Sepedi 2000 (NSO00)
8

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mar. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

81Ge Jesu a theoga thabeng, lešaba le legolo le ile la mo latela. 2Gwa nama gwa tla monna yo mongwe go yena a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a khunama pele ga gagwe a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka!”

3Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee monna yola a fola. 4

8:4
Lef. 14:1-32
Ke moka Jesu a re go yena: “O se ke wa botša motho, eupša o ye go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo se se laetšwego ke Moshe, e be bohlatse go batho bja gore o hlwekile.”

Jesu o fodiša mohlanka wa molaodi wa Moroma

(Luk. 7:1-10)

5Ge Jesu a tsena motseng wa Kapernaume, a gahlanetšwa ke molaodi wa bahlabani ba lekgolo gomme yena a mo kgopela gore a mo thuše a re: 6“Morena, mohlanka wa ka o a babja, o robetše kua gae; o rephile ditho, le gona o lwala kudu.”

7Jesu a re: “Ke tla ya ka mo fodiša.”

8Molaodi a mo fetola a re: “Morena, ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka. Eno bolela lentšu le tee, gomme mohlanka wa ka o tla fola. 9Le nna ke le motho yo a bušwago, ke na le bahlabani ba ke ba bušago. Ge ke re go mohlabani: ‘Eya kua!’ o a ya; ge ke re go yo mongwe: ‘Etla mo!’ o a tla, le ge ke re go yo mongwe mohlanka wa ka: ‘Dira se!’ o a se dira.”

10Ge Jesu a ekwa mantšu ao a kgotsa, gomme a botša batho ba ba bego ba mo latela a re: “Ruri, ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele. 11

8:11
Luk. 13:29
Ke le botša gore ba bantši ba tla tšwa bohlabela le bodikela, ba tla ba ja le Abrahama le Isaka le Jakobo legodimong. 12
8:12
Mat. 22:13
25:30
Luk. 13:28
Eupša bao ba bego ba loketše go tsena legodimong ba tla ntšhetšwa ka ntle leswiswing le legolo, moo ba tlago lla ba lomanya meno.” 13Ka morago Jesu a re go molaodi yola: “Boela gae; se o se dumetšego se tla direga.”

Gomme mohlanka wa molaodi yola a fola ka yona nako yeo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mar. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Jesu a ya lapeng la Petrose, gomme a hwetša mmatswale wa Petrose a robetše a swerwe ke letadi. 15Jesu a mo kgwatha letsogo, mme a fola letadi, a tsoga, a fa Jesu dijo.

16Ge leswiswi le swara, gwa tlišwa batho ba bantši go yena ba ba tsenwego ke bademone. Jesu a leleka meoya yeo ka go bolela lentšu fela, a fodiša le bohle ba ba babjago, 17

8:17
Jes. 53:4
gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta Jesaya mola a re: “Yena o tšere malwetši a rena, a ithweša le mefokolo ya rena.”

Ba ba bego ba nyaka go ba balatedi ba Jesu

(Luk. 9:57-62)

18Ge Jesu a bona lešaba le mmokanetše, a laela barutiwa ba gagwe gore ba tshelele ka mošola wa letsha. 19Ramangwalo yo mongwe a tla go yena a re: “Moruti, nna ke tla go latela gohle mo o yago gona.”

20Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”

21Yo mongwe yo le yena e bego e le morutiwa wa gagwe a re: “Morena, ntumelele ke yo boloka tate pele.”

22Jesu a mo fetola a re: “Ntatele, o lese bahu ba boloke bahu ba bobona.”

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mar. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Jesu a tsena ka leselawatleng gomme barutiwa ba gagwe ba mo latela. 24Ka bjako gwa tsoga ledimo le legolo letsheng, gomme leselawatle la khupetšwa ke maphoto. Jesu yena o be a robetše. 25Barutiwa ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Morena, re phološe, re a hwa!”

26Jesu a ba botšiša a re: “Le reng le tšhogile, lena ba tumelo ye nnyane?” Ke moka a tsoga, a kgalema phefo le maphoto, gwa napa gwa homola, gwa re tuu.

