Sepedi 2000 (NSO00)
4

Go lekwa ga Jesu

(Mar. 1:12-13; Luk. 4:1-13)

41

4:1
Bah. 2:18
4:15
Ka morago ga moo Jesu a išwa ke Moya lešokeng gore a yo lekwa ke Diabolose. 2Ge a feditše matšatši a masome a mane le mašego a ona a sa je selo, a swarwa ke tlala. 3Moleki yoo a tla go yena a re: “Ge o le Morwa wa Modimo, laela maswika a gore a fetoge bogobe.”

4

4:4
Doit. 8:3
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Motho ga a phele ka bogobe fela, eupša o phela le ka se sengwe le se sengwe se Modimo a se bolelago.’ ”

5Ke moka Diabolose a mo iša Motseng wo Mokgethwa, a fihla a mo nametša ntlhohlong ya Tempele, 6

4:6
Pes. 91:11-12
gomme a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo, ikušetše fase, gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“ ‘Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go kuke,

gore o se thetšwe ke maswika.’ ”

7

4:7
Doit. 6:16
Jesu a mo fetola a re: “Le gona Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”

8Diabolose a tšea Jesu gape a mo iša thabeng ye teleletelele, a mo laetša dinaga ka moka tša lefase le mahumo a tšona 9a re: “Tše ka moka ke tla go fa tšona ge o ka wa ka matolo wa nkhunamela.”

10

4:10
Doit. 6:13
Jesu a mo fetola a re: “Sathane, ntlogele, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši!’ ”

11Ke moo Diabolose a mo tlogetšego, gomme barongwa ba tla ba hlankela Jesu.

Jesu o thoma modiro wa gagwe Galilea

(Mar. 1:14-15; Luk. 4:14-15)

12

4:12
Mat. 14:3
Mar. 6:17
Luk. 3:19-20
Ge Jesu a ekwa gore Johanese o išitšwe kgolegong, a ya Galilea. 13
4:13
Joh. 2:12
A se ke a boela Nasaretha, eupša a yo dula Kapernaume, e lego motse wa kgauswi le letsha la Galilea, nageng ya Sebulone le ya Naftali, 14gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta Jesaya mola a re:

15

4:15-16
Jes. 8:23 – 9:1
“Wena naga ya Sebulone,

le wena naga ya Naftali,

le lego tseleng ya go ya lewatleng,

mošola wa noka ya Jordane,

wena Galilea, naga ya baditšhaba –

16setšhaba se se dutšego swiswing se bone seetša se segolo;

ba ba dutšego nageng ye e okametšwego ke lehu ba hlabetšwe ke seetša.”

17

4:17
Mat. 3:2
Go tloga ka nako yeo Jesu a thoma go ruta batho a re: “Sokologang, ka gobane mmušo wa Modimo o batametše!”

Jesu o bitša barei ba dihlapi ba bane

(Mar. 1:16-20; Luk. 5:1-11)

18Ya re ge Jesu a sepela lebopong la letsha la Galilea, a bona banna ba babedi, barwa ba motho, bao e bego e le barei ba dihlapi. Bona e be e le Simone, yo a bego a bitšwa Petrose, le Andrease, ngwanabo. Ba be ba rea dihlapi ka letsheng ka malokwa. 19Jesu a re go bona: “Ntateleng, gomme ke tla le dira barei ba batho.” 20Ba akgofa ba tlogela malokwa a bona, ba mo latela.

21Ge a tloga moo a bona ba bangwe ba babedi le bona e le barwa ba motho. Bona e be e le Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose. Ba be ba le ka leselawatleng le Sebediose, tatagobona, ba lokiša malokwa a bona. Jesu a ba bitša. 22Le bona ba akgofa ba tlogela leselawatle le tatagobona, ba mo latela.

