Sepedi 2000 (NSO00)
23

Jesu o laya batho gore ba se ekiše boramangwalo le Bafarisei

(Mar. 12:38-39; Luk. 11:43,46; 20:45-46)

231Jesu a botša lešaba le barutiwa ba gagwe a re: 2“Tokelo ya go hlatholla melao ya Moshe e filwe boramangwalo le Bafarisei. 3Ka gona le phethe tšohle tše ba le botšago tšona, le di latele, fela le se ke la dira tše ba di dirago, ka gobane ga ba dire go ya ka mo ba rutago batho ka gona. 4Ba beela batho melao ye methata ba ba botša gore ba e phethe, etšwe bona ba sa rate go dira selo go ba fefolela yona. 5

23:5
Mat. 6:1
Doit. 6:8
Num. 15:38
Tšohle tše ba di dirago ba di direla gore ba bonwe ke batho. Mapantana ao a ngwadilwego ditemana tša Mangwalo a Makgethwa ba a aparago diphatleng le matsogong, ba a dira a diphaphathi, le mašaphu a diaparo tša bona23:5 “mašaphu a diaparo tša bona” Mašaphu a e be e le sešupo sa go re ba botegetše Modimo. Lebelela Num. 15:37-41. ba a dira a matelele. 6Menyanyeng le ka disinagogeng ba rata madulo a ka pele. 7Motho wa bona o rata go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse le go bitšwa ‘Moruti’. 8Lena le se ke la bitšwa ka la ‘Moruti’, ka gobane ka moka ga lena le bana ba motho, gomme Moruti wa lena ke o tee. 9Le gona le se ke la bitša motho mo lefaseng la re ‘Tate’, ka gobane Tatagolena ke o tee, o legodimong. 10Le gona motho wa lena a se ke a bitšwa ‘Moetapele’, ka gobane moetapele wa lena ke o tee, e lego Mesia. 11
23:11
Mat. 20:26-27
Mar. 9:35
10:43-44
Luk. 22:26
Yo mogolo mo go lena e be mohlanka wa lena. 12
23:12
Luk. 14:11
18:14
Yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, mme yo a ikokobetšago o tla godišwa.”

Jesu o kgalema boramangwalo le Bafarisei ka lebaka la boikaketši bja bona

(Mar. 12:40; Luk. 11:39-42,44,52; 20:47)

13“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane legodimo le le tswalela batho ka ntle, mola le lena le sa tsene, ebile le sa dumelele bao ba nyakago go tsena.23:13 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 14 ye e rego “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le tšeela bahlologadi dintlo tša bona, la ikaketša ka go rapela dithapelo tše ditelele; ka lebaka leo le tla otlwa kudu le go feta.” Lebelela Mar. 12:40.

15“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le tshela mawatle la putla dinaganaga gore le yo sokolla motho o tee, gomme ge le mo sokolotše le mo dire gore e be yo a swanelago hele go le feta gabedi.

16“Le ba madimabe, lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, gobane le re: ‘Ge motho a ka ena ka Tempele ga go tshwenye, eupša ge a ka ena ka gauta ye e lego ka Tempeleng, gona o itlemile.’ 17Ditlaela tše di foufetšego tenang, se bohlokwa ke eng? A ke gauta goba ke Tempele ye gauta ye e bago ye kgethwa ka yona? 18Le gona le re: ‘Ge motho a ka ena ka aletare ga go tshwenye; eupša ge a ka ena ka sehlabelo se se lego moo aletareng, gona o itlemile.’ 19Difofu tenang, se bohlokwa ke eng? Ke sehlabelo, goba ke aletare yeo sehlabelo e bago se sekgethwa ka yona? 20Ka gona, ge motho a ka ena ka aletare, o ena ka yona le ka tšohle tše di lego godimo ga yona; 21le ge a ka ena ka Tempele, o ena ka yona le ka Modimo, e lego yena a dulago ka go yona; 22

23:22
Jes. 66:1
Mat. 5:34
gomme ge motho a ka ena ka legodimo, o ena ka setulo sa bogoši sa Modimo le ka yoo a dutšego go sona.