27Batho ba kgotsa ba re: “Ke motho mang yo ge phefo le maphoto di mo theeletša?”

Jesu o leleka bademone banneng ba babedi

(Mar. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Ge Jesu a fihla nageng ya Gadara ka mošola wa letsha, banna ba babedi ba ba bego ba etšwa mabitleng ba gahlana le yena. Ba be ba tsenwe ke bademone, gomme ba le kotsi mo go bego go se motho yo a bego a ka beta pelo a feta ka tsela yeo. 29Gateetee ba goa ba re: “O na le taba mang le rena, wena Morwa wa Modimo? A o tlilo re tlaiša pele ga nako?”

30Mola kgojana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula. 31Bademone bao ba kgopela Jesu ba re: “Ge eba o tlilo re leleka bathong ba, gona re romele mohlapeng wola wa dikolobe.”

32Jesu a ba fetola a re: “Sepelang!” Ka gona bademone bao ba tloga ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape woo ka moka wa thetheoga leribeng le legolo, wa wela ka letsheng, wa betwa ke meetse.

33Banna ba ba bego ba dišitše dikolobe tšela ba tšhaba, ba tsena motseng, ba botša batho taba tšeo ka moka le se se hlagetšego banna bale ba bademone. 34Ka gona batho bohle ba tšwa motseng go yo bona Jesu, gomme ge ba mo hweditše ba mo kgopela gore a tloge nageng ya bona.

9

Jesu o fodiša morephaditho

(Mar. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

91Jesu a tsena ka leselawatleng, a tshela letsha, a gomela motseng wa gabo.9:1 “motseng wa gabo” Ke go re Kapernaume. Lebelela Mat. 4:13. 2Ke moka batho ba bangwe ba tliša monna yo a rephilego ditho go yena, a robetše legogweng. Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a re go morephaditho: “Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.”

3Ke ge boramangwalo ba bangwe ba botšana ba re: “Motho yo o nyefola Modimo!”

4Jesu a lemoga se ba se gopolago, mme a re: “Le reng le gopola dilo tše mpe ka dipelong tša lena? 5Se bonolo ke eng, go re: ‘O lebaletšwe dibe,’ goba go re: ‘Emelela o sepele’? 6Bjale ge, ke tla le laetša gore Morwamotho o na le maatla lefaseng a go lebalela batho dibe.” Ke ge a re go monna yoo wa go repha ditho: “Emelela, o tšee legogwa la gago, o ikele gae!”

7Monna yola a emelela, a ya gae. 8Ge lešaba le bona seo, la boifa gomme la tumiša Modimo ka ge a file batho maatla a makaaka.

Jesu o bitša Mateu o re a mo latele

(Mar. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Ge Jesu a tloga fao a bona monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Mateu a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!”

Mateu a emelela a mo latela.

10

9:10-11
Luk. 15:1-2
Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Mateu, balekgetho ba bantši le badiradibekabona ba tla ba ja le yena le barutiwa ba gagwe. 11Bafarisei ge ba bona seo ba botšiša barutiwa ba Jesu ba re: “Moruti wa lena o reng a eja le balekgetho le badiradibekabona?”

12Jesu a ba kwa, gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba babjago. 13

9:13
Mat. 12:7
Hos. 6:6
Sepelang le yo botšiša gore na Mangwalo a Makgethwa a ra go reng a a rego: ‘Se ke se nyakago ke ge le ka ba le lešoko go na le gore le ntirele dihlabelo.’ Ga se ka tlela go bitša ba ba phethago thato ya Modimo, ke tletše go bitša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mar. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba tla go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Ke ka lebaka lang rena le Bafarisei re ikona dijo gantši, barutiwa ba gago bona le gatee ba sa ikone?”

15Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng ba ka hlonama monyadi a sa na le bona? Eupša nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago dijo.

16“Ga go motho yo a pharago segaswa se sefsa seaparong se setala, ka gobane se ka šošobana sa oketša lešoba lela mola seaparong. 17Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane makuka ao a ka palega, beine ya tšhologa, le ona makuka a loba. Beine ye e sa tšogo hlotlwa e tšhelwa ka makukeng a mafsa, gomme yona le makuka bobedi tša lotega.”

