Sepedi 2000 (NSO00)
13

Seswantšho ka mobjadi

(Mar. 4:1-9; Luk. 8:4-8)

131Ka lona tšatši leo Jesu a tloga gae a ya lebopong la letsha, a fihla a dula fase. 2

13:2
Luk. 5:1-3
A kgobokanelwa ke lešaba le lentši, a ba a tsena ka leselawatleng a dula gona, mola lešaba lona le eme lebopong. 3A ba botša ditaba tše dintši ka diswantšho a re:

“Monna yo mongwe o kile a tšwa a yo bjala peu. 4Ge a dutše a e gaša, ye nngwe ya wela tseleng, gommme dinonyana tša tla tša e ja. 5Ye nngwe ya wela lekgwareng moo go bego go se na mobu wo montši. Ya mela ka pela ka gobane mobu o be o sa iše fase. 6Eupša ge letšatši le hlabile, la tšhuma dimelana tšela gomme tša pona, ka ge medu ya tšona e se ya tsenelela fase. 7Ye nngwe ya wela mehlašaneng ya meetlwa, mme mehlašana ya gola ya kgama dimelana tšela. 8Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse, gomme mabele a gona a tswala; a mangwe a tšwa dithoro tše lekgolo, a mangwe a tšwa tše masome a a selelago, mme a mangwe a tšwa tše masome a mararo.”

9Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Jesu o reng a bolela ka diswantšho?

(Mar. 4:10-12; Luk. 8:9-10)

10Barutiwa ba Jesu ba tla go yena, ba mmotšisa ba re: “O reng o bolela le batho ka diswantšho?”

11Jesu a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe diphiri tša mmušo wa Modimo, fela bona ga se ba di utollelwa. 12

13:12
Mat. 25:29
Mar. 4:25
Luk. 8:18
19:26
Gape yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, gore a be le tše dintši le go feta; eupša yo a se nago le sa gagwe yena o tla amogwa le bonnyane bjo a nago le bjona. 13Lebaka la gore ke bolele le bona ka diswantšho ke go re ba a lebelela, fela ba se ke ba bona selo; ba a theetša, fela ba se ke ba ekwa goba ba kwešiša selo. 14
13:14-15
Jes. 6:9-10
Ka gona, mo go bona go phethega se se porofetilwego ke Jesaya mola a re:

“ ‘Go kwa le tla kwa,

eupša le ka se kwešiše selo;

le go lebelela le tla lebelela,

eupša le ka se bone selo,

15ka gobane setšhaba se se thatafetše;

ba ithibile ditsebe, ba pontše mahlo,

gore ba se ke ba bona ka mahlo,

ba kwa ka ditsebe,

goba ba kwešiša ka megopolo

mme ba sokologa,

ka ba fodiša.’

16

13:16-17
Luk. 10:23-24
“Ge e le lena le ba mahlatse, ka gore a lena mahlo a a bona, le ditsebe tša lena di a kwa. 17Ruri, ke le botša gore baprofeta ba bantši le baloki ba bantši ba be ba duma go bona tše le di bonago, eupša ba sa di bone. Ba be ba rata go kwa tše le di kwago, eupša ba sa di kwe.”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mobjadi

(Mar. 4:13-20; Luk. 8:11-15)

18“Ekwang se seswantšho sa mobjadi se se šupago. 19Bohle ba ba kwago molaetša wa mmušo wa Modimo eupša ba sa kwešiše, ba bjalo ka peu yela ya go wela tseleng. Yomobe a tla mme a ba amoga se se bjetšwego ka dipelong tša bona. 20Peu yela ya go wela lekgwareng e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša woo ba akgofe ba o amogele ka lethabo. 21Eupša ga o dule sebaka ka dipelong tša bona, gomme ba dumela lebakanyana fela. Ge ba tlaišwa goba ba hlomarwa ka lebaka la wona, ba o lahla ka pela. 22Peu yela ya go wela mehlašaneng ya meetlwa e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša woo, go balabala ka tša bophelo le go goketšwa ke mahumo di tsene di khupetše molaetša woo, mme o se ba tšwele mohola. 23Peu ye e bjetšwego mobung wo mobotse yona e šupa bao ba rego go kwa molaetša woo ba o kwešiša; ba atlega bjalo ka mabele ao a bago le dithoro tše lekgolo; a mangwe tše masome a a selelago, a mangwe tše masome a mararo.”

