Sepedi 2000 (NSO00)
26

Jesu o a lakanwa

(Mar. 14:1-2; Luk. 22:1-2; Joh. 11:45-53)

261E rile ge Jesu a feditše go anega ditaba tšeo ka moka a re go barutiwa ba gagwe: 2

26:2
Eks. 12:1-27
“Le a tseba gore ka morago ga matšatši a mabedi e tla ba Monyanya wa Paseka, gomme Morwamotho o tla gafelwa batho go bapolwa sefapanong.”

3Ke moka baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba kopana mošate ga Khayafase, Moprista yo Mogologolo, 4gomme ba lakana go swara Jesu ka bohwirihwiri gore ba tle ba mmolaye. 5Ba re: “E se be ka nako ya monyanya, gore setšhaba se se ke sa tsoša mpherefere.”

Jesu o tlotšwa motseng wa Bethania

(Mar. 14:3-9; Joh. 12:1-8)

6Jesu o be a le motseng wa Bethania, ka ga Simone, monna yo a bego a kile a swarwa ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 7

26:7
Luk. 7:37-38
Ya re Jesu a sa ja, mosadi yo mongwe a tla go yena a swere sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere26:7 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se swere senkgabose sa theko ye kgolo, gomme a se tšhela Jesu hlogong. 8Barutiwa ge ba mmona a dira bjalo ba selekega ba re: “Senkgabose se se senyetšwang? 9Se ka be se rekilwe ka tšhelete ye ntši gomme yona ya fiwa badiidi!”

10Jesu, ka go tseba se ba se bolelago, a re go bona: “Le tshwenyetšang mosadi yo? Gape o nthakgile. 11

26:11
Doit. 15:11
Gobane badiidi le na le bona ka mehla, eupša nna le ka se be le nna ka mehla. 12Ka go tšhela senkgabose se mmeleng wa ka o ntokišeditše go bolokwa. 13Ruri, ke le botša gore gohle lefaseng mo Ebangedi ye e tlago begwa gona, go tla bolelwa le se mosadi yo a se dirilego, e le gore a fele a gopolwa.”

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mar. 14:10-11; Luk. 22:3-6)

14Ke moka yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo, 15

26:15
Sak. 11:12
a ba botšiša a re: “Le tla mphang ge nka le gafela Jesu?” Bona ba mo fa dipapetlana tše masome a mararo tša silibera. 16Go tloga yona nakong yeo Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.

Jesu o ja Paseka le barutiwa ba gagwe

(Mar. 14:12-21; Luk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

17Ka letšatši la pele la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, barutiwa ba Jesu ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša dijo tša Paseka kae?”

18Jesu a ba fetola a re: “Eyang go monna yo mongwe kua motseng, gomme le fihle le mmotše le re: ‘Moruti o re: Nako ya ka e batametše. Nna le barutiwa ba ka re tlilo ja Paseka ka ga gago.’ ”

19Barutiwa bale ba dira ka mo Jesu a ba laetšego ka gona, ba lokiša dijo tša Paseka.

20Ya re mantšiboa Jesu le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ba dula fase gore ba je. 21Ge ba eja, Jesu a re: “Ruri, ke le botša gore yo mongwe wa lena o tla nkeka.”

22Barutiwa ba gagwe ba nyama kudu, gomme ba mmotšiša ka o tee ka o tee ba re: “Kgane o ra nna, Morena?”

23

26:23
Pes. 41:9
Jesu a ba fetola a re: “Yo a šebago le nna ka thiswaneng ke yena a tlago nkeka. 24Morwamotho go tloga gona o tla tloga, ka ge Mangwalo a Makgethwa a realo, eupša go madimabe yo a ekago Morwamotho! Go ka be go bile kaone ge motho yoo a ka be a se a tswalwa!”

25Judase, yena yo a bego a tlilo mo eka, a re: “Kgane o ra nna, Moruti?”

Jesu a mo fetola a re: “Go bjalo.”

Selalelo sa Morena

(Mar. 14:22-26; Luk. 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

26Ya re ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga,26:26 “a tumiša Modimo, a mo leboga” goba “a se šegofatša” a se ngwathaganya, a se fa barutiwa ba gagwe a re: “Tšeang le jeng, se ke mmele wa ka.”

