Sepedi 2000 (NSO00)
7

Go bona ba bangwe diphošo

(Luk. 6:37-38,41-42)

71“Le se ke la bona ba bangwe diphošo, gore le lena Modimo a se tlo le bona diphošo, 2

7:2
Mar. 4:24
ka gobane ka moo le bonago ba bangwe diphošo ke ka moo le lena Modimo a tlago le bona diphošo, le melao yeo le e šomišago go ba bangwe le go lena Modimo o tla e šomiša. 3O reng o bona phatšana ye e fahlilego ngwaneno, eupša o sa bone kota ye e fahlilego wena? 4Na o ka botša ngwaneno wa re: ‘A ke go fahlolle phatšana ye e go fahlilego,’ mola wena o fahlilwe ke kota? 5Moikaketši tena! Pele iphahlolle kota ye e go fahlilego, ke mo o tlago bona gabotse, wa kgona o fahlolla ngwaneno phatšana ye e mo fahlilego.

6“Se sekgethwa le se ke la se fa dimpša – di ka retologela go lena tša le hlasela. Magakabje a lena le se a lahlele pele ga dikolobe – di ka a gata ka ditlhako.”

Go kgopela, le go nyaka, le go kokota

(Luk. 11:9-13)

7“Kgopelang, gomme le tla fiwa; nyakang, gomme le tla hwetša; kokotang, gomme le tla bulelwa. 8Gobane mang le mang yo a kgopelago o a fiwa, yo a nyakago o a hwetša, le yo a kokotago o tla bulelwa. 9Ke mang mo go lena yo a ka fago morwagwe leswika ge a mo kgopela bogobe? 10Goba a mo fa noga ge a mo kgopela hlapi? 11Ge ešita le lena le lego ba babe le tseba go fa bana ba lena tše botse, na Tatagolena wa legodimong yena a ka napa a se le phale ka go fa bao ba mo kgopelago dilo tše dibotse?

12

7:12
Luk. 6:31
“Tšohle tše le ratago gore batho ba le direle tšona, le lena le ba direle tšona. Se se akaretša melao ya Moshe le dithuto tša baprofeta.”

Kgoro ye e pitlaganego

(Luk. 13:24)

13“Le tsene ka kgoro ye e pitlaganego, ka gobane kgoro ye e išago tahlegong e ahlame, le tsela ye e yago go yona ke ye kgolo, gomme ba ba sepelago ka yona ke ba bantši. 14Eupša kgoro ye e išago bophelong yona e pitlagane, le tsela ya yona ke ye tshese, gomme ba ba e hwetšago ga ba nene.”

Temošo mabapi le baprofeta ba maaka

(Luk. 6:43-44)

15“Le itoteng go baprofeta ba maaka, ba ba tlago go lena ka boleta bjalo ka dinku, mola ka therešo e le diphiri tše bogale. 16Le tla ba tseba ka ditiro tša bona. Motho ga a fule diterebe mohlareng wa meetlwa, goba mago monganeng. 17Mohlare wo mobotse o enywa dienywa tše dibotse; wo e sego wo mobotse o enywa dienywa tše e sego tše dibotse. 18Mohlare wo mobotse o ka se enywe dienywa tše e sego tše dibotse, le wo o sego wo mobotse o ka se enywe dienywa tše dibotse. 19

7:19
Mat. 3:10
Luk. 3:9
Gomme mohlare wo mongwe le wo mongwe wo o sa enywego dienywa tše dibotse o a rengwa, wa lahlelwa mollong. 20
7:20
Mat. 12:33
Le baprofeta ba maaka le tla ba tseba ka ditiro tša bona.”

Ke bafe ba ba tlago tsena legodimong?

(Luk. 13:25-27)

21“Ga se mang le mang yo a mpitšago a re ‘Morena, Morena,’ yo a tlago tsena legodimong, eupša go tla tsena fela bao ba phethago thato ya Tate wa legodimong. 22Mohla wa Letšatši la Kahlolo ba bantši ba tla re go nna: ‘Morena, Morena, kgane ga se ra botša batho melaetša ya Modimo ka maatla a gago, ra leleka bademone ka go bolela leina la gago, ra dira le mehlolo ye mentši?’ 23

7:23
Pes. 6:8
Ke mo ke tlago ba fetola ka re: ‘Ga se ka ka ka le tseba. Tlogang go nna, lena ba go tshela melao ya Modimo!’

Baagi ba mehuta ye mebedi

(Luk. 6:47-49)

24“Ka gona, mang le mang yo a kwago mantšu a a ka gomme a phetha tše ke di bolelago, o swana le monna yo bohlale yo a agilego ngwako wa gagwe leswikeng. 25Gwa na pula ye kgolo, dinoka tša falala, le phefo ya tšutla ngwako woo kudu. Eupša wa se ke wa wa, ka gobane o agilwe leswikeng.

26“Eupša yo a kwago mantšu a a ka gomme a se phethe tše ke di bolelago, o swana le monna wa setlatla yo a agilego ngwako wa gagwe lešabašabeng. 27Gwa na pula ye kgolo, dinoka tša falala, le phefo ya tšutla ngwako woo kudu, gomme wa wa, wa pšhatlagana.”

Jesu o na le maatla a Modimo

28

7:28-29
Mar. 1:22
Luk. 4:32
Ge Jesu a fetša go bolela mantšu ao, lešaba la makatšwa ke ka moo a bego a ruta batho ka gona, 29ka gobane o be a sa ba rute go swana le boramangwalo; o be a ba ruta e le yo a nago le maatla a go dira bjalo.

8

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mar. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

81Ge Jesu a theoga thabeng, lešaba le legolo le ile la mo latela. 2Gwa nama gwa tla monna yo mongwe go yena a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a khunama pele ga gagwe a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka!”

3Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee monna yola a fola. 4

8:4
Lef. 14:1-32
Ke moka Jesu a re go yena: “O se ke wa botša motho, eupša o ye go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo se se laetšwego ke Moshe, e be bohlatse go batho bja gore o hlwekile.”

Jesu o fodiša mohlanka wa molaodi wa Moroma

(Luk. 7:1-10)

5Ge Jesu a tsena motseng wa Kapernaume, a gahlanetšwa ke molaodi wa bahlabani ba lekgolo gomme yena a mo kgopela gore a mo thuše a re: 6“Morena, mohlanka wa ka o a babja, o robetše kua gae; o rephile ditho, le gona o lwala kudu.”

7Jesu a re: “Ke tla ya ka mo fodiša.”

8Molaodi a mo fetola a re: “Morena, ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka. Eno bolela lentšu le tee, gomme mohlanka wa ka o tla fola. 9Le nna ke le motho yo a bušwago, ke na le bahlabani ba ke ba bušago. Ge ke re go mohlabani: ‘Eya kua!’ o a ya; ge ke re go yo mongwe: ‘Etla mo!’ o a tla, le ge ke re go yo mongwe mohlanka wa ka: ‘Dira se!’ o a se dira.”

10Ge Jesu a ekwa mantšu ao a kgotsa, gomme a botša batho ba ba bego ba mo latela a re: “Ruri, ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele. 11

8:11
Luk. 13:29
Ke le botša gore ba bantši ba tla tšwa bohlabela le bodikela, ba tla ba ja le Abrahama le Isaka le Jakobo legodimong. 12
8:12
Mat. 22:13
25:30
Luk. 13:28
Eupša bao ba bego ba loketše go tsena legodimong ba tla ntšhetšwa ka ntle leswiswing le legolo, moo ba tlago lla ba lomanya meno.” 13Ka morago Jesu a re go molaodi yola: “Boela gae; se o se dumetšego se tla direga.”

Gomme mohlanka wa molaodi yola a fola ka yona nako yeo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mar. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Jesu a ya lapeng la Petrose, gomme a hwetša mmatswale wa Petrose a robetše a swerwe ke letadi. 15Jesu a mo kgwatha letsogo, mme a fola letadi, a tsoga, a fa Jesu dijo.

16Ge leswiswi le swara, gwa tlišwa batho ba bantši go yena ba ba tsenwego ke bademone. Jesu a leleka meoya yeo ka go bolela lentšu fela, a fodiša le bohle ba ba babjago, 17

8:17
Jes. 53:4
gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta Jesaya mola a re: “Yena o tšere malwetši a rena, a ithweša le mefokolo ya rena.”

Ba ba bego ba nyaka go ba balatedi ba Jesu

(Luk. 9:57-62)

18Ge Jesu a bona lešaba le mmokanetše, a laela barutiwa ba gagwe gore ba tshelele ka mošola wa letsha. 19Ramangwalo yo mongwe a tla go yena a re: “Moruti, nna ke tla go latela gohle mo o yago gona.”

20Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”

21Yo mongwe yo le yena e bego e le morutiwa wa gagwe a re: “Morena, ntumelele ke yo boloka tate pele.”

22Jesu a mo fetola a re: “Ntatele, o lese bahu ba boloke bahu ba bobona.”

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mar. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Jesu a tsena ka leselawatleng gomme barutiwa ba gagwe ba mo latela. 24Ka bjako gwa tsoga ledimo le legolo letsheng, gomme leselawatle la khupetšwa ke maphoto. Jesu yena o be a robetše. 25Barutiwa ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Morena, re phološe, re a hwa!”

26Jesu a ba botšiša a re: “Le reng le tšhogile, lena ba tumelo ye nnyane?” Ke moka a tsoga, a kgalema phefo le maphoto, gwa napa gwa homola, gwa re tuu.

27Batho ba kgotsa ba re: “Ke motho mang yo ge phefo le maphoto di mo theeletša?”

Jesu o leleka bademone banneng ba babedi

(Mar. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Ge Jesu a fihla nageng ya Gadara ka mošola wa letsha, banna ba babedi ba ba bego ba etšwa mabitleng ba gahlana le yena. Ba be ba tsenwe ke bademone, gomme ba le kotsi mo go bego go se motho yo a bego a ka beta pelo a feta ka tsela yeo. 29Gateetee ba goa ba re: “O na le taba mang le rena, wena Morwa wa Modimo? A o tlilo re tlaiša pele ga nako?”

30Mola kgojana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula. 31Bademone bao ba kgopela Jesu ba re: “Ge eba o tlilo re leleka bathong ba, gona re romele mohlapeng wola wa dikolobe.”

32Jesu a ba fetola a re: “Sepelang!” Ka gona bademone bao ba tloga ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape woo ka moka wa thetheoga leribeng le legolo, wa wela ka letsheng, wa betwa ke meetse.

33Banna ba ba bego ba dišitše dikolobe tšela ba tšhaba, ba tsena motseng, ba botša batho taba tšeo ka moka le se se hlagetšego banna bale ba bademone. 34Ka gona batho bohle ba tšwa motseng go yo bona Jesu, gomme ge ba mo hweditše ba mo kgopela gore a tloge nageng ya bona.

9

Jesu o fodiša morephaditho

(Mar. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

91Jesu a tsena ka leselawatleng, a tshela letsha, a gomela motseng wa gabo.9:1 “motseng wa gabo” Ke go re Kapernaume. Lebelela Mat. 4:13. 2Ke moka batho ba bangwe ba tliša monna yo a rephilego ditho go yena, a robetše legogweng. Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a re go morephaditho: “Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.”

3Ke ge boramangwalo ba bangwe ba botšana ba re: “Motho yo o nyefola Modimo!”

4Jesu a lemoga se ba se gopolago, mme a re: “Le reng le gopola dilo tše mpe ka dipelong tša lena? 5Se bonolo ke eng, go re: ‘O lebaletšwe dibe,’ goba go re: ‘Emelela o sepele’? 6Bjale ge, ke tla le laetša gore Morwamotho o na le maatla lefaseng a go lebalela batho dibe.” Ke ge a re go monna yoo wa go repha ditho: “Emelela, o tšee legogwa la gago, o ikele gae!”

7Monna yola a emelela, a ya gae. 8Ge lešaba le bona seo, la boifa gomme la tumiša Modimo ka ge a file batho maatla a makaaka.

Jesu o bitša Mateu o re a mo latele

(Mar. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Ge Jesu a tloga fao a bona monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Mateu a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!”

Mateu a emelela a mo latela.

10

9:10-11
Luk. 15:1-2
Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Mateu, balekgetho ba bantši le badiradibekabona ba tla ba ja le yena le barutiwa ba gagwe. 11Bafarisei ge ba bona seo ba botšiša barutiwa ba Jesu ba re: “Moruti wa lena o reng a eja le balekgetho le badiradibekabona?”

12Jesu a ba kwa, gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba babjago. 13

9:13
Mat. 12:7
Hos. 6:6
Sepelang le yo botšiša gore na Mangwalo a Makgethwa a ra go reng a a rego: ‘Se ke se nyakago ke ge le ka ba le lešoko go na le gore le ntirele dihlabelo.’ Ga se ka tlela go bitša ba ba phethago thato ya Modimo, ke tletše go bitša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mar. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba tla go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Ke ka lebaka lang rena le Bafarisei re ikona dijo gantši, barutiwa ba gago bona le gatee ba sa ikone?”

15Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng ba ka hlonama monyadi a sa na le bona? Eupša nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago dijo.

16“Ga go motho yo a pharago segaswa se sefsa seaparong se setala, ka gobane se ka šošobana sa oketša lešoba lela mola seaparong. 17Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane makuka ao a ka palega, beine ya tšhologa, le ona makuka a loba. Beine ye e sa tšogo hlotlwa e tšhelwa ka makukeng a mafsa, gomme yona le makuka bobedi tša lotega.”

Morwedi wa mookamedi wa sinagoge, le mosadi yo a kgwathilego seaparo sa Jesu

(Mar. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Ya re ge Jesu a sa bolela, mookamedi yo mongwe wa sinagoge a tla go yena, a khunama pele ga gagwe a re: “Morwedi wa ka o sa tšo hlokafala, eupša etla o mmee diatla, gomme o tla buša a phela.”

19Jesu a emelela a mo latela, le barutiwa ba gagwe ba ya le yena.

20Gwa tla mosadi yo mongwe yo a bego a feditše mengwaga ye lesome le metšo ye mebedi a bolawa ke bolwetši bja ngope, gomme a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe. 21O be a rile ka pelong: “Ge nka no kgwatha seaparo sa gagwe, ke tla fola.”

22Jesu a retologa, a mmona a re: “Beta pelo, morwedi wa ka! Tumelo ya gago e go fodišitše.” Ka yona nako yeo mosadi yoo a fola.

23Jesu ge a tsena ka ngwakong wa mookamedi yola, a bona baletši ba dinaka le lešaba le le tladitšego lešata la sello, 24a re: “Etšwang! Ngwanenyana yo ga se a hwa – o ithobaletše.” Gomme bona ba mo sega. 25Ge lešaba le seno ntšhetšwa ntle, Jesu a tsena ka phapošing ya ngwanenyana yola, a mo swara ka letsogo, mme ngwanenyana a emelela. 26Taba tšeo tša phatlalala seleteng seo ka moka.

Jesu o fodiša banna ba babedi ba difofu

27Ge Jesu a tloga fao a latelwa ke banna ba babedi ba difofu. Ba be ba goa ba re: “Re šokele, Morwa wa Dafida!”

28Ge Jesu a tsene ka ngwakong, banna bale ba difofu ba tla go yena, gomme yena a ba botšiša a re: “Na le dumela gore nka le fodiša?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ee, Morena!”

29Ke moo Jesu a ba kgwathilego mahlo a re: “A go direge ka mo le dumelago ka gona!” 30Gomme ba buduloga mahlo. Jesu a ba botša tsebegokwa a re: “Le se ke la botša motho taba ye!”

31Eupša bona ge ba tloga moo ba phatlalatša taba yeo ya gagwe seleteng seo ka moka.

Jesu o kgontšha monna wa semumu go bolela

32Ge ba tloga, batho ba bangwe ba mo tlišetša monna wa semumu yo a tsenwego ke modemone. 33Ya re ge modemone yoo a seno lelekwa, monna yola a thoma go bolela, gomme lešaba la kgotsa la re: “Taba ya mohuta wo ga se ya ka ya direga mo Israele!”

34

9:34
Mat. 10:25
12:24
Mar. 3:22
Luk. 11:15
Eupša Bafarisei bona ba re: “Maatla a go leleka bademone o a fiwa ke kgoši ya bona.”

Babuni ga ba nene

35

9:35
Mat. 4:23
Mar. 1:39
Luk. 4:44
Jesu a šika le metse le metsana ka moka, a ruta batho ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 36
9:36
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
2 Dikr. 18:16
Hes. 34:5
Mar. 6:34
Ya re ge a bona lešaba, a le šokela ka gobane le be le tshwenyegile le se na mothuši, le le bjalo ka dinku tše di hlokago modiša. 37
9:37-38
Luk. 10:2
Ka gona a re go barutiwa ba gagwe: “Puno ke ye ntši, eupša babuni ga ba nene. 38Rapelang Morena, yo e lego yena mong wa puno, gore a romele babuni tšhemong ya gagwe.”