23

23:23
Lef. 27:30
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le ya leotša le ya mphogo, eupša le hlokomologa tše bohlokwa tše melao e di rutago, e lego toka le lešoko le botshephegi. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha le sa hlokomologe tše dingwe tšeo. 24Lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, le hlokometše kudu go phetha melao ye e amanago le ditaba tše di sego bohlokwa, bjalo ka go ntšha selabe ka senong, eupša melao ye bohlokwahlokwa ya Modimo le a e tshela.

25“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le hlatswa senwelo sa lena le mogopo ka ntle, mola dijo le dino tše di lego ka gare e le tše le di hweditšego ka šiši le ka megabaru. 26Mofarisei wa sefofu tena! Hlatswa senwelo ka gare pele, gomme le ka ntle se tla hlatswega.

27

23:27
Dit. 23:3
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le swana le mabitla ao a tloditšwego ka motaga, ao ka ntle a bonalago e le a mabotse, mola ka gare a tletše mašapo a bahu le go bola. 28Le lena le bjalo: le bonala le le ba ba lokilego, mola ka dipelong tša lena le tletše boikaketši le bokgopo.”

Jesu o bolela ka kotlo ya boramangwalo le Bafarisei

(Luk. 11:47-51)

29“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le beela mabitla ao baprofeta ba bolokilwego ka go ona maswika, la kgabiša le digopotšo tša bao ba ilego ba phela ka go loka; 30gomme le re ge le ka be le phetše mehleng ya borakgolokhukhu ba lena, le ka be le se la dira tše ba di dirilego, la bolaya baprofeta. 31Ka gona lena beng le ipega gore le ditlogolo tša bao ba bolailego baprofeta. 32Bjale ge, tšwelang pele le phethe se se thomilwego ke borakgolokhukhu ba lena! 33

23:33
Mat. 3:7
12:34
Luk. 3:7
Lena dinoga, mafotwana a dinoga tenang! Le tla phologa bjang go ahlolelwa heleng? 34Ke ka lebaka leo ke le botšago gore ke tlilo le romela baprofeta le borabohlale le baruti. Ba bangwe ba bona le tla ba bolaya, bangwe la ba bapola sefapanong, bangwe la ba otla ka tshelane ka disinagogeng, la ba lelekiša le metse. 35
23:35
Gen. 4:8
2 Dikr. 24:20-21
Ya ba gona ge le ithweša molato wa go bolaya bohle ba ba lokilego, go tloga ka moloki, Abele, go fihla ka Sakaria, morwa wa Berekia, yo le mmolaetšego gare ga Tempele le aletare. 36Ruri, ke le botša gore batho ba mehleng yeno ba tla otlelwa dipolao tšeo ka moka.”

Jesu o llela Jerusalema

(Luk. 13:34-35)

37“Joo, Jerusalema, joo, Jerusalema, wena o bolayago baprofeta gape o keketago ka maswika bao Modimo a ba romilego go wena, ke gakae ke ratile go phutha badudi ba gago bjalo ka kgogo ge e phutha matswiana a yona ka diphego tša yona, eupša o gana? 38

23:38
Jer. 22:5
Ka gona Modimo o tla ngala Tempele ya gago ya šala e le lešope. 39
23:39
Pes. 118:26
Ke le botša gore go tloga bjale le ka se sa mpona go fihlela ge le re: ‘A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena!’ ”

24

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mar. 13:1-2; Luk. 21:5-6)

241Ge Jesu a tloga Tempeleng barutiwa ba gagwe ba ile ba tla go yena go mo šupetša meago ya Tempele. 2Jesu a re go bona: “Ga ke re meago ye ka moka le a e bona? Ruri, ke le botša gore ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mar. 13:3-13; Luk. 21:7-19)

3E rile ge Jesu a dutše Thabeng ya Mehlware, barutiwa ba gagwe ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: “Re botše gore dilo tšeo ka moka di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng ge o boa, le gore ke mafelelo a lefase.”

