Sepedi 2000 (NSO00)
24

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mar. 13:1-2; Luk. 21:5-6)

241Ge Jesu a tloga Tempeleng barutiwa ba gagwe ba ile ba tla go yena go mo šupetša meago ya Tempele. 2Jesu a re go bona: “Ga ke re meago ye ka moka le a e bona? Ruri, ke le botša gore ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mar. 13:3-13; Luk. 21:7-19)

3E rile ge Jesu a dutše Thabeng ya Mehlware, barutiwa ba gagwe ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: “Re botše gore dilo tšeo ka moka di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng ge o boa, le gore ke mafelelo a lefase.”

4Jesu a ba fetola a re: “Le itlhokomele gore le se forwe ke motho. 5Batho ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nnaena Mesia.’ Gomme ba tla fora ba bantši. 6Le tla kwa mekgoši ya ntwa le dipego tša ntwa; eupša le se ke la tshwenyega, gobane tšeo di swanetše go no hlaga, fela e tla be e sešo ya ba mafelelo. 7Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla, le ditlala le go šikinyega ga lefase kua le kua di tla ba gona. 8Dilo tšeo ka moka di tla ba bjalo ka mathomo a lešoko la pelego.

9

24:9
Mat. 10:22
“Ya ba gona ba le gafelago bao ba tlago le otla ba le bolaya. Le tla hloiwa ke ditšhaba ka moka ka lebaka la ge le dumela go nna. 10Mehleng yeo ba bantši ba tla kgeloga; ba tla ekana ba hloyana. 11Go tla tšwelela baprofeta ba bantši ba maaka gomme ba fora batho ba bantši. 12Ka lebaka la go ata ga bokgopo lerato la ba bantši le tla fokotšega. 13
24:13
Mat. 10:22
Eupša yo a ka kgotlelelago go iša mafelelong o tla phologa. 14Gomme Taba ye Botse ye ya mmušo wa Modimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di e kwe; e be gona go tlago mafelelo a lefase.”

Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele

(Mar. 13:14-23; Luk. 21:20-24)

15

24:15
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Le tla bona ‘Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele’,24:15 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ba bangwe ba re ke aletare ya Zeose, modingwana wa Bagerike, ye Kgošikgolo Antiogose Epifanese a bego a e agile ka Tempeleng; ba bangwe ba re ke MolwaleKriste. bjo bo boletšwego ke moprofeta Daniele, bo eme ka felong mo go kgethwa.” (A mmadi a kwešiše gore bohlola bjoo ke eng.) 16“Ke moka bao ba tla bego ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng. 17
24:17-18
Luk. 17:31
Yo a tlago be a le godimo ga ngwako wa gagwe a se ke a fologela ka ngwakong go yo tšea se e lego sa gagwe. 18Yo a tlago be a le mašemong a se ke a boela go yo tšea seaparo sa gagwe gae. 19Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tla bego e le baimana le batswetši. 20Le rapeleng Modimo gore go tšhaba moo ga lena go se ke gwa ba marega goba ka letšatši la Sabatha. 21
24:21
Dan. 12:1
Kut. 7:14
Gobane masetlapelo a mehla yeo e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola lefase la bago gona go fihlela gonabjale, gape a ka se sa tsogago a bile gona. 22Eupša Modimo o šetše a ikemišeditše go fokotša matšatši a masetlapelo ao; ge a ka be a ka se a fokotše, go ka be go ka se phologe motho. Modimo o tla a fokotša ka lebaka la bao a ba kgethilego.

23“Mehleng yeo ge motho a ka re go lena: ‘Bonang, Mesia šo!’ goba a re: ‘Bonang, šole!’ le se ke la mo kgolwa. 24BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete a magolo le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego. 25Le tsebe gore ke le boditše pele di direga.

26

24:26-27
Luk. 17:23-24
“Ka gona ge batho ba ka le botša ba re: ‘Mesia o kua lešokeng!’ le se ke la ya gona; le ge ba ka re: ‘Bonang, o iphihlile ka phapošing!’ le se ke la ba kgolwa. 27Gobane Morwamotho o tla tla bjalo ka legadima le le pekenyago le etšwa ka bohlabela le eya ka bodikela.

