Sepedi 2000 (NSO00)
26

Jesu o a lakanwa

(Mar. 14:1-2; Luk. 22:1-2; Joh. 11:45-53)

261E rile ge Jesu a feditše go anega ditaba tšeo ka moka a re go barutiwa ba gagwe: 2

26:2
Eks. 12:1-27
“Le a tseba gore ka morago ga matšatši a mabedi e tla ba Monyanya wa Paseka, gomme Morwamotho o tla gafelwa batho go bapolwa sefapanong.”

3Ke moka baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba kopana mošate ga Khayafase, Moprista yo Mogologolo, 4gomme ba lakana go swara Jesu ka bohwirihwiri gore ba tle ba mmolaye. 5Ba re: “E se be ka nako ya monyanya, gore setšhaba se se ke sa tsoša mpherefere.”

Jesu o tlotšwa motseng wa Bethania

(Mar. 14:3-9; Joh. 12:1-8)

6Jesu o be a le motseng wa Bethania, ka ga Simone, monna yo a bego a kile a swarwa ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 7

26:7
Luk. 7:37-38
Ya re Jesu a sa ja, mosadi yo mongwe a tla go yena a swere sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere26:7 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se swere senkgabose sa theko ye kgolo, gomme a se tšhela Jesu hlogong. 8Barutiwa ge ba mmona a dira bjalo ba selekega ba re: “Senkgabose se se senyetšwang? 9Se ka be se rekilwe ka tšhelete ye ntši gomme yona ya fiwa badiidi!”

10Jesu, ka go tseba se ba se bolelago, a re go bona: “Le tshwenyetšang mosadi yo? Gape o nthakgile. 11

26:11
Doit. 15:11
Gobane badiidi le na le bona ka mehla, eupša nna le ka se be le nna ka mehla. 12Ka go tšhela senkgabose se mmeleng wa ka o ntokišeditše go bolokwa. 13Ruri, ke le botša gore gohle lefaseng mo Ebangedi ye e tlago begwa gona, go tla bolelwa le se mosadi yo a se dirilego, e le gore a fele a gopolwa.”

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mar. 14:10-11; Luk. 22:3-6)

14Ke moka yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo, 15

26:15
Sak. 11:12
a ba botšiša a re: “Le tla mphang ge nka le gafela Jesu?” Bona ba mo fa dipapetlana tše masome a mararo tša silibera. 16Go tloga yona nakong yeo Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.

Jesu o ja Paseka le barutiwa ba gagwe

(Mar. 14:12-21; Luk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

17Ka letšatši la pele la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, barutiwa ba Jesu ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša dijo tša Paseka kae?”

18Jesu a ba fetola a re: “Eyang go monna yo mongwe kua motseng, gomme le fihle le mmotše le re: ‘Moruti o re: Nako ya ka e batametše. Nna le barutiwa ba ka re tlilo ja Paseka ka ga gago.’ ”

19Barutiwa bale ba dira ka mo Jesu a ba laetšego ka gona, ba lokiša dijo tša Paseka.

20Ya re mantšiboa Jesu le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ba dula fase gore ba je. 21Ge ba eja, Jesu a re: “Ruri, ke le botša gore yo mongwe wa lena o tla nkeka.”

22Barutiwa ba gagwe ba nyama kudu, gomme ba mmotšiša ka o tee ka o tee ba re: “Kgane o ra nna, Morena?”

23

26:23
Pes. 41:9
Jesu a ba fetola a re: “Yo a šebago le nna ka thiswaneng ke yena a tlago nkeka. 24Morwamotho go tloga gona o tla tloga, ka ge Mangwalo a Makgethwa a realo, eupša go madimabe yo a ekago Morwamotho! Go ka be go bile kaone ge motho yoo a ka be a se a tswalwa!”

25Judase, yena yo a bego a tlilo mo eka, a re: “Kgane o ra nna, Moruti?”

Jesu a mo fetola a re: “Go bjalo.”