Seswantšho ka mphoka

24Jesu a ba botša seswantšho se sengwe a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka monna yo a gašitšego peu ye botse ka tšhemong ya gagwe. 25Ya re mola batho ba robetše, lenaba la gagwe la tla la gaša peu ya mphoka mabeleng, la sepela. 26Ge mabele e le lekgaba mme a thoma go tswala, mphoka le wona wa ipontšha gore ke mphoka. 27Bahlanka ba mong wa tšhemo ba tla ba mmotšiša ba re: ‘Morena, na ga ke re o bjetše peu ye botse ka tšhemong ya gago? Bjale mphoka wo o tšwa kae?’ 28Yena a ba fetola a re: ‘Woo ke modiro wa lenaba.’ Bona ba mmotšiša ba re: ‘A o nyaka gore re yo o tumola?’ 29A ba fetola a re: ‘Aowa. Le ka re ge le tumola mphoka la tumola le mabele. 30Lesang mabele le mphoka di gole mmogo go fihlela ge go bunwa. Ke moo ke tlago botša babuni gore ba tumule mphoka pele, ba o tleme dingata, ba o tšhume. Mabele ona ba a kgobele, ba a tšhele ka letlolong la ka.’ ”

Seswantšho ka peu ya lehloko

(Mar. 4:30-32; Luk. 13:18-19)

31Jesu a ba botša seswantšho se sengwe a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa le thorwana ya lehloko ye motho a e tšeago a e bjala ka tšhemong ya gagwe. 32Etse yona e fetwa ke dipeu ka moka, eupša ge e medile e a gola ya feta dimela ka moka. E ba mohlare wo dinonyana di agago dihlaga tša tšona makaleng a wona.”

Seswantšho ka komelo

(Luk. 13:20-21)

33Jesu a ba botša seswantšho se sengwe gape a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka komelo ye mosadi a e tšeago a e tswakanya le bupi bjo bo tletšego seroto go fihlela hlama yohle e omelega.”

Mokgwa wa Jesu wa go ruta batho

(Mar. 4:33-34)

34Ditaba tše ka moka Jesu o be a di botša mašaba ka diswantšho; o be a sa bolele le bona selo ge e se ka diswantšho, 35

13:35
Pes. 78:2
gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta mola a re:

“Ke tla bolela le bona ka diswantšho;

ke tla ba botša tše di sa kago tša tsebja go tloga mathomong a lefase.”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mphoka

36Ge Jesu a seno botša batho gore ba ye magae, le yena a ya gae. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena ba re: “Re hlalošetše seswantšho sela sa mphoka ka tšhemong.”

37Jesu a ba hlalošetša sona a re: “Mobjadi wa peu ye botse ke Morwamotho; 38tšhemo ke lefase, peu ye botse ke batho ba mmušo wa Modimo, mphoka ke batho ba Yomobe, 39mme lenaba le le gašitšego mphoka ke Diabolose. Puno ke bofelo bja lefase, gomme babuni ke barongwa. 40Bjalo ka ge mphoka o kgobokanywa mme wa tšhungwa ka mollo, le bofelong bja lefase go tla ba ka tsela yeo. 41Morwamotho o tla roma barongwa ba gagwe mmušong wa gagwe gore ba yo kgobokanya bohle bao ba dirišago batho dibe, le bohle bao ba dirago tše kgopo, 42ba ba lahlele moubelong wo o laumago mollo, moo ba tlago lla ba lomanya meno. 43Baloki bona ba tla taga bjalo ka letšatši mmušong wa Tatagobona. Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Seswantšho ka lehumo le le utilwego le ka legakabje

44“Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka lehumo le le utilwego ka tšhemong, le e rego ge motho a le hweditše a le uta gape, mme ka go le thabela a rekiša tšohle tše a nago le tšona, gomme a reka tšhemo yeo.

