Sepedi 2000 (NSO00)
9

Jesu o fodiša morephaditho

(Mar. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

91Jesu a tsena ka leselawatleng, a tshela letsha, a gomela motseng wa gabo.9:1 “motseng wa gabo” Ke go re Kapernaume. Lebelela Mat. 4:13. 2Ke moka batho ba bangwe ba tliša monna yo a rephilego ditho go yena, a robetše legogweng. Ge Jesu a bona ka moo ba dumelago go yena ka gona, a re go morephaditho: “Beta pelo, ngwanