Sepedi 2000 (NSO00)
19

Jesu o ruta batho mabapi le tlhalo

(Mar. 10:1-12)

191E rile ge Jesu a feditše go bolela ditaba tšeo, a tloga Galilea a ya nageng ya Judea ka mošola wa noka ya Jordane. 2Batho ba bantši ba mo latela, gomme a fodiša ba ba babjago mo go bona.

3Bafarisei ba bangwe ba tla go yena ba mo leka ba re: “Na monna o dumeletšwe go hlala mosadi wa gagwe ka lebaka la tabana ye nngwe le ye nngwe?”

4

19:4
Gen. 1:27
5:2
Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala gore mathomong Mmopi ‘o bopile batho e le monna le mosadi,’ bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela? 5
19:5
Gen. 2:24
Gomme a re: ‘Ke ka lebaka leo monna a tlago tlogela tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.’ 6Ka gona ga e sa le ba babedi, eupša ke mmele o tee. Ka lebaka leo, se se kopantšwego ke Modimo, motho a se ke a se aroganya.”

7

19:7
Doit. 24:1-4
Mat. 5:31
Bafarisei ba mmotšiša ba re: “Bjale ke ka lebaka lang Moshe a ile a bea molao wa gore monna a fe mosadi wa gagwe lengwalo la tlhalo, gomme a mo hlale?”

8Jesu a ba fetola a re: “Moshe o le dumeletše go hlala basadi ba lena ka lebaka la bothata bja dipelo tša lena; eupša mathomong go be go se bjalo. 9

19:9
Mat. 5:32
1 Bakor. 7:10-11
Bjale ke le botša gore monna yo a ka hlalago mosadi wa gagwe, e se ka lebaka la bootswa, mme a nyala mosadi yo mongwe, o a otswa.”

10Barutiwa ba gagwe ba re go yena: “Ge eba tša lenyalo la monna le mosadi di bjalo, gona go kaone gore motho a se ke a nyala.”

11Jesu a ba fetola a re: “Taba ye ga e kgonwe ke mang le mang, eupša e kgonwa ke bao Modimo a ba kgontšhitšego yona. 12Go na le batho ba ba ka se kgonego go nyala ka gobane ba lomilwe ke mmutla; ba bangwe ba ka se kgone go nyala ka gobane ba amogilwe ke batho bonna, mme ba bangwe ba ikiletša go nyala ka lebaka la mmušo wa Modimo. Yo a ka kgonago taba ye a a e dire.”

Jesu o šegofatša bana

(Mar. 10:13-16; Luk. 18:15-17)

13Batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu gore a ba bee diatla a ba rapelele, eupša barutiwa ba gagwe ba kgalema batho bao. 14Jesu a re: “Lesang bana bao ba tle go nna, le se ke la ba thibela, gobane mmušo wa Modimo ke wa ba babjalo.”

15A ba bea diatla, ke moka a tloga fao.

Tša lesogana le le humilego

(Mar. 10:17-31; Luk. 18:18-30)

16Monna yo mongwe a tla go Jesu, a mmotšiša a re: “Moruti, ke eng sa go loka se nka se dirago gore ke tle ke be le bophelo bjo bo sa felego?”

17Jesu a mo fetola a re: “O reng o mpotšiša ka sa go loka? Wa go loka ke o tee fela. Ge o nyaka go tlo ba le bophelo bjo bo sa felego, o phethe melao ya Modimo.”

18

19:18
Eks. 20:13-16
Doit. 5:17-20
Monna yoo a mmotšiša a re: “Melao ya gona ke efe?”

Jesu a mo fetola a re: “O se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka; 19

19:19
Eks. 20:12
Lef. 19:18
Doit. 5:16
o hlomphe tatago le mmago; o rate ngwaneno bjalo ka ge o ithata.”

20Lesogana lela la mo fetola la re: “Melao yeo ka moka ke e phethile. Bjale ke eng se go sa nyakegago gore ke se dire?”

21Jesu a re go yena: “Ge o nyaka go ba moloki yo a feletšego, sepela o yo rekiša tšohle tše o nago le tšona. O tšee tšhelete ya gona o e fe badiidi, mme o tla ba le lehumo legodimong. Ke moka o tle o ntatele.”

22Ge lesogana le ekwa phetolo yeo, la tloga le nyamile, ka gobane le be le humile kudu.

