Sepedi 2000 (NSO00)
9

Jesu o fodiša morephaditho

(Mar. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

91Jesu a tsena ka leselawatleng, a tshela letsha, a gomela motseng wa gabo.9:1 “motseng wa gabo” Ke go re Kapernaume. Lebelela Mat. 4:13. 2Ke moka batho ba bangwe ba tliša monna yo a rephilego ditho go yena, a robetše legogweng. Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a re go morephaditho: “Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.”

3Ke ge boramangwalo ba bangwe ba botšana ba re: “Motho yo o nyefola Modimo!”

4Jesu a lemoga se ba se gopolago, mme a re: “Le reng le gopola dilo tše mpe ka dipelong tša lena? 5Se bonolo ke eng, go re: ‘O lebaletšwe dibe,’ goba go re: ‘Emelela o sepele’? 6Bjale ge, ke tla le laetša gore Morwamotho o na le maatla lefaseng a go lebalela batho dibe.” Ke ge a re go monna yoo wa go repha ditho: “Emelela, o tšee legogwa la gago, o ikele gae!”

7Monna yola a emelela, a ya gae. 8Ge lešaba le bona seo, la boifa gomme la tumiša Modimo ka ge a file batho maatla a makaaka.

Jesu o bitša Mateu o re a mo latele

(Mar. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Ge Jesu a tloga fao a bona monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Mateu a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!”

Mateu a emelela a mo latela.

10

9:10-11
Luk. 15:1-2
Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Mateu, balekgetho ba bantši le badiradibekabona ba tla ba ja le yena le barutiwa ba gagwe. 11Bafarisei ge ba bona seo ba botšiša barutiwa ba Jesu ba re: “Moruti wa lena o reng a eja le balekgetho le badiradibekabona?”

12Jesu a ba kwa, gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba babjago. 13

9:13
Mat. 12:7
Hos. 6:6
Sepelang le yo botšiša gore na Mangwalo a Makgethwa a ra go reng a a rego: ‘Se ke se nyakago ke ge le ka ba le lešoko go na le gore le ntirele dihlabelo.’ Ga se ka tlela go bitša ba ba phethago thato ya Modimo, ke tletše go bitša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mar. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba tla go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Ke ka lebaka lang rena le Bafarisei re ikona dijo gantši, barutiwa ba gago bona le gatee ba sa ikone?”

15Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng ba ka hlonama monyadi a sa na le bona? Eupša nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago dijo.

16“Ga go motho yo a pharago segaswa se sefsa seaparong se setala, ka gobane se ka šošobana sa oketša lešoba lela mola seaparong. 17Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane makuka ao a ka palega, beine ya tšhologa, le ona makuka a loba. Beine ye e sa tšogo hlotlwa e tšhelwa ka makukeng a mafsa, gomme yona le makuka bobedi tša lotega.”

Morwedi wa mookamedi wa sinagoge, le mosadi yo a kgwathilego seaparo sa Jesu

(Mar. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Ya re ge Jesu a sa bolela, mookamedi yo mongwe wa sinagoge a tla go yena, a khunama pele ga gagwe a re: “Morwedi wa ka o sa tšo hlokafala, eupša etla o mmee diatla, gomme o tla buša a phela.”

19Jesu a emelela a mo latela, le barutiwa ba gagwe ba ya le yena.

20Gwa tla mosadi yo mongwe yo a bego a feditše mengwaga ye lesome le metšo ye mebedi a bolawa ke bolwetši bja ngope, gomme a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe. 21O be a rile ka pelong: “Ge nka no kgwatha seaparo sa gagwe, ke tla fola.”

22Jesu a retologa, a mmona a re: “Beta pelo, morwedi wa ka! Tumelo ya gago e go fodišitše.” Ka yona nako yeo mosadi yoo a fola.

23Jesu ge a tsena ka ngwakong wa mookamedi yola, a bona baletši ba dinaka le lešaba le le tladitšego lešata la sello, 24a re: “Etšwang! Ngwanenyana yo ga se a hwa – o ithobaletše.” Gomme bona ba mo sega. 25Ge lešaba le seno ntšhetšwa ntle, Jesu a tsena ka phapošing ya ngwanenyana yola, a mo swara ka letsogo, mme ngwanenyana a emelela. 26Taba tšeo tša phatlalala seleteng seo ka moka.

Jesu o fodiša banna ba babedi ba difofu

27Ge Jesu a tloga fao a latelwa ke banna ba babedi ba difofu. Ba be ba goa ba re: “Re šokele, Morwa wa Dafida!”

28Ge Jesu a tsene ka ngwakong, banna bale ba difofu ba tla go yena, gomme yena a ba botšiša a re: “Na le dumela gore nka le fodiša?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ee, Morena!”

29Ke moo Jesu a ba kgwathilego mahlo a re: “A go direge ka mo le dumelago ka gona!” 30Gomme ba buduloga mahlo. Jesu a ba botša tsebegokwa a re: “Le se ke la botša motho taba ye!”

31Eupša bona ge ba tloga moo ba phatlalatša taba yeo ya gagwe seleteng seo ka moka.

Jesu o kgontšha monna wa semumu go bolela

32Ge ba tloga, batho ba bangwe ba mo tlišetša monna wa semumu yo a tsenwego ke modemone. 33Ya re ge modemone yoo a seno lelekwa, monna yola a thoma go bolela, gomme lešaba la kgotsa la re: “Taba ya mohuta wo ga se ya ka ya direga mo Israele!”

34

9:34
Mat. 10:25
12:24
Mar. 3:22
Luk. 11:15
Eupša Bafarisei bona ba re: “Maatla a go leleka bademone o a fiwa ke kgoši ya bona.”

Babuni ga ba nene

35

9:35
Mat. 4:23
Mar. 1:39
Luk. 4:44
Jesu a šika le metse le metsana ka moka, a ruta batho ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 36
9:36
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
2 Dikr. 18:16
Hes. 34:5
Mar. 6:34
Ya re ge a bona lešaba, a le šokela ka gobane le be le tshwenyegile le se na mothuši, le le bjalo ka dinku tše di hlokago modiša. 37
9:37-38
Luk. 10:2
Ka gona a re go barutiwa ba gagwe: “Puno ke ye ntši, eupša babuni ga ba nene. 38Rapelang Morena, yo e lego yena mong wa puno, gore a romele babuni tšhemong ya gagwe.”