Sepedi 2000 (NSO00)
5

Thuto thabeng

51E rile ge Jesu a bona mašaba, a rotogela thabeng, a dula fase. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena, 2gomme a thoma go ba ruta, bona le mašaba, a re:

Mahlogonolo

(Luk. 6:20-23)

3“Ba lehlogonolo ke bao ba botilego Modimo,

gobane mmušo wa Modimo ke wa bobona.

4

5:4
Jes. 61:2
Ba lehlogonolo ke bao ba llago,

gobane Modimo o tla ba homotša.

5

5:5
Pes. 37:11
Ba lehlogonolo ke ba boleta,

gobane sa bona e tla ba lefase le lefsa.

6

5:6
Jes. 55:1-2
Ba lehlogonolo ke ba ba fišegelago gore lefaseng go dirwe tše di nyakwago ke Modimo,

gobane ba tla kgotsofatšwa.

7Ba lehlogonolo ke bao ba gaugelago,

gobane le bona Modimo o tla ba gaugela.

8

5:8
Pes. 24:3-4
Ba lehlogonolo ke ba dipelo tše di hlwekilego,

gobane ba tla bona Modimo.

9Ba lehlogonolo ke badirakhutšo,

gobane ba tla bitšwa bana ba Modimo.

10

5:10
1 Pet. 3:14
Ba lehlogonolo ke ba ba hlomarwago

ka ge ba dira tše di nyakwago ke Modimo,

gobane mmušo wa Modimo ke wa bobona.

11

5:11
1 Pet. 4:14
“Ba lehlogonolo ke lena ge le rogwa, le hlomarwa, le pharwa ka bobe bja mehutahuta ka lebaka la ka. 12
5:12
2 Dikr. 36:16
Dit. 7:52
Thabang le hlalale, ka gore moputso wa lena ke wo mogolo legodimong. Etse le baprofeta ba ba bilego gona pele ga lena ba be ba hlomarwa ka yona tsela yeo.”

Letswai le seetša

(Mar. 9:50; Luk. 14:34-35)

13

5:13
Mar. 9:50
Luk. 14:34-35
“Lena le letswai la lefase. Eupša ge letswai le ka tapa, le tla tswailošwa ka eng? Ga le sa na le mohola; sa lona ke go lahlelwa ntle, batho ba le gata ka maoto.

14

5:14
Joh. 8:12
9:5
“Lena le seetša sa lefase. Motse wo o agilwego thabeng o ka se fihlege. 15
5:15
Mar. 4:21
Luk. 8:16
11:33
Le gona motho ga a re go gotetša lebone a le ribega ka seroto, eupša o le hloma sehlomong sa lona, la bonegela bohle ka ngwakong. 16
5:16
1 Pet. 2:12
Le sa lena seetša a se bonegele batho ka tsela yeo, gore ba tle ba bone mediro ya lena ye mebotse, gomme ba tumiše Tatagolena wa legodimong.”

Mabapi le melao ya Moshe

17“Le se ke la gopola gore ke tlile go fediša melao ya Moshe le dithuto tša baprofeta. Ga se ka tla go di fediša, eupša ke tlile go dira gore tlhathollo ya tšona ya nnete e kwešišege. 18

5:18
Luk. 16:17
Ruri, ke le botša gore ge legodimo le lefase di sa le gona, ga go tlhakanyana goba seripana sa tlhaka ya molao wo mongwenyana wa Moshe ye e tlago phumolwa. Melao yohle e swanetše go hwetša tlhathollo ya yona ya nnete.5:18 “Melao ... nnete.” goba “E ka se phumolwe, go fihlela mafelelong a lefase.” 19Ka gona, yo a ka fedišago molawana wo monnyane gare ga melao ye gomme a botša ba bangwe gore e fedišitšwe, o tla bonwa e le yo monnyane mmušong wa Modimo. Eupša yo a e phethago gomme a botša ba bangwe gore le bona ba e phethe, o tla bonwa e le yo mogolo mmušong wa Modimo. 20Ka gona, ke le botša gore ge le sa phale boramangwalo kudu le Bafarisei ka go dira tše di nyakwago ke Modimo, le ka se tsene mmušong wa gagwe.”

Mabapi le pefelo

21

5:21
Eks. 20:13
Doit. 5:17
“Le kwele gore kgale batho ba ile ba botšwa gore ba se ke ba bolaya motho; yo a ka bolayago motho o swanetše go išwa tshekong. 22Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a ka befelelwago ngwanabo, o swanetše go išwa tshekong; yo a ka rego ‘selokewena’ go ngwanabo, o swanetše go išwa Kgorongkgolo ya setšhaba; le yo a ka rego ‘setlaela tena’ go ngwanabo, o lebanwe ke go ya mollong wa hele. 23Ka gona, ge o ka re o iša mpho go Modimo aletareng, wa elelwa o le moo gore ngwaneno o ngongorega ka wena, 24o tlogele mpho ya gago moo pele ga aletare, o yo boelana le ngwaneno pele, o kgone o iša mpho ya gago.