Selalelo sa Morena

(Mar. 14:22-26; Luk. 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

26Ya re ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga,26:26 “a tumiša Modimo, a mo leboga” goba “a se šegofatša” a se ngwathaganya, a se fa barutiwa ba gagwe a re: “Tšeang le jeng, se ke mmele wa ka.”

27A tšea le senwelo, a leboga Modimo, a ba neela sona a re: “Se nweng ka moka ga lena; 28

26:28
Eks. 24:8
Jer. 31:31-34
se ke madi a ka ao a tiišetšago kgwerano ya Modimo, ao a tšhollelwago ba bantši gore ba lebalelwe dibe. 29Ke a le botša, nka se sa nwa beine ye go fihlela mohla ke enwa ye mpsha le lena legodimong.”

30Ge ba seno opela sefela sa tumišo, ba tšwa ba ya Thabeng ya Mehlware.

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mar. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Joh. 13:36-38)

31

26:31
Sak. 13:7
Ya ba Jesu o re go bona: “Ka moka ga lena bošegong bjo le tla ntšhabela, ka gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ke tla bolaya modiši, gomme dinku tša gagwe tša šwalalana.’ 32
26:32
Mat. 28:16
Eupša e tla re ge ke tsogile bahung, ka le tlogela pele go ya Galilea.”

33Petrose a mo fetola a re: “Le ge bohle ba ka go tlogela, nna nka se tsoge ke go tlogetše!”

34Jesu a re go yena: “Ruri, ke go botša gore gona bošegong bjo, pele mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.”

35Petrose a mo fetola a re: “Nna nka se tsoge ke go latotše, le ge eba e ka ba gore ke hwe le wena!”

Le barutiwa ba bangwe ka moka ba realo.

Jesu o rapela Getsemane

(Mar. 14:32-42; Luk. 22:39-46)

36Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo ge ke sa ya go rapela mola.” 37A tloga le Petrose le barwa ba Sebediose ka babedi. A thoma go nyama le go tlalelwa, 38gomme a re go bona: “Ke nyamile la go hwa. Dulang mo le letele le nna.”

39Ke moka a ya pejana, a itahlela fase ka sefahlego, a rapela a re: “Tate, ge go kgonega, senwelo se sa tlaišego a se mphete ka thoko. Fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.”

40A boela go barutiwa bale ba gagwe ba bararo, gomme a ba hwetša ba robetše. A re go Petrose: “Na le paletšwe ke go itiša le nna lebakanyana fela? 41Letelang le rapele, gore le se lekwe. Ge e le maikemišetšo ona le nawo, fela le a palelwa.”

42A ya go rapela la bobedi a re: “Tate, ge go sa kgonege gore senwelo se sa tlaišego se mphete ka thoko ke sa se nwe, a go phethege thato ya gago.” 43Ge a boela go barutiwa ba gagwe a ba hwetša ba robetše gape, ka gobane ba be ba potuma kudu.

44A ba tlogela gape a yo rapela la boraro, a boeletša ona mantšu ale. 45A gomela go barutiwa bale ba gagwe mme a re go bona: “Na le sa robetše, le a khutša? Nako e fihlile ya gore Morwamotho a gafelwe diatleng tša badiradibe. 46Emang, re sepeleng! Bonang, monna yo a nkekago o šetše a batametše.”

Go swarwa ga Jesu

(Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Joh. 18:3-12)

47E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. O be a na le lekoko le legolo le le itlhamilego ka ditšhoša le melamo, le romilwe ke baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba. 48Moeki o be a lakane le lekoko leo a re: “Monna yo ke tlago mo atla, ke yena. Le mo swareng!”

49Judase a ya go Jesu ntle le go dikadika, a mo lotšha a re: “Thobela, Moruti!” Gomme a mo atla.

50Jesu a mo araba a re: “Mogwera, dira se o se tletšego mo!”

