Sepedi 2000 (NSO00)
24

Jesu o bolela ka go thubja ga Tempele

(Mar. 13:1-2; Luk. 21:5-6)

241Ge Jesu a tloga Tempeleng barutiwa ba gagwe ba ile ba tla go yena go mo šupetša meago ya Tempele. 2Jesu a re go bona: “Ga ke re meago ye ka moka le a e bona? Ruri, ke le botša gore ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”

Masetlapelo le go hlomarwa

(Mar. 13:3-13; Luk. 21:7-19)

3E rile ge Jesu a dutše Thabeng ya Mehlware, barutiwa ba gagwe ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: “Re botše gore dilo tšeo ka moka di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng ge o boa, le gore ke mafelelo a lefase.”

4Jesu a ba fetola a re: “Le itlhokomele gore le se forwe ke motho. 5Batho ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nnaena Mesia.’ Gomme ba tla fora ba bantši. 6Le tla kwa mekgoši ya ntwa le dipego tša ntwa; eupša le se ke la tshwenyega, gobane tšeo di swanetše go no hlaga, fela e tla be e sešo ya ba mafelelo. 7Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla, le ditlala le go šikinyega ga lefase kua le kua di tla ba gona. 8Dilo tšeo ka moka di tla ba bjalo ka mathomo a lešoko la pelego.

9

24:9
Mat. 10:22
“Ya ba gona ba le gafelago bao ba tlago le otla ba le bolaya. Le tla hloiwa ke ditšhaba ka moka ka lebaka la ge le dumela go nna. 10Mehleng yeo ba bantši ba tla kgeloga; ba tla ekana ba hloyana. 11Go tla tšwelela baprofeta ba bantši ba maaka gomme ba fora batho ba bantši. 12Ka lebaka la go ata ga bokgopo lerato la ba bantši le tla fokotšega. 13
24:13
Mat. 10:22
Eupša yo a ka kgotlelelago go iša mafelelong o tla phologa. 14Gomme Taba ye Botse ye ya mmušo wa Modimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di e kwe; e be gona go tlago mafelelo a lefase.”

Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele

(Mar. 13:14-23; Luk. 21:20-24)

15

24:15
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Le tla bona ‘Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele’,24:15 “Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele” Ba bangwe ba re ke aletare ya Zeose, modingwana wa Bagerike, ye Kgošikgolo Antiogose Epifanese a bego a e agile ka Tempeleng; ba bangwe ba re ke MolwaleKriste. bjo bo boletšwego ke moprofeta Daniele, bo eme ka felong mo go kgethwa.” (A mmadi a kwešiše gore bohlola bjoo ke eng.) 16“Ke moka bao ba tla bego ba le nageng ya Judea ba tšhabele dithabeng. 17
24:17-18
Luk. 17:31
Yo a tlago be a le godimo ga ngwako wa gagwe a se ke a fologela ka ngwakong go yo tšea se e lego sa gagwe. 18Yo a tlago be a le mašemong a se ke a boela go yo tšea seaparo sa gagwe gae. 19Ba madimabe mehleng yeo ke bao e tla bego e le baimana le batswetši. 20Le rapeleng Modimo gore go tšhaba moo ga lena go se ke gwa ba marega goba ka letšatši la Sabatha. 21
24:21
Dan. 12:1
Kut. 7:14
Gobane masetlapelo a mehla yeo e tla ba a a šiišago ao a se a kago a bonwa go tloga mola lefase la bago gona go fihlela gonabjale, gape a ka se sa tsogago a bile gona. 22Eupša Modimo o šetše a ikemišeditše go fokotša matšatši a masetlapelo ao; ge a ka be a ka se a fokotše, go ka be go ka se phologe motho. Modimo o tla a fokotša ka lebaka la bao a ba kgethilego.

23“Mehleng yeo ge motho a ka re go lena: ‘Bonang, Mesia šo!’ goba a re: ‘Bonang, šole!’ le se ke la mo kgolwa. 24BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete a magolo le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego. 25Le tsebe gore ke le boditše pele di direga.

26

24:26-27
Luk. 17:23-24
“Ka gona ge batho ba ka le botša ba re: ‘Mesia o kua lešokeng!’ le se ke la ya gona; le ge ba ka re: ‘Bonang, o iphihlile ka phapošing!’ le se ke la ba kgolwa. 27Gobane Morwamotho o tla tla bjalo ka legadima le le pekenyago le etšwa ka bohlabela le eya ka bodikela.