Modiro wa Jesu Galilea

(Luk. 6:17-19)

23

4:23
Mat. 9:35
Mar. 1:39
Jesu a sepela le naga ya Galilea ka moka, a ruta ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 24Taba ya gagwe ya kwagala nageng ya Siria ka moka, gomme batho ba mo tlišetša ba ba babjago ba swerwe ke malwetši a mehutahuta le dihlabi, le ba ba tsenwego ke bademone, le ba malwetši a go wa, le ba go repha ditho, gomme Jesu a ba fodiša ka moka. 25A latelwa ke mašaba a mantši a go tšwa Galilea, le Metseng ye Lesome, le Jerusalema, le Judea, le nageng ya ka mošola wa noka ya Jordane.

5

Thuto thabeng

51E rile ge Jesu a bona mašaba, a rotogela thabeng, a dula fase. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena, 2gomme a thoma go ba ruta, bona le mašaba, a re:

Mahlogonolo

(Luk. 6:20-23)

3“Ba lehlogonolo ke bao ba botilego Modimo,

gobane mmušo wa Modimo ke wa bobona.

4

5:4
Jes. 61:2
Ba lehlogonolo ke bao ba llago,

gobane Modimo o tla ba homotša.

5

5:5
Pes. 37:11
Ba lehlogonolo ke ba boleta,

gobane sa bona e tla ba lefase le lefsa.

6

5:6
Jes. 55:1-2
Ba lehlogonolo ke ba ba fišegelago gore lefaseng go dirwe tše di nyakwago ke Modimo,

gobane ba tla kgotsofatšwa.

7Ba lehlogonolo ke bao ba gaugelago,

gobane le bona Modimo o tla ba gaugela.

8

5:8
Pes. 24:3-4
Ba lehlogonolo ke ba dipelo tše di hlwekilego,

gobane ba tla bona Modimo.

9Ba lehlogonolo ke badirakhutšo,

gobane ba tla bitšwa bana ba Modimo.

10

5:10
1 Pet. 3:14
Ba lehlogonolo ke ba ba hlomarwago

ka ge ba dira tše di nyakwago ke Modimo,

gobane mmušo wa Modimo ke wa bobona.

11

5:11
1 Pet. 4:14
“Ba lehlogonolo ke lena ge le rogwa, le hlomarwa, le pharwa ka bobe bja mehutahuta ka lebaka la ka. 12
5:12
2 Dikr. 36:16
Dit. 7:52
Thabang le hlalale, ka gore moputso wa lena ke wo mogolo legodimong. Etse le baprofeta ba ba bilego gona pele ga lena ba be ba hlomarwa ka yona tsela yeo.”

Letswai le seetša

(Mar. 9:50; Luk. 14:34-35)

13

5:13
Mar. 9:50
Luk. 14:34-35
“Lena le letswai la lefase. Eupša ge letswai le ka tapa, le tla tswailošwa ka eng? Ga le sa na le mohola; sa lona ke go lahlelwa ntle, batho ba le gata ka maoto.

14

5:14
Joh. 8:12
9:5
“Lena le seetša sa lefase. Motse wo o agilwego thabeng o ka se fihlege. 15
5:15
Mar. 4:21
Luk. 8:16
11:33
Le gona motho ga a re go gotetša lebone a le ribega ka seroto, eupša o le hloma sehlomong sa lona, la bonegela bohle ka ngwakong. 16
5:16
1 Pet. 2:12
Le sa lena seetša a se bonegele batho ka tsela yeo, gore ba tle ba bone mediro ya lena ye mebotse, gomme ba tumiše Tatagolena wa legodimong.”

Mabapi le melao ya Moshe

17“Le se ke la gopola gore ke tlile go fediša melao ya Moshe le dithuto tša baprofeta. Ga se ka tla go di fediša, eupša ke tlile go dira gore tlhathollo ya tšona ya nnete e kwešišege. 18