28

24:28
Luk. 17:37
“Gape mo go lego setoto go kgobokana manong.”

Go tla ga Morwamotho

(Mar. 13:24-27; Luk. 21:25-28)

29

24:29
Jes. 13:10
34:4
Joele 2:10,31
3:15
Kut. 6:12-13
Hes. 32:7
“Masetlapelo a mehleng yeo a tla re a sa tšo feta, letšatši la fifala, ngwedi wa se sa taga, dinaledi tša arošwa tseleng ya tšona mme tša wela fase di etšwa godimo. 30
24:30
Dan. 7:13
Sak. 12:10-14
Kut. 1:7
Go tla bonagala se sengwenyana legodimong sa go šupa gore Morwamotho o etla, gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla lla ge di mmona a etla ka maru a legodimo, a na le maatla a magolo le letago le legolo. 31Phalafala ye kgolo e tla letšwa, gomme Morwamotho o tla roma barongwa ba gagwe ka mathokong ka mane a lefase go yo kgobokanya ba a ba kgethilego, ba tlišwa ba etšwa gohle lefaseng.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mar. 13:28-31; Luk. 21:29-33)

32“Swantšhang ka mogo: Ge makala a wona a eba a boleta, a hloga matlakala, le tseba gore selemo se kgauswi. 33Le lena ge le bona tšeo ka moka di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi. 34Ruri, ke le botša gore dilo tše ka moka di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 35Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.”

Ga go yo a tsebago letšatši le nako

(Mar. 13:32-37; Luk. 17:26-30,34-35)

36“Ge e le letšatši le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela. 37

24:37
Gen. 6:5-8
Go tla ga Morwamotho go tla swana le se se ilego sa hlaga mehleng ya Noa. 38Mehleng ya pele ga meetsefula batho ba be ba eja, ba enwa, ba nyala goba ba nyalwa, gwa ba gwa fihla letšatši lela Noa a tla tsena ka leselawatleng; 39
24:39
Gen. 7:6-24
le ge go le bjalo ba be ba sa lemoge gore go diregang, go fihlela meetsefula a etla a ba tšea ka moka. Le mohla Morwamotho a etla go tla ba bjalo. 40Mehleng yeo banneng ba babedi ba ba tlago be ba šoma tšhemong, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe. 41Basading ba babedi ba ba tla bego ba šila lwaleng, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.

42“Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le Morena wa lena a tlago tla ka lona. 43

24:43-44
Luk. 12:39-40
Ge mongmotse a ka be a tsebile gore lehodu le tla tla neng, ruri, a ka be a se a robala a lesa lehodu le thuba ngwako wa gagwe. 44Ka gona le lena le dule le itokišitše, ka gobane Morwamotho o tla tla ka nako ye le sa gopolego gore a ka tla ka yona.”

Tša mohlanka wa go botega le tša wa go se botege

(Luk. 12:41-48)

45“Bjale mohlanka wa go botega yo bohlale ke ofe? Ke yo mong wa gagwe a mmeilego mohlokomedi wa bahlanka ba gagwe gore a ba fe dijo ka nako ya go ja. 46Go lehlogonolo mohlanka yoo mong wa gagwe a tlago mo hwetša a dira bjalo ge a boa. 47Ruri, ke le botša gore mong wa gagwe o tla mmea mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona. 48Eupša mohlanka ge e le yo mobe, ka pelong o tla re: ‘Mong wa ka o diegile go boa,’ 49gomme a thoma go itia bahlankakayena le go ja le go nwa le matagwa. 50Ke moka mong wa mohlanka yoo a boa ka letšatši le mohlanka a sa mo naganego ka lona le ka nako ye a sa e tsebego. 51Mong wa gagwe o tla mo kgaola ditho, a ba a mo dira se se dirwago baikaketši. O tla lla a lomanya meno.”

25

Seswantšho ka dikgarebe tše lesome

251

25:1
Luk. 12:35
“Mehleng yeo mmušo wa Modimo o tla swantšhwa ka dikgarebe tše lesome tše di kilego tša tšea mabone a tšona, tša yo gahlanetša monyadi. 2Tše tlhano tša tšona e be e le ditlaela, tše tlhano e le tše bohlale. 3Tša ditlaela tša tšea mabone a tšona, eupša tša se ke tša duta makhura, 4mola tšela tše bohlale tšona di tšea mabone di duta le makhura ka dibjana. 5Monyadi a diega, ka gona dikgarebe tšela tša potuma, tša robala.

