gagwe.

19Mathapama Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga motseng.

Thuto ka sehlare sa mogo

(Mat. 21:20-22)

20Mosong wa letšatši le le latelago, ge ba feta ka tsela, ba bona mogo wola o omeletše go tloga ka medu. 21Petrose a elelwa, mme a re go Jesu: “Moruti, bona mogo wola o o rogakilego, o omeletše.”

22Jesu a ba fetola a re: “Dumelang go Modimo. 23

11:23
Mat. 17:20
1 Bakor. 13:2
Ruri, ke le botša gore yo a ka botšago thaba ye a re: ‘Tloga mo o yo itahlela ka lewatleng’ a sa belaele ka pelong ya gagwe, eupša a dumela gore tše a di bolelago di tla direga, di tla mo diregela. 24Ka lebaka leo ke le botša gore tšohle tše le kago di kgopela ka thapelo, le dumele gore ruri le tla di fiwa, gomme le tla di fiwa. 25
11:25
Mat. 6:14-15
Ge le ema le rapela, le lebalele ba le ba tsotago, gore le lena Tatagolena wa legodimong a le lebalele dibe tša lena.”11:25 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 26 ye e rego “Ge le sa lebalele ba bangwe dibe tša bona, Tatagolena wa legodimong le yena a ka se le lebalele tša lena.” Lebelela Mat. 6:15.

Jesu o sekišetšwa tše a di dirilego

(Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Ba buša ba tla Jerusalema. Ya re ge Jesu a sa sepelasepela ka Tempeleng, baprista ba bagolo, le boramangwalo, le bagolo ba setšhaba ba tla go yena, 28ba mmotšiša ba re: “O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”

29Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, gomme ge le ka mphetola, ke tla le botša gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše. 30Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho? Mphetoleng!”

31Ba sebelana ba re: “Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re: ‘Bjale ke ka lebaka lang le se la mo dumela?’ 32Gomme ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke batho ...’ ” (Gape ba be ba boifa batho, ka ge bohle ba be ba dumela gore Johanese e be e le moprofeta.) 33Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.”

Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”