4Jesu a ba fetola a re: “Le itlhokomele gore le se forwe ke motho. 5Batho ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nnaena Mesia.’ Gomme ba tla fora ba bantši. 6Le tla kwa mekgoši ya ntwa le dipego tša ntwa; eupša le se ke la tshwenyega, gobane tšeo di swanetše go no hlaga, fela e tla be e sešo ya ba mafelelo. 7Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla, le ditlala le go šikinyega ga lefase kua le kua di tla ba gona. 8Dilo tšeo ka moka di tla ba bjalo ka mathomo a lešoko la pelego.

9

24:9
Mat. 10:22
“Ya ba gona ba le gafelago bao ba tlago le otla ba le bolaya. Le tla hloiwa ke ditšhaba ka moka ka lebaka la ge le dumela go nna. 10Mehleng yeo ba bantši ba tla kgeloga; ba tla ekana ba hloyana. 11Go tla tšwelela baprofeta ba bantši ba maaka gomme ba fora batho ba bantši. 12Ka lebaka la go ata ga bokgopo lerato la ba bantši le tla fokotšega. 13
24:13
Mat. 10:22
Eupša yo a ka kgotlelelago go iša mafelelong o tla phologa. 14Gomme Taba ye Botse ye ya mmušo wa Modimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di e kwe; e be gona go tlago mafelelo a lefase.”

Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele

(Mar. 13:14-23; Luk. 21:20-24)

15

24:15
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Le tla bona ‘Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele’,24:15 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ba bangwe ba re ke aletare ya Zeose, modingwana wa Bagerike, ye Kgošikgolo Antiogose Epifanese a bego a e agile ka Tempeleng; ba bangwe ba re ke MolwaleKriste. bjo bo boletšwego ke moprofeta Daniele, bo eme ka felong mo go kgethwa.” (A mmadi a kwešiše gore bohlola bjoo ke eng.) 16“Ke moka bao ba tla bego ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng. 17
24:17-18
Luk. 17:31
Yo a tlago be a le godimo ga ngwako wa gagwe a se ke a fologela ka ngwakong go yo tšea se e lego sa gagwe. 18Yo a tlago be a le mašemong a se ke a boela go yo tšea seaparo sa gagwe gae. 19Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tla bego e le baimana le batswetši. 20Le rapeleng Modimo gore go tšhaba moo ga lena go se ke gwa ba marega goba ka letšatši la Sabatha. 21
24:21
Dan. 12:1
Kut. 7:14
Gobane masetlapelo a mehla yeo e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola lefase la bago gona go fihlela gonabjale, gape a ka se sa tsogago a bile gona. 22Eupša Modimo o šetše a ikemišeditše go fokotša matšatši a masetlapelo ao; ge a ka be a ka se a fokotše, go ka be go ka se phologe motho. Modimo o tla a fokotša ka lebaka la bao a ba kgethilego.

23“Mehleng yeo ge motho a ka re go lena: ‘Bonang, Mesia šo!’ goba a re: ‘Bonang, šole!’ le se ke la mo kgolwa. 24BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete a magolo le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego. 25Le tsebe gore ke le boditše pele di direga.

26

24:26-27
Luk. 17:23-24
“Ka gona ge batho ba ka le botša ba re: ‘Mesia o kua lešokeng!’ le se ke la ya gona; le ge ba ka re: ‘Bonang, o iphihlile ka phapošing!’ le se ke la ba kgolwa. 27Gobane Morwamotho o tla tla bjalo ka legadima le le pekenyago le etšwa ka bohlabela le eya ka bodikela.

28

24:28
Luk. 17:37
“Gape mo go lego setoto go kgobokana manong.”

