Sepedi 2000 (NSO00)
6

Mabapi le go thuša bahloki

61

6:1
Mat. 23:5
“Le hlokomele gore mediro ya lena ya borapedi le se e dire pepeneneng gore batho ba bone tše le di dirago; ge le ka dira bjalo le ka se hwetše moputso go Tatagolena wa legodimong.

2“Ka gona, ge o efa mohloki selo, o se ke wa dira gore o bonwe ke batho, wa etša baikaketši ka disinagogeng le mo mekgotheng, gore ba retwe ke batho. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo. 3Wena ge o thuša mohloki, seo e be khupamarama. 4Ke mo seo o se dirilego se ka se tsebjego ke motho. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.”

Mabapi le thapelo

(Luk. 11:2-4)

5

6:5
Luk. 18:10-14
“Ge le rapela, le se ke la etša baikaketši. Bona ba rata go rapela ba eme ka disinagogeng le magahlanong a ditsela, gore ba bonwe ke batho. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo. 6Wena ge o rapela, o tsene ka phapošing ya gago, o tswalele lemati, o rapele Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.

7“Ge le rapela le se ke la touta go swana le baditšhaba, gobane bona ba gopola gore ba tla kwewa ka ge dithapelo tša bona e le tše telele. 8Le se ke la etša bona, gobane Tatagolena o tseba tše le di hlokago le pele le mo kgopela tšona. 9Ka gona, ge le rapela le re:

“ ‘Tatewešo wa magodimong,

leina la gago a le kgethwe;

10mmušo wa gago a o tle;

thato ya gago a e dirwe mo lefaseng

bjalo ka ge e dirwa legodimong.

11O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla.

12O re lebalele melato ya rena

bjalo ka ge le rena re lebalela

ba ba nago le melato go rena.

13O se re iše molekong,

o upše o re phološe bobeng.’6:13 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka mantšu a “Gobane mmušo ke wa gago, le maatla, le tumišo, ka go sa felego. Amene.” Fela dingwalwakaseatla tša kgalekgale ga di na mantšu ao.

14

6:14-15
Mar. 11:25
“Ge le lebalela ba bangwe diphošo tše ba le šitelago ka tšona, Tatagolena wa legodimong le yena o tla le lebalela tša lena. 15Eupša ge le sa lebalele ba bangwe diphošo tša bona, gona le Tatagolena a ka se le lebalele tša lena.”

Mabapi le go ikona dijo

16“Ge le ikona dijo le se ke la itira tše nkego le nyamile la etša baikaketši. Bona ba šošobanya difahlego gore ba bonwe ke batho gore ba ikona dijo. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo. 17Wena ge o ikona dijo, o hlape mahlo, o tlole moriri, 18gore batho ba se ke ba lemoga gore o ikona dijo – go tsebe fela Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.”

Go ipolokela mahumo legodimong

(Luk. 12:33-34)

19

6:19
Jak. 5:2-3
“Le se ke la ipolokela mahumo mo lefaseng mo go nago le ditšhwele le diji, le mo go thubago mahodu a utswa. 20Lena le ipolokele mahumo legodimong mo tšhwele le diji di sa kgonego go senya, mo go sa thubego mahodu a utswa. 21Gobane mo go lego lehumo la motho ke mo go bago pelo ya gagwe.”

Mahlo ke lebone la motho

(Luk. 11:34-36)

22“Mahlo ke lebone la motho. Ge mahlo a motho a lokile motho o ba seetšeng; 23eupša ge mahlo a gagwe a se a loka, o ba leswiswing. Bjale ge seetša se se lego mothong e le leswiswi, o tla ba leswiswing le legologolo!”

Go balabala ga motho mabapi le tše a di hlokago

(Luk. 16:13; 12:22-31)

24“Ga go motho yo a ka hlankelago marena a mabedi; o tla hloya yo mongwe, a rata yo mongwe; a botegela yo mongwe, a nyatša yo mongwe. Le ka se kgone go hlankela Modimo le mahumo ka nako e tee.