Ke moo lekoko le batametšego Jesu la mo swara la mo tiiša. 51Yo mongwe wa bao ba bego ba na le Jesu a hwanyolla tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe. 52Jesu a re go yena: “Bušetša tšhoša ya gago madulong a yona. Bohle ba ba lwago ka tšhoša ba tla bolawa ka tšhoša. 53Kgane o gopola gore ga ke kgone go kgopela Tate, mme yena a akgofa a nthomela dihlopha tše di fetago tše lesome le tše pedi tša madira a barongwa? 54Fela ge nka dira bjalo, Mangwalo a Makgethwa a a rego se ke se se swanetšego go direga, a ka phethega bjang?”

55

26:55
Luk. 19:47
21:37
Ya ba yona nako yeo Jesu a botšišago lekoko leo a re: “Le reng le tlile ka ditšhoša le melamo go ntshwara mo nkego ke nna mohlakodi? Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke dula le batho ke ba ruta ka Tempeleng, gomme le sa ntshware. 56Fela tšohle tše di diregile gore go phethege tše di ngwadilwego ke baprofeta ka Mangwalong a Makgethwa.”

Ke moka barutiwa ba gagwe bohle ba mo tlogela ba tšhaba.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mar. 14:53-65; Luk. 22:54-55,63-71; Joh. 18:13-14,19-24)

57Bale ba go swara Jesu ba mo iša ga Khayafase, Moprista yo Mogologolo, moo go bego go kgobokane boramangwalo le bagolo ba setšhaba. 58Petrose a ba latela a le kgojana, go ba go yo fihla ka lapeng ga Moprista yo Mogologolo. A tsena ka lapeng gomme a dula fase le baleti gore a bone gore go tla feletša kae ka Jesu. 59Baprista ba bagolo le Kgorokgolo ka moka ba leka go phara Jesu ka bohlatse bja maaka gore ba tle ba mmolaye, 60eupša ba bo hloka, le ge go be go etla dihlatse tše dintši tša maaka. Mafelelong gwa tla dihlatse tše pedi 61

26:61
Joh. 2:19
tša re: “Monna yo o rile a ka kgereša Tempele ya Modimo mme a e aga gape ka matšatši a mararo.”

62Moprista yo Mogologolo a emelela a re go Jesu: “Na ga o iphetolele? O reng ka se ba go beago molato ka sona?” 63Eupša Jesu a no ikhomolela. Moprista yo Mogologolo a mmotšiša gape a re: “Ke go eniša ka Modimo yo a phelago gore o re botše ge eba o Mesia, Morwa wa Modimo.”

64

26:64
Dan. 7:13
Jesu a mo fetola a re: “O a bolela. Eupša ke le botša gore go tloga bjale le tla bona Morwamotho a dutše ka letsogong la go ja la Ramaatlaohle a etla ka maru!”

65

26:65-66
Lef. 24:16
Ke moo Moprista yo Mogologolo a gagotšego diaparo tša gagwe a re: “O nyefotše Modimo! Dihlatse re sa di iša kae? Le ikwetše ka bolena ge a nyefola Modimo! 66Bjale le reng ka yena?”

Ba fetola ba re: “O swanetšwe ke lehu!”

67

26:67
Jes. 50:6
Ke moka ba mo tshwela ka mare sefahlegong, ba mo itia ka matswele, ba bangwe ba mo faphola ka dintahle, 68ba re: “Mesia, ka ge o le moprofeta, re botše gore o itiilwe ke mang!”

Petrose o latola Jesu

(Mar. 14:66-72; Luk. 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

69Petrose o be a dutše ka lapeng. Modiredi yo mongwe wa mosetsana a tla go yena a re: “Le wena o be o na le Jesu wa Galilea.”

70Eupša Petrose a latola batho bohle ba mo kwa a re: “Se o se bolelago nna ga ke se tsebe!” 71Ya re ge a eya seferong sa lapa, yo mongwe modiredi wa mosetsana a mmona gomme a botša ba ba bego ba le moo a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu wa Nasaretha.”

72Gapegape Petrose a latola a ena a re: “Nna monna yola ga ke mo tsebe!”