6“Bošegogare gwa kwala mokgoši motho a re: ‘Monyadi šoowe! Etšwang le mo gahlanetše!’ 7Dikgarebe tšela tše lesome tša tsoga, tša lokiša mabone a tšona. 8Tšela tša ditlaela tša re go tše bohlale: ‘Nke le re topeletše makhura ka gobane mabone a rena a a tima.’ 9Tšela tše bohlale tša ba fetola tša re: ‘Aowa, ga re na makhura a a ka lekanego rena le lena. Go kaone ge le ka yo ithekela go barekiši.’ 10Ya re ba sa ile go reka, monyadi a šala a fihla. Bale ba bahlano ba ba bego ba itokišitše ba tsena le yena ka monyanyeng, gomme lemati la tswalelwa.

11

25:11-12
Luk. 13:25
“Ka morago gwa fihla bale ba bangwe ba re: ‘Morena, morena, re bulele!’ 12Monyadi yena a ba araba ka go re: ‘Aowa, ga ke le tsebe.’ ”

13Gomme Jesu a feleletša ka go re: “Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le nako ya go tla ga Morwamotho.”

Seswantšho ka bahlanka ba bararo

(Luk. 19:11-27)

14

25:14-30
Luk. 19:11-27
“Mehleng yeo mmušo wa Modimo o tla swantšhwa ka monna yo a bego a nyaka go tšea leeto. A bitša bahlanka ba gagwe gomme a ba bea bahlokomedi ba thoto ya gagwe. 15Mongwe a mo fa dipapetlana tše tlhano tša gauta, mongwe a mo fa tše pedi, mongwe a mo fa e tee. A fa yo mongwe le yo mongwe wa bona ka moo yena a mo tsebago a kgona ka gona. Ke moka a tšea leeto. 16Mohlanka yola wa go fiwa dipapetlana tše tlhano a tloga le semeetseng a yo gweba ka tšhelete yeo, gomme ya mo tswalela dipapetlana tše dingwe tše tlhano. 17Le yola wa go neelwa dipapetlana tše pedi a tswalelwa tše dingwe tše pedi. 18Yola wa go neelwa papetlana e tee yena a yo epa molete, a fihla tšhelete yela ya mong wa gagwe.

19“Ge go fetile nako ye telele mong wa bahlanka bale a boa gomme a ba botšiša gore ba dirileng ka tšhelete yela ya gagwe. 20Mohlanka yola a bego a neetšwe dipapetlana tše tlhano tša gauta a batamela a mo neela tšela tše dingwe tše tlhano, a re: ‘Morena, o be o nneetše dipapetlana tše tlhano; bjale bona, tše dingwe tše tlhano tše ke di tswadišitšego tšona šedi.’ 21Mong wa gagwe a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego yo a botegago! O ile wa hlokomela tše dinnyane ka potego. Ka gona ke tla go bea mohlokomedi wa tše dintši. Tsena ka gae o tle o ipshine le nna!’

22“Ke moka gwa batamela mohlanka yola wa go neelwa dipapetlana tše pedi tša gauta, mme a re: ‘Morena, o be o nneetše dipapetlana tše pedi; bjale bona, tše dingwe tše pedi tše ke di tswadišitšego tšona šedi.’ 23Mong wa gagwe a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego yo a botegago! O ile wa hlokomela tše dinnyane ka potego, ka gona ke tla go bea mohlokomedi wa tše dintši. Tsena ka gae o tle o ipshine le nna!’

24“Ka morago gwa batamela mohlanka yola a bego a neetšwe papetlana e tee ya gauta, mme a re: ‘Ke tsebile gore o motho wa serumolani, o buna mo o sego wa bjala gona, o kgobela mabele a o sego wa ka wa a gaša. 25Ka ge ke be ke boifa, ke ile ka tloga ka yo epela tšhelete ya gago. Bjale še yona.’