Morwedi wa mookamedi wa sinagoge, le mosadi yo a kgwathilego seaparo sa Jesu

(Mar. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Ya re ge Jesu a sa bolela, mookamedi yo mongwe wa sinagoge a tla go yena, a khunama pele ga gagwe a re: “Morwedi wa ka o sa tšo hlokafala, eupša etla o mmee diatla, gomme o tla buša a phela.”

19Jesu a emelela a mo latela, le barutiwa ba gagwe ba ya le yena.

20Gwa tla mosadi yo mongwe yo a bego a feditše mengwaga ye lesome le metšo ye mebedi a bolawa ke bolwetši bja ngope, gomme a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe. 21O be a rile ka pelong: “Ge nka no kgwatha seaparo sa gagwe, ke tla fola.”

22Jesu a retologa, a mmona a re: “Beta pelo, morwedi wa ka! Tumelo ya gago e go fodišitše.” Ka yona nako yeo mosadi yoo a fola.

23Jesu ge a tsena ka ngwakong wa mookamedi yola, a bona baletši ba dinaka le lešaba le le tladitšego lešata la sello, 24a re: “Etšwang! Ngwanenyana yo ga se a hwa – o ithobaletše.” Gomme bona ba mo sega. 25Ge lešaba le seno ntšhetšwa ntle, Jesu a tsena ka phapošing ya ngwanenyana yola, a mo swara ka letsogo, mme ngwanenyana a emelela. 26Taba tšeo tša phatlalala seleteng seo ka moka.

Jesu o fodiša banna ba babedi ba difofu

27Ge Jesu a tloga fao a latelwa ke banna ba babedi ba difofu. Ba be ba goa ba re: “Re šokele, Morwa wa Dafida!”

28Ge Jesu a tsene ka ngwakong, banna bale ba difofu ba tla go yena, gomme yena a ba botšiša a re: “Na le dumela gore nka le fodiša?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ee, Morena!”

29Ke moo Jesu a ba kgwathilego mahlo a re: “A go direge ka mo le dumelago ka gona!” 30Gomme ba buduloga mahlo. Jesu a ba botša tsebegokwa a re: “Le se ke la botša motho taba ye!”

31Eupša bona ge ba tloga moo ba phatlalatša taba yeo ya gagwe seleteng seo ka moka.

Jesu o kgontšha monna wa semumu go bolela

32Ge ba tloga, batho ba bangwe ba mo tlišetša monna wa semumu yo a tsenwego ke modemone. 33Ya re ge modemone yoo a seno lelekwa, monna yola a thoma go bolela, gomme lešaba la kgotsa la re: “Taba ya mohuta wo ga se ya ka ya direga mo Israele!”

34

9:34
Mat. 10:25
12:24
Mar. 3:22
Luk. 11:15
Eupša Bafarisei bona ba re: “Maatla a go leleka bademone o a fiwa ke kgoši ya bona.”

Babuni ga ba nene

35

9:35
Mat. 4:23
Mar. 1:39
Luk. 4:44
Jesu a šika le metse le metsana ka moka, a ruta batho ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 36
9:36
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
2 Dikr. 18:16
Hes. 34:5
Mar. 6:34
Ya re ge a bona lešaba, a le šokela ka gobane le be le tshwenyegile le se na mothuši, le le bjalo ka dinku tše di hlokago modiša. 37
9:37-38
Luk. 10:2
Ka gona a re go barutiwa ba gagwe: “Puno ke ye ntši, eupša babuni ga ba nene. 38Rapelang Morena, yo e lego yena mong wa puno, gore a romele babuni tšhemong ya gagwe.”

