Sepedi 2000 (NSO00)
10

Baapostola ba lesome le metšo ye mebedi

(Mar. 3:13-19; Luk. 6:12-16)

101Jesu a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, a ba fa maatla a go leleka meoya ye mebe le a go fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 2Maina a baapostola bao ba lesome le metšo ye mebedi šea: Wa mathomo e bile Simone, yo a bego a bitšwa Petrose, le Andrease, ngwanabo; Jakobose le Johanese, ngwanabo, barwa ba Sebediose; 3Filipi le Bartolomeose, Thomase le Mateu, molekgetho; Jakobose, morwa wa Alfeose, le Thadeose; 4Simone, Mollelatokologo, le Judase Iskariote, wa go eka Jesu.

Jesu o roma baapostola ba gagwe

(Mar. 6:7-13; Luk. 9:1-6)

5Banna bao ba lesome le metšo ye mebedi ba ile ba rongwa ke Jesu, a ba laela a re: “Le se ke la ya nageng ye e lego ya baditšhaba, goba motseng wo mongwe wa Basamaria. 6Le upše le ye go dinku tše di timetšego, e lego setšhaba sa Israele. 7

10:7-15
Luk. 10:4-12
Eyang le goeletše le re: ‘Mmušo wa Modimo o batametše!’ 8Le fodiše balwetši, le tsoše bahu, le fodiše le ba ba swerwego ke malwetši a letlalo a a ba tšhilafatšago gore ba hlweke, le be le lelekeng le bademone. Le filwe fela, le lena le feng fela. 9Le se ke la tloga le tšhelete ka merabeng ya lena – e ka ba ya gauta, goba ya silibera, goba ya mphiri. 10
10:10
1 Bakor. 9:14
1 Tim. 5:18
Le gona le se ke la tšea mokotla wa leeto, goba seaparo sa bobedi, goba dieta, goba lepara, gobane mošomi o lebanwe ke go fiwa dijo.

11“Ge le tsena motseng goba motsaneng le botšiše gore na le ka dula ka ga mang. Le dule gona go fihlela ge le tloga motseng woo. 12Ge le tsena ka lapeng le lengwe le dumediše. 13Ge ba lapa leo ba ka le dumela, madume a lena a tla ba tšwela mohola; ge ba ka se le dumele, gona madume a lena a ka se ba hole ka selo. 14

10:14
Dit. 13:51
Ge motho a ka se le amogele goba a se le theeletše, le tšweng ka lapeng la gagwe goba motseng wa gabo le hlohlora marole maotong a lena. 15
10:15
Mat. 11:24
Gen. 19:24-28
Ruri, ke le botša gore ka Letšatši la Kahlolo Modimo o tla otla batho ba motse woo gagolo go feta ba Sodoma le ba Gomora!”

Baapostola ba tla hlomarwa

(Mar. 13:9-13; Luk. 21:12-17)

16

10:16
Luk. 10:3
“Bonang, ke le roma bjalo ka dinku ge di romelwa diphiring. Ka gona le ntšhe mahlo dinameng bjalo ka dinoga, le be le ile bomenetša bjalo ka maeba. 17
10:17-20
Mar. 13:9-11
Luk. 12:11-12
21:12-15
Le itote, ka gobane go tla ba le batho ba ba tlago le gafela dikgorong tša tsheko, ba le otla ka tshelane ka disinagogeng. 18Le tla išwa pele ga babuši le dikgoši ka lebaka la ka, ya ba ge le hweditše sebaka sa go begela bona le baditšhaba Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo. 19Ge ba le iša dikgorong tša tsheko, le se ke la tshwenyega gore le yo bolelang, le gore le yo bolela bjang; ge nako yeo e fihla, le tla fiwa se le swanetšego go se bolela. 20Gobane tše le tlago di bolela e tla be e se tša lena – di tla be di bolelwa ke Moya wa Tatagolena ka lena.