25“O boelane le mosekišananago ka pela le sa le tseleng ya go ya tshekong, gore a se yo go gafela go moahlodi, moahlodi a go gafela go maphodisa, mme wa lahlelwa kgolegong. 26Ruri, ke go botša gore o ka se tšwe gona o sešo wa lefa tšheletenyana ya mafelelo ya kotlo ya gago.”

Mabapi le bootswa

27

5:27
Eks. 20:14
Doit. 5:18
“Le kwele gore go thwe: ‘O se ke wa otswa.’ 28Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a lebelelago mosadi ka go mo duma, o šetše a otswitše le yena ka pelong. 29
5:29
Mat. 18:9
Mar. 9:47
Ka gona, ge leihlo la gago la la go ja le go diriša dibe, le gonye o le lahle. Go kaone gore o lobe setho se tee, go na le gore mmele wa gago ka moka o lahlelwe heleng. 30
5:30
Mat. 18:8
Mar. 9:43
Ge seatla sa gago sa la go ja se go diriša dibe, se ripe o se lahle. Go kaone gore o lobe setho se tee, go na le gore mmele wa gago ka moka o lahlelwe heleng.”

Mabapi le tlhalo

(Mat. 19:9; Mar. 10:11-12; Luk. 16:18)

31

5:31
Doit. 24:1-4
Mat. 19:7
Mar. 10:4
“Go boletšwe le go re: ‘Yo a hlalago mosadi wa gagwe a mo fe lengwalo la tlhalo.’ 32
5:32
Mat. 19:9
Mar. 10:11-12
Luk. 16:18
1 Bakor. 7:10-11
Ge e le nna ke le botša gore ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe e se ka lebaka la bootswa, o mo dira gore a otswe ka go nyalwa gape; le yena monna yoo a mo nyalago o a otswa.”

Mabapi le dikeno

33

5:33
Lef. 19:12
Num. 30:2
Doit. 23:21
“Le gona le kwele gore kgale batho ba ile ba botšwa gore ba se ke ba tshela dikeno tša bona, le gona ba phethe tše ba di enetšego Morena. 34
5:34
Jak. 5:12
Jes. 66:1
Mat. 23:22
Ge e le nna ke le botša gore le go ena le se ke la ena, le ge e le ka legodimo, ka gobane ke setulo sa bogoši sa Modimo; 35
5:35
Jes. 66:1
Pes. 48:2
goba ka lefase, ka gobane ke bogato bja gagwe; goba ka Jerusalema, ka gobane ke motse wa Kgoši ye kgolo. 36Motho a se ke a ena le ka hlogo ya gagwe, ka ge a ka se kgone go fetoša le ntsana ya moriri wa gagwe ya ba ye tšhweu goba ye ntsho. 37Sa lena e be ‘ee’ ge eba le dumela, goba ‘aowa’ ge eba le gana; se se oketšwago se tšwa go Yomobe.”

Mabapi le boitefeletšo

(Luk. 6:29-30)

38

5:38
Eks. 21:24
Lef. 24:20
Doit. 19:21
“Le kwele gore go thwe: ‘Leihlo le lefša ka leihlo, leino ka leino.’ 39Ge e le nna ke le botša gore le se ke la itefeletša go batho ba ba le fošeditšego. Ge motho a ka go itia thama ya la go ja ka seatla, o mo retollele le ye nngwe. 40Le ge motho a ka ikemišetša go yo go bega kgorong gore a go tšeele seaparo sa ka gare, o mo lese a tšee le sona seaparo sa ka ntle. 41Le ge motho a ka go gapeletša gore o sepele le yena kilometara e tee, o sepele naye kilometara tše pedi. 42Ge motho a ka go kgopela selo, o mo fe sona; yo a nyakago o mo adima selo, o mo adime sona.”

Go rata manaba

(Luk. 6:27-28,32-36)

43“Le kwele gore go thwe: ‘O rate ngwaneno, lenaba la gago lona o le hloye.’ 44Ge e le nna ke le botša gore le rate manaba a lena, le rapelele bao ba le hlomerego, 45gore le tle le be bana ba Tatagolena wa legodimong, yo a hlabišetšago baloki le bakgopo letšatši go swana, le pula a e nešetšago ba ba dirago tše di lokilego le ba ba dirago tše mpe. 46Na Modimo a ka le putsetša go rata fela bao ba le ratago? Ga ke re seo ke se se dirwago le ke balekgetho? 47Gomme ge le botšišana maphelo le ba gabolena fela, le phala ba bangwe ka eng? Ga ke re seo ke se se dirwago le ke baditšhaba? 48

5:48
Lef. 19:2
Doit. 18:13
Ebang baloki ba ba feletšego, bjalo ka ge Tatagolena wa legodimong e le moloki yo a feletšego.”