23Ke mo Jesu a itšego go barutiwa ba gagwe: “Ruri, ke le botša gore mohumi o tla tsena legodimong ka bothata. 24Ke a boeletša ke re: Go bonolo gore kamela e tsene ka lešobana la nalete, go na le gore mohumi a tsene legodimong.”

25Ge barutiwa ba gagwe ba ekwa a realo ba tlabega kudu. Ba mmotšiša ba re: “Ge go le bjalo gona ke mang yo a ka phologago?”

26Jesu a ba lebelela, a ba fetola a re: “Mo go batho taba ye ga e kgonege, eupša go Modimo tšohle di a kgonega.”

27Ke moo Petrose a rilego: “Bona, rena re tlogetše tšohle tše e lego tša rena ra go latela. Bjale re tla boelwa ke eng?”

28

19:28
Mat. 25:31
Luk. 22:30
Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore mohla lefase le mpshafatšwago, ge Morwamotho a dutše setulong sa bogoši sa letago la gagwe, lena balatedi ba ka ba lesome le metšo ye mebedi le tla dula ditulong tša bogoši, la buša ba dikgoro tše lesome le metšo ye mebedi tša Israele. 29Le gona mang le mang yo a tlogetšego lapa la gagwe, goba bomorwarragwe, goba dikgaetšedi tša gagwe, goba tatagwe, goba mmagwe, goba bana ba gagwe, goba mašemo a gagwe ka lebaka la ka, o tla fiwa tše di fetago tšeo kgolekgole, gomme o tla ba le bophelo bjo bo sa felego. 30
19:30
Mat. 20:16
Luk. 13:30
Eupša ba bantši bao bjale e lego ba maemo e tla ba ba ba se nago maemo, mme ba bantši bao bjale e sego ba maemo e tla ba ba maemo.”

20

Bašomi ba serapa sa merara

201“Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka mongserapa yo a kilego a tloga e sa le ka meso go yo thwala banna ba go tlo šoma ka serapeng sa gagwe sa merara. 2Ya re ge a seno kwana le bašomi ka tefo ya mehleng, e lego papetlana ya silibera20:2 “papetlana ya silibera” E be e le mogolo wa letšatši wa mošomi. ka letšatši, a ba romela go yo šoma ka serapeng sa gagwe sa merara. 3A tloga gape ka nako ya senyane mosong, a ya lepatlelong la motse, gomme a bona banna ba bangwe ba eme fao ba sa dire selo. 4A re go bona: ‘Le lena sepelang le yo šoma ka serapeng sa ka; ke tla le lefa ka mo go lebanego.’ Gomme ba ya. 5A tloga gape ka nako ya lesome le metšo ye mebedi le ka nako ya boraro mathapama a dira ka wona mokgwa woo. 6Ge a boelela ka nako ye e ka bago ya bohlano mathapama a hwetša banna ba bangwe ba eme. A ba botšiša a re: ‘Le reng le hlwele letšatši ka moka le eme fa le sa dire selo?’ 7Bona ba mo fetola ba re: ‘Ke ka gobane ga se ra thwalwa ke motho.’ Yena a re go bona: ‘Le lena sepelang le yo šoma ka serapeng sa ka sa merara.’

8

20:8
Lef. 19:13
Doit. 24:15
“Ka phirimane mongserapa a laela molebeledi wa bašomedi ba gagwe a re: ‘Bitša bašomedi ba ka o ba fe meputso ya bona. O thome ka bale ba go thwalwa morago, o feleletše ka bale ba go thwalwa pele.’ 9Bale ba go thwalwa ka nako ya bohlano mathapama mongwe le mongwe wa bona a lefša papetlana ya silibera. 10Ge go etla bale ba go thwalwa pele ba gopola gore ba tlilo putswa go feta fao; eupša le bona mongwe le mongwe a fiwa papetlana ya silibera. 11Ge ba e tšea ba e galala go mothwadi wa bona ba re: 12‘Banna ba ba go thwalwa morago ba šomile iri e tee fela, mola rena re šomile letšatši ka moka re tšhungwa ke phišo ya lona; eupša o ba lefile go lekana le rena!’

