Sepedi 2000 (NSO00)
13

Seswantšho ka mobjadi

(Mar. 4:1-9; Luk. 8:4-8)

131Ka lona tšatši leo Jesu a tloga gae a ya lebopong la letsha, a fihla a dula fase. 2

13:2
Luk. 5:1-3
A kgobokanelwa ke lešaba le lentši, a ba a tsena ka leselawatleng a dula gona, mola lešaba lona le eme lebopong. 3A ba botša ditaba tše dintši ka diswantšho a re:

“Monna yo mongwe o kile a tšwa a yo bjala peu. 4Ge a dutše a e gaša, ye nngwe ya wela tseleng, gommme dinonyana tša tla tša e ja. 5Ye nngwe ya wela lekgwareng moo go bego go se na mobu wo montši. Ya mela ka pela ka gobane mobu o be o sa iše fase. 6Eupša ge letšatši le hlabile, la tšhuma dimelana tšela gomme tša pona, ka ge medu ya tšona e se ya tsenelela fase. 7Ye nngwe ya wela mehlašaneng ya meetlwa, mme mehlašana ya gola ya kgama dimelana tšela. 8Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse, gomme mabele a gona a tswala; a mangwe a tšwa dithoro tše lekgolo, a mangwe a tšwa tše masome a a selelago, mme a mangwe a tšwa tše masome a mararo.”

9Jesu a fetša ka go re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Jesu o reng a bolela ka diswantšho?

(Mar. 4:10-12; Luk. 8:9-10)

10Barutiwa ba Jesu ba tla go yena, ba mmotšisa ba re: “O reng o bolela le batho ka diswantšho?”

11Jesu a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe diphiri tša mmušo wa Modimo, fela bona ga se ba di utollelwa. 12

13:12
Mat. 25:29
Mar. 4:25
Luk. 8:18
19:26
Gape yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, gore a be le tše dintši le go feta; eupša yo a se nago le sa gagwe yena o tla amogwa le bonnyane bjo a nago le bjona. 13Lebaka la gore ke bolele le bona ka diswantšho ke go re ba a lebelela, fela ba se ke ba bona selo; ba a theetša, fela ba se ke ba ekwa goba ba kwešiša selo. 14
13:14-15
Jes. 6:9-10
Ka gona, mo go bona go phethega se se porofetilwego ke Jesaya mola a re:

“ ‘Go kwa le tla kwa,

eupša le ka se kwešiše selo;

le go lebelela le tla lebelela,

eupša le ka se bone selo,

15ka gobane setšhaba se se thatafetše;

ba ithibile ditsebe, ba pontše mahlo,

gore ba se ke ba bona ka mahlo,

ba kwa ka ditsebe,

goba ba kwešiša ka megopolo

mme ba sokologa,

ka ba fodiša.’

16

13:16-17
Luk. 10:23-24
“Ge e le lena le ba mahlatse, ka gore a lena mahlo a a bona, le ditsebe tša lena di a kwa. 17Ruri, ke le botša gore baprofeta ba bantši le baloki ba bantši ba be ba duma go bona tše le di bonago, eupša ba sa di bone. Ba be ba rata go kwa tše le di kwago, eupša ba sa di kwe.”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mobjadi

(Mar. 4:13-20; Luk. 8:11-15)

18“Ekwang se seswantšho sa mobjadi se se šupago. 19Bohle ba ba kwago molaetša wa mmušo wa Modimo eupša ba sa kwešiše, ba bjalo ka peu yela ya go wela tseleng. Yomobe a tla mme a ba amoga se se bjetšwego ka dipelong tša bona. 20Peu yela ya go wela lekgwareng e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša woo ba akgofe ba o amogele ka lethabo. 21Eupša ga o dule sebaka ka dipelong tša bona, gomme ba dumela lebakanyana fela. Ge ba tlaišwa goba ba hlomarwa ka lebaka la wona, ba o lahla ka pela. 22Peu yela ya go wela mehlašaneng ya meetlwa e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša woo, go balabala ka tša bophelo le go goketšwa ke mahumo di tsene di khupetše molaetša woo, mme o se ba tšwele mohola. 23Peu ye e bjetšwego mobung wo mobotse yona e šupa bao ba rego go kwa molaetša woo ba o kwešiša; ba atlega bjalo ka mabele ao a bago le dithoro tše lekgolo; a mangwe tše masome a a selelago, a mangwe tše masome a mararo.”

Seswantšho ka mphoka

24Jesu a ba botša seswantšho se sengwe a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka monna yo a gašitšego peu ye botse ka tšhemong ya gagwe. 25Ya re mola batho ba robetše, lenaba la gagwe la tla la gaša peu ya mphoka mabeleng, la sepela. 26Ge mabele e le lekgaba mme a thoma go tswala, mphoka le wona wa ipontšha gore ke mphoka. 27Bahlanka ba mong wa tšhemo ba tla ba mmotšiša ba re: ‘Morena, na ga ke re o bjetše peu ye botse ka tšhemong ya gago? Bjale mphoka wo o tšwa kae?’ 28Yena a ba fetola a re: ‘Woo ke modiro wa lenaba.’ Bona ba mmotšiša ba re: ‘A o nyaka gore re yo o tumola?’ 29A ba fetola a re: ‘Aowa. Le ka re ge le tumola mphoka la tumola le mabele. 30Lesang mabele le mphoka di gole mmogo go fihlela ge go bunwa. Ke moo ke tlago botša babuni gore ba tumule mphoka pele, ba o tleme dingata, ba o tšhume. Mabele ona ba a kgobele, ba a tšhele ka letlolong la ka.’ ”

Seswantšho ka peu ya lehloko

(Mar. 4:30-32; Luk. 13:18-19)

31Jesu a ba botša seswantšho se sengwe a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa le thorwana ya lehloko ye motho a e tšeago a e bjala ka tšhemong ya gagwe. 32Etse yona e fetwa ke dipeu ka moka, eupša ge e medile e a gola ya feta dimela ka moka. E ba mohlare wo dinonyana di agago dihlaga tša tšona makaleng a wona.”