45“Le gona mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka mmapatši yo a nyakago magakabje a bohlokwa, 46gomme ge a hwetša le bohlokwahlokwa, a tloga a yo rekiša tšohle tše a nago le tšona, gomme a le reka.”

Seswantšho ka lelokwa

47“Le gona mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka lelokwa le le lahlelwago ka lewatleng, la tanya dihlapi tša mehutahuta. 48Ge le tletše, barei ba le gogela lebopong, ba dula fase ba lokela tše di loketšego go jewa ka dibjaneng tša bona, mme tše di sego tša lokela go jewa ba di lahla. 49Mafelelong a lefase go tla ba ka mokgwa wo: Barongwa ba tla yo kgetholla batho ba babe go ba ba lokilego, 50gomme ba ba lahlela moubelong wo o laumago mollo, moo ba tlago lla ba lomanya meno.”

Phetho

51Jesu a ba botšiša a re: “Na tšohle tšeo le a di kwešiša?”

Ba mo fetola ba re: “Ee.”

52Yena a re go bona: “Gona ke go re ramangwalo yo mongwe le yo mongwe yo e lego morutiwa mmušong wa Modimo o swana le mong wa ngwako yo a tšeago phahla ye tala le ye mpsha ka phapošing ya gagwe ya go bolokela.”

Batho ba Nasaretha ba gana Jesu

(Mar. 6:1-6; Luk. 4:16-30)

53Ge Jesu a fetša go bolela ka diswantšho tšeo, a tloga fao, 54a boela motseng wa gabo. A ruta batho ka sinagogeng, gomme ba ba mo kwago ba makala. Ba botšišana ba re: “Bohlale bjo bokaaka le maatla a go dira mehlolo o di tšere kae? 55Na kgane ga se yena morwa wa mmetli? Mmagwe yena ga se Maria? A banababo ga se Jakobose le Josefa le Simone le Judase? 56Ga ke re dikgaetšedi tša gagwe ka moka di dula le rena? Bjale tše ka moka o tšo di tšea kae?” 57

13:57
Joh. 4:44
Gomme ba mo gana.

Jesu a re go bona: “Moprofeta o hlomphiwa gohle ge e se motseng wa gabo le lapeng labo.” 58Ka ge ba be ba sa dumele go yena, o ile a se ke a dira mehlolo ye mentši fao.

14

Go bolawa ga Johanese Mokolobetši

(Mar. 6:14-29; Luk. 9:7-9)

141Ka nako yeo Kgoši Heroda a kwa ka ga Jesu. 2A botša bahlankedi ba gagwe a re: “Ruri, yo ke Johanese Mokolobetši, o tsogile bahung. Ke ka lebaka leo a nago le maatla a go dira mehlolo.”

3

14:3-4
Luk. 3:19-20
Gape Heroda o be a ile a laela gore Johanese a swarwe, a tlengwe, a lahlelwe kgolegong. Taba yeo o be a e dirile ka lebaka la Herodiase, mosadi wa Filipi, morwarragwe, 4
14:4
Lef. 18:16
20:21
ka ge Johanese a be a mo kgadile a re: “Ga se tshwanelo gore o tšee Herodiase!” 5Le ge Heroda a be a rata go bolaya Johanese o be a boifa Bajuda, ka ge ba be ba re ke moprofeta.