13“Mongserapa a fetola yo mongwe wa bona a re: ‘Mogwera, ga ke go hlalefetše. Ga ke re o kwane le nna ka papetlana e tee ya silibera? 14Tšea tšhelete ya gago o sepele. Gape yo wa go thwalwa morago ke rata go mo lefa go lekana le wena. 15Kgane ga gwa ntshwanela go dira se ke se ratago ka se e lego sa ka, goba o ntomolela mahlo ka gobane ke lokile?’ ”

16

20:16
Mat. 19:30
Mar. 10:31
Luk. 13:30
Jesu a feleletša ka go re: “Seo se šupa gore ba mafelelo e tla ba ba mathomo, gomme ba mathomo ya ba ba mafelelo.”

Jesu o bolela la boraro ka lehu la gagwe

(Mar. 10:32-34; Luk. 18:31-34)

17Ge ba le leetong la go ya Jerusalema, Jesu a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ka thoko, gomme a bolela le bona ba ntše ba swere tsela a re: 18“Theeletšang, re rotogela Jerusalema moo Morwamotho a tlago gafelwa go baprista ba bagolo le boramangwalo, mme bona ba mo ahlolela lehu. 19Ba tla mo gafela go baditšhaba ba ba tlago mo kwera, ba mo otla ka tshelane, ba mmapola sefapanong; eupša ka letšatši la boraro Modimo o tla mo tsoša bahung.”

Kgopelo ya mosadi wa Sebediose

(Mar. 10:35-45)

20Ya ba mosadi wa Sebediose o batamela Jesu a na le barwa ba gagwe, a khunama pele ga gagwe a na le se a nyakago go mo kgopela sona.

21Jesu a mmotšiša a re: “O nyakang?”

Yena a mo fetola a re: “Nke o nkholofetše gore barwa ba ba ka ba babedi ba tla dula kgauswi le wena mohla o le Kgoši, mongwe ka letsogong la go ja, mongwe ka go la nngele.”

22Jesu a botša barwa bao a re: “Ga le tsebe se le se kgopelago. Kgane le ka kgona go meletša ditlaišo tša go swana le tše ke yogo tlaišwa ka tšona kgauswinyana?”

Ba mo fetola ba re: “Ee, re ka kgona.”

23Jesu a re go bona: “Go tlaišwa bjalo ka nna gona le tla tlaišwa, eupša ge e le go dula ka letsogong la ka la go ja le ka go la nngele ga se taba ye e laolwago ke nna; go lebane bao ba go lokišeditšwego ke Tate.”

24Ge barutiwa ba bangwe ba lesome ba ekwa taba yeo ba befelelwa banna bao ba babedi. 25

20:25-26
Luk. 22:25-26
Ka gona Jesu a ba bitša ka moka, a re go bona: “Le a tseba gore babuši ba ditšhaba tša lefase ba a di gatelela, baetapele ba tšona sa bona ke go di buša ka sehlogo. 26
20:26-27
Mat. 23:11
Mar. 9:35
Luk. 22:26
Lena go lena go se ke gwa ba bjalo. Yo a nyakago go ba yo mogolo mo go lena e swanetše go ba mohlanka wa lena, 27le yo a nyakago go ba mohlomphegi mo go lena e swanetše go ba lekgoba la lena – 28go swana le Morwamotho yo a sego a tlela go hlankelwa, eupša a tletšego go hlankela batho le go ikgafela go bolawa, gore e be seloba sa ba bantši.”

Jesu o foufolla difofu tše pedi

(Mar. 10:46-52; Luk. 18:35-43)

29Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga Jeriko lešaba le legolo le ile la mo latela. 30Banna ba babedi ba difofu ba ba bego ba dutše ka thoko ga tsela ba kwa gore Jesu o a feta. Ka gona ba goa ba re: “Morena, Morwa wa Dafida, re šokele!”

31Lešaba la ba kgalema la ba botša gore ba homole. Eupša ba goa le go feta pele ba re: “Morena, Morwa wa Dafida, re šokele!”

32Jesu a ema, a ba bitša. A ba botšiša a re: “Le nyaka gore ke le direle eng?”

33Bona ba re: “Morena, re kgopela gore o re foufolle!”

34Jesu a ba kwela bohloko, a ba kgwatha mahlo; ba napa ba boela ba bona, gomme ba mo latela.

21

Jesu o a thabelwa ge a tsena Jerusalema

(Mar. 11:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211E rile ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba batamela Jerusalema, ba fihlile Betfage, Thabeng ya Mehlware, Jesu a roma barutiwa ba gagwe ba babedi, 2a ba laela a re: “Eyang motseng wola le lebanego le wona, gomme ge le fihla le tla hwetša pokolo e tlemilwe e na le pokolwana ya yona. Le e tlemolle, le di tliše go nna. 3Ge motho a ka le botšiša, le mmotše le re: ‘Morena o a di nyaka,’ gomme o tla napa a le neela tšona.”

