Sepedi 2000 (NSO00)
25

Seswantšho ka dikgarebe tše lesome

251

25:1
Luk. 12:35
“Mehleng yeo mmušo wa Modimo o tla swantšhwa ka dikgarebe tše lesome tše di kilego tša tšea mabone a tšona, tša yo gahlanetša monyadi. 2Tše tlhano tša tšona e be e le ditlaela, tše tlhano e le tše bohlale. 3Tša ditlaela tša tšea mabone a tšona, eupša tša se ke tša duta makhura, 4mola tšela tše bohlale tšona di tšea mabone di duta le makhura ka dibjana. 5Monyadi a diega, ka gona dikgarebe tšela tša potuma, tša robala.

6“Bošegogare gwa kwala mokgoši motho a re: ‘Monyadi šoowe! Etšwang le mo gahlanetše!’ 7Dikgarebe tšela tše lesome tša tsoga, tša lokiša mabone a tšona. 8Tšela tša ditlaela tša re go tše bohlale: ‘Nke le re topeletše makhura ka gobane mabone a rena a a tima.’ 9Tšela tše bohlale tša ba fetola tša re: ‘Aowa, ga re na makhura a a ka lekanego rena le lena. Go kaone ge le ka yo ithekela go barekiši.’ 10Ya re ba sa ile go reka, monyadi a šala a fihla. Bale ba bahlano ba ba bego ba itokišitše ba tsena le yena ka monyanyeng, gomme lemati la tswalelwa.

11

25:11-12
Luk. 13:25
“Ka morago gwa fihla bale ba bangwe ba re: ‘Morena, morena, re bulele!’ 12Monyadi yena a ba araba ka go re: ‘Aowa, ga ke le tsebe.’ ”

13Gomme Jesu a feleletša ka go re: “Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le nako ya go tla ga Morwamotho.”

Seswantšho ka bahlanka ba bararo

(Luk. 19:11-27)

14

25:14-30
Luk. 19:11-27
“Mehleng yeo mmušo wa Modimo o tla swantšhwa ka monna yo a bego a nyaka go tšea leeto. A bitša bahlanka ba gagwe gomme a ba bea bahlokomedi ba thoto ya gagwe. 15Mongwe a mo fa dipapetlana tše tlhano tša gauta, mongwe a mo fa tše pedi, mongwe a mo fa e tee. A fa yo mongwe le yo mongwe wa bona ka moo yena a mo tsebago a kgona ka gona. Ke moka a tšea leeto. 16Mohlanka yola wa go fiwa dipapetlana tše tlhano a tloga le semeetseng a yo gweba ka tšhelete yeo, gomme ya mo tswalela dipapetlana tše dingwe tše tlhano. 17Le yola wa go neelwa dipapetlana tše pedi a tswalelwa tše dingwe tše pedi. 18Yola wa go neelwa papetlana e tee yena a yo epa molete, a fihla tšhelete yela ya mong wa gagwe.

19“Ge go fetile nako ye telele mong wa bahlanka bale a boa gomme a ba botšiša gore ba dirileng ka tšhelete yela ya gagwe. 20Mohlanka yola a bego a neetšwe dipapetlana tše tlhano tša gauta a batamela a mo neela tšela tše dingwe tše tlhano, a re: ‘Morena, o be o nneetše dipapetlana tše tlhano; bjale bona, tše dingwe tše tlhano tše ke di tswadišitšego tšona šedi.’ 21Mong wa gagwe a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego yo a botegago! O ile wa hlokomela tše dinnyane ka potego. Ka gona ke tla go bea mohlokomedi wa tše dintši. Tsena ka gae o tle o ipshine le nna!’

22“Ke moka gwa batamela mohlanka yola wa go neelwa dipapetlana tše pedi tša gauta, mme a re: ‘Morena, o be o nneetše dipapetlana tše pedi; bjale bona, tše dingwe tše pedi tše ke di tswadišitšego tšona šedi.’ 23Mong wa gagwe a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego yo a botegago! O ile wa hlokomela tše dinnyane ka potego, ka gona ke tla go bea mohlokomedi wa tše dintši. Tsena ka gae o tle o ipshine le nna!’