73Ka morago ga nakonyana banna ba ba bego ba le moo ba tla go Petrose ba re: “Ruri, le wena o yo mongwe wa bona, gobane le polelo ya gago e a go lahla!”

74Ke moka Petrose a thoma go rogana le go ikana a re: “Monna yola ga ke mo tsebe!”

Mokoko wa napa wa lla. 75Ya ba Petrose o elelwa sela Jesu a mmoditšego sona mola a re: “Pele ga ge mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.” A napa a tšwela ka ntle a lla gabohloko.

27

Jesu o išwa go Pilato

(Mar. 15:1; Luk. 23:1-2; Joh. 18:28-32)

271Ya re ge go esa baprista ba bagolo ka moka le bagolo ba setšhaba ba lakana Jesu gore ba mmolaye. 2Ba mo tlema ka diketane, ba tloga naye, ba yo mo gafela Mmušiši Pilato.

Lehu la Judase

(Dit. 1:18-19)

3

27:3-8
Dit. 1:18-19
Judase yola wa go mo eka, ge a ekwa gore Jesu o ahloletšwe lehu, a itshola mme a bušetša dipapetlana tšela tše masome a mararo tša silibera go baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba a re: 4“Ke dirile sebe ka go eka motho yo a se nago molato gore a bolawe.”

Bona ba mo fetola ka go re: “Yeo ga se taba ya rena – ke dibonwakewena!”

5Judase a lahlela dipapetlana tšela ka Tempeleng, mme a tloga a yo ikgama.

6Baprista ba bagolo ba topa dipapetlana tšeo ba re: “Ye ke tšhelete ye e rekilego lehu la motho, gomme ga se ra dumelelwa go e tšhela ka polokelong ya Tempele.” 7Ge ba seno rerišana ka yona ba reka tšhemo ya mmopi wa dipitša, ya ba serapa sa go bolokela bašele. 8Ke ka lebaka leo setsha seo le lehono se sa bitšwago “Tšhemo ya Madi”.

9

27:9-10
Sak. 11:12-13
Ya ba ge go phethega sela sa go bolelwa ke moprofeta Jeremia mola a re: “Ba tšere dipapetlana tše masome a mararo tša silibera, tšhelete ye Baisraele ba bego ba kwane go mo reka ka yona, 10ba reka tšhemo ya mmopi wa dipitša ka yona, ka moo Morena a bego a ntaetše.”

Pilato o botšiša Jesu

(Mar. 15:2-5; Luk. 23:3-5; Joh. 18:33-38)

11Jesu a ema pele ga mmušiši, gomme yena a mmotšiša a re: “Na ke wena kgoši ya Bajuda?”

Jesu a mo fetola a re: “O a bolela.” 12Eupša a se ke a fetola selo go tše baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba mo pharago ka tšona.

13Pilato a ba a re go yena: “Na ga o kwe tše ba go pharago ka tšona?”

14Eupša Jesu a se ke a fetola selo, mo mmušiši a ilego a ba a makala kudu.

Jesu o ahlolelwa lehu

(Mar. 15:6-15; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16)

15Ka Monyanya wa Paseka mmušiši o be a tlwaetše go lokolla mogolegwa yo lešaba le kganyogago gore le lokollelwe yena. 16Ka nako yeo go be go na le mogolegwa yo mongwe wa go tsebega ka bosenyi yo leina la gagwe e bego e le Jesu Barabase. 17Bjale ge lešaba le kgobokane, Pilato a le botšiša a re: “A le nyaka gore ke le lokollele ofe: Jesu Barabase, goba Jesu yo a bitšwago Kriste?” 18Gape o be a realo ka gobane a tseba gore ba gafetše Jesu go yena ka lebaka la mona.

19Ya re ge Pilato a dutše sedulong sa kahlolo, mosadi wa gagwe a mo romela molaetša wo o rego: “O se ke wa ba wa tsena taba ya monna yoo wa go se be le molato, gobane ke letše ke lorile toro ye e šiišago ka yena.”

20Baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba hlohleletša lešaba gore le kgopele Pilato gore a ba lokollele Barabase mme a bolaye Jesu. 21Pilato a botšiša lešaba a re: “Ke ofe mo go ba babedi ba yo le nyakago gore ke le lokollele yena?”

Bona ba mo fetola ba re: “Barabase!”

22Pilato a ba botšiša a re: “Bjale ke direng ka Jesu yo a bitšwago Kriste?”

Ka moka ga bona ba re: “A a bapolwe sefapanong!”

23Pilato a ba botšiša a re: “Etse ke molato ofe wo a obilego?”

Bona ba goa le go feta ba re: “A a bapolwe sefapanong!”

24

27:24
Doit. 21:6-9
Ge Pilato a bona gore ga go thuše selo le gore go ka no tsoga mpherefere, a tšea meetse, a hlapa diatla lešaba le mmona, gomme a re: “Nna ga ke na molato lehung la monna yo. Ke dibonwakelena!”

25Lešaba ka moka la fetola la re: “Lehu la monna yo e tla ba dibonwakerena le bana ba rena!”

26Ke moo Pilato a ba lokolletšego Barabase; gomme ge Jesu a seno itiwa ka tshelane ka taelo ya gagwe, a mo gafela go bapolwa sefapanong.

Bahlabani ba gegea Jesu

(Mar. 15:16-20; Joh. 19:2-3)

27Bahlabani ba Pilato ba iša Jesu ka ntlong ya mmušiši gomme sekgao ka moka sa bahlabani sa mmokanela. 28Ba mo apola diaparo tša gagwe, ba mo apeša seaparo se sehubedu. 29Ba loga kgare ya meetlwa, ba mo rweša yona, mme ba mo swariša lepara ka letsogo la go ja. Ke moka ba khunama pele ga gagwe, ba mo gegea ba re: “Re a lotšha, kgoši ya Bajuda!” 30Ba mo tshwela ka mare, ba tšea lepara lela ba mo itia hlogo ka lona. 31Ba re go mo gegea ba mo apola seaparo sela, ba mo apeša diaparo tša gagwe. Ke moka ba mo iša go bapolwa sefapanong.

Jesu o bapolwa sefapanong

(Mar. 15:21-32; Luk. 23:26-43; Joh. 19:17-27)

32Ya re ge ba etšwa ba gahlana le monna yo mongwe wa Sirene yo leina la gagwe e bego e le Simone, ba mo gapeletša go rwalela Jesu sefapano. 33Ba fihla felo mo gongwe mo go bitšwago Golgotha, e lego go re “Felo ga Legata”. 34

27:34
Pes. 69:21
Fao ba neela Jesu beine ye e hlakantšwego le selo sa go galaka; eupša ya re ge a e kwele, a gana go e nwa.

35

27:35
Pes. 22:18
Ge ba seno mmapola sefapanong ba abelana diaparo tša gagwe ka go tema. 36Ke moka ba dula fao ba mo leta. 37Ka godimo ga hlogo ya gagwe gwa ngwalwa molato wo a pharilwego ka wona wa go re: “Yo ke Jesu, Kgoši ya Bajuda.” 38Bahlakodi ba babedi ba bapolwa le yena, yo mongwe a le ka letsogong la gagwe la go ja, mola yo mongwe a le ka go la nngele.

39

27:39
Pes. 22:7
109:25
Batho ba ba bego ba feta ka tsela ba be ba šišinya dihlogo, ba nyefola Jesu ba re: 40
27:40
Mat. 26:61
Joh. 2:19
“Owaa, wena wa go kgereša Tempele mme wa e tsoša ka matšatši a mararo! Itlhakodiše ge eba o Morwa wa Modimo! Theoga moo sefapanong!”

41Baprista ba bagolo le boramangwalo le bagolo ba setšhaba le bona ba mo kwera bjalo ba re: 42“O phološitše ba bangwe, fela yena ga a kgone go iphološa! Ga ke re ke yena kgoši ya Israele? A a theoge mo sefapanong gonabjale, gomme re tla dumela go yena! 43

27:43
Pes. 22:8
O be a botile Modimo, bjale a a mo phološe, ge eba o a mo rata. Gobane o be a re ke yena Morwa wa Modimo!”