25“Ke ka lebaka leo ke le botšago gore le se ke la balabala mabapi le dijo le dino le diaparo tše le di hlokago bophelong. Ga ke re bophelo bo bohlokwa go phala dijo? Mmele le wona ga ke re o bohlokwa go phala diaparo? 26Lebelelang dinonyana tše di fofago moyeng. Ga di bjale peu, ga di bune mabele tša a tšhela ka matlolong; le ge go le bjalo Tatagolena wa legodimong o a di otla. Na lena ga le ba bohlokwa kudu go feta dinonyana? 27Kgane ke mang mo go lena yo a ka ikokeletšago bophelo gannyane ka go bo balabalela?

28“Gomme diaparo tšona le balabalelang ka tšona? Lebelelang ka mo matšoba a naga a melago ka gona: ga a šome, ga a ithokele diaparo. 29

6:29
1 Dikg. 10:4-7
2 Dikr. 9:3-6
Eupša ke le botša gore le Kgoši Solomone, le ge a be a humile le dinala, o be a sa tšhephe bjalo ka le lengwe la ona. 30Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?

31“Ka gona le se ke la balabala la re: ‘Na re tla ja eng, re tla nwa eng, re tla aparang?’ 32Tšeo ka moka ke tše baditšhaba ba dulago ba balabala ka tšona. Tatagolena wa legodimong o a tseba gore tšohle tšeo le phela ka tšona. 33Lena sa pele le šomele mmušo wa Modimo le tše Modimo a nyakago gore le di phethe, gomme tše dingwe tšeo ka moka o tla le okeletša ka tšona. 34Ka gona le se ke la tshwenyega ka tša ka moswane, ka gobane la ka moswane le na le a lona mathata. Letšatši le lengwe le le lengwe le na le mathata a a le lekanego.”

7

Go bona ba bangwe diphošo

(Luk. 6:37-38,41-42)

71“Le se ke la bona ba bangwe diphošo, gore le lena Modimo a se tlo le bona diphošo, 2

7:2
Mar. 4:24
ka gobane ka moo le bonago ba bangwe diphošo ke ka moo le lena Modimo a tlago le bona diphošo, le melao yeo le e šomišago go ba bangwe le go lena Modimo o tla e šomiša. 3O reng o bona phatšana ye e fahlilego ngwaneno, eupša o sa bone kota ye e fahlilego wena? 4Na o ka botša ngwaneno wa re: ‘A ke go fahlolle phatšana ye e go fahlilego,’ mola wena o fahlilwe ke kota? 5Moikaketši tena! Pele iphahlolle kota ye e go fahlilego, ke mo o tlago bona gabotse, wa kgona o fahlolla ngwaneno phatšana ye e mo fahlilego.

6“Se sekgethwa le se ke la se fa dimpša – di ka retologela go lena tša le hlasela. Magakabje a lena le se a lahlele pele ga dikolobe – di ka a gata ka ditlhako.”

Go kgopela, le go nyaka, le go kokota

(Luk. 11:9-13)

7“Kgopelang, gomme le tla fiwa; nyakang, gomme le tla hwetša; kokotang, gomme le tla bulelwa. 8Gobane mang le mang yo a kgopelago o a fiwa, yo a nyakago o a hwetša, le yo a kokotago o tla bulelwa. 9Ke mang mo go lena yo a ka fago morwagwe leswika ge a mo kgopela bogobe? 10Goba a mo fa noga ge a mo kgopela hlapi? 11Ge ešita le lena le lego ba babe le tseba go fa bana ba lena tše botse, na Tatagolena wa legodimong yena a ka napa a se le phale ka go fa bao ba mo kgopelago dilo tše dibotse?

12

7:12
Luk. 6:31
“Tšohle tše le ratago gore batho ba le direle tšona, le lena le ba direle tšona. Se se akaretša melao ya Moshe le dithuto tša baprofeta.”

Kgoro ye e pitlaganego

(Luk. 13:24)

13“Le tsene ka kgoro ye e pitlaganego, ka gobane kgoro ye e išago tahlegong e ahlame, le tsela ye e yago go yona ke ye kgolo, gomme ba ba sepelago ka yona ke ba bantši. 14Eupša kgoro ye e išago bophelong yona e pitlagane, le tsela ya yona ke ye tshese, gomme ba ba e hwetšago ga ba nene.”