6Fela mohla go binwa monyanya wa matswalo a Heroda, morwedi wa Herodiase a bina pele ga baeng. A kgahla Heroda 7moo Heroda a ilego a mo enela gore o tla mo fa se a ka mo kgopelago sona.

8Ngwanenyana, ka ge a be a hlohleleditšwe ke mmagwe, a re: “Ntlišetše hlogo ya Johanese Mokolobetši ka sebjana gonabjale.”

9Kgoši a nyama, eupša ka lebaka la ge a be a enne pele ga baeng, a laela gore go phethwe ka moo ngwanenyana a kgopelago ka gona. 10Ka fao a roma motho a yo kgaola Johanese hlogo ka kgolegong. 11Hlogo yeo ya gagwe ya tlišwa go ngwanenyana ka sebjana. Yena a e tšea a e iša go mmagwe. 12Barutiwa ba Johanese ba tla ba tšea setopo sa gagwe, ba yo se boloka; ke moka ba tloga ba yo botša Jesu se se diregilego.

Jesu o fa batho ba bantši dijo

(Mar. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Joh. 6:1-14)

13Ge Jesu a ekwa tše di hlagetšego Johanese, a tloga fao ka leselawatle a nnoši a ikela felo mo gongwenyana mo go se nago batho. Batho ba kwa gore o ile kae, mme ba tloga metseng ya bona ba mo latela ba sepela ka maoto. 14Jesu ge a etšwa ka leselawatleng a bona lešaba le legolo, a le šokela, gomme a fodiša balwetši ba bona.

15Mantšiboeng ao barutiwa ba gagwe ba tla go yena ba re: “Felo mo go kgole le metse, le gona nako e šetše e ile. Botša batho gore ba ye metseng ba ithekele dijo.”

16Jesu a ba fetola a re: “Ga ba swanela go tloga. Lena ba feng tša go ja.”

17Bona ba mo fetola ba re: “Rena mo re swere fela dinkgwa tše tlhano le dihlapi tše pedi.”

18Jesu a re: “Di tlišeng mo.” 19A laela batho gore ba dule fase bjanyeng; ke moka a tšea dinkgwa tšela tše tlhano le dihlapi tšela tše pedi, a lebelela legodimong, a reta Modimo, a mo leboga. A ngwathaganya dinkgwa tšela, a di neela barutiwa ba gagwe, gomme barutiwa ba di fa batho. 20Bohle ba ja ba khora. Ba kgoboketša marathana a a šetšego, mme a tlala diroto tše lesome le metšo ye mebedi. 21Ba ba llego e be e ka ba banna ba dikete tše tlhano, go sa balwe basadi le bana.

Jesu o sepela godimo ga meetse

(Mar. 6:45-52; Joh. 6:15-21)

22E sa le semeetseng Jesu a laela barutiwa ba gagwe gore ba namele leselawatle, ba mo ete pele ba tshelele ka mošola wa letsha, mola yena a sa botša batho gore ba boele magae. 23Ge a seno ba phatlalatša, a namela thaba a nnoši gore a yo rapela. Ya ba ya ba mantšiboa a le moo a nnoši; 24gomme ka nako yeo leselawatle le be le šetše le le garegare ka letsheng, le akgaakgwa ke maphoto ka gobane ba be ba lebane le phefo ye e tšubutlago.

25Ya re letšatši le sešo la hlaba Jesu a tla go barutiwa ba gagwe a sepela godimo ga meetse a letsha. 26Ge ba mmona a sepela godimo ga meetse ba tšhoga kudu ba re: “Ke seriti!” Gomme ba hlaba mokgoši.

27Jesu a akgofa a bolela le bona a re: “Betang dipelo! Ke nna – le se ke la boifa!”

28Petrose a re: “Morena, ge eba ke wena, ntaele gore ke tle go wena ke sepela godimo ga meetse.”