44Le bona bahlakodi bale ba go bapolwa le yena ba mo roga bjalo.

Jesu o hwela sefapanong

(Mar. 15:33-41; Luk. 23:44-49; Joh. 19:28-30)

45Go tloga ka nako ya lesome le metšo ye mebedi mosegare go fihlela ka nako ya boraro mathapama, naga ka moka ya aparelwa ke leswiswi. 46

27:46
Pes. 22:1
Ya re ka nako ye e ka bago ya boraro mathapama, Jesu a goelela kudu a re: “Eli, Eli, lama sabagtani?” Ke go re: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletšeng?”

47Ba bangwe ba ba bego ba eme fao ba mo kwa, gomme ba re: “O bitša Eliya!” 48

27:48
Pes. 69:21
Yo mongwe wa bona a kitima a yo tšea motšitla, a o ina ka beineng ye bodila, a o hlomela patlaneng, a o bea molomong wa gagwe.

49Bale ba bangwe ba re: “Lesa, re bone ge eba Eliya o tla tla a mo hlakodiša!”

50Jesu a buša a goelela kudu, ya ba o a ikhwela.

51

27:51
Eks. 26:31-33
Ke moka seširo sa ka Tempeleng sa gagoga ka bogare, go tloga godimo go fihla fase. Lefase la šikinyega, maswika a pharoga, 52mabitla a bulega, gomme badumedi ba bantši bao ba bego ba ithobaletše ba tsoga. 53Ba tšwa mabitleng, gomme ya re ge Jesu a tsogile bahung, ba ya Motseng wo Mokgethwa, ba bonwa ke batho ba bantši.

54Molaodi wa bahlabani gotee le bahlabani bale ba go leta Jesu, ge ba bona lefase le šikinyega le tše dingwe tše di diregilego, ba tšhoga kudu ba re: “Ka nnete motho yo e be e le Morwa wa Modimo!”

55

27:55-56
Luk. 8:2-3
Go be go na le basadi ba bantši moo, ba lebeletše ba le kgojana, e le ba ba bego ba latela Jesu mme ba mo hlokomela go tloga mola a etšwa Galilea. 56Mo go bona go be go na le Maria Magadalena le Maria, mmagoJakobose le Josefa, le mosadi wa Sebediose.

Poloko ya Jesu

(Mar. 15:42-47; Luk. 23:50-56; Joh. 19:38-42)

57E rile mantšiboa gwa tla monna yo mongwe wa mohumi wa go tšwa Arimathea. Leina la gagwe e be e le Josefa, le yena e le morutiwa wa Jesu. 58A ya go Pilato, a fihla a mo kgopela setopo sa Jesu. Pilato a laela gore a se fiwe. 59Ka gona Josefa a se tšea, a se phuthela ka lešela le le hlwekilego, 60a se bea ka lebitleng la gagwe, le a bego a sa tšo le gwaya leswikeng. Ke moka a kgokološetša leswika le legolo mojako wa lebitla mme a sepela. 61Maria Magadalena le Maria yola yo mongwe ba be ba dutše moo ba lebane le lebitla.

Baleti ba lebitla

62Ka letšatši le le latelago, e lego la Sabatha, baprista ba bagolo le Bafarisei ba kopana ga Pilato, 63

27:63
Mat. 16:21
17:23
20:19
Mar. 8:31
9:31
10:33-34
Luk. 9:22
18:31-33
ba re go yena: “Morena, re sa gopola gore sehwirihwiri sela mola se sa phela se kile sa re: ‘Ke tla tsoga bahung ka letšatši la boraro.’ 64Ka gona, laela gore lebitla la gagwe le letwe go fihlela ka letšatši la boraro, gore barutiwa ba gagwe ba tle ba se ke ba mo utswa, mme ba botša batho gore o tsogile bahung. Bohwirihwiri bjoo bo ka feta le bjola bja pele.”