4Seo se diregile gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta mola a re:

5

21:5
Sak. 9:9
“Botšang motse wa Sione le re:

“ ‘Bona kgoši ya gago e tla go wena!

Ke moikokobetši, monamelapokolo;

o nametše pokolwana,

namane ya pokolo.’ ”

6Ka gona barutiwa bale ba ya, ba dira se Jesu a ba boditšego sona. 7Ba tliša pokolo yela le pokolwana ya yona; ba bea diaparo tša bona godimo ga tšona, mme Jesu a namela. 8Batho ba bantšintši ba ala diaparo tša bona mo tseleng, mola ba bangwe ba rema makala a mehlare ba a ala tseleng. 9

21:9
Pes. 118:25-26
Lešaba le le bego le etile Jesu pele le le le bego le mo šetše morago la goa la re: “A go tumišwe Morwa wa Dafida! A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena! A go retwe Yogodimodimo magodimong!”

10Ge Jesu a tsena Jerusalema motse ka moka wa biloga. Batho ba botšišana ba re: “Ke mang yola?”

11Lešaba la ba fetola la re: “Ke moprofeta Jesu wa Nasaretha kua Galilea.”

Jesu o raka bagwebi Tempeleng

(Mar. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jesu a ya Tempeleng mme a raka bohle ba ba rekago le ba ba rekišago ka moo. A menola ditafola tša ba ba rekanyago ditšhelete, le ditulo tša ba ba rekišago maeba, 13

21:13
Jes. 56:7
Jer. 7:11
mme a re go bona: “Mangwalo a Makgethwa a re: ‘Ngwako wa ka o tla bitšwa ngwako wa thapelo.’ Eupša lena le o dira legolo la bahlakodi!”

14Difofu le digole tša tla go yena ka moo Tempeleng, gomme yena a ba fodiša. 15Baprista ba bagolo le boramangwalo ba befelwa ge ba bona dilo tše di makatšago tše a bego a di dira, le bana ba goa ka Tempeleng ba re: “A go tumišwe Morwa wa Dafida!” 16

21:16
Pes. 8:2
Ka gona ba botšiša Jesu ba re: “Na o kwa gore ba reng?”

Yena a ba fetola a re: “Ee, ke a ba kwa. Kgane ga se la ka la bala mo Mangwalo a Makgethwa a rego: ‘O ithetišitše bana le masea’?”

17A ba tlogela a tšwa motseng a ya Bethania, a lala gona.

Jesu o rogaka mogo

(Mar. 11:12-14,20-24)

18Ge Jesu a boela motseng mosong wa le le latelago, a kwa a swerwe ke tlala. 19A bona mogo ka thoko ga tsela gomme a ya go wona, eupša a hwetša o se na selo ntle le matlakala. Ka gona a re go wona: “O ka se sa tsoga o entšwe dienywa!” Gateetee mohlare wola wa omelela.

20Ge barutiwa ba gagwe ba di bona ba tlabega ba re: “Go tlile bjang gore mogo wo o omelele ka pela ka tsela ye?”

21

21:21
Mat. 17:20
1 Bakor. 13:2
Jesu a ba fetola a re: “Ruri, ke le botša gore ge le dumela ka dipelo tša lena ka moka, le tla kgona go dira se ke se dirilego mogo wo. E sego sona fela, eupša le go botša thaba ye la re: ‘Tloga fa o yo itahlela ka lewatleng,’ gomme go tla ba bjalo. 22Ge le dumela le tla fiwa se sengwe le se sengwe se le se kgopelago ka thapelo.”

Jesu o sekišetšwa tše a di dirilego

(Mar. 11:27-33; Luk. 20:1-8)

23Jesu a boela Tempeleng. Ya re ge a ruta batho, baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba ba tla go yena ba mmotšiša ba re: “O romilwe ke mang go dira dilo tše? Gona ke mang yo a go boditšego gore o di dire?”

24Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla le botšiša taba e tee, gomme ge le ka mphetola ke tla le botša gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše. 25Johanese o be a laetšwe ke mang go kolobetša – ke Modimo goba ke batho?”