29Jesu a mo fetola a re: “Tlaa!” Ka gona Petrose a tšwa ka leselawatleng a sepela godimo ga meetse a lebile Jesu. 30Eupša ya re ge a bona gore phefo e tšubutla kudu, a boifa, gomme a thoma go sobela ka meetseng. A goa a re: “Morena, mphološe!”

31Gateetee Jesu a obeletša letsogo, a mo swara, a re go yena: “Wena wa tumelo ye nnyane, o reng o belaela?”

32Ya re ge ba tsene ka leselawatleng phefo ya homola. 33Ke moka barutiwa bale ba ka leselawatleng ba khunamela Jesu ba re: “Ruri, ke wena Morwa wa Modimo!”

Jesu o fodiša balwetši Genesarete

(Mar. 6:53-56)

34Ba tshela letsha ba fihla Genesarete 35moo batho ba gona ba ilego ba lemoga gore ke Jesu. Ka gona ba roma batseta tikologong ka moka ya moo go yo botša batho gore ba tliše balwetši go Jesu. 36Ba mo kgopela gore balwetši ba upše ba no kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe, gomme bohle ba ba o kgwathago ba fola.

15

Thuto ya borakgolokhukhu

(Mar. 7:1-13)

151Bafarisei ba bangwe le boramangwalo ba tla go Jesu ba etšwa Jerusalema, gomme ba mmotšiša ba re: 2“Barutiwa ba gago ba reng ba tshela ditlwaedi tša borakgolokhukhu ba rena? Gobane ge ba eja ga ba hlape diatla.”

3Jesu a ba fetola a re: “Lena le reng le tshela taelo ya Modimo le gabile tša lena ditlwaedi? 4

15:4
Eks. 20:12
21:17
Lef. 20:9
Doit. 5:16
Gobane Modimo o itše: ‘Hlompha tatago le mmago’; a buša a re: ‘Yo a ka rogago tatagwe le mmagwe a bolawe thoo’. 5Eupša lena le botša batho gore ge motho a ka re go tatagwe goba mmagwe: ‘Se nka bego ke go thuša ka sona ke se abela Modimo,’ 6le gatee ga a sa tlemegile go thuša tatagwe15:6 “tatagwe” Diphetolelo tše dingwe di re “tatagwe goba mmagwe”. ka selo seo. Ka tsela yeo le nyatša molao wa Modimo, le gabile tša lena ditlwaedi. 7Baikaketši tenang, Jesaya o porofetile gabotse ka lena mola a re:

8

15:8-9
Jes. 29:13
“ ‘Setšhaba se se ntheta ka molomo,

eupša dipelo tša bona di kgole le nna.

9Go nthapela ga bona ga go ba hole ka selo,

ka gobane ba ruta batho melawana ye e beilwego ke bona

mo nkego ke melao ye e beilwego ke nna.’ ”

Dilo tše di tšhilafatšago motho

(Mar. 7:14-23)

10Jesu a bitša lešaba a re go lona: “Ekwang le kwešišeng! 11Tše di tšhilafatšago motho ga se tše a di jago ka molomo, eupša ke tše a di bolelago ka wona.”

12Ke ge barutiwa ba gagwe ba etla go yena ba re: “Afa o a tseba gore tše o di boletšego di hlabile Bafarisei?”

13Jesu a ba fetola a re: “Semela sefe le sefe se se sego sa bjalwa ke Tate wa legodimong se tla tumulwa. 14

15:14
Luk. 6:39
Ba leseng. Ke dihlahladifofu tše di foufetšego, gomme ge sefofu se hlahla se sengwe, bobedi bja bona ba tla wela ka moleteng.”

15Petrose a re go yena: “Re hlalošetše taba ye o e bolelago ye.”