26“Mong wa gagwe a re: ‘Mohlanka yo mobe wa sebodu towe! Kganthe o tsebile gore ke buna mo ke sego ka bjala gona, ke kgobela mabele a ke sego ka ka ka a gaša? 27Gona nkabe o ile wa iša tšhelete ya ka polokelong, gomme ge ke boa nkabe ke hweditše tšhelete ya ka le tswala ya yona. 28Bjale ge, mo amogeng papetlana yeo le e fe yola a nago le dipapetlana tše lesome. 29

25:29
Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luk. 8:18
Gobane mang le mang yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, gomme a ba le tše dintši le go feta; eupša yo a se nago sa gagwe le bonnyane bjo a nago le bjona o tla bo amogwa. 30
25:30
Mat. 8:12
22:13
Luk. 13:28
Lefeelana le la mohlanka lona le lahleleng ka kua ntlentle leswiswing, moo a tlago lla a lomanya meno.’

Kahlolo ya mafelelo

31

25:31
Mat. 16:27
19:28
“Mohla Morwamotho a etla e le Kgoši a na le barongwa ka moka, o tla dula setulong sa gagwe sa bogoši, 32gomme ditšhaba ka moka di tla kgoboketšwa pele ga gagwe. Yena o tla ba kgethologanya bjalo ka modiši ge a kgethologanya dinku le dipudi. 33Dinku o tla di bea ka letsogong la go ja, dipudi tšona a di bea ka go la nngele. 34Ke moka o tla re go batho ba ba lego ka letsogong la go ja: ‘Etlang, lena le šegofaditšwego ke Tate! Etlang ke le iše legodimong le le le lokišeditšwego go tloga mola lefase le hlolwa. 35Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la mpha dijo; ka re ke nyorilwe, la mpha sa go nwa; ka re ke le mošele, la nkamogela ka malapeng a lena; 36ka re ke hloka diaparo, la mpha tšona; ka re ke babja, la tla la mpona; ke le kgolegong, la nketela.’

37“Baloki ba tla mmotšiša ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala mme ra go fa dijo, goba o nyorilwe, ra go fa sa go nwa? 38Ke neng mo re ilego ra go bona o le mošele, gomme ra go amogela ka malapeng a rena, goba o hloka diaparo, ra go fa tšona? 39Ke neng mo re ilego ra go bona o babja goba o le kgolegong, mme ra go etela?’ 40Kgoši o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le direla yo mongwe wa banabešo ba ba nyatšegago ba, le be le direla nna!’

41“Ka morago o tla re go bao ba lego ka letsogong la gagwe la nngele: ‘Tlogang mo go nna, barogakwa tenang, le ye mollong wo o sa timego wo o goleditšwego Diabolose le barongwa ba gagwe! 42Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la se mphe dijo; ke nyorilwe, la se mphe sa go nwa; 43ka re ke le mošele, la se nkamogele ka malapeng a lena; ka re ke hloka diaparo, la se mphe tšona; ka re ke babja, ke le kgolegong, la se nketele.’

44“Bona ba tla mo fetola ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala, goba o nyorilwe, goba o le mošele, goba o hloka diaparo, goba o babja, goba o le kgolegong, gomme ra se go thuše?’ 45Yena o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le sa direle yo mongwe wa banyatšegi ba, ke gona ge le be le sa direle nna.’ 46

25:46
Dan. 12:2
Gomme bona ba tla ya go otlwa ka go sa felego, baloki bona ba tla ya go phelela sa ruri.”

26

Jesu o a lakanwa

(Mar. 14:1-2; Luk. 22:1-2; Joh. 11:45-53)

261E rile ge Jesu a feditše go anega ditaba tšeo ka moka a re go barutiwa ba gagwe: 2

26:2
Eks. 12:1-27
“Le a tseba gore ka morago ga matšatši a mabedi e tla ba Monyanya wa Paseka, gomme Morwamotho o tla gafelwa batho go bapolwa sefapanong.”

3Ke moka baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba kopana mošate ga Khayafase, Moprista yo Mogologolo, 4gomme ba lakana go swara Jesu ka bohwirihwiri gore ba tle ba mmolaye. 5Ba re: “E se be ka nako ya monyanya, gore setšhaba se se ke sa tsoša mpherefere.”

