Sepedi 2000 (NSO00)
21

Jesu o a thabelwa ge a tsena Jerusalema

(Mar. 11:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211E rile ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba batamela Jerusalema, ba fihlile Betfage, Thabeng ya Mehlware, Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 2a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolo e tlemilwe e na le pokolwana ya yona. Le e tlemolle, le di tliše go nna. 3Ge motho a ka le botšiša, le mmotše le re: ‘Morena o a di nyaka,’ gomme o tla napa a le neela tšona.”

4Seo se diregile gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta mola a re:

5

21:5
Sak. 9:9
“Botšang motse wa Sione le re:

“ ‘Bona kgoši ya gago e tla go wena!

Ke moikokobetši, monamelapokolo;

o nametše pokolwana,

namane ya pokolo.’ ”

6Ka gona barutiwa bale ba ya, ba dira se Jesu a ba boditšego sona. 7Ba tliša pokolo yela le pokolwana ya yona; ba bea diaparo tša bona godimo ga tšona, mme Jesu a namela. 8Batho ba bantšintši ba ala diaparo tša bona mo tseleng, mola ba bangwe ba rema makala a mehlare ba a ala tseleng. 9

21:9
Pes. 118:25-26
Lešaba le le bego le etile Jesu pele le le le bego le mo šetše morago la goa la re: “A go tumišwe Morwa wa Dafida! A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena! A go retwe Yogodimodimo magodimong!”

10Ge Jesu a tsena Jerusalema motse ka moka wa biloga. Batho ba botšišana ba re: “Ke mang yola?”

11Lešaba la ba fetola la re: “Ke moprofeta Jesu wa Nasaretha kua Galilea.”

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mar. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jesu a ya Tempeleng mme a raka bohle ba ba rekago le ba ba rekišago ka moo. A menola ditafola tša ba ba rekanyago ditšhelete, le ditulo tša ba ba rekišago maeba, 13

21:13
Jes. 56:7
Jer. 7:11
mme a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”

14Difofu le digole tša tla go yena ka moo Tempeleng, gomme yena a ba fodiša. 15Baprista ba bagolo le boramangwalo ba befelwa ge ba bona dilo tše di makatšago tše a bego a di dira, le bana ba goa ka Tempeleng ba re: “A go tumišwe Morwa wa Dafida!” 16

21:16
Pes. 8:2
Ka gona ba botšiša Jesu ba re: “Na o kwa gore ba reng?”

Yena a ba fetola a re: “Ee, ke a ba kwa. Kgane ga se la ka la bala mo Mangwalo a Makgethwa a rego: ‘O ithetišitše bana le masea’?”

17A ba tlogela a tšwa motseng a ya Bethania, a lala gona.

Jesu o rogaka mogo

(Mar. 11:12-14,20-24)

18Ge Jesu a boela motseng mosong wa le le latelago, a kwa a swerwe ke tlala. 19A bona mogo ka thoko ga tsela gomme a ya go wona, eupša a hwetša o se na selo ntle le matlakala. Ka gona a re go wona: “O ka se sa tsoga o entšwe dienywa!” Gateetee mohlare wola wa omelela.

20Ge barutiwa ba gagwe ba di bona ba tlabega ba re: “Go tlile bjang gore mogo wo o omelele ka pela ka tsela ye?”

21

21:21
Mat. 17:20
1 Bakor. 13:2
Jesu a ba fetola a re: “Ruri, ke le botša gore ge le dumela ka dipelo tša lena ka moka, le tla kgona go dira se ke se dirilego mogo wo. E sego sona fela, eupša le go botša thaba ye la re: ‘Tloga fa o yo itahlela ka lewatleng,’ gomme go tla ba bjalo. 22Ge le dumela le tla fiwa se sengwe le se sengwe se le se kgopelago ka thapelo.”

Jesu o sekišetšwa tše a di dirilego

(Mar. 11:27-33; Luk. 20:1-8)

23Jesu a boela Tempeleng. Ya re ge a ruta batho, baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”

24Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, gomme ge le ka mphetola ke tla le botša gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše. 25Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho?”

Ba sebelana ba re: “Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re botšiša a re: ‘Bjale ke ka lebaka lang le se la mo dumela?’ 26Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke batho,’ gona batho ba tla re tšwa ka gobane ka moka ga bona ba tšea Johanese gore e be e le moprofeta.” 27Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.”

Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”

Seswantšho ka barwa ba babedi

28“Bjale le reng ka taba ye? Go kile gwa ba le monna yo mongwe yo a bego a na le barwa ba babedi. A ya go yo mogolo a re: ‘Ngwanaka, sepela o yo šoma ka serapeng sa ka sa merara lehono.’ 29Morwagwe a mo fetola a re: ‘Ga ke nyake,’ eupša ka morago a itshola, a ya. 30Ke moka tatagwe a ya go morwagwe yo monnyane, le yena a mmotša sela a se boditšego yo mogolo. Yena a re: ‘Go lokile, tate,’ eupša a se ke a ya. 31Ke mang go ba babedi bao yo a dirilego se tatagwe a bego a mo kgopetše sona?”

Ba mo fetola ba re: “Ke yo mogolo.”

Ka gona Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore balekgetho le digwebakathobalo ba tla le tsenela pele legodimong, 32

21:32
Luk. 3:12
7:29-30
ka gobane Johanese Mokolobetši o tlile go lena a le laetša tsela ya nnete, fela lena la se mo dumele, a dumelwa ke balekgetho le digwebakathobalo. Le ka morago mola le di bone la se ke la itshola la mo dumela.”

Seswantšho ka balemi ka serapeng sa merara

(Mar. 12:1-12; Luk. 20:9-19)

33

21:33
Jes. 5:1-2
Jesu a re go bona: “Ekwang se sengwe seswantšho: Go kile gwa ba le monglapa yo mongwe yo a bego a bjetše merara. A e ageletša ka legora, a epa molete moo wa go pitlela diterebe ka maoto, a aga le tora ya tlhapetšo, a hirišetša balemi merara, ke moka a tšea leeto. 34Ge nako ya go fula diterebe e fihla, a roma bahlanka ba gagwe go balemi bale gore ba yo mo tšeela diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe. 35Eupša balemi ba swara bahlanka bale ba gagwe, ba itia yo mongwe, ba bolaya yo mongwe, gomme yo mongwe ba mo keketa ka maswika. 36A buša a roma bahlanka ba bangwe ba go feta bale ba go rongwa pele, gomme le bona ba ba dira tšona tšela ba di dirilego ba pele. 37Mafelelong a roma morwa wa gagwe a re: ‘Morwa wa ka yena ba tla mo hlompha.’ 38Eupša balemi bale ge ba bona morwa wa gagwe ba lakana ba re: ‘Mojalefa šo. Etlang re mmolayeng gore re tle re tšee lefa la gagwe!’ 39Ke moka ba mo swara, ba mo kgoromeletša ka ntle ga serapa, ba mmolaya.

40“Bjale mohla mong wa serapa a etla, balemi bao o tla ba dirang?”

41Bona ba mo fetola ba re: “Banna bao ba babe o tla ba bolaya gasehlogo, gomme serapa seo sa merara a se hirišetša ba bangwe bao ka nako ya puno ba tlago mo fa diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe.”

42

21:42
Pes. 118:22-23
Jesu a ba botšiša a re: “Na ga se la ka la bala ka Mangwalong a Makgethwa mo go thwego:

“ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego

e bile lona la sekhutlo.

Se ke se se dirilwego ke Morena,

se a re tlaba ge re se bona’?

43“Ka gona ke le botša gore le tla amogwa mmušo wa Modimo, wa fiwa setšhaba se se tlago enywa dienywa ka tshwanelo.

44“Yo a ka welago leswika leo godimo o tla pšhatlagana; le yo leswika leo le ka mo welago godimo le tla mo šila.”21:44 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana ye.

45Ge baprista ba bagolo le Bafarisei ba ekwa diswantšho tša Jesu, ba lemoga gore o ra bona. 46Ka gona ba rata go mo swara, eupša ba boifa lešaba leo le bego le tšea gore Jesu ke moprofeta.

22

Seswantšho ka monyanya wa lenyalo

(Luk. 14:15-24)

221Jesu a buša a ruta batho ka diswantšho a re: 2“Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka kgoši ye nngwe ye e kilego ya direla morwa wa yona monyanya wa lenyalo. 3A roma bahlanka ba gagwe gore ba yo bitša balaletšwa gore ba tle monyanyeng woo, eupša bona ba gana go tla. 4Ka gona a roma bahlanka ba bangwe a ba laela gore ba yo botša balaletšwa ba re: ‘Monyanya wa ka o lokišitšwe; dipholo tša ka le diruiwa tše di nontšhitšwego di hlabilwe, gomme dilo tšohle di lokišitšwe. Etlang monyanyeng!’ 5Eupša balaletšwa ba se ke ba mo šetša, ba ikela medirong ya bona: yo mongwe a ikela tšhemong ya gagwe, yo mongwe a ikela kgwebong ya gagwe, 6mola ba bangwe ba swara bahlanka bale ba ba tlaiša, ba ba bolaya. 7Kgoši a befelwa, a roma bahlabani ba gagwe go yo bolaya babolai bao le go yo tšhuma motse wa bona. 8Ke moka a re go bahlanka ba gagwe: ‘Monyanya wona o lokišitšwe, eupša balaletšwa ba be ba se ba o swanela. 9Bjale eyang ditseleng tše dikgolo tša motse le bitše batho bohle ba le ka ba hwetšago.’ 10Ka gona bahlanka ba ya ditseleng ba kgobokanya bohle bao ba ba hwetšago fao, ba go loka le ba go se loke, gomme ntlo ya monyanya ya tlala batho.

