Sepedi 2000 (NSO00)
21

Jesu o a thabelwa ge a tsena Jerusalema

(Mar. 11:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211E rile ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba batamela Jerusalema, ba fihlile Betfage, Thabeng ya Mehlware, Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 2a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolo e tlemilwe e na le pokolwana ya yona. Le e tlemolle, le di tliše go nna. 3Ge motho a ka le botšiša, le mmotše le re: ‘Morena o a di nyaka,’ gomme o tla napa a le neela tšona.”

4Seo se diregile gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta mola a re:

5

21:5
Sak. 9:9
“Botšang motse wa Sione le re:

“ ‘Bona kgoši ya gago e tla go wena!

Ke moikokobetši, monamelapokolo;

o nametše pokolwana,

namane ya pokolo.’ ”

6Ka gona barutiwa bale ba ya, ba dira se Jesu a ba boditšego sona. 7Ba tliša pokolo yela le pokolwana ya yona; ba bea diaparo tša bona godimo ga tšona, mme Jesu a namela. 8Batho ba bantšintši ba ala diaparo tša bona mo tseleng, mola ba bangwe ba rema makala a mehlare ba a ala tseleng. 9

21:9
Pes. 118:25-26
Lešaba le le bego le etile Jesu pele le le le bego le mo šetše morago la goa la re: “A go tumišwe Morwa wa Dafida! A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena! A go retwe Yogodimodimo magodimong!”

10Ge Jesu a tsena Jerusalema motse ka moka wa biloga. Batho ba botšišana ba re: “Ke mang yola?”

11Lešaba la ba fetola la re: “Ke moprofeta Jesu wa Nasaretha kua Galilea.”

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mar. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jesu a ya Tempeleng mme a raka bohle ba ba rekago le ba ba rekišago ka moo. A menola ditafola tša ba ba rekanyago ditšhelete, le ditulo tša ba ba rekišago maeba, 13

21:13
Jes. 56:7
Jer. 7:11
mme a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”

14Difofu le digole tša tla go yena ka moo Tempeleng, gomme yena a ba fodiša. 15Baprista ba bagolo le boramangwalo ba befelwa ge ba bona dilo tše di makatšago tše a bego a di dira, le bana ba goa ka Tempeleng ba re: “A go tumišwe Morwa wa Dafida!” 16

21:16
Pes. 8:2
Ka gona ba botšiša Jesu ba re: “Na o kwa gore ba reng?”

Yena a ba fetola a re: “Ee, ke a ba kwa. Kgane ga se la ka la bala mo Mangwalo a Makgethwa a rego: ‘O ithetišitše bana le masea’?”

17A ba tlogela a tšwa motseng a ya Bethania, a lala gona.

Jesu o rogaka mogo

(Mar. 11:12-14,20-24)

18Ge Jesu a boela motseng mosong wa le le latelago, a kwa a swerwe ke tlala. 19A bona mogo ka thoko ga tsela gomme a ya go wona, eupša a hwetša o se na selo ntle le matlakala. Ka gona a re go wona: “O ka se sa tsoga o entšwe dienywa!” Gateetee mohlare wola wa omelela.

20Ge barutiwa ba gagwe ba di bona ba tlabega ba re: “Go tlile bjang gore mogo wo o omelele ka pela ka tsela ye?”

21

21:21
Mat. 17:20
1 Bakor. 13:2
Jesu a ba fetola a re: “Ruri, ke le botša gore ge le dumela ka dipelo tša lena ka moka, le tla kgona go dira se ke se dirilego mogo wo. E sego sona fela, eupša le go botša thaba ye la re: ‘Tloga fa o yo itahlela ka lewatleng,’ gomme go tla ba bjalo. 22Ge le dumela le tla fiwa se sengwe le se sengwe se le se kgopelago ka thapelo.”

Jesu o sekišetšwa tše a di dirilego

(Mar. 11:27-33; Luk. 20:1-8)

23Jesu a boela Tempeleng. Ya re ge a ruta batho, baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”

24Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, gomme ge le ka mphetola ke tla le botša gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše. 25Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho?”

