Sepedi 2000 (NSO00)
8

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mar. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

81Ge Jesu a theoga thabeng, lešaba le legolo le ile la mo latela. 2Gwa nama gwa tla monna yo mongwe go yena a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a khunama pele ga gagwe a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka!”

3Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee monna yola a fola. 4

8:4
Lef. 14:1-32
Ke moka Jesu a re go yena: “O se ke wa botša motho, eupša o ye go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo se se laetšwego ke Moshe, e be bohlatse go batho bja gore o hlwekile.”

Jesu o fodiša mohlanka wa molaodi wa Moroma

(Luk. 7:1-10)

5Ge Jesu a tsena motseng wa Kapernaume, a gahlanetšwa ke molaodi wa bahlabani ba lekgolo gomme yena a mo kgopela gore a mo thuše a re: 6“Morena, mohlanka wa ka o a babja, o robetše kua gae; o rephile ditho, le gona o lwala kudu.”

7Jesu a re: “Ke tla ya ka mo fodiša.”

8Molaodi a mo fetola a re: “Morena, ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka. Eno bolela lentšu le tee, gomme mohlanka wa ka o tla fola. 9Le nna ke le motho yo a bušwago, ke na le bahlabani ba ke ba bušago. Ge ke re go mohlabani: ‘Eya kua!’ o a ya; ge ke re go yo mongwe: ‘Etla mo!’ o a tla, le ge ke re go yo mongwe mohlanka wa ka: ‘Dira se!’ o a se dira.”

10Ge Jesu a ekwa mantšu ao a kgotsa, gomme a botša batho ba ba bego ba mo latela a re: “Ruri, ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele. 11

8:11
Luk. 13:29
Ke le botša gore ba bantši ba tla tšwa bohlabela le bodikela, ba tla ba ja le Abrahama le Isaka le Jakobo legodimong. 12
8:12
Mat. 22:13
25:30
Luk. 13:28
Eupša bao ba bego ba loketše go tsena legodimong ba tla ntšhetšwa ka ntle leswiswing le legolo, moo ba tlago lla ba lomanya meno.” 13Ka morago Jesu a re go molaodi yola: “Boela gae; se o se dumetšego se tla direga.”

Gomme mohlanka wa molaodi yola a fola ka yona nako yeo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mar. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Jesu a ya lapeng la Petrose, gomme a hwetša mmatswale wa Petrose a robetše a swerwe ke letadi. 15Jesu a mo kgwatha letsogo, mme a fola letadi, a tsoga, a fa Jesu dijo.

16Ge leswiswi le swara, gwa tlišwa batho ba bantši go yena ba ba tsenwego ke bademone. Jesu a leleka meoya yeo ka go bolela lentšu fela, a fodiša le bohle ba ba babjago, 17

8:17
Jes. 53:4
gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta Jesaya mola a re: “Yena o tšere malwetši a rena, a ithweša le mefokolo ya rena.”

Ba ba bego ba nyaka go ba balatedi ba Jesu

(Luk. 9:57-62)

18Ge Jesu a bona lešaba le mmokanetše, a laela barutiwa ba gagwe gore ba tshelele ka mošola wa letsha. 19Ramangwalo yo mongwe a tla go yena a re: “Moruti, nna ke tla go latela gohle mo o yago gona.”

20Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”

21Yo mongwe yo le yena e bego e le morutiwa wa gagwe a re: “Morena, ntumelele ke yo boloka tate pele.”

22Jesu a mo fetola a re: “Ntatele, o lese bahu ba boloke bahu ba bobona.”

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mar. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Jesu a tsena ka leselawatleng gomme barutiwa ba gagwe ba mo latela. 24Ka bjako gwa tsoga ledimo le legolo letsheng, gomme leselawatle la khupetšwa ke maphoto. Jesu yena o be a robetše. 25Barutiwa ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Morena, re phološe, re a hwa!”

26Jesu a ba botšiša a re: “Le reng le tšhogile, lena ba tumelo ye nnyane?” Ke moka a tsoga, a kgalema phefo le maphoto, gwa napa gwa homola, gwa re tuu.

27Batho ba kgotsa ba re: “Ke motho mang yo ge phefo le maphoto di mo theeletša?”

Jesu o leleka bademone banneng ba babedi

(Mar. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Ge Jesu a fihla nageng ya Gadara ka mošola wa letsha, banna ba babedi ba ba bego ba etšwa mabitleng ba gahlana le yena. Ba be ba tsenwe ke bademone, gomme ba le kotsi mo go bego go se motho yo a bego a ka beta pelo a feta ka tsela yeo. 29Gateetee ba goa ba re: “O na le taba mang le rena, wena Morwa wa Modimo? A o tlilo re tlaiša pele ga nako?”

30Mola kgojana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula. 31Bademone bao ba kgopela Jesu ba re: “Ge eba o tlilo re leleka bathong ba, gona re romele mohlapeng wola wa dikolobe.”

32Jesu a ba fetola a re: “Sepelang!” Ka gona bademone bao ba tloga ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape woo ka moka wa thetheoga leribeng le legolo, wa wela ka letsheng, wa betwa ke meetse.

33Banna ba ba bego ba dišitše dikolobe tšela ba tšhaba, ba tsena motseng, ba botša batho taba tšeo ka moka le se se hlagetšego banna bale ba bademone. 34Ka gona batho bohle ba tšwa motseng go yo bona Jesu, gomme ge ba mo hweditše ba mo kgopela gore a tloge nageng ya bona.