Temošo mabapi le baprofeta ba maaka

(Luk. 6:43-44)

15“Le itoteng go baprofeta ba maaka, ba ba tlago go lena ka boleta bjalo ka dinku, mola ka therešo e le diphiri tše bogale. 16Le tla ba tseba ka ditiro tša bona. Motho ga a fule diterebe mohlareng wa meetlwa, goba mago monganeng. 17Mohlare wo mobotse o enywa dienywa tše dibotse; wo e sego wo mobotse o enywa dienywa tše e sego tše dibotse. 18Mohlare wo mobotse o ka se enywe dienywa tše e sego tše dibotse, le wo o sego wo mobotse o ka se enywe dienywa tše dibotse. 19

7:19
Mat. 3:10
Luk. 3:9
Gomme mohlare wo mongwe le wo mongwe wo o sa enywego dienywa tše dibotse o a rengwa, wa lahlelwa mollong. 20
7:20
Mat. 12:33
Le baprofeta ba maaka le tla ba tseba ka ditiro tša bona.”

Ke bafe ba ba tlago tsena legodimong?

(Luk. 13:25-27)

21“Ga se mang le mang yo a mpitšago a re ‘Morena, Morena,’ yo a tlago tsena legodimong, eupša go tla tsena fela bao ba phethago thato ya Tate wa legodimong. 22Mohla wa Letšatši la Kahlolo ba bantši ba tla re go nna: ‘Morena, Morena, kgane ga se ra botša batho melaetša ya Modimo ka maatla a gago, ra leleka bademone ka go bolela leina la gago, ra dira le mehlolo ye mentši?’ 23

7:23
Pes. 6:8
Ke mo ke tlago ba fetola ka re: ‘Ga se ka ka ka le tseba. Tlogang go nna, lena ba go tshela melao ya Modimo!’

Baagi ba mehuta ye mebedi

(Luk. 6:47-49)

24“Ka gona, mang le mang yo a kwago mantšu a a ka gomme a phetha tše ke di bolelago, o swana le monna yo bohlale yo a agilego ngwako wa gagwe leswikeng. 25Gwa na pula ye kgolo, dinoka tša falala, le phefo ya tšutla ngwako woo kudu. Eupša wa se ke wa wa, ka gobane o agilwe leswikeng.

26“Eupša yo a kwago mantšu a a ka gomme a se phethe tše ke di bolelago, o swana le monna wa setlatla yo a agilego ngwako wa gagwe lešabašabeng. 27Gwa na pula ye kgolo, dinoka tša falala, le phefo ya tšutla ngwako woo kudu, gomme wa wa, wa pšhatlagana.”

Jesu o na le maatla a Modimo

28

7:28-29
Mar. 1:22
Luk. 4:32
Ge Jesu a fetša go bolela mantšu ao, lešaba la makatšwa ke ka moo a bego a ruta batho ka gona, 29ka gobane o be a sa ba rute go swana le boramangwalo; o be a ba ruta e le yo a nago le maatla a go dira bjalo.

8

Jesu o fodiša monna yo mongwe

(Mar. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

81Ge Jesu a theoga thabeng, lešaba le legolo le ile la mo latela. 2Gwa nama gwa tla monna yo mongwe go yena a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, a khunama pele ga gagwe a re: “Morena, etse ge o rata o ka mphodiša ka hlweka!”

3Jesu a otlolla letsogo a mo kgwatha a re: “Ke a rata; hlweka!” Gateetee monna yola a fola. 4

8:4
Lef. 14:1-32
Ke moka Jesu a re go yena: “O se ke wa botša motho, eupša o ye go moprista a go bone, gomme o dire sehlabelo se se laetšwego ke Moshe, e be bohlatse go batho bja gore o hlwekile.”

Jesu o fodiša mohlanka wa molaodi wa Moroma

(Luk. 7:1-10)

5Ge Jesu a tsena motseng wa Kapernaume, a gahlanetšwa ke molaodi wa bahlabani ba lekgolo gomme yena a mo kgopela gore a mo thuše a re: 6“Morena, mohlanka wa ka o a babja, o robetše kua gae; o rephile ditho, le gona o lwala kudu.”

7Jesu a re: “Ke tla ya ka mo fodiša.”

8Molaodi a mo fetola a re: “Morena, ga se ka swanela gore o tsene ka lapeng la ka. Eno bolela lentšu le tee, gomme mohlanka wa ka o tla fola. 9Le nna ke le motho yo a bušwago, ke na le bahlabani ba ke ba bušago. Ge ke re go mohlabani: ‘Eya kua!’ o a ya; ge ke re go yo mongwe: ‘Etla mo!’ o a tla, le ge ke re go yo mongwe mohlanka wa ka: ‘Dira se!’ o a se dira.”

