Sepedi 2000 (NSO00)
3

Go ruta ga Johanese Mokolobetši

(Mar. 1:1-8; Luk. 3:1-18; Joh. 1:19-28)

31Mehleng yeo Johanese Mokolobetši o ile a yo ruta lešokeng la Judea 2

3:2
Mat. 4:17
Mar. 1:15
a re: “Sokologang, gobane mmušo wa Modimo o batametše!” 3
3:3
Jes. 40:3
Ke yena yo moprofeta Jesaya a boletšego ka yena a re:

“Segoeledi lešokeng se re:

‘Phulelang Morena tsela;

mo otlolleleng mebila!’ ”

4

3:4
2 Dikg. 1:8
Johanese yo o be a apara seaparo sa boya bja kamela; a itlema letheka ka lepanta la mokgopha, gomme dijo tša gagwe e le ditšie le todi ya dinose. 5Batho ba be ba etla go yena ba etšwa Jerusalema, le seleteng ka moka sa Judea, le nageng yohle ya kgauswi le noka ya Jordane. 6Ba be ba ipolela dibe mme yena a ba kolobetša ka nokeng ya Jordane.

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Ge a bona Bafarisei le Basadusei ba bantši ba etla go yena gore ba kolobetšwe, a re go bona: “Dinoga tenang, ke mang yo a le boditšego a re le ka phepha kotlo ye Modimo a lego kgauswi le go otla bakgopo ka yona? 8Go kaone le dire tše di tlago laetša gore le sokologile. 9
3:9
Joh. 8:33
Le se ke la gopola gore le tla phepha kotlo ka ge Abrahama e le rakgolokhukhu wa lena. Gobane ke le botša gore Modimo a ka fetoša maswika a ditlogolo tša Abrahama! 10
3:10
Mat. 7:19
Selepe se šetše se loketše go rema mehlare medung; mohlare wo mongwe le wo mongwe wo o sa enywego dienywa tše dibotse o tla rengwa wa lahlelwa mollong. 11Nna ke le kolobetša ka meetse ka ge le sokologile, eupša yo a tlago ntlhatlama o tla le kolobetša ka Moya wo Mokgethwa le ka mollo. O mpheta ka maatla, gomme ga se ka swanela le go mo swarela dieta. 12O swere leselo ka seatla, gomme o tla fefera mabele gabotse. O tla a tšhela ka letlolong, mooko wona a o tšhuma ka mollo wo o sa timego.”

Go kolobetšwa ga Jesu

(Mar. 1:9-11; Luk. 3:21-22)

13Mehleng yeo Jesu a ya go Johanese nokeng ya Jordane a etšwa Galilea gore a kolobetšwe ke yena. 14Eupša yena a gana a re: “Ke nna ke swanetšego go kolobetšwa ke wena, bjale o reng o etla go nna?”

15Jesu a mo fetola a re: “Ga bjale a go no ba ka mokgwa wo, gobane ke tshwanelo gore re phethe thato ya Modimo.” Ka gona Johanese a dumela go mo kolobetša.

16Jesu ge a seno kolobetšwa, a tšwa ka meetseng. Legodimo la mmulegela, gomme a bona Moya wa Modimo o le ka sebopego sa leeba o theoga o dula godimo ga gagwe. 17

3:17
Gen. 22:2
Pes. 2:7
Jes. 42:1
Mat. 12:18
17:5
Mar. 1:11
Luk. 9:35
Gwa napa gwa kwagala lentšu le etšwa legodimong le re: “Yo ke yena Morwa wa ka yo ke mo ratago; o nkgahla kudu.”

4

Go lekwa ga Jesu

(Mar. 1:12-13; Luk. 4:1-13)

41

4:1
Bah. 2:18
4:15
Ka morago ga moo Jesu a išwa ke Moya lešokeng gore a yo lekwa ke Diabolose. 2Ge a feditše matšatši a masome a mane le mašego a ona a sa je selo, a swarwa ke tlala. 3Moleki yoo a tla go yena a re: “Ge o le Morwa wa Modimo, laela maswika a gore a fetoge bogobe.”