21

10:21
Mar. 13:12
Luk. 21:16
“Motho o tla gafa ngwanabo gore a bolawe, le tatagongwana o tla gafa ngwana wa gagwe; bana ba tla hlanamela batswadi ba bona, ba ba bolaiša. 22
10:22
Mat. 24:9,13
Mar. 13:13
Luk. 21:17
Le tla hloiwa ke batho ka moka ka lebaka la ka. Eupša yo a ka kgotlelelago go iša pheletšong o tla phološwa. 23Ge ba le hlomara motseng wo mongwe, le tšhabeleng go wo mongwe. Ruri, ke le botša gore Morwamotho o tla tla le sešo la fetša go bega molaetša wa mmušo wa Modimo metseng ka moka ya Israele.

24

10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
15:20
“Morutiwa ga a fete morutiši wa gagwe, le lekgoba ga le fete mong wa lona. 25
10:25
Mat. 9:34
12:24
Mar. 3:22
Luk. 11:15
Ka gona, morutiwa a se balaele ge a hlagelwa ke tše di hlagetšego morutiši wa gagwe, le lekgoba le se belaele ge le hlagelwa ke tše di hlagetšego mong wa lona. Ge mong wa lapa a bitšwa Beeltsebulo, na ba lapa la gagwe bona ba ka se ba ree maina a mabe le go feta?”

Yo le swanetšego go mmoifa

(Luk. 12:2-7)

26

10:26
Mar. 4:22
Luk. 8:17
“Ka gona, le se ke la boifa motho, gobane ga go se se bipilwego se se ka se kego sa bipollwa, le sephiri se se ka se kego sa tsebja ga se gona. 27Se ke le botšago sona sephiring lena le se bolele phatlalatša; se le se sebelwago ka ditsebeng lena le se goelele godimo ga dintlo. 28Le se ke la boifa bao ba bolayago mmele, eupša ba sa kgone go bolaya moya; le upše le boife Modimo yo a kgonago go fediša mmele le moya heleng. 29Ga ke re diphorogohlo tše pedi di rekwa ka sente? Le ge go le bjalo le e tee ya tšona e ka se wele fase Tatagolena a sa tsebe. 30Le lena meriri yohle ya lena e badilwe. 31Ka gona, le se ke la boifa – lena le ba bohlokwa go feta diphorogohlo tše dintši.”

Go dumela Kriste le go mo latola

(Luk. 12:8-9)

32“Mang le mang yo a ipegago phatlalatša gore ke wa ka, le nna ke tla mmegela Tate wa legodimong gore ke wa ka. 33

10:33
2 Tim. 2:12
Eupša yo a ntatolago phatlalatša, le nna ke tla mo latola go Tate wa legodimong.”

Batho ba tla fapana ka lebaka la Kriste

(Luk. 12:51-53; 14:26-27)

34“Le se ke la gopola gore ke tlišitše boiketlo lefaseng. Ga se ka tliša boiketlo, eupša ke tlišitše phapano. 35

10:35-36
Mika 7:6
Ke tlile go lweša morwa le tatagwe, morwedi le mmagwe, ngwetši le mmatswalagwe – 36ba gabomotho e tla ba bona manaba a gagwe.

37“Yo a ratago tatagwe goba mmagwe go feta nna, ga a lokela go ba wa ka, le yo a ratago morwagwe goba morwediagwe go feta nna, ga a lokela go ba wa ka. 38

10:38
Mat. 16:24
Mar. 8:34
Luk. 9:23
Yo a sego a ikemišetša go tlaišwa bjalo ka nna mme a ntatela, ga se a ntokela. 39
10:39
Mat. 16:25
Mar. 8:35
Luk. 9:24
17:33
Joh. 12:25
Yo a ipabalelago o tla lahlega, eupša yo a itatolago ka lebaka la ka o tla phelela sa ruri.”

Meputso

(Mar. 9:41)

40

10:40
Luk. 9:48
10:16
Joh. 13:20
Mar. 9:37
“Yo a le amogelago o amogela nna; le yo a amogelago nna o amogela yo a nthomilego. 41Yo a amogelago motseta wa Modimo ka gobane e le motseta wa Modimo o tla fiwa moputso wa motseta yoo. Le yo a amogelago moloki ka gobane e le moloki o tla fiwa moputso wa moloki. 42Yo a fago yo mongwe wa ba bannyane mo go balatedi ba ba ka sego sa meetse a go tonya ka gobane e le molatedi wa ka, ruri, ke le botša gore a ka se tingwe moputso.”