5:18
Luk. 16:17
Ruri, ke le botša gore ge legodimo le lefase di sa le gona, ga go tlhakanyana goba seripana sa tlhaka ya molao wo mongwenyana wa Moshe ye e tlago phumolwa. Melao yohle e swanetše go hwetša tlhathollo ya yona ya nnete.5:18 “Melao ... nnete.” goba “E ka se phumolwe, go fihlela mafelelong a lefase.” 19Ka gona, yo a ka fedišago molawana wo monnyane gare ga melao ye gomme a botša ba bangwe gore e fedišitšwe, o tla bonwa e le yo monnyane mmušong wa Modimo. Eupša yo a e phethago gomme a botša ba bangwe gore le bona ba e phethe, o tla bonwa e le yo mogolo mmušong wa Modimo. 20Ka gona, ke le botša gore ge le sa phale boramangwalo kudu le Bafarisei ka go dira tše di nyakwago ke Modimo, le ka se tsene mmušong wa gagwe.”

Mabapi le pefelo

21

5:21
Eks. 20:13
Doit. 5:17
“Le kwele gore kgale batho ba ile ba botšwa gore ba se ke ba bolaya motho; yo a ka bolayago motho o swanetše go išwa tshekong. 22Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a ka befelelwago ngwanabo, o swanetše go išwa tshekong; yo a ka rego ‘selokewena’ go ngwanabo, o swanetše go išwa Kgorongkgolo ya setšhaba; le yo a ka rego ‘setlaela tena’ go ngwanabo, o lebanwe ke go ya mollong wa hele. 23Ka gona, ge o ka re o iša mpho go Modimo aletareng, wa elelwa o le moo gore ngwaneno o ngongorega ka wena, 24o tlogele mpho ya gago moo pele ga aletare, o yo boelana le ngwaneno pele, o kgone o iša mpho ya gago.

25“O boelane le mosekišananago ka pela le sa le tseleng ya go ya tshekong, gore a se yo go gafela go moahlodi, moahlodi a go gafela go maphodisa, mme wa lahlelwa kgolegong. 26Ruri, ke go botša gore o ka se tšwe gona o sešo wa lefa tšheletenyana ya mafelelo ya kotlo ya gago.”

Mabapi le bootswa

27

5:27
Eks. 20:14
Doit. 5:18
“Le kwele gore go thwe: ‘O se ke wa otswa.’ 28Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a lebelelago mosadi ka go mo duma, o šetše a otswitše le yena ka pelong. 29
5:29
Mat. 18:9
Mar. 9:47
Ka gona, ge leihlo la gago la la go ja le go diriša dibe, le gonye o le lahle. Go kaone gore o lobe setho se tee, go na le gore mmele wa gago ka moka o lahlelwe heleng. 30
5:30
Mat. 18:8
Mar. 9:43
Ge seatla sa gago sa la go ja se go diriša dibe, se ripe o se lahle. Go kaone gore o lobe setho se tee, go na le gore mmele wa gago ka moka o lahlelwe heleng.”

Mabapi le tlhalo

(Mat. 19:9; Mar. 10:11-12; Luk. 16:18)

31

5:31
Doit. 24:1-4
Mat. 19:7
Mar. 10:4
“Go boletšwe le go re: ‘Yo a hlalago mosadi wa gagwe a mo fe lengwalo la tlhalo.’ 32
5:32
Mat. 19:9
Mar. 10:11-12
Luk. 16:18
1 Bakor. 7:10-11
Ge e le nna ke le botša gore ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe e se ka lebaka la bootswa, o mo dira gore a otswe ka go nyalwa gape; le yena monna yoo a mo nyalago o a otswa.”

Mabapi le dikeno

33

5:33
Lef. 19:12
Num. 30:2
Doit. 23:21
“Le gona le kwele gore kgale batho ba ile ba botšwa gore ba se ke ba tshela dikeno tša bona, le gona ba phethe tše ba di enetšego Morena. 34
5:34
Jak. 5:12
Jes. 66:1
Mat. 23:22
Ge e le nna ke le botša gore le go ena le se ke la ena, le ge e le ka legodimo, ka gobane ke setulo sa bogoši sa Modimo; 35
5:35
Jes. 66:1
Pes. 48:2
goba ka lefase, ka gobane ke bogato bja gagwe; goba ka Jerusalema, ka gobane ke motse wa Kgoši ye kgolo. 36Motho a se ke a ena le ka hlogo ya gagwe, ka ge a ka se kgone go fetoša le ntsana ya moriri wa gagwe ya ba ye tšhweu goba ye ntsho. 37Sa lena e be ‘ee’ ge eba le dumela, goba ‘aowa’ ge eba le gana; se se oketšwago se tšwa go Yomobe.”