4

4:4
Doit. 8:3
Jesu a mo fetola a re: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Motho ga a phele ka bogobe fela, eupša o phela le ka se sengwe le se sengwe se Modimo a se bolelago.’ ”

5Ke moka Diabolose a mo iša Motseng wo Mokgethwa, a fihla a mo nametša ntlhohlong ya Tempele, 6

4:6
Pes. 91:11-12
gomme a re go yena: “Ge o le Morwa wa Modimo, ikušetše fase, gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“ ‘Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go kuke,

gore o se thetšwe ke maswika.’ ”

7

4:7
Doit. 6:16
Jesu a mo fetola a re: “Le gona Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”

8Diabolose a tšea Jesu gape a mo iša thabeng ye teleletelele, a mo laetša dinaga ka moka tša lefase le mahumo a tšona 9a re: “Tše ka moka ke tla go fa tšona ge o ka wa ka matolo wa nkhunamela.”

10

4:10
Doit. 6:13
Jesu a mo fetola a re: “Sathane, ntlogele, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši!’ ”

11Ke moo Diabolose a mo tlogetšego, gomme barongwa ba tla ba hlankela Jesu.

Jesu o thoma modiro wa gagwe Galilea

(Mar. 1:14-15; Luk. 4:14-15)

12

4:12
Mat. 14:3
Mar. 6:17
Luk. 3:19-20
Ge Jesu a ekwa gore Johanese o išitšwe kgolegong, a ya Galilea. 13
4:13
Joh. 2:12
A se ke a boela Nasaretha, eupša a yo dula Kapernaume, e lego motse wa kgauswi le letsha la Galilea, nageng ya Sebulone le ya Naftali, 14gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta Jesaya mola a re:

15

4:15-16
Jes. 8:23 – 9:1
“Wena naga ya Sebulone,

le wena naga ya Naftali,

le lego tseleng ya go ya lewatleng,

mošola wa noka ya Jordane,

wena Galilea, naga ya baditšhaba –

16setšhaba se se dutšego swiswing se bone seetša se segolo;

ba ba dutšego nageng ye e okametšwego ke lehu ba hlabetšwe ke seetša.”

17

4:17
Mat. 3:2
Go tloga ka nako yeo Jesu a thoma go ruta batho a re: “Sokologang, ka gobane mmušo wa Modimo o batametše!”

Jesu o bitša barei ba dihlapi ba bane

(Mar. 1:16-20; Luk. 5:1-11)

18Ya re ge Jesu a sepela lebopong la letsha la Galilea, a bona banna ba babedi, barwa ba motho, bao e bego e le barei ba dihlapi. Bona e be e le Simone, yo a bego a bitšwa Petrose, le Andrease, ngwanabo. Ba be ba rea dihlapi ka letsheng ka malokwa. 19Jesu a re go bona: “Ntateleng, gomme ke tla le dira barei ba batho.” 20Ba akgofa ba tlogela malokwa a bona, ba mo latela.

21Ge a tloga moo a bona ba bangwe ba babedi le bona e le barwa ba motho. Bona e be e le Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose. Ba be ba le ka leselawatleng le Sebediose, tatagobona, ba lokiša malokwa a bona. Jesu a ba bitša. 22Le bona ba akgofa ba tlogela leselawatle le tatagobona, ba mo latela.

Modiro wa Jesu Galilea

(Luk. 6:17-19)

23

4:23
Mat. 9:35
Mar. 1:39
Jesu a sepela le naga ya Galilea ka moka, a ruta ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 24Taba ya gagwe ya kwagala nageng ya Siria ka moka, gomme batho ba mo tlišetša ba ba babjago ba swerwe ke malwetši a mehutahuta le dihlabi, le ba ba tsenwego ke bademone, le ba malwetši a go wa, le ba go repha ditho, gomme Jesu a ba fodiša ka moka. 25A latelwa ke mašaba a mantši a go tšwa Galilea, le Metseng ye Lesome, le Jerusalema, le Judea, le nageng ya ka mošola wa noka ya Jordane.

5

Thuto thabeng

51E rile ge Jesu a bona mašaba, a rotogela thabeng, a dula fase. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena, 2gomme a thoma go ba ruta, bona le mašaba, a re:

Mahlogonolo

(Luk. 6:20-23)

3“Ba lehlogonolo ke bao ba botilego Modimo,

gobane mmušo wa Modimo ke wa bobona.

4

5:4
Jes. 61:2
Ba lehlogonolo ke bao ba llago,

gobane Modimo o tla ba homotša.

5

5:5
Pes. 37:11
Ba lehlogonolo ke ba boleta,

gobane sa bona e tla ba lefase le lefsa.

6

5:6
Jes. 55:1-2
Ba lehlogonolo ke ba ba fišegelago gore lefaseng go dirwe tše di nyakwago ke Modimo,

gobane ba tla kgotsofatšwa.