27A tšea le senwelo, a leboga Modimo, a ba neela sona a re: “Se nweng ka moka ga lena; 28

26:28
Eks. 24:8
Jer. 31:31-34
se ke madi a ka ao a tiišetšago kgwerano ya Modimo, ao a tšhollelwago ba bantši gore ba lebalelwe dibe. 29Ke a le botša, nka se sa nwa beine ye go fihlela mohla ke enwa ye mpsha le lena legodimong.”

30Ge ba seno opela sefela sa tumišo, ba tšwa ba ya Thabeng ya Mehlware.

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mar. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Joh. 13:36-38)

31

26:31
Sak. 13:7
Ya ba Jesu o re go bona: “Ka moka ga lena bošegong bjo le tla ntšhabela, ka gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ke tla bolaya modiši, gomme dinku tša gagwe tša šwalalana.’ 32
26:32
Mat. 28:16
Eupša e tla re ge ke tsogile bahung, ka le tlogela pele go ya Galilea.”

33Petrose a mo fetola a re: “Le ge bohle ba ka go tlogela, nna nka se tsoge ke go tlogetše!”

34Jesu a re go yena: “Ruri, ke go botša gore gona bošegong bjo, pele mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.”

35Petrose a mo fetola a re: “Nna nka se tsoge ke go latotše, le ge eba e ka ba gore ke hwe le wena!”

Le barutiwa ba bangwe ka moka ba realo.

Jesu o rapela Getsemane

(Mar. 14:32-42; Luk. 22:39-46)

36Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo ge ke sa ya go rapela mola.” 37A tloga le Petrose le barwa ba Sebediose ka babedi. A thoma go nyama le go tlalelwa, 38gomme a re go bona: “Ke nyamile la go hwa. Dulang mo le letele le nna.”

39Ke moka a ya pejana, a itahlela fase ka sefahlego, a rapela a re: “Tate, ge go kgonega, senwelo se sa tlaišego a se mphete ka thoko. Fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.”

40A boela go barutiwa bale ba gagwe ba bararo, gomme a ba hwetša ba robetše. A re go Petrose: “Na le paletšwe ke go itiša le nna lebakanyana fela? 41Letelang le rapele, gore le se lekwe. Ge e le maikemišetšo ona le nawo, fela le a palelwa.”

42A ya go rapela la bobedi a re: “Tate, ge go sa kgonege gore senwelo se sa tlaišego se mphete ka thoko ke sa se nwe, a go phethege thato ya gago.” 43Ge a boela go barutiwa ba gagwe a ba hwetša ba robetše gape, ka gobane ba be ba potuma kudu.

44A ba tlogela gape a yo rapela la boraro, a boeletša ona mantšu ale. 45A gomela go barutiwa bale ba gagwe mme a re go bona: “Na le sa robetše, le a khutša? Nako e fihlile ya gore Morwamotho a gafelwe diatleng tša badiradibe. 46Emang, re sepeleng! Bonang, monna yo a nkekago o šetše a batametše.”

Go swarwa ga Jesu

(Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Joh. 18:3-12)

47E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. O be a na le lekoko le legolo le le itlhamilego ka ditšhoša le melamo, le romilwe ke baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba. 48Moeki o be a lakane le lekoko leo a re: “Monna yo ke tlago mo atla, ke yena. Le mo swareng!”

49Judase a ya go Jesu ntle le go dikadika, a mo lotšha a re: “Thobela, Moruti!” Gomme a mo atla.

50Jesu a mo araba a re: “Mogwera, dira se o se tletšego mo!”

Ke moo lekoko le batametšego Jesu la mo swara la mo tiiša. 51Yo mongwe wa bao ba bego ba na le Jesu a hwanyolla tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe. 52Jesu a re go yena: “Bušetša tšhoša ya gago madulong a yona. Bohle ba ba lwago ka tšhoša ba tla bolawa ka tšhoša. 53Kgane o gopola gore ga ke kgone go kgopela Tate, mme yena a akgofa a nthomela dihlopha tše di fetago tše lesome le tše pedi tša madira a barongwa? 54Fela ge nka dira bjalo, Mangwalo a Makgethwa a a rego se ke se se swanetšego go direga, a ka phethega bjang?”