Mabapi le boitefeletšo

(Luk. 6:29-30)

38

5:38
Eks. 21:24
Lef. 24:20
Doit. 19:21
“Le kwele gore go thwe: ‘Leihlo le lefša ka leihlo, leino ka leino.’ 39Ge e le nna ke le botša gore le se ke la itefeletša go batho ba ba le fošeditšego. Ge motho a ka go itia thama ya la go ja ka seatla, o mo retollele le ye nngwe. 40Le ge motho a ka ikemišetša go yo go bega kgorong gore a go tšeele seaparo sa ka gare, o mo lese a tšee le sona seaparo sa ka ntle. 41Le ge motho a ka go gapeletša gore o sepele le yena kilometara e tee, o sepele naye kilometara tše pedi. 42Ge motho a ka go kgopela selo, o mo fe sona; yo a nyakago o mo adima selo, o mo adime sona.”

Go rata manaba

(Luk. 6:27-28,32-36)

43“Le kwele gore go thwe: ‘O rate ngwaneno, lenaba la gago lona o le hloye.’ 44Ge e le nna ke le botša gore le rate manaba a lena, le rapelele bao ba le hlomerego, 45gore le tle le be bana ba Tatagolena wa legodimong, yo a hlabišetšago baloki le bakgopo letšatši go swana, le pula a e nešetšago ba ba dirago tše di lokilego le ba ba dirago tše mpe. 46Na Modimo a ka le putsetša go rata fela bao ba le ratago? Ga ke re seo ke se se dirwago le ke balekgetho? 47Gomme ge le botšišana maphelo le ba gabolena fela, le phala ba bangwe ka eng? Ga ke re seo ke se se dirwago le ke baditšhaba? 48

5:48
Lef. 19:2
Doit. 18:13
Ebang baloki ba ba feletšego, bjalo ka ge Tatagolena wa legodimong e le moloki yo a feletšego.”

6

Mabapi le go thuša bahloki

61

6:1
Mat. 23:5
“Le hlokomele gore mediro ya lena ya borapedi le se e dire pepeneneng gore batho ba bone tše le di dirago; ge le ka dira bjalo le ka se hwetše moputso go Tatagolena wa legodimong.

2“Ka gona, ge o efa mohloki selo, o se ke wa dira gore o bonwe ke batho, wa etša baikaketši ka disinagogeng le mo mekgotheng, gore ba retwe ke batho. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo. 3Wena ge o thuša mohloki, seo e be khupamarama. 4Ke mo seo o se dirilego se ka se tsebjego ke motho. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.”

Mabapi le thapelo

(Luk. 11:2-4)

5

6:5
Luk. 18:10-14
“Ge le rapela, le se ke la etša baikaketši. Bona ba rata go rapela ba eme ka disinagogeng le magahlanong a ditsela, gore ba bonwe ke batho. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo. 6Wena ge o rapela, o tsene ka phapošing ya gago, o tswalele lemati, o rapele Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.

7“Ge le rapela le se ke la touta go swana le baditšhaba, gobane bona ba gopola gore ba tla kwewa ka ge dithapelo tša bona e le tše telele. 8Le se ke la etša bona, gobane Tatagolena o tseba tše le di hlokago le pele le mo kgopela tšona. 9Ka gona, ge le rapela le re:

“ ‘Tatewešo wa magodimong,

leina la gago a le kgethwe;

10mmušo wa gago a o tle;

thato ya gago a e dirwe mo lefaseng

bjalo ka ge e dirwa legodimong.

11O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla.

12O re lebalele melato ya rena

bjalo ka ge le rena re lebalela

ba ba nago le melato go rena.