16Jesu a re go bona: “Na le lena le swana le bona ka go hloka kwešišo? 17Kgane ga le lemoge gore se sengwe le se sengwe se se tsenago ka molomong wa motho se fetela ka mpeng gomme sa yo tšwa e le mantle? 18

15:18
Mat. 12:34
Eupša dilo tše di tšwago ka molomong wa motho tšona ke tše di tšwago ka pelong ya gagwe, gomme tšeo ke tšona tše di tšhilafatšago motho. 19Gobane ka pelong ya motho ke mo go tšwago megopolo ye mebe, e lego dipolao, bohlotlolo, bootswa, bohodu, bohlatse bja maaka, le lesebo. 20Tšeo ke tšona dilo tša go tšhilafatša motho. Eupša go ja o se wa hlapa diatla ga go tšhilafatše motho.”

Tumelo ya mosadi wa Mokanana

(Mar. 7:24-30)

21Jesu a tloga fao a ya tikologong ya motse wa Tirose le wa Sidone. 22Mosadi yo mongwe wa Mokanana yo a bego a dula seleteng seo a tla go yena, a goa a re: “Ntšhokele, Morena, Morwa wa Dafida! Morwedi wa ka o tsenwe ke modemone gomme o mo tshwenya kudu.”

23Eupša Jesu a se mo fetole. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena, ba mo kgopela ba re: “Mmotše a sepele, ka gobane šo o goa a re šetše morago.”

24Jesu a fetola a re: “Ke romilwe fela go ba setšhaba sa Israele ba ba lego bjalo ka dinku tše di timetšego.”

25Mosadi yola ge a ekwa mantšu ao a tla a itahlela maotong a Jesu a re: “Morena, nthuše hle!”

26Jesu a mo fetola a re: “Ga se gwa loka go tšea dijo tša bana wa di lahlela dimpša.”

27Mosadi a mo fetola a re: “Gona go bjalo, Morena. Fela le tšona dimpša di ja marathana ao a wago tafoleng ya beng ba tšona.”

28Ya ba Jesu o a mo fetola o re: “Mmagobatho, tumelo ya gago ke ye kgolo! A go direge ka mo o kgopelago ka gona.” Gomme ka yona nako yeo morwedi wa gagwe a fola.

Jesu o fodiša batho ba bantši

29Jesu a tloga fao a tla lebopong la letsha la Galilea. A namela thaba a dula fase. 30Mašaba a mantši a tla go yena ba tliša digole, difofu, dihlotša, dimumu le balwetši ba bangwe ba bantši ba ba bea pele ga Jesu, gomme yena a ba fodiša. 31Batho ba makala ge ba bona dimumu di bolela, dihlotša di sepela gabotse, digole di fodišitšwe, le difofu di bona, gomme ba reta Modimo wa Israele.

Jesu o fa batho ba bantšintši dijo

(Mar. 8:1-10)

32Jesu a bitša barutiwa ba gagwe, gomme ge ba fihla go yena a re go bona: “Batho ba ba ntlhomola pelo ka gobane e šetše e le matšatši a mararo ba na le nna, gomme ga ba sa na le se ba ka se jago. Nka se re ba sepele ba swerwe ke tlala, ka gobane ba ka tla ba lapa tseleng.”

33Barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “Mo lešokeng le re ka hwetša kae dinkgwa tša go khoriša lešaba le lekaaka?”

34Jesu a ba botšiša a re: “Na le na le dinkgwa tše kae?”

Bona ba mo fetola ba re: “Re na le dinkgwa tše di šupago le dihlatswana di se kae.”

35Ke mo Jesu a laetšego lešaba gore le dule fase. 36Ke moka a tšea dinkgwa tšela di šupago le dihlapi tšela, a leboga Modimo, a di ngwathaganya, a di fa barutiwa; bona ba di fa batho bale. 37Bohle ba ja ba khora. Barutiwa ba kgoboketša marathana a a šetšego, mme a tlala diroto tše di šupago. 38Ba ba llego e be e le ba dikete tše nne, go sa balwe basadi le bana.

39Ke moka Jesu a botša batho gore ba boele magae; yena a namela leselawatle a ya nageng ya Magadane.