10

Baapostola ba lesome le metšo ye mebedi

(Mar. 3:13-19; Luk. 6:12-16)

101Jesu a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, a ba fa maatla a go leleka meoya ye mebe le a go fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 2Maina a baapostola bao ba lesome le metšo ye mebedi šea: Wa mathomo e bile Simone, yo a bego a bitšwa Petrose, le Andrease, ngwanabo; Jakobose le Johanese, ngwanabo, barwa ba Sebediose; 3Filipi le Bartolomeose, Thomase le Mateu, molekgetho; Jakobose, morwa wa Alfeose, le Thadeose; 4Simone, Mollelatokologo, le Judase Iskariote, wa go eka Jesu.

Jesu o roma baapostola ba gagwe

(Mar. 6:7-13; Luk. 9:1-6)

5Banna bao ba lesome le metšo ye mebedi ba ile ba rongwa ke Jesu, a ba laela a re: “Le se ke la ya nageng ye e lego ya baditšhaba, goba motseng wo mongwe wa Basamaria. 6Le upše le ye go dinku tše di timetšego, e lego setšhaba sa Israele. 7

10:7-15
Luk. 10:4-12
Eyang le goeletše le re: ‘Mmušo wa Modimo o batametše!’ 8Le fodiše balwetši, le tsoše bahu, le fodiše le ba ba swerwego ke malwetši a letlalo a a ba tšhilafatšago gore ba hlweke, le be le lelekeng le bademone. Le filwe fela, le lena le feng fela. 9Le se ke la tloga le tšhelete ka merabeng ya lena – e ka ba ya gauta, goba ya silibera, goba ya mphiri. 10
10:10
1 Bakor. 9:14
1 Tim. 5:18
Le gona le se ke la tšea mokotla wa leeto, goba seaparo sa bobedi, goba dieta, goba lepara, gobane mošomi o lebanwe ke go fiwa dijo.

11“Ge le tsena motseng goba motsaneng le botšiše gore na le ka dula ka ga mang. Le dule gona go fihlela ge le tloga motseng woo. 12Ge le tsena ka lapeng le lengwe le dumediše. 13Ge ba lapa leo ba ka le dumela, madume a lena a tla ba tšwela mohola; ge ba ka se le dumele, gona madume a lena a ka se ba hole ka selo. 14

10:14
Dit. 13:51
Ge motho a ka se le amogele goba a se le theeletše, le tšweng ka lapeng la gagwe goba motseng wa gabo le hlohlora marole maotong a lena. 15
10:15
Mat. 11:24
Gen. 19:24-28
Ruri, ke le botša gore ka Letšatši la Kahlolo Modimo o tla otla batho ba motse woo gagolo go feta ba Sodoma le ba Gomora!”

Baapostola ba tla hlomarwa

(Mar. 13:9-13; Luk. 21:12-17)

16

10:16
Luk. 10:3
“Bonang, ke le roma bjalo ka dinku ge di romelwa diphiring. Ka gona le ntšhe mahlo dinameng bjalo ka dinoga, le be le ile bomenetša bjalo ka maeba. 17
10:17-20
Mar. 13:9-11
Luk. 12:11-12
21:12-15
Le itote, ka gobane go tla ba le batho ba ba tlago le gafela dikgorong tša tsheko, ba le otla ka tshelane ka disinagogeng. 18Le tla išwa pele ga babuši le dikgoši ka lebaka la ka, ya ba ge le hweditše sebaka sa go begela bona le baditšhaba Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo. 19Ge ba le iša dikgorong tša tsheko, le se ke la tshwenyega gore le yo bolelang, le gore le yo bolela bjang; ge nako yeo e fihla, le tla fiwa se le swanetšego go se bolela. 20Gobane tše le tlago di bolela e tla be e se tša lena – di tla be di bolelwa ke Moya wa Tatagolena ka lena.

21

10:21
Mar. 13:12
Luk. 21:16
“Motho o tla gafa ngwanabo gore a bolawe, le tatagongwana o tla gafa ngwana wa gagwe; bana ba tla hlanamela batswadi ba bona, ba ba bolaiša. 22
10:22
Mat. 24:9,13
Mar. 13:13
Luk. 21:17
Le tla hloiwa ke batho ka moka ka lebaka la ka. Eupša yo a ka kgotlelelago go iša pheletšong o tla phološwa. 23Ge ba le hlomara motseng wo mongwe, le tšhabeleng go wo mongwe. Ruri, ke le botša gore Morwamotho o tla tla le sešo la fetša go bega molaetša wa mmušo wa Modimo metseng ka moka ya Israele.