65Pilato a ba fetola a re: “Tšeang baleti le yo leta lebitla ka tlhokomelo.”

66Ke moka ba ya lebitleng, ba fihla ba kiba leswika lela sekibo sa mmušiši, gomme ba tlogela baleti moo.

28

Tsogo ya Jesu

(Mar. 16:1-10; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

281E rile ge Sabatha e seno feta, mosong wa letšatši la Sontaga, Maria Magadalena le Maria yola yo mongwe ba ya go hlola lebitla. 2Gateetee lefase la šikinyega ka maatla; morongwa wa Morena a theoga legodimong, a tla a pshikološa leswika lela a le tloša, a dula godimo ga lona. 3O be a bonala a le bjalo ka legadima, le diaparo tša gagwe di re twaa bjalo ka lehlwa. 4Ka lebaka la go tšhošwa ke morongwa yoo baleti bale ba thothomela, ba feleletša ba le bjalo ka ge nke ba hwile.

5Morongwa a re go basadi bale: “Le se ke la boifa; ke a tseba gore le nyaka Jesu yo a bego a bapotšwe sefapanong. 6Ga a gona mo, o tsogile bahung bjalo ka ge a ile a bolela. Etlang le bone mo a bego a robaditšwe gona. 7Napang le itlhaganele, le yo tsebiša barutiwa ba gagwe le re: ‘O tsogile bahung, gomme bjale o le thaka pele go ya Galilea; ke moo le tlago mmona gona.’ Ke wona molaetša wo ke le tlišeditšego wona.”

8Ke moka ba tloga moo lebitleng ba itlhaganetše ba tšhogile, fela ba thabile kudu, gomme ba kitimela go yo begela barutiwa ba gagwe.

9Gateetee Jesu a gahlana le bona a re: “Dumelang!” Bona ba mmatamela, ba mo swara maoto, ba mo khunamela. 10Yena a re go bona: “Se boifeng! Sepelang le yo botša banabešo gore ba ye Galilea, moo ba tlago mpona gona.”

Pego ya baleti

11E rile ge basadi bale ba sepela, bahlabani ba bangwe bao ba bego ba letile lebitla ba ya motseng, ba fihla ba botša baprista ba bagolo tšohle tše di diregilego. 12Baprista ba bagolo ba kopana le bagolo ba setšhaba mme ba lakana gore ba fe bahlabani bale tšhelete ye ntši, 13gomme ba re: “Le bolele gore barutiwa ba gagwe ba tlile bošego ba mo utswa lena le sa ile ka boroko. 14Ge mmušiši a ka kwa taba ye, rena re tla mmea pelwanatšhwaana ra ba ra šetša gore le lena le se tsene bothateng.”

15Baleti bao ba ile ba tšea tšhelete yeo mme ba dira ka mo ba boditšwego ka gona, gomme le lehono pego yeo e sa le ka moo e ilego ya phatlalatšwa ka gona Bajudeng.

Jesu o itšweletša go barutiwa ba gagwe

(Mar. 16:14-18; Luk. 24:36-49; Joh. 20:19-23; Dit. 1:6-8)

16

28:16
Mat. 26:32
Mar. 14:28
Barutiwa bale ba lesome le o tee ba ya Galilea, thabeng yela Jesu a bego a ba laetše gore ba ye go yona. 17Ge ba mmona, ba mo khunamela, le ge ba bangwe ba bona ba be ba belaela. 18Jesu a ba batamela, a re go bona: “Ke filwe maatla ohle legodimong le lefaseng. 19
28:19
Dit. 1:8
Ka gona eyang go ba ditšhaba tšohle, le ba dire barutiwa ba ka: le ba kolobetše ka leina la Tate, le la Morwa, le la Moya wo Mokgethwa, 20le ba rute go phetha tšohle tše ke le laetšego tšona. Tsebang gore ke tla ba le lena ka mehla go fihla mohla lefase le fela.”