28

24:28
Luk. 17:37
“Gape mo go lego setoto go kgobokana manong.”

Go tla ga Morwamotho

(Mar. 13:24-27; Luk. 21:25-28)

29

24:29
Jes. 13:10
34:4
Joele 2:10,31
3:15
Kut. 6:12-13
Hes. 32:7
“Masetlapelo a mehleng yeo a tla re a sa tšo feta, letšatši la fifala, ngwedi wa se sa taga, dinaledi tša arošwa tseleng ya tšona mme tša wela fase di etšwa godimo. 30
24:30
Dan. 7:13
Sak. 12:10-14
Kut. 1:7
Go tla bonagala se sengwenyana legodimong sa go šupa gore Morwamotho o etla, gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla lla ge di mmona a etla ka maru a legodimo, a na le maatla a magolo le letago le legolo. 31Phalafala ye kgolo e tla letšwa, gomme Morwamotho o tla roma barongwa ba gagwe ka mathokong ka mane a lefase go yo kgobokanya ba a ba kgethilego, ba tlišwa ba etšwa gohle lefaseng.”

Jesu o swantšha ka mogo

(Mar. 13:28-31; Luk. 21:29-33)

32“Swantšhang ka mogo: Ge makala a wona a eba a boleta, a hloga matlakala, le tseba gore selemo se kgauswi. 33Le lena ge le bona tšeo ka moka di direga, le tsebe gore nako ya go tla ga Morwamotho e batametše, e kgauswikgauswi. 34Ruri, ke le botša gore dilo tše ka moka di tla hlaga batho ba ba phelago gonabjale ba sešo ba hwa ka moka. 35Legodimo le lefase di tla fela, eupša tše ke di boletšego tšona e tla no fela e le nnete.”

Ga go yo a tsebago letšatši le nako

(Mar. 13:32-37; Luk. 17:26-30,34-35)

36“Ge e le letšatši le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela. 37

24:37
Gen. 6:5-8
Go tla ga Morwamotho go tla swana le se se ilego sa hlaga mehleng ya Noa. 38Mehleng ya pele ga meetsefula batho ba be ba eja, ba enwa, ba nyala goba ba nyalwa, gwa ba gwa fihla letšatši lela Noa a tla tsena ka leselawatleng; 39
24:39
Gen. 7:6-24
le ge go le bjalo ba be ba sa lemoge gore go diregang, go fihlela meetsefula a etla a ba tšea ka moka. Le mohla Morwamotho a etla go tla ba bjalo. 40Mehleng yeo banneng ba babedi ba ba tlago be ba šoma tšhemong, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe. 41Basading ba babedi ba ba tla bego ba šila lwaleng, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.

42“Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le Morena wa lena a tlago tla ka lona. 43

24:43-44
Luk. 12:39-40
Ge mongmotse a ka be a tsebile gore lehodu le tla tla neng, ruri, a ka be a se a robala a lesa lehodu le thuba ngwako wa gagwe. 44Ka gona le lena le dule le itokišitše, ka gobane Morwamotho o tla tla ka nako ye le sa gopolego gore a ka tla ka yona.”

Tša mohlanka wa go botega le tša wa go se botege

(Luk. 12:41-48)

45“Bjale mohlanka wa go botega yo bohlale ke ofe? Ke yo mong wa gagwe a mmeilego mohlokomedi wa bahlanka ba gagwe gore a ba fe dijo ka nako ya go ja. 46Go lehlogonolo mohlanka yoo mong wa gagwe a tlago mo hwetša a dira bjalo ge a boa. 47Ruri, ke le botša gore mong wa gagwe o tla mmea mohlokomedi wa tšohle tše a nago le tšona. 48Eupša mohlanka ge e le yo mobe, ka pelong o tla re: ‘Mong wa ka o diegile go boa,’ 49gomme a thoma go itia bahlankakayena le go ja le go nwa le matagwa. 50Ke moka mong wa mohlanka yoo a boa ka letšatši le mohlanka a sa mo naganego ka lona le ka nako ye a sa e tsebego. 51Mong wa gagwe o tla mo kgaola ditho, a ba a mo dira se se dirwago baikaketši. O tla lla a lomanya meno.”