Jesu o tlotšwa motseng wa Bethania

(Mar. 14:3-9; Joh. 12:1-8)

6Jesu o be a le motseng wa Bethania, ka ga Simone, monna yo a bego a kile a swarwa ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 7

26:7
Luk. 7:37-38
Ya re Jesu a sa ja, mosadi yo mongwe a tla go yena a swere sedibelo sa leswika le le bitšwago alapastere26:7 “alapastere” Ke leswika le boleta le le atišago go ba la mmala wa lebebe, mme le šomišwa go dira dipitša. se swere senkgabose sa theko ye kgolo, gomme a se tšhela Jesu hlogong. 8Barutiwa ge ba mmona a dira bjalo ba selekega ba re: “Senkgabose se se senyetšwang? 9Se ka be se rekilwe ka tšhelete ye ntši gomme yona ya fiwa badiidi!”

10Jesu, ka go tseba se ba se bolelago, a re go bona: “Le tshwenyetšang mosadi yo? Gape o nthakgile. 11

26:11
Doit. 15:11
Gobane badiidi le na le bona ka mehla, eupša nna le ka se be le nna ka mehla. 12Ka go tšhela senkgabose se mmeleng wa ka o ntokišeditše go bolokwa. 13Ruri, ke le botša gore gohle lefaseng mo Ebangedi ye e tlago begwa gona, go tla bolelwa le se mosadi yo a se dirilego, e le gore a fele a gopolwa.”

Judase o rekwa gore a eke Jesu

(Mar. 14:10-11; Luk. 22:3-6)

14Ke moka yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo, 15

26:15
Sak. 11:12
a ba botšiša a re: “Le tla mphang ge nka le gafela Jesu?” Bona ba mo fa dipapetlana tše masome a mararo tša silibera. 16Go tloga yona nakong yeo Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.

Jesu o ja Paseka le barutiwa ba gagwe

(Mar. 14:12-21; Luk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:21-30)

17Ka letšatši la pele la Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, barutiwa ba Jesu ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O nyaka gore re yo go lokišetša dijo tša Paseka kae?”

18Jesu a ba fetola a re: “Eyang go monna yo mongwe kua motseng, gomme le fihle le mmotše le re: ‘Moruti o re: Nako ya ka e batametše. Nna le barutiwa ba ka re tlilo ja Paseka ka ga gago.’ ”

19Barutiwa bale ba dira ka mo Jesu a ba laetšego ka gona, ba lokiša dijo tša Paseka.

20Ya re mantšiboa Jesu le barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ba dula fase gore ba je. 21Ge ba eja, Jesu a re: “Ruri, ke le botša gore yo mongwe wa lena o tla nkeka.”

22Barutiwa ba gagwe ba nyama kudu, gomme ba mmotšiša ka o tee ka o tee ba re: “Kgane o ra nna, Morena?”

23

26:23
Pes. 41:9
Jesu a ba fetola a re: “Yo a šebago le nna ka thiswaneng ke yena a tlago nkeka. 24Morwamotho go tloga gona o tla tloga, ka ge Mangwalo a Makgethwa a realo, eupša go madimabe yo a ekago Morwamotho! Go ka be go bile kaone ge motho yoo a ka be a se a tswalwa!”

25Judase, yena yo a bego a tlilo mo eka, a re: “Kgane o ra nna, Moruti?”

Jesu a mo fetola a re: “Go bjalo.”

Selalelo sa Morena

(Mar. 14:22-26; Luk. 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

26Ya re ge ba eja, Jesu a tšea senkgwa, a tumiša Modimo, a mo leboga,26:26 “a tumiša Modimo, a mo leboga” goba “a se šegofatša” a se ngwathaganya, a se fa barutiwa ba gagwe a re: “Tšeang le jeng, se ke mmele wa ka.”

27A tšea le senwelo, a leboga Modimo, a ba neela sona a re: “Se nweng ka moka ga lena; 28

26:28
Eks. 24:8
Jer. 31:31-34
se ke madi a ka ao a tiišetšago kgwerano ya Modimo, ao a tšhollelwago ba bantši gore ba lebalelwe dibe. 29Ke a le botša, nka se sa nwa beine ye go fihlela mohla ke enwa ye mpsha le lena legodimong.”