Ba sebelana ba re: “Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke Modimo,’ o tla re botšiša a re: ‘Bjale ke ka lebaka lang le se la mo dumela?’ 26Ge re ka re: ‘O be a laetšwe ke batho,’ gona batho ba tla re tšwa ka gobane ka moka ga bona ba tšea Johanese gore e be e le moprofeta.” 27Ka gona ba fetola Jesu ba re: “Ga re tsebe.”

Gomme yena a re go bona: “Gona le nna nka se le botše gore ke romilwe ke mang go dira dilo tše.”

Seswantšho ka barwa ba babedi

28“Bjale le reng ka taba ye? Go kile gwa ba le monna yo mongwe yo a bego a na le barwa ba babedi. A ya go yo mogolo a re: ‘Ngwanaka, sepela o yo šoma ka serapeng sa ka sa merara lehono.’ 29Morwagwe a mo fetola a re: ‘Ga ke nyake,’ eupša ka morago a itshola, a ya. 30Ke moka tatagwe a ya go morwagwe yo monnyane, le yena a mmotša sela a se boditšego yo mogolo. Yena a re: ‘Go lokile, tate,’ eupša a se ke a ya. 31Ke mang go ba babedi bao yo a dirilego se tatagwe a bego a mo kgopetše sona?”

Ba mo fetola ba re: “Ke yo mogolo.”

Ka gona Jesu a re go bona: “Ruri, ke le botša gore balekgetho le digwebakathobalo ba tla le tsenela pele legodimong, 32

21:32
Luk. 3:12
7:29-30
ka gobane Johanese Mokolobetši o tlile go lena a le laetša tsela ya nnete, fela lena la se mo dumele, a dumelwa ke balekgetho le digwebakathobalo. Le ka morago mola le di bone la se ke la itshola la mo dumela.”

Seswantšho ka balemi ka serapeng sa merara

(Mar. 12:1-12; Luk. 20:9-19)

33

21:33
Jes. 5:1-2
Jesu a re go bona: “Ekwang se sengwe seswantšho: Go kile gwa ba le monglapa yo mongwe yo a bego a bjetše merara. A e ageletša ka legora, a epa molete moo wa go pitlela diterebe ka maoto, a aga le tora ya tlhapetšo, a hirišetša balemi merara, ke moka a tšea leeto. 34Ge nako ya go fula diterebe e fihla, a roma bahlanka ba gagwe go balemi bale gore ba yo mo tšeela diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe. 35Eupša balemi ba swara bahlanka bale ba gagwe, ba itia yo mongwe, ba bolaya yo mongwe, gomme yo mongwe ba mo keketa ka maswika. 36A buša a roma bahlanka ba bangwe ba go feta bale ba go rongwa pele, gomme le bona ba ba dira tšona tšela ba di dirilego ba pele. 37Mafelelong a roma morwa wa gagwe a re: ‘Morwa wa ka yena ba tla mo hlompha.’ 38Eupša balemi bale ge ba bona morwa wa gagwe ba lakana ba re: ‘Mojalefa šo. Etlang re mmolayeng gore re tle re tšee lefa la gagwe!’ 39Ke moka ba mo swara, ba mo kgoromeletša ka ntle ga serapa, ba mmolaya.

40“Bjale mohla mong wa serapa a etla, balemi bao o tla ba dirang?”

41Bona ba mo fetola ba re: “Banna bao ba babe o tla ba bolaya gasehlogo, gomme serapa seo sa merara a se hirišetša ba bangwe bao ka nako ya puno ba tlago mo fa diterebe tše e swanetšego go ba tša gagwe.”

42

21:42
Pes. 118:22-23
Jesu a ba botšiša a re: “Na ga se la ka la bala ka Mangwalong a Makgethwa mo go thwego:

“ ‘Leswika le baagi ba le nyaditšego

e bile lona la sekhutlo.

Se ke se se dirilwego ke Morena,

se a re tlaba ge re se bona’?

43“Ka gona ke le botša gore le tla amogwa mmušo wa Modimo, wa fiwa setšhaba se se tlago enywa dienywa ka tshwanelo.

44“Yo a ka welago leswika leo godimo o tla pšhatlagana; le yo leswika leo le ka mo welago godimo le tla mo šila.”21:44 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na temana ye.

45Ge baprista ba bagolo le Bafarisei ba ekwa diswantšho tša Jesu, ba lemoga gore o ra bona. 46Ka gona ba rata go mo swara, eupša ba boifa lešaba leo le bego le tšea gore Jesu ke moprofeta.