7Ba lehlogonolo ke bao ba gaugelago,

gobane le bona Modimo o tla ba gaugela.

8

5:8
Pes. 24:3-4
Ba lehlogonolo ke ba dipelo tše di hlwekilego,

gobane ba tla bona Modimo.

9Ba lehlogonolo ke badirakhutšo,

gobane ba tla bitšwa bana ba Modimo.

10

5:10
1 Pet. 3:14
Ba lehlogonolo ke ba ba hlomarwago

ka ge ba dira tše di nyakwago ke Modimo,

gobane mmušo wa Modimo ke wa bobona.

11

5:11
1 Pet. 4:14
“Ba lehlogonolo ke lena ge le rogwa, le hlomarwa, le pharwa ka bobe bja mehutahuta ka lebaka la ka. 12
5:12
2 Dikr. 36:16
Dit. 7:52
Thabang le hlalale, ka gore moputso wa lena ke wo mogolo legodimong. Etse le baprofeta ba ba bilego gona pele ga lena ba be ba hlomarwa ka yona tsela yeo.”

Letswai le seetša

(Mar. 9:50; Luk. 14:34-35)

13

5:13
Mar. 9:50
Luk. 14:34-35
“Lena le letswai la lefase. Eupša ge letswai le ka tapa, le tla tswailošwa ka eng? Ga le sa na le mohola; sa lona ke go lahlelwa ntle, batho ba le gata ka maoto.

14

5:14
Joh. 8:12
9:5
“Lena le seetša sa lefase. Motse wo o agilwego thabeng o ka se fihlege. 15
5:15
Mar. 4:21
Luk. 8:16
11:33
Le gona motho ga a re go gotetša lebone a le ribega ka seroto, eupša o le hloma sehlomong sa lona, la bonegela bohle ka ngwakong. 16
5:16
1 Pet. 2:12
Le sa lena seetša a se bonegele batho ka tsela yeo, gore ba tle ba bone mediro ya lena ye mebotse, gomme ba tumiše Tatagolena wa legodimong.”

Mabapi le melao ya Moshe

17“Le se ke la gopola gore ke tlile go fediša melao ya Moshe le dithuto tša baprofeta. Ga se ka tla go di fediša, eupša ke tlile go dira gore tlhathollo ya tšona ya nnete e kwešišege. 18

5:18
Luk. 16:17
Ruri, ke le botša gore ge legodimo le lefase di sa le gona, ga go tlhakanyana goba seripana sa tlhaka ya molao wo mongwenyana wa Moshe ye e tlago phumolwa. Melao yohle e swanetše go hwetša tlhathollo ya yona ya nnete.5:18 “Melao ... nnete.” goba “E ka se phumolwe, go fihlela mafelelong a lefase.” 19Ka gona, yo a ka fedišago molawana wo monnyane gare ga melao ye gomme a botša ba bangwe gore e fedišitšwe, o tla bonwa e le yo monnyane mmušong wa Modimo. Eupša yo a e phethago gomme a botša ba bangwe gore le bona ba e phethe, o tla bonwa e le yo mogolo mmušong wa Modimo. 20Ka gona, ke le botša gore ge le sa phale boramangwalo kudu le Bafarisei ka go dira tše di nyakwago ke Modimo, le ka se tsene mmušong wa gagwe.”

Mabapi le pefelo

21

5:21
Eks. 20:13
Doit. 5:17
“Le kwele gore kgale batho ba ile ba botšwa gore ba se ke ba bolaya motho; yo a ka bolayago motho o swanetše go išwa tshekong. 22Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a ka befelelwago ngwanabo, o swanetše go išwa tshekong; yo a ka rego ‘selokewena’ go ngwanabo, o swanetše go išwa Kgorongkgolo ya setšhaba; le yo a ka rego ‘setlaela tena’ go ngwanabo, o lebanwe ke go ya mollong wa hele. 23Ka gona, ge o ka re o iša mpho go Modimo aletareng, wa elelwa o le moo gore ngwaneno o ngongorega ka wena, 24o tlogele mpho ya gago moo pele ga aletare, o yo boelana le ngwaneno pele, o kgone o iša mpho ya gago.

25“O boelane le mosekišananago ka pela le sa le tseleng ya go ya tshekong, gore a se yo go gafela go moahlodi, moahlodi a go gafela go maphodisa, mme wa lahlelwa kgolegong. 26Ruri, ke go botša gore o ka se tšwe gona o sešo wa lefa tšheletenyana ya mafelelo ya kotlo ya gago.”

