Sepedi 2000 (NSO00)
20

Bašomi ba serapa sa merara

201“Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka mongserapa yo a kilego a tloga e sa le ka meso go yo thwala banna ba go tlo šoma ka serapeng sa gagwe sa merara. 2Ya re ge a seno kwana le bašomi ka tefo ya mehleng, e lego papetlana ya silibera20:2 “papetlana ya silibera” E be e le mogolo wa letšatši wa mošomi. ka letšatši, a ba romela go yo šoma ka serapeng sa gagwe sa merara. 3A tloga gape ka nako ya senyane mosong, a ya lepatlelong la motse, gomme a bona banna ba bangwe ba eme fao ba sa dire selo. 4A re go bona: ‘Le lena sepelang le yo šoma ka serapeng sa ka; ke tla le lefa ka mo go lebanego.’ Gomme ba ya. 5A tloga gape ka nako ya lesome le metšo ye mebedi le ka nako ya boraro mathapama a dira ka wona mokgwa woo. 6Ge a boelela ka nako ye e ka bago ya bohlano mathapama a hwetša banna ba bangwe ba eme. A ba botšiša a re: ‘Le reng le hlwele letšatši ka moka le eme fa le sa dire selo?’ 7Bona ba mo fetola ba re: ‘Ke ka gobane ga se ra thwalwa ke motho.’ Yena a re go bona: ‘Le lena sepelang le yo šoma ka serapeng sa ka sa merara.’

8

20:8
Lef. 19:13
Doit. 24:15
“Ka phirimane mongserapa a laela molebeledi wa bašomedi ba gagwe a re: ‘Bitša bašomedi ba ka o ba fe meputso ya bona. O thome ka bale ba go thwalwa morago, o feleletše ka bale ba go thwalwa pele.’ 9Bale ba go thwalwa ka nako ya bohlano mathapama mongwe le mongwe wa bona a lefša papetlana ya silibera. 10Ge go etla bale ba go thwalwa pele ba gopola gore ba tlilo putswa go feta fao; eupša le bona mongwe le mongwe a fiwa papetlana ya silibera. 11Ge ba e tšea ba e galala go mothwadi wa bona ba re: 12‘Banna ba ba go thwalwa morago ba šomile iri e tee fela, mola rena re šomile letšatši ka moka re tšhungwa ke phišo ya lona; eupša o ba lefile go lekana le rena!’

13“Mongserapa a fetola yo mongwe wa bona a re: ‘Mogwera, ga ke go hlalefetše. Ga ke re o kwane le nna ka papetlana e tee ya silibera? 14Tšea tšhelete ya gago o sepele. Gape yo wa go thwalwa morago ke rata go mo lefa go lekana le wena. 15Kgane ga gwa ntshwanela go dira se ke se ratago ka se e lego sa ka, goba o ntomolela mahlo ka gobane ke lokile?’ ”

16

20:16
Mat. 19:30
Mar. 10:31
Luk. 13:30
Jesu a feleletša ka go re: “Seo se šupa gore ba mafelelo e tla ba ba mathomo, gomme ba mathomo ya ba ba mafelelo.”

Jesu o bolela la boraro ka lehu la gagwe

(Mar. 10:32-34; Luk. 18:31-34)

17Ge ba le leetong la go ya Jerusalema, Jesu a biletša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi ka thoko, gomme a bolela le bona ba ntše ba swere tsela a re: 18“Theeletšang, re rotogela Jerusalema moo Morwamotho a tlago gafelwa go baprista ba bagolo le boramangwalo, mme bona ba mo ahlolela lehu. 19Ba tla mo gafela go baditšhaba ba ba tlago mo kwera, ba mo otla ka tshelane, ba mmapola sefapanong; eupša ka letšatši la boraro Modimo o tla mo tsoša bahung.”

Kgopelo ya mosadi wa Sebediose

(Mar. 10:35-45)

20Ya ba mosadi wa Sebediose o batamela Jesu a na le barwa ba gagwe, a khunama pele ga gagwe a na le se a nyakago go mo kgopela sona.

21Jesu a mmotšiša a re: “O nyakang?”

Yena a mo fetola a re: “Nke o nkholofetše gore barwa ba ba ka ba babedi ba tla dula kgauswi le wena mohla o le Kgoši, mongwe ka letsogong la go ja, mongwe ka go la nngele.”

22Jesu a botša barwa bao a re: “Ga le tsebe se le se kgopelago. Kgane le ka kgona go meletša ditlaišo tša go swana le tše ke yogo tlaišwa ka tšona kgauswinyana?”

Ba mo fetola ba re: “Ee, re ka kgona.”

23Jesu a re go bona: “Go tlaišwa bjalo ka nna gona le tla tlaišwa, eupša ge e le go dula ka letsogong la ka la go ja le ka go la nngele ga se taba ye e laolwago ke nna; go lebane bao ba go lokišeditšwego ke Tate.”

24Ge barutiwa ba bangwe ba lesome ba ekwa taba yeo ba befelelwa banna bao ba babedi. 25

20:25-26
Luk. 22:25-26
Ka gona Jesu a ba bitša ka moka, a re go bona: “Le a tseba gore babuši ba ditšhaba tša lefase ba a di gatelela, baetapele ba tšona sa bona ke go di buša ka sehlogo. 26
20:26-27
Mat. 23:11
Mar. 9:35
Luk. 22:26
Lena go lena go se ke gwa ba bjalo. Yo a nyakago go ba yo mogolo mo go lena e swanetše go ba mohlanka wa lena, 27le yo a nyakago go ba mohlomphegi mo go lena e swanetše go ba lekgoba la lena – 28go swana le Morwamotho yo a sego a tlela go hlankelwa, eupša a tletšego go hlankela batho le go ikgafela go bolawa, gore e be seloba sa ba bantši.”

Jesu o foufolla difofu tše pedi

(Mar. 10:46-52; Luk. 18:35-43)

29Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga Jeriko lešaba le legolo le ile la mo latela. 30Banna ba babedi ba difofu ba ba bego ba dutše ka thoko ga tsela ba kwa gore Jesu o a feta. Ka gona ba goa ba re: “Morena, Morwa wa Dafida, re šokele!”

31Lešaba la ba kgalema la ba botša gore ba homole. Eupša ba goa le go feta pele ba re: “Morena, Morwa wa Dafida, re šokele!”

32Jesu a ema, a ba bitša. A ba botšiša a re: “Le nyaka gore ke le direle eng?”

33Bona ba re: “Morena, re kgopela gore o re foufolle!”

34Jesu a ba kwela bohloko, a ba kgwatha mahlo; ba napa ba boela ba bona, gomme ba mo latela.