30Ge ba seno opela sefela sa tumišo, ba tšwa ba ya Thabeng ya Mehlware.

Jesu o botša Petrose gore o tlilo mo latola

(Mar. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Joh. 13:36-38)

31

26:31
Sak. 13:7
Ya ba Jesu o re go bona: “Ka moka ga lena bošegong bjo le tla ntšhabela, ka gobane Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ke tla bolaya modiši, gomme dinku tša gagwe tša šwalalana.’ 32
26:32
Mat. 28:16
Eupša e tla re ge ke tsogile bahung, ka le tlogela pele go ya Galilea.”

33Petrose a mo fetola a re: “Le ge bohle ba ka go tlogela, nna nka se tsoge ke go tlogetše!”

34Jesu a re go yena: “Ruri, ke go botša gore gona bošegong bjo, pele mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.”

35Petrose a mo fetola a re: “Nna nka se tsoge ke go latotše, le ge eba e ka ba gore ke hwe le wena!”

Le barutiwa ba bangwe ka moka ba realo.

Jesu o rapela Getsemane

(Mar. 14:32-42; Luk. 22:39-46)

36Ka morago Jesu a ya le barutiwa ba gagwe lefelong le lengwe le le bitšwago Getsemane, gomme a re go bona: “Dulang mo ge ke sa ya go rapela mola.” 37A tloga le Petrose le barwa ba Sebediose ka babedi. A thoma go nyama le go tlalelwa, 38gomme a re go bona: “Ke nyamile la go hwa. Dulang mo le letele le nna.”

39Ke moka a ya pejana, a itahlela fase ka sefahlego, a rapela a re: “Tate, ge go kgonega, senwelo se sa tlaišego a se mphete ka thoko. Fela go se phethege ya ka thato, go upše go phethege ya gago.”

40A boela go barutiwa bale ba gagwe ba bararo, gomme a ba hwetša ba robetše. A re go Petrose: “Na le paletšwe ke go itiša le nna lebakanyana fela? 41Letelang le rapele, gore le se lekwe. Ge e le maikemišetšo ona le nawo, fela le a palelwa.”

42A ya go rapela la bobedi a re: “Tate, ge go sa kgonege gore senwelo se sa tlaišego se mphete ka thoko ke sa se nwe, a go phethege thato ya gago.” 43Ge a boela go barutiwa ba gagwe a ba hwetša ba robetše gape, ka gobane ba be ba potuma kudu.

44A ba tlogela gape a yo rapela la boraro, a boeletša ona mantšu ale. 45A gomela go barutiwa bale ba gagwe mme a re go bona: “Na le sa robetše, le a khutša? Nako e fihlile ya gore Morwamotho a gafelwe diatleng tša badiradibe. 46Emang, re sepeleng! Bonang, monna yo a nkekago o šetše a batametše.”

Go swarwa ga Jesu

(Mar. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Joh. 18:3-12)

47E rile ge Jesu a sa bolela gwa fihla Judase, e lego yo mongwe wa barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. O be a na le lekoko le legolo le le itlhamilego ka ditšhoša le melamo, le romilwe ke baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba. 48Moeki o be a lakane le lekoko leo a re: “Monna yo ke tlago mo atla, ke yena. Le mo swareng!”

49Judase a ya go Jesu ntle le go dikadika, a mo lotšha a re: “Thobela, Moruti!” Gomme a mo atla.

50Jesu a mo araba a re: “Mogwera, dira se o se tletšego mo!”

Ke moo lekoko le batametšego Jesu la mo swara la mo tiiša. 51Yo mongwe wa bao ba bego ba na le Jesu a hwanyolla tšhoša ya gagwe, a rema mohlanka wa Moprista yo Mogologolo a mo kgaola tsebe. 52Jesu a re go yena: “Bušetša tšhoša ya gago madulong a yona. Bohle ba ba lwago ka tšhoša ba tla bolawa ka tšhoša. 53Kgane o gopola gore ga ke kgone go kgopela Tate, mme yena a akgofa a nthomela dihlopha tše di fetago tše lesome le tše pedi tša madira a barongwa? 54Fela ge nka dira bjalo, Mangwalo a Makgethwa a a rego se ke se se swanetšego go direga, a ka phethega bjang?”