55

26:55
Luk. 19:47
21:37
Ya ba yona nako yeo Jesu a botšišago lekoko leo a re: “Le reng le tlile ka ditšhoša le melamo go ntshwara mo nkego ke nna mohlakodi? Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke dula le batho ke ba ruta ka Tempeleng, gomme le sa ntshware. 56Fela tšohle tše di diregile gore go phethege tše di ngwadilwego ke baprofeta ka Mangwalong a Makgethwa.”

Ke moka barutiwa ba gagwe bohle ba mo tlogela ba tšhaba.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mar. 14:53-65; Luk. 22:54-55,63-71; Joh. 18:13-14,19-24)

57Bale ba go swara Jesu ba mo iša ga Khayafase, Moprista yo Mogologolo, moo go bego go kgobokane boramangwalo le bagolo ba setšhaba. 58Petrose a ba latela a le kgojana, go ba go yo fihla ka lapeng ga Moprista yo Mogologolo. A tsena ka lapeng gomme a dula fase le baleti gore a bone gore go tla feletša kae ka Jesu. 59Baprista ba bagolo le Kgorokgolo ka moka ba leka go phara Jesu ka bohlatse bja maaka gore ba tle ba mmolaye, 60eupša ba bo hloka, le ge go be go etla dihlatse tše dintši tša maaka. Mafelelong gwa tla dihlatse tše pedi 61

26:61
Joh. 2:19
tša re: “Monna yo o rile a ka kgereša Tempele ya Modimo mme a e aga gape ka matšatši a mararo.”

62Moprista yo Mogologolo a emelela a re go Jesu: “Na ga o iphetolele? O reng ka se ba go beago molato ka sona?” 63Eupša Jesu a no ikhomolela. Moprista yo Mogologolo a mmotšiša gape a re: “Ke go eniša ka Modimo yo a phelago gore o re botše ge eba o Mesia, Morwa wa Modimo.”

64

26:64
Dan. 7:13
Jesu a mo fetola a re: “O a bolela. Eupša ke le botša gore go tloga bjale le tla bona Morwamotho a dutše ka letsogong la go ja la Ramaatlaohle a etla ka maru!”

65

26:65-66
Lef. 24:16
Ke moo Moprista yo Mogologolo a gagotšego diaparo tša gagwe a re: “O nyefotše Modimo! Dihlatse re sa di iša kae? Le ikwetše ka bolena ge a nyefola Modimo! 66Bjale le reng ka yena?”

Ba fetola ba re: “O swanetšwe ke lehu!”

67

26:67
Jes. 50:6
Ke moka ba mo tshwela ka mare sefahlegong, ba mo itia ka matswele, ba bangwe ba mo faphola ka dintahle, 68ba re: “Mesia, ka ge o le moprofeta, re botše gore o itiilwe ke mang!”

Petrose o latola Jesu

(Mar. 14:66-72; Luk. 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

69Petrose o be a dutše ka lapeng. Modiredi yo mongwe wa mosetsana a tla go yena a re: “Le wena o be o na le Jesu wa Galilea.”

70Eupša Petrose a latola batho bohle ba mo kwa a re: “Se o se bolelago nna ga ke se tsebe!” 71Ya re ge a eya seferong sa lapa, yo mongwe modiredi wa mosetsana a mmona gomme a botša ba ba bego ba le moo a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu wa Nasaretha.”

72Gapegape Petrose a latola a ena a re: “Nna monna yola ga ke mo tsebe!”

73Ka morago ga nakonyana banna ba ba bego ba le moo ba tla go Petrose ba re: “Ruri, le wena o yo mongwe wa bona, gobane le polelo ya gago e a go lahla!”

74Ke moka Petrose a thoma go rogana le go ikana a re: “Monna yola ga ke mo tsebe!”

Mokoko wa napa wa lla. 75Ya ba Petrose o elelwa sela Jesu a mmoditšego sona mola a re: “Pele ga ge mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.” A napa a tšwela ka ntle a lla gabohloko.