Seswantšho ka komelo

(Luk. 13:20-21)

33Jesu a ba botša seswantšho se sengwe gape a re: “Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka komelo ye mosadi a e tšeago a e tswakanya le bupi bjo bo tletšego seroto go fihlela hlama yohle e omelega.”

Mokgwa wa Jesu wa go ruta batho

(Mar. 4:33-34)

34Ditaba tše ka moka Jesu o be a di botša mašaba ka diswantšho; o be a sa bolele le bona selo ge e se ka diswantšho, 35

13:35
Pes. 78:2
gore go phethege se se boletšwego ke moprofeta mola a re:

“Ke tla bolela le bona ka diswantšho;

ke tla ba botša tše di sa kago tša tsebja go tloga mathomong a lefase.”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mphoka

36Ge Jesu a seno botša batho gore ba ye magae, le yena a ya gae. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena ba re: “Re hlalošetše seswantšho sela sa mphoka ka tšhemong.”

37Jesu a ba hlalošetša sona a re: “Mobjadi wa peu ye botse ke Morwamotho; 38tšhemo ke lefase, peu ye botse ke batho ba mmušo wa Modimo, mphoka ke batho ba Yomobe, 39mme lenaba le le gašitšego mphoka ke Diabolose. Puno ke bofelo bja lefase, gomme babuni ke barongwa. 40Bjalo ka ge mphoka o kgobokanywa mme wa tšhungwa ka mollo, le bofelong bja lefase go tla ba ka tsela yeo. 41Morwamotho o tla roma barongwa ba gagwe mmušong wa gagwe gore ba yo kgobokanya bohle bao ba dirišago batho dibe, le bohle bao ba dirago tše kgopo, 42ba ba lahlele moubelong wo o laumago mollo, moo ba tlago lla ba lomanya meno. 43Baloki bona ba tla taga bjalo ka letšatši mmušong wa Tatagobona. Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Seswantšho ka lehumo le le utilwego le ka legakabje

44“Mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka lehumo le le utilwego ka tšhemong, le e rego ge motho a le hweditše a le uta gape, mme ka go le thabela a rekiša tšohle tše a nago le tšona, gomme a reka tšhemo yeo.

45“Le gona mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka mmapatši yo a nyakago magakabje a bohlokwa, 46gomme ge a hwetša le bohlokwahlokwa, a tloga a yo rekiša tšohle tše a nago le tšona, gomme a le reka.”

Seswantšho ka lelokwa

47“Le gona mmušo wa Modimo o ka swantšhwa ka lelokwa le le lahlelwago ka lewatleng, la tanya dihlapi tša mehutahuta. 48Ge le tletše, barei ba le gogela lebopong, ba dula fase ba lokela tše di loketšego go jewa ka dibjaneng tša bona, mme tše di sego tša lokela go jewa ba di lahla. 49Mafelelong a lefase go tla ba ka mokgwa wo: Barongwa ba tla yo kgetholla batho ba babe go ba ba lokilego, 50gomme ba ba lahlela moubelong wo o laumago mollo, moo ba tlago lla ba lomanya meno.”

Phetho

51Jesu a ba botšiša a re: “Na tšohle tšeo le a di kwešiša?”

Ba mo fetola ba re: “Ee.”

52Yena a re go bona: “Gona ke go re ramangwalo yo mongwe le yo mongwe yo e lego morutiwa mmušong wa Modimo o swana le mong wa ngwako yo a tšeago phahla ye tala le ye mpsha ka phapošing ya gagwe ya go bolokela.”

Batho ba Nasaretha ba gana Jesu

(Mar. 6:1-6; Luk. 4:16-30)

53Ge Jesu a fetša go bolela ka diswantšho tšeo, a tloga fao, 54a boela motseng wa gabo. A ruta batho ka sinagogeng, gomme ba ba mo kwago ba makala. Ba botšišana ba re: “Bohlale bjo bokaaka le maatla a go dira mehlolo o di tšere kae? 55Na kgane ga se yena morwa wa mmetli? Mmagwe yena ga se Maria? A banababo ga se Jakobose le Josefa le Simone le Judase? 56Ga ke re dikgaetšedi tša gagwe ka moka di dula le rena? Bjale tše ka moka o tšo di tšea kae?” 57

13:57
Joh. 4:44
Gomme ba mo gana.

Jesu a re go bona: “Moprofeta o hlomphiwa gohle ge e se motseng wa gabo le lapeng labo.” 58Ka ge ba be ba sa dumele go yena, o ile a se ke a dira mehlolo ye mentši fao.