Mabapi le bootswa

27

5:27
Eks. 20:14
Doit. 5:18
“Le kwele gore go thwe: ‘O se ke wa otswa.’ 28Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a lebelelago mosadi ka go mo duma, o šetše a otswitše le yena ka pelong. 29
5:29
Mat. 18:9
Mar. 9:47
Ka gona, ge leihlo la gago la la go ja le go diriša dibe, le gonye o le lahle. Go kaone gore o lobe setho se tee, go na le gore mmele wa gago ka moka o lahlelwe heleng. 30
5:30
Mat. 18:8
Mar. 9:43
Ge seatla sa gago sa la go ja se go diriša dibe, se ripe o se lahle. Go kaone gore o lobe setho se tee, go na le gore mmele wa gago ka moka o lahlelwe heleng.”

Mabapi le tlhalo

(Mat. 19:9; Mar. 10:11-12; Luk. 16:18)

31

5:31
Doit. 24:1-4
Mat. 19:7
Mar. 10:4
“Go boletšwe le go re: ‘Yo a hlalago mosadi wa gagwe a mo fe lengwalo la tlhalo.’ 32
5:32
Mat. 19:9
Mar. 10:11-12
Luk. 16:18
1 Bakor. 7:10-11
Ge e le nna ke le botša gore ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe e se ka lebaka la bootswa, o mo dira gore a otswe ka go nyalwa gape; le yena monna yoo a mo nyalago o a otswa.”

Mabapi le dikeno

33

5:33
Lef. 19:12
Num. 30:2
Doit. 23:21
“Le gona le kwele gore kgale batho ba ile ba botšwa gore ba se ke ba tshela dikeno tša bona, le gona ba phethe tše ba di enetšego Morena. 34
5:34
Jak. 5:12
Jes. 66:1
Mat. 23:22
Ge e le nna ke le botša gore le go ena le se ke la ena, le ge e le ka legodimo, ka gobane ke setulo sa bogoši sa Modimo; 35
5:35
Jes. 66:1
Pes. 48:2
goba ka lefase, ka gobane ke bogato bja gagwe; goba ka Jerusalema, ka gobane ke motse wa Kgoši ye kgolo. 36Motho a se ke a ena le ka hlogo ya gagwe, ka ge a ka se kgone go fetoša le ntsana ya moriri wa gagwe ya ba ye tšhweu goba ye ntsho. 37Sa lena e be ‘ee’ ge eba le dumela, goba ‘aowa’ ge eba le gana; se se oketšwago se tšwa go Yomobe.”

Mabapi le boitefeletšo

(Luk. 6:29-30)

38

5:38
Eks. 21:24
Lef. 24:20
Doit. 19:21
“Le kwele gore go thwe: ‘Leihlo le lefša ka leihlo, leino ka leino.’ 39Ge e le nna ke le botša gore le se ke la itefeletša go batho ba ba le fošeditšego. Ge motho a ka go itia thama ya la go ja ka seatla, o mo retollele le ye nngwe. 40Le ge motho a ka ikemišetša go yo go bega kgorong gore a go tšeele seaparo sa ka gare, o mo lese a tšee le sona seaparo sa ka ntle. 41Le ge motho a ka go gapeletša gore o sepele le yena kilometara e tee, o sepele naye kilometara tše pedi. 42Ge motho a ka go kgopela selo, o mo fe sona; yo a nyakago o mo adima selo, o mo adime sona.”

Go rata manaba

(Luk. 6:27-28,32-36)

43“Le kwele gore go thwe: ‘O rate ngwaneno, lenaba la gago lona o le hloye.’ 44Ge e le nna ke le botša gore le rate manaba a lena, le rapelele bao ba le hlomerego, 45gore le tle le be bana ba Tatagolena wa legodimong, yo a hlabišetšago baloki le bakgopo letšatši go swana, le pula a e nešetšago ba ba dirago tše di lokilego le ba ba dirago tše mpe. 46Na Modimo a ka le putsetša go rata fela bao ba le ratago? Ga ke re seo ke se se dirwago le ke balekgetho? 47Gomme ge le botšišana maphelo le ba gabolena fela, le phala ba bangwe ka eng? Ga ke re seo ke se se dirwago le ke baditšhaba? 48

5:48
Lef. 19:2
Doit. 18:13
Ebang baloki ba ba feletšego, bjalo ka ge Tatagolena wa legodimong e le moloki yo a feletšego.”