Go tla ga Morwamotho

(Mar. 13:24-27; Luk. 21:25-28)

29

24:29
Jes. 13:10
34:4
Joele 2:10,31
3:15
Kut. 6:12-13
Hes. 32:7
“Masetlapelo a mehleng yeo a tla re a sa tšo feta, letšatši la fifala, ngwedi wa se sa taga, dinaledi tša arošwa tseleng ya tšona mme tša wela fase di etšwa godimo. 30
24:30
Dan. 7:13
Sak. 12:10-14
Kut. 1:7
Go tla bonagala se sengwenyana legodimong sa go šupa gore Morwamotho o etla, gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla lla ge di mmona a etla ka maru a legodimo, a na le maatla a magolo le letago le legolo. 31Phalafala ye kgolo e tla letšwa, gomme Morwamotho o tla roma barongwa ba gagwe ka mathokong ka mane a lefase go yo kgobokanya ba a ba kgethilego, ba tlišwa ba etšwa gohle lefaseng.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mar. 13:28-31; Luk. 21:29-33)

32“Swantšhang ka mogo: Ge makala a wona a eba a boleta, a hloga matlakala, le tseba gore selemo se kgauswi. 33Le lena ge le bona tšeo ka moka di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi. 34Ruri, ke le botša gore dilo tše ka moka di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 35Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.”

Ga go yo a tsebago letšatši le nako

(Mar. 13:32-37; Luk. 17:26-30,34-35)

36“Ge e le letšatši le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela. 37

24:37
Gen. 6:5-8
Go tla ga Morwamotho go tla swana le se se ilego sa hlaga mehleng ya Noa. 38Mehleng ya pele ga meetsefula batho ba be ba eja, ba enwa, ba nyala goba ba nyalwa, gwa ba gwa fihla letšatši lela Noa a tla tsena ka leselawatleng; 39
24:39
Gen. 7:6-24
le ge go le bjalo ba be ba sa lemoge gore go diregang, go fihlela meetsefula a etla a ba tšea ka moka. Le mohla Morwamotho a etla go tla ba bjalo. 40Mehleng yeo banneng ba babedi ba ba tlago be ba šoma tšhemong, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe. 41Basading ba babedi ba ba tla bego ba šila lwaleng, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.

42“Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le Morena wa lena a tlago tla ka lona. 43

24:43-44
Luk. 12:39-40
Ge mongmotse a ka be a tsebile gore lehodu le tla tla neng, ruri, a ka be a se a robala a lesa lehodu le thuba ngwako wa gagwe. 44Ka gona le lena le dule le itokišitše, ka gobane Morwamotho o tla tla ka nako ye le sa gopolego gore a ka tla ka yona.”

Tša mohlanka wa go botega le tša wa go se botege

(Luk. 12:41-48)

45“Bjale mohlanka wa go botega yo bohlale ke ofe? Ke yo mong wa gagwe a mmeilego mohlokomedi wa bahlanka ba gagwe gore a ba fe dijo ka nako ya go ja. 46Go lehlogonolo mohlanka yoo mong wa gagwe a tlago mo hwetša a dira bjalo ge a boa. 47Ruri, ke le botša gore mong wa gagwe o tla mmea mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona. 48Eupša mohlanka ge e le yo mobe, ka pelong o tla re: ‘Mong wa ka o diegile go boa,’ 49gomme a thoma go itia bahlankakayena le go ja le go nwa le matagwa. 50Ke moka mong wa mohlanka yoo a boa ka letšatši le mohlanka a sa mo naganego ka lona le ka nako ye a sa e tsebego. 51Mong wa gagwe o tla mo kgaola ditho, a ba a mo dira se se dirwago baikaketši. O tla lla a lomanya meno.”