13O se re iše molekong,

o upše o re phološe bobeng.’6:13 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka mantšu a “Gobane mmušo ke wa gago, le maatla, le tumišo, ka go sa felego. Amene.” Fela dingwalwakaseatla tša kgalekgale ga di na mantšu ao.

14

6:14-15
Mar. 11:25
“Ge le lebalela ba bangwe diphošo tše ba le šitelago ka tšona, Tatagolena wa legodimong le yena o tla le lebalela tša lena. 15Eupša ge le sa lebalele ba bangwe diphošo tša bona, gona le Tatagolena a ka se le lebalele tša lena.”

Mabapi le go ikona dijo

16“Ge le ikona dijo le se ke la itira tše nkego le nyamile la etša baikaketši. Bona ba šošobanya difahlego gore ba bonwe ke batho gore ba ikona dijo. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo. 17Wena ge o ikona dijo, o hlape mahlo, o tlole moriri, 18gore batho ba se ke ba lemoga gore o ikona dijo – go tsebe fela Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.”

Go ipolokela mahumo legodimong

(Luk. 12:33-34)

19

6:19
Jak. 5:2-3
“Le se ke la ipolokela mahumo mo lefaseng mo go nago le ditšhwele le diji, le mo go thubago mahodu a utswa. 20Lena le ipolokele mahumo legodimong mo tšhwele le diji di sa kgonego go senya, mo go sa thubego mahodu a utswa. 21Gobane mo go lego lehumo la motho ke mo go bago pelo ya gagwe.”

Mahlo ke lebone la motho

(Luk. 11:34-36)

22“Mahlo ke lebone la motho. Ge mahlo a motho a lokile motho o ba seetšeng; 23eupša ge mahlo a gagwe a se a loka, o ba leswiswing. Bjale ge seetša se se lego mothong e le leswiswi, o tla ba leswiswing le legologolo!”

Go balabala ga motho mabapi le tše a di hlokago

(Luk. 16:13; 12:22-31)

24“Ga go motho yo a ka hlankelago marena a mabedi; o tla hloya yo mongwe, a rata yo mongwe; a botegela yo mongwe, a nyatša yo mongwe. Le ka se kgone go hlankela Modimo le mahumo ka nako e tee.

25“Ke ka lebaka leo ke le botšago gore le se ke la balabala mabapi le dijo le dino le diaparo tše le di hlokago bophelong. Ga ke re bophelo bo bohlokwa go phala dijo? Mmele le wona ga ke re o bohlokwa go phala diaparo? 26Lebelelang dinonyana tše di fofago moyeng. Ga di bjale peu, ga di bune mabele tša a tšhela ka matlolong; le ge go le bjalo Tatagolena wa legodimong o a di otla. Na lena ga le ba bohlokwa kudu go feta dinonyana? 27Kgane ke mang mo go lena yo a ka ikokeletšago bophelo gannyane ka go bo balabalela?

28“Gomme diaparo tšona le balabalelang ka tšona? Lebelelang ka mo matšoba a naga a melago ka gona: ga a šome, ga a ithokele diaparo. 29

6:29
1 Dikg. 10:4-7
2 Dikr. 9:3-6
Eupša ke le botša gore le Kgoši Solomone, le ge a be a humile le dinala, o be a sa tšhephe bjalo ka le lengwe la ona. 30Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?

31“Ka gona le se ke la balabala la re: ‘Na re tla ja eng, re tla nwa eng, re tla aparang?’ 32Tšeo ka moka ke tše baditšhaba ba dulago ba balabala ka tšona. Tatagolena wa legodimong o a tseba gore tšohle tšeo le phela ka tšona. 33Lena sa pele le šomele mmušo wa Modimo le tše Modimo a nyakago gore le di phethe, gomme tše dingwe tšeo ka moka o tla le okeletša ka tšona. 34Ka gona le se ke la tshwenyega ka tša ka moswane, ka gobane la ka moswane le na le a lona mathata. Letšatši le lengwe le le lengwe le na le mathata a a le lekanego.”