Ba sebelana ba re: “Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re botšiša a re: ‘Bjale ke ka lebaka lang le se la mo dumela?’ 26Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke batho,’ gona batho ba tla re tšwa ka gobane ka moka ga bona ba tšea Johanese gore e be e le moprofeta.” 27Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.”

Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”

Seswantšho ka barwa ba babedi

28“Bjale le reng ka taba ye? Go kile gwa ba le monna yo mongwe yo a bego a na le barwa ba babedi. A ya go yo mogolo a re: ‘Ngwanaka, sepela o yo šoma ka serapeng sa ka sa merara lehono.’ 29Morwagwe a mo fetola a re: ‘Ga ke nyake,’ eupša ka morago a itshola, a ya. 30Ke moka tatagwe a ya go morwagwe yo monnyane, le yena a mmotša sela a se boditšego yo mogolo. Yena a re: ‘Go lokile, tate,’ eupša a se ke a ya. 31Ke mang go ba babedi bao yo a dirilego se tatagwe a bego a mo kgopetše sona?”

Ba mo fetola ba re: “Ke yo mogolo.”

Ka gona Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore balekgetho le digwebakathobalo ba tla le tsenela pele legodimong, 32

21:32
Luk. 3:12
7:29-30
ka gobane Johanese Mokolobetši o tlile go lena a le laetša tsela ya nnete, fela lena la se mo dumele, a dumelwa ke balekgetho le digwebakathobalo. Le ka morago mola le di bone la se ke la itshola la mo dumela.”

Seswantšho ka balemi ka serapeng sa merara

(Mar. 12:1-12; Luk. 20:9-19)

33

21:33
Jes. 5:1-2
Jesu a re go bona: “Ekwang se sengwe seswantšho: Go kile gwa ba le monglapa yo mongwe yo a bego a bjetše merara. A e ageletša ka legora, a epa molete moo wa go pitlela diterebe ka maoto, a aga le tora ya tlhapetšo, a hirišetša balemi merara, ke moka a tšea leeto. 34Ge nako ya go fula diterebe e fihla, a roma bahlanka ba gagwe go balemi bale gore ba yo mo tšeela diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe. 35Eupša balemi ba swara bahlanka bale ba gagwe, ba itia yo mongwe, ba bolaya yo mongwe, gomme yo mongwe ba mo keketa ka maswika. 36A buša a roma bahlanka ba bangwe ba go feta bale ba go rongwa pele, gomme le bona ba ba dira tšona tšela ba di dirilego ba pele. 37Mafelelong a roma morwa wa gagwe a re: ‘Morwa wa ka yena ba tla mo hlompha.’ 38Eupša balemi bale ge ba bona morwa wa gagwe ba lakana ba re: ‘Mojalefa šo. Etlang re mmolayeng gore re tle re tšee lefa la gagwe!’ 39Ke moka ba mo swara, ba mo kgoromeletša ka ntle ga serapa, ba mmolaya.

40“Bjale mohla mong wa serapa a etla, balemi bao o tla ba dirang?”

41Bona ba mo fetola ba re: “Banna bao ba babe o tla ba bolaya gasehlogo, gomme serapa seo sa merara a se hirišetša ba bangwe bao ka nako ya puno ba tlago mo fa diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe.”

42

21:42
Pes. 118:22-23
Jesu a ba botšiša a re: “Na ga se la ka la bala ka Mangwalong a Makgethwa mo go thwego:

“ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego

e bile lona la sekhutlo.

Se ke se se dirilwego ke Morena,

se a re tlaba ge re se bona’?

43“Ka gona ke le botša gore le tla amogwa mmušo wa Modimo, wa fiwa setšhaba se se tlago enywa dienywa ka tshwanelo.

44“Yo a ka welago leswika leo godimo o tla pšhatlagana; le yo leswika leo le ka mo welago godimo le tla mo šila.”21:44 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana ye.

45Ge baprista ba bagolo le Bafarisei ba ekwa diswantšho tša Jesu, ba lemoga gore o ra bona. 46Ka gona ba rata go mo swara, eupša ba boifa lešaba leo le bego le tšea gore Jesu ke moprofeta.