25

Seswantšho ka dikgarebe tše lesome

251

25:1
Luk. 12:35
“Mehleng yeo mmušo wa Modimo o tla swantšhwa ka dikgarebe tše lesome tše di kilego tša tšea mabone a tšona, tša yo gahlanetša monyadi. 2Tše tlhano tša tšona e be e le ditlaela, tše tlhano e le tše bohlale. 3Tša ditlaela tša tšea mabone a tšona, eupša tša se ke tša duta makhura, 4mola tšela tše bohlale tšona di tšea mabone di duta le makhura ka dibjana. 5Monyadi a diega, ka gona dikgarebe tšela tša potuma, tša robala.

6“Bošegogare gwa kwala mokgoši motho a re: ‘Monyadi šoowe! Etšwang le mo gahlanetše!’ 7Dikgarebe tšela tše lesome tša tsoga, tša lokiša mabone a tšona. 8Tšela tša ditlaela tša re go tše bohlale: ‘Nke le re topeletše makhura ka gobane mabone a rena a a tima.’ 9Tšela tše bohlale tša ba fetola tša re: ‘Aowa, ga re na makhura a a ka lekanego rena le lena. Go kaone ge le ka yo ithekela go barekiši.’ 10Ya re ba sa ile go reka, monyadi a šala a fihla. Bale ba bahlano ba ba bego ba itokišitše ba tsena le yena ka monyanyeng, gomme lemati la tswalelwa.

11

25:11-12
Luk. 13:25
“Ka morago gwa fihla bale ba bangwe ba re: ‘Morena, morena, re bulele!’ 12Monyadi yena a ba araba ka go re: ‘Aowa, ga ke le tsebe.’ ”

13Gomme Jesu a feleletša ka go re: “Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le nako ya go tla ga Morwamotho.”

Seswantšho ka bahlanka ba bararo

(Luk. 19:11-27)

14

25:14-30
Luk. 19:11-27
“Mehleng yeo mmušo wa Modimo o tla swantšhwa ka monna yo a bego a nyaka go tšea leeto. A bitša bahlanka ba gagwe gomme a ba bea bahlokomedi ba thoto ya gagwe. 15Mongwe a mo fa dipapetlana tše tlhano tša gauta, mongwe a mo fa tše pedi, mongwe a mo fa e tee. A fa yo mongwe le yo mongwe wa bona ka moo yena a mo tsebago a kgona ka gona. Ke moka a tšea leeto. 16Mohlanka yola wa go fiwa dipapetlana tše tlhano a tloga le semeetseng a yo gweba ka tšhelete yeo, gomme ya mo tswalela dipapetlana tše dingwe tše tlhano. 17Le yola wa go neelwa dipapetlana tše pedi a tswalelwa tše dingwe tše pedi. 18Yola wa go neelwa papetlana e tee yena a yo epa molete, a fihla tšhelete yela ya mong wa gagwe.

19“Ge go fetile nako ye telele mong wa bahlanka bale a boa gomme a ba botšiša gore ba dirileng ka tšhelete yela ya gagwe. 20Mohlanka yola a bego a neetšwe dipapetlana tše tlhano tša gauta a batamela a mo neela tšela tše dingwe tše tlhano, a re: ‘Morena, o be o nneetše dipapetlana tše tlhano; bjale bona, tše dingwe tše tlhano tše ke di tswadišitšego tšona šedi.’ 21Mong wa gagwe a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego yo a botegago! O ile wa hlokomela tše dinnyane ka potego. Ka gona ke tla go bea mohlokomedi wa tše dintši. Tsena ka gae o tle o ipshine le nna!’

22“Ke moka gwa batamela mohlanka yola wa go neelwa dipapetlana tše pedi tša gauta, mme a re: ‘Morena, o be o nneetše dipapetlana tše pedi; bjale bona, tše dingwe tše pedi tše ke di tswadišitšego tšona šedi.’ 23Mong wa gagwe a re: ‘O dirile gabotse, mohlanka yo a lokilego yo a botegago! O ile wa hlokomela tše dinnyane ka potego, ka gona ke tla go bea mohlokomedi wa tše dintši. Tsena ka gae o tle o ipshine le nna!’