10Ge Jesu a ekwa mantšu ao a kgotsa, gomme a botša batho ba ba bego ba mo latela a re: “Ruri, ke a le botša, ga se ka ka ka hwetša motho yo a nago le tumelo ye kaaka mo go Baisraele. 11

8:11
Luk. 13:29
Ke le botša gore ba bantši ba tla tšwa bohlabela le bodikela, ba tla ba ja le Abrahama le Isaka le Jakobo legodimong. 12
8:12
Mat. 22:13
25:30
Luk. 13:28
Eupša bao ba bego ba loketše go tsena legodimong ba tla ntšhetšwa ka ntle leswiswing le legolo, moo ba tlago lla ba lomanya meno.” 13Ka morago Jesu a re go molaodi yola: “Boela gae; se o se dumetšego se tla direga.”

Gomme mohlanka wa molaodi yola a fola ka yona nako yeo.

Jesu o fodiša mmatswale wa Petrose le batho ba bantši

(Mar. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Jesu a ya lapeng la Petrose, gomme a hwetša mmatswale wa Petrose a robetše a swerwe ke letadi. 15Jesu a mo kgwatha letsogo, mme a fola letadi, a tsoga, a fa Jesu dijo.

16Ge leswiswi le swara, gwa tlišwa batho ba bantši go yena ba ba tsenwego ke bademone. Jesu a leleka meoya yeo ka go bolela lentšu fela, a fodiša le bohle ba ba babjago, 17

8:17
Jes. 53:4
gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta Jesaya mola a re: “Yena o tšere malwetši a rena, a ithweša le mefokolo ya rena.”

Ba ba bego ba nyaka go ba balatedi ba Jesu

(Luk. 9:57-62)

18Ge Jesu a bona lešaba le mmokanetše, a laela barutiwa ba gagwe gore ba tshelele ka mošola wa letsha. 19Ramangwalo yo mongwe a tla go yena a re: “Moruti, nna ke tla go latela gohle mo o yago gona.”

20Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”

21Yo mongwe yo le yena e bego e le morutiwa wa gagwe a re: “Morena, ntumelele ke yo boloka tate pele.”

22Jesu a mo fetola a re: “Ntatele, o lese bahu ba boloke bahu ba bobona.”

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mar. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Jesu a tsena ka leselawatleng gomme barutiwa ba gagwe ba mo latela. 24Ka bjako gwa tsoga ledimo le legolo letsheng, gomme leselawatle la khupetšwa ke maphoto. Jesu yena o be a robetše. 25Barutiwa ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Morena, re phološe, re a hwa!”

26Jesu a ba botšiša a re: “Le reng le tšhogile, lena ba tumelo ye nnyane?” Ke moka a tsoga, a kgalema phefo le maphoto, gwa napa gwa homola, gwa re tuu.

27Batho ba kgotsa ba re: “Ke motho mang yo ge phefo le maphoto di mo theeletša?”

Jesu o leleka bademone banneng ba babedi

(Mar. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Ge Jesu a fihla nageng ya Gadara ka mošola wa letsha, banna ba babedi ba ba bego ba etšwa mabitleng ba gahlana le yena. Ba be ba tsenwe ke bademone, gomme ba le kotsi mo go bego go se motho yo a bego a ka beta pelo a feta ka tsela yeo. 29Gateetee ba goa ba re: “O na le taba mang le rena, wena Morwa wa Modimo? A o tlilo re tlaiša pele ga nako?”

30Mola kgojana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula. 31Bademone bao ba kgopela Jesu ba re: “Ge eba o tlilo re leleka bathong ba, gona re romele mohlapeng wola wa dikolobe.”

32Jesu a ba fetola a re: “Sepelang!” Ka gona bademone bao ba tloga ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape woo ka moka wa thetheoga leribeng le legolo, wa wela ka letsheng, wa betwa ke meetse.

33Banna ba ba bego ba dišitše dikolobe tšela ba tšhaba, ba tsena motseng, ba botša batho taba tšeo ka moka le se se hlagetšego banna bale ba bademone. 34Ka gona batho bohle ba tšwa motseng go yo bona Jesu, gomme ge ba mo hweditše ba mo kgopela gore a tloge nageng ya bona.