24“Ka morago gwa batamela mohlanka yola a bego a neetšwe papetlana e tee ya gauta, mme a re: ‘Ke tsebile gore o motho wa serumolani, o buna mo o sego wa bjala gona, o kgobela mabele a o sego wa ka wa a gaša. 25Ka ge ke be ke boifa, ke ile ka tloga ka yo epela tšhelete ya gago. Bjale še yona.’

26“Mong wa gagwe a re: ‘Mohlanka yo mobe wa sebodu towe! Kganthe o tsebile gore ke buna mo ke sego ka bjala gona, ke kgobela mabele a ke sego ka ka ka a gaša? 27Gona nkabe o ile wa iša tšhelete ya ka polokelong, gomme ge ke boa nkabe ke hweditše tšhelete ya ka le tswala ya yona. 28Bjale ge, mo amogeng papetlana yeo le e fe yola a nago le dipapetlana tše lesome. 29

25:29
Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luk. 8:18
Gobane mang le mang yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, gomme a ba le tše dintši le go feta; eupša yo a se nago sa gagwe le bonnyane bjo a nago le bjona o tla bo amogwa. 30
25:30
Mat. 8:12
22:13
Luk. 13:28
Lefeelana le la mohlanka lona le lahleleng ka kua ntlentle leswiswing, moo a tlago lla a lomanya meno.’

Kahlolo ya mafelelo

31

25:31
Mat. 16:27
19:28
“Mohla Morwamotho a etla e le Kgoši a na le barongwa ka moka, o tla dula setulong sa gagwe sa bogoši, 32gomme ditšhaba ka moka di tla kgoboketšwa pele ga gagwe. Yena o tla ba kgethologanya bjalo ka modiši ge a kgethologanya dinku le dipudi. 33Dinku o tla di bea ka letsogong la go ja, dipudi tšona a di bea ka go la nngele. 34Ke moka o tla re go batho ba ba lego ka letsogong la go ja: ‘Etlang, lena le šegofaditšwego ke Tate! Etlang ke le iše legodimong le le le lokišeditšwego go tloga mola lefase le hlolwa. 35Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la mpha dijo; ka re ke nyorilwe, la mpha sa go nwa; ka re ke le mošele, la nkamogela ka malapeng a lena; 36ka re ke hloka diaparo, la mpha tšona; ka re ke babja, la tla la mpona; ke le kgolegong, la nketela.’

37“Baloki ba tla mmotšiša ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala mme ra go fa dijo, goba o nyorilwe, ra go fa sa go nwa? 38Ke neng mo re ilego ra go bona o le mošele, gomme ra go amogela ka malapeng a rena, goba o hloka diaparo, ra go fa tšona? 39Ke neng mo re ilego ra go bona o babja goba o le kgolegong, mme ra go etela?’ 40Kgoši o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le direla yo mongwe wa banabešo ba ba nyatšegago ba, le be le direla nna!’

41“Ka morago o tla re go bao ba lego ka letsogong la gagwe la nngele: ‘Tlogang mo go nna, barogakwa tenang, le ye mollong wo o sa timego wo o goleditšwego Diabolose le barongwa ba gagwe! 42Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la se mphe dijo; ke nyorilwe, la se mphe sa go nwa; 43ka re ke le mošele, la se nkamogele ka malapeng a lena; ka re ke hloka diaparo, la se mphe tšona; ka re ke babja, ke le kgolegong, la se nketele.’

44“Bona ba tla mo fetola ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala, goba o nyorilwe, goba o le mošele, goba o hloka diaparo, goba o babja, goba o le kgolegong, gomme ra se go thuše?’ 45Yena o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le sa direle yo mongwe wa banyatšegi ba, ke gona ge le be le sa direle nna.’ 46

25:46
Dan. 12:2
Gomme bona ba tla ya go otlwa ka go sa felego, baloki bona ba tla ya go phelela sa ruri.”