11“Ge kgoši a tsena go tlo bona baeng bao ba gagwe, a hwetša go na le motho yo mongwe yo a sego a apara diaparo tša lenyalo. 12A mmotšiša a re: ‘Mogweraka, o tsene bjang ka mo o se wa apara bjalo ka motho ge a eya monyanyeng?’ Eupša motho yoo a no homola. 13

22:13
Mat. 8:12
25:30
Luk. 13:28
Ke mo kgoši a laetšego bahlanka ba gagwe a re: ‘Mo tlemeng maoto le matsogo le mo lahleleng ka kua ntlentle leswiswing. Moo o tla lla a lomanya meno.’ ”

14Jesu a feleletša ka go re: “Ba ba laleditšwego ke ba bantši, eupša ba ba kgethilwego ga ba nene.”

Taba ya go tšhela metšhelo

(Mar. 12:13-17; Luk. 20:20-26)

15Ke moka Bafarisei ba yo lakana go rea Jesu ka potšišo. 16Ba roma barutiwa ba bangwe ba bona go yena ba na le batho ba bangwe ba ba emago le ba ga Heroda, ba fihla ba re: “Moruti, re a tseba gore o motho wa therešo mabapi le tšeo Modimo a nyakago gore motho a di dire, o se na taba le gore batho ba gopolang, ka gobane ga o lebelele maemo a motho. 17Bjale re botše gore wena taba ye o e bona bjang. Na ke tshwanelo gore re ntšhetše Kesare metšhelo, goba ga se tshwanelo?”

18Fela Jesu o be a lemogile bokgopo bja bona, ka gona a re go bona: “Baikaketši tenang! Le ntheelang? 19Mpontšheng tšhelete ya motšhelo!”

Ba mo tlišetša yona, 20gomme yena a ba botšiša a re: “Seswantšho se ke sa mang le leina le?”

21Ba mo fetola ba re: “Ke tša Kesare.”

Ke moka Jesu a re go bona: “Gona ntšhetšang Kesare tše e lego tša Kesare, le Modimo le mo ntšhetše tše e lego tša Modimo.”

22Ge ba ekwa a realo ba tlabega, gomme ba se sa mo tshwenya, ba sepela.

Basadusei ba thea Jesu ka tša tsogo ya bahu

(Mar. 12:18-27; Luk. 20:27-40)

23

22:23
Dit. 23:8
Ka lona letšatši leo Basadusei ba bangwe ba tla go Jesu. Gape ke bona ba ba rego bahu ba ka se tsoge. 24
22:24
Doit. 25:5
Ba re go yena: “Moruti, Moshe o itše ge monna a ka hwa a se na bana, morathoagwe a tsenele mosadi wa mohu a tsošetše mogolwagwe lapa. 25Bjale mo go rena go be go na le barwa ba motho ba ba šupago. Wa mathomo a nyala, eupša a hwa a se na bana; ka gona mohlologadi wa gagwe a šala a tsenelwa ke morathoagwe. 26Le go wa bobedi gwa ba bjalo, le go wa boraro, go fihlela le go wa bošupa. 27Mafelelong mosadi yola le yena a hwa. 28Bjale mohla bahu ba tsoga mosadi yoo e tla ba wa ofe, ka ge ka moka ga bona ba be ba mo tsenetše?”

29Jesu a ba fetola a re: “Le a phoša! Ke ka lebaka la gore le sa tsebe Mangwalo a Makgethwa le maatla a Modimo. 30Gobane mohla bahu ba tsoga ba ka se nyale, ba ka se nyalwe – ba tla swana le barongwa ba legodimong. 31Bjale mabapi le go tsoga ga bahu, na ga se la ka la bala se Modimo a le boditšego sona? 32

22:32
Eks. 3:6
Gape o itše: ‘Ke nna Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo.’ Ke Modimo wa ba ba phelago, e sego wa ba ba hwilego.”

33Ge lešaba le ekwa a realo la kgotsa thuto yeo ya gagwe.