24“Ka morago gwa batamela mohlanka yola a bego a neetšwe papetlana e tee ya gauta, mme a re: ‘Ke tsebile gore o motho wa serumolani, o buna mo o sego wa bjala gona, o kgobela mabele a o sego wa ka wa a gaša. 25Ka ge ke be ke boifa, ke ile ka tloga ka yo epela tšhelete ya gago. Bjale še yona.’

26“Mong wa gagwe a re: ‘Mohlanka yo mobe wa sebodu towe! Kganthe o tsebile gore ke buna mo ke sego ka bjala gona, ke kgobela mabele a ke sego ka ka ka a gaša? 27Gona nkabe o ile wa iša tšhelete ya ka polokelong, gomme ge ke boa nkabe ke hweditše tšhelete ya ka le tswala ya yona. 28Bjale ge, mo amogeng papetlana yeo le e fe yola a nago le dipapetlana tše lesome. 29

25:29
Mat. 13:12
Mar. 4:25
Luk. 8:18
Gobane mang le mang yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, gomme a ba le tše dintši le go feta; eupša yo a se nago sa gagwe le bonnyane bjo a nago le bjona o tla bo amogwa. 30
25:30
Mat. 8:12
22:13
Luk. 13:28
Lefeelana le la mohlanka lona le lahleleng ka kua ntlentle leswiswing, moo a tlago lla a lomanya meno.’

Kahlolo ya mafelelo

31

25:31
Mat. 16:27
19:28
“Mohla Morwamotho a etla e le Kgoši a na le barongwa ka moka, o tla dula setulong sa gagwe sa bogoši, 32gomme ditšhaba ka moka di tla kgoboketšwa pele ga gagwe. Yena o tla ba kgethologanya bjalo ka modiši ge a kgethologanya dinku le dipudi. 33Dinku o tla di bea ka letsogong la go ja, dipudi tšona a di bea ka go la nngele. 34Ke moka o tla re go batho ba ba lego ka letsogong la go ja: ‘Etlang, lena le šegofaditšwego ke Tate! Etlang ke le iše legodimong le le le lokišeditšwego go tloga mola lefase le hlolwa. 35Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la mpha dijo; ka re ke nyorilwe, la mpha sa go nwa; ka re ke le mošele, la nkamogela ka malapeng a lena; 36ka re ke hloka diaparo, la mpha tšona; ka re ke babja, la tla la mpona; ke le kgolegong, la nketela.’

37“Baloki ba tla mmotšiša ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala mme ra go fa dijo, goba o nyorilwe, ra go fa sa go nwa? 38Ke neng mo re ilego ra go bona o le mošele, gomme ra go amogela ka malapeng a rena, goba o hloka diaparo, ra go fa tšona? 39Ke neng mo re ilego ra go bona o babja goba o le kgolegong, mme ra go etela?’ 40Kgoši o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le direla yo mongwe wa banabešo ba ba nyatšegago ba, le be le direla nna!’

41“Ka morago o tla re go bao ba lego ka letsogong la gagwe la nngele: ‘Tlogang mo go nna, barogakwa tenang, le ye mollong wo o sa timego wo o goleditšwego Diabolose le barongwa ba gagwe! 42Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la se mphe dijo; ke nyorilwe, la se mphe sa go nwa; 43ka re ke le mošele, la se nkamogele ka malapeng a lena; ka re ke hloka diaparo, la se mphe tšona; ka re ke babja, ke le kgolegong, la se nketele.’

44“Bona ba tla mo fetola ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala, goba o nyorilwe, goba o le mošele, goba o hloka diaparo, goba o babja, goba o le kgolegong, gomme ra se go thuše?’ 45Yena o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le sa direle yo mongwe wa banyatšegi ba, ke gona ge le be le sa direle nna.’ 46

25:46
Dan. 12:2
Gomme bona ba tla ya go otlwa ka go sa felego, baloki bona ba tla ya go phelela sa ruri.”