55

26:55
Luk. 19:47
21:37
Ya ba yona nako yeo Jesu a botšišago lekoko leo a re: “Le reng le tlile ka ditšhoša le melamo go ntshwara mo nkego ke nna mohlakodi? Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke dula le batho ke ba ruta ka Tempeleng, gomme le sa ntshware. 56Fela tšohle tše di diregile gore go phethege tše di ngwadilwego ke baprofeta ka Mangwalong a Makgethwa.”

Ke moka barutiwa ba gagwe bohle ba mo tlogela ba tšhaba.

Jesu o sekišwa ke Kgorokgolo ya Bajuda

(Mar. 14:53-65; Luk. 22:54-55,63-71; Joh. 18:13-14,19-24)

57Bale ba go swara Jesu ba mo iša ga Khayafase, Moprista yo Mogologolo, moo go bego go kgobokane boramangwalo le bagolo ba setšhaba. 58Petrose a ba latela a le kgojana, go ba go yo fihla ka lapeng ga Moprista yo Mogologolo. A tsena ka lapeng gomme a dula fase le baleti gore a bone gore go tla feletša kae ka Jesu. 59Baprista ba bagolo le Kgorokgolo ka moka ba leka go phara Jesu ka bohlatse bja maaka gore ba tle ba mmolaye, 60eupša ba bo hloka, le ge go be go etla dihlatse tše dintši tša maaka. Mafelelong gwa tla dihlatse tše pedi 61

26:61
Joh. 2:19
tša re: “Monna yo o rile a ka kgereša Tempele ya Modimo mme a e aga gape ka matšatši a mararo.”

62Moprista yo Mogologolo a emelela a re go Jesu: “Na ga o iphetolele? O reng ka se ba go beago molato ka sona?” 63Eupša Jesu a no ikhomolela. Moprista yo Mogologolo a mmotšiša gape a re: “Ke go eniša ka Modimo yo a phelago gore o re botše ge eba o Mesia, Morwa wa Modimo.”

64

26:64
Dan. 7:13
Jesu a mo fetola a re: “O a bolela. Eupša ke le botša gore go tloga bjale le tla bona Morwamotho a dutše ka letsogong la go ja la Ramaatlaohle a etla ka maru!”

65

26:65-66
Lef. 24:16
Ke moo Moprista yo Mogologolo a gagotšego diaparo tša gagwe a re: “O nyefotše Modimo! Dihlatse re sa di iša kae? Le ikwetše ka bolena ge a nyefola Modimo! 66Bjale le reng ka yena?”

Ba fetola ba re: “O swanetšwe ke lehu!”

67

26:67
Jes. 50:6
Ke moka ba mo tshwela ka mare sefahlegong, ba mo itia ka matswele, ba bangwe ba mo faphola ka dintahle, 68ba re: “Mesia, ka ge o le moprofeta, re botše gore o itiilwe ke mang!”

Petrose o latola Jesu

(Mar. 14:66-72; Luk. 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

69Petrose o be a dutše ka lapeng. Modiredi yo mongwe wa mosetsana a tla go yena a re: “Le wena o be o na le Jesu wa Galilea.”

70Eupša Petrose a latola batho bohle ba mo kwa a re: “Se o se bolelago nna ga ke se tsebe!” 71Ya re ge a eya seferong sa lapa, yo mongwe modiredi wa mosetsana a mmona gomme a botša ba ba bego ba le moo a re: “Monna yo le yena o be a na le Jesu wa Nasaretha.”

72Gapegape Petrose a latola a ena a re: “Nna monna yola ga ke mo tsebe!”

73Ka morago ga nakonyana banna ba ba bego ba le moo ba tla go Petrose ba re: “Ruri, le wena o yo mongwe wa bona, gobane le polelo ya gago e a go lahla!”

74Ke moka Petrose a thoma go rogana le go ikana a re: “Monna yola ga ke mo tsebe!”

Mokoko wa napa wa lla. 75Ya ba Petrose o elelwa sela Jesu a mmoditšego sona mola a re: “Pele ga ge mokoko o lla, o tla be o ntatotše gararo.” A napa a tšwela ka ntle a lla gabohloko.