Molao wo mogologolo

(Mar. 12:28-34; Luk. 10:25-28)

34Ge Bafarisei ba ekwa gore Jesu o ile a thiba Basadusei melomo, ba kgobokana, 35

22:35-40
Luk. 10:25-28
gomme yo mongwe wa bona yo e bego e le ramangwalo a leka go mo rea ka go mmotšiša a re: 36“Moruti, molao wo mogologolo melaong ya Moshe ke ofe?”

37

22:37
Doit. 6:5
Jesu a mo fetola a re: “Ke wa go re: ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka.’ 38Woo ke wona molao wo mogologolo wo bohlokwahlokwa. 39
22:39
Lef. 19:18
Wa bobedi wo o lekanago le wona o re: ‘O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.’ 40Melao ka moka ya Moshe le dithuto tša baprofeta di akaretšwa ke melao yeo ye mebedi.”

Jesu o botšiša gore na Mesia ke mang

(Mar. 12:35-37; Luk. 20:41-44)

41Ge Bafarisei ba sa kgobokane, Jesu a ba botšiša a re: 42“Na le reng ka Mesia? Ke setlogolo sa mang?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ke setlogolo sa Dafida.”

43Jesu a ba botšiša a re: “Bjale ke ka lebaka lang Moya wa Modimo o ile wa tutuetša Dafida gore a mmitše ‘Morena’? Gobane Dafida o rile:

44

22:44
Pes. 110:1
“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

45“Bjale ge Dafida a bitša Mesia ‘Morena’, Mesia e ka ba setlogolo sa gagwe bjang?”

46Gwa se be le yo a kgonago go mo fetola, gomme go tloga ka lona tšatši leo gwa se be le yo a bago le sebete sa go mmotšiša selo.

23

Jesu o laya batho gore ba se ekiše boramangwalo le Bafarisei

(Mar. 12:38-39; Luk. 11:43,46; 20:45-46)

231Jesu a botša lešaba le barutiwa ba gagwe a re: 2“Tokelo ya go hlatholla melao ya Moshe e filwe boramangwalo le Bafarisei. 3Ka gona le phethe tšohle tše ba le botšago tšona, le di latele, fela le se ke la dira tše ba di dirago, ka gobane ga ba dire go ya ka mo ba rutago batho ka gona. 4Ba beela batho melao ye methata ba ba botša gore ba e phethe, etšwe bona ba sa rate go dira selo go ba fefolela yona. 5

23:5
Mat. 6:1
Doit. 6:8
Num. 15:38
Tšohle tše ba di dirago ba di direla gore ba bonwe ke batho. Mapantana ao a ngwadilwego ditemana tša Mangwalo a Makgethwa ba a aparago diphatleng le matsogong, ba a dira a diphaphathi, le mašaphu a diaparo tša bona23:5 “mašaphu a diaparo tša bona” Mašaphu a e be e le sešupo sa go re ba botegetše Modimo. Lebelela Num. 15:37-41. ba a dira a matelele. 6Menyanyeng le ka disinagogeng ba rata madulo a ka pele. 7Motho wa bona o rata go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse le go bitšwa ‘Moruti’. 8Lena le se ke la bitšwa ka la ‘Moruti’, ka gobane ka moka ga lena le bana ba motho, gomme Moruti wa lena ke o tee. 9Le gona le se ke la bitša motho mo lefaseng la re ‘Tate’, ka gobane Tatagolena ke o tee, o legodimong. 10Le gona motho wa lena a se ke a bitšwa ‘Moetapele’, ka gobane moetapele wa lena ke o tee, e lego Mesia. 11
23:11
Mat. 20:26-27
Mar. 9:35
10:43-44
Luk. 22:26
Yo mogolo mo go lena e be mohlanka wa lena. 12
23:12
Luk. 14:11
18:14
Yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, mme yo a ikokobetšago o tla godišwa.”

Jesu o kgalema boramangwalo le Bafarisei ka lebaka la boikaketši bja bona

(Mar. 12:40; Luk. 11:39-42,44,52; 20:47)

13“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane legodimo le le tswalela batho ka ntle, mola le lena le sa tsene, ebile le sa dumelele bao ba nyakago go tsena.23:13 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 14 ye e rego “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le tšeela bahlologadi dintlo tša bona, la ikaketša ka go rapela dithapelo tše ditelele; ka lebaka leo le tla otlwa kudu le go feta.” Lebelela Mar. 12:40.

15“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le tshela mawatle la putla dinaganaga gore le yo sokolla motho o tee, gomme ge le mo sokolotše le mo dire gore e be yo a swanelago hele go le feta gabedi.