24

10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
15:20
“Morutiwa ga a fete morutiši wa gagwe, le lekgoba ga le fete mong wa lona. 25
10:25
Mat. 9:34
12:24
Mar. 3:22
Luk. 11:15
Ka gona, morutiwa a se balaele ge a hlagelwa ke tše di hlagetšego morutiši wa gagwe, le lekgoba le se belaele ge le hlagelwa ke tše di hlagetšego mong wa lona. Ge mong wa lapa a bitšwa Beeltsebulo, na ba lapa la gagwe bona ba ka se ba ree maina a mabe le go feta?”

Yo le swanetšego go mmoifa

(Luk. 12:2-7)

26

10:26
Mar. 4:22
Luk. 8:17
“Ka gona, le se ke la boifa motho, gobane ga go se se bipilwego se se ka se kego sa bipollwa, le sephiri se se ka se kego sa tsebja ga se gona. 27Se ke le botšago sona sephiring lena le se bolele phatlalatša; se le se sebelwago ka ditsebeng lena le se goelele godimo ga dintlo. 28Le se ke la boifa bao ba bolayago mmele, eupša ba sa kgone go bolaya moya; le upše le boife Modimo yo a kgonago go fediša mmele le moya heleng. 29Ga ke re diphorogohlo tše pedi di rekwa ka sente? Le ge go le bjalo le e tee ya tšona e ka se wele fase Tatagolena a sa tsebe. 30Le lena meriri yohle ya lena e badilwe. 31Ka gona, le se ke la boifa – lena le ba bohlokwa go feta diphorogohlo tše dintši.”

Go dumela Kriste le go mo latola

(Luk. 12:8-9)

32“Mang le mang yo a ipegago phatlalatša gore ke wa ka, le nna ke tla mmegela Tate wa legodimong gore ke wa ka. 33

10:33
2 Tim. 2:12
Eupša yo a ntatolago phatlalatša, le nna ke tla mo latola go Tate wa legodimong.”

Batho ba tla fapana ka lebaka la Kriste

(Luk. 12:51-53; 14:26-27)

34“Le se ke la gopola gore ke tlišitše boiketlo lefaseng. Ga se ka tliša boiketlo, eupša ke tlišitše phapano. 35

10:35-36
Mika 7:6
Ke tlile go lweša morwa le tatagwe, morwedi le mmagwe, ngwetši le mmatswalagwe – 36ba gabomotho e tla ba bona manaba a gagwe.

37“Yo a ratago tatagwe goba mmagwe go feta nna, ga a lokela go ba wa ka, le yo a ratago morwagwe goba morwediagwe go feta nna, ga a lokela go ba wa ka. 38

10:38
Mat. 16:24
Mar. 8:34
Luk. 9:23
Yo a sego a ikemišetša go tlaišwa bjalo ka nna mme a ntatela, ga se a ntokela. 39
10:39
Mat. 16:25
Mar. 8:35
Luk. 9:24
17:33
Joh. 12:25
Yo a ipabalelago o tla lahlega, eupša yo a itatolago ka lebaka la ka o tla phelela sa ruri.”

Meputso

(Mar. 9:41)

40

10:40
Luk. 9:48
10:16
Joh. 13:20
Mar. 9:37
“Yo a le amogelago o amogela nna; le yo a amogelago nna o amogela yo a nthomilego. 41Yo a amogelago motseta wa Modimo ka gobane e le motseta wa Modimo o tla fiwa moputso wa motseta yoo. Le yo a amogelago moloki ka gobane e le moloki o tla fiwa moputso wa moloki. 42Yo a fago yo mongwe wa ba bannyane mo go balatedi ba ba ka sego sa meetse a go tonya ka gobane e le molatedi wa ka, ruri, ke le botša gore a ka se tingwe moputso.”