16“Le ba madimabe, lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, gobane le re: ‘Ge motho a ka ena ka Tempele ga go tshwenye, eupša ge a ka ena ka gauta ye e lego ka Tempeleng, gona o itlemile.’ 17Ditlaela tše di foufetšego tenang, se bohlokwa ke eng? A ke gauta goba ke Tempele ye gauta ye e bago ye kgethwa ka yona? 18Le gona le re: ‘Ge motho a ka ena ka aletare ga go tshwenye; eupša ge a ka ena ka sehlabelo se se lego moo aletareng, gona o itlemile.’ 19Difofu tenang, se bohlokwa ke eng? Ke sehlabelo, goba ke aletare yeo sehlabelo e bago se sekgethwa ka yona? 20Ka gona, ge motho a ka ena ka aletare, o ena ka yona le ka tšohle tše di lego godimo ga yona; 21le ge a ka ena ka Tempele, o ena ka yona le ka Modimo, e lego yena a dulago ka go yona; 22

23:22
Jes. 66:1
Mat. 5:34
gomme ge motho a ka ena ka legodimo, o ena ka setulo sa bogoši sa Modimo le ka yoo a dutšego go sona.

23

23:23
Lef. 27:30
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le ya leotša le ya mphogo, eupša le hlokomologa tše bohlokwa tše melao e di rutago, e lego toka le lešoko le botshephegi. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha le sa hlokomologe tše dingwe tšeo. 24Lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, le hlokometše kudu go phetha melao ye e amanago le ditaba tše di sego bohlokwa, bjalo ka go ntšha selabe ka senong, eupša melao ye bohlokwahlokwa ya Modimo le a e tshela.

25“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le hlatswa senwelo sa lena le mogopo ka ntle, mola dijo le dino tše di lego ka gare e le tše le di hweditšego ka šiši le ka megabaru. 26Mofarisei wa sefofu tena! Hlatswa senwelo ka gare pele, gomme le ka ntle se tla hlatswega.

27

23:27
Dit. 23:3
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le swana le mabitla ao a tloditšwego ka motaga, ao ka ntle a bonalago e le a mabotse, mola ka gare a tletše mašapo a bahu le go bola. 28Le lena le bjalo: le bonala le le ba ba lokilego, mola ka dipelong tša lena le tletše boikaketši le bokgopo.”

Jesu o bolela ka kotlo ya boramangwalo le Bafarisei

(Luk. 11:47-51)

29“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le beela mabitla ao baprofeta ba bolokilwego ka go ona maswika, la kgabiša le digopotšo tša bao ba ilego ba phela ka go loka; 30gomme le re ge le ka be le phetše mehleng ya borakgolokhukhu ba lena, le ka be le se la dira tše ba di dirilego, la bolaya baprofeta. 31Ka gona lena beng le ipega gore le ditlogolo tša bao ba bolailego baprofeta. 32Bjale ge, tšwelang pele le phethe se se thomilwego ke borakgolokhukhu ba lena! 33

23:33
Mat. 3:7
12:34
Luk. 3:7
Lena dinoga, mafotwana a dinoga tenang! Le tla phologa bjang go ahlolelwa heleng? 34Ke ka lebaka leo ke le botšago gore ke tlilo le romela baprofeta le borabohlale le baruti. Ba bangwe ba bona le tla ba bolaya, bangwe la ba bapola sefapanong, bangwe la ba otla ka tshelane ka disinagogeng, la ba lelekiša le metse. 35
23:35
Gen. 4:8
2 Dikr. 24:20-21
Ya ba gona ge le ithweša molato wa go bolaya bohle ba ba lokilego, go tloga ka moloki, Abele, go fihla ka Sakaria, morwa wa Berekia, yo le mmolaetšego gare ga Tempele le aletare. 36Ruri, ke le botša gore batho ba mehleng yeno ba tla otlelwa dipolao tšeo ka moka.”

Jesu o llela Jerusalema

(Luk. 13:34-35)

37“Joo, Jerusalema, joo, Jerusalema, wena o bolayago baprofeta gape o keketago ka maswika bao Modimo a ba romilego go wena, ke gakae ke ratile go phutha badudi ba gago bjalo ka kgogo ge e phutha matswiana a yona ka diphego tša yona, eupša o gana? 38

23:38
Jer. 22:5
Ka gona Modimo o tla ngala Tempele ya gago ya šala e le lešope. 39
23:39
Pes. 118:26
Ke le botša gore go tloga bjale le ka se sa mpona go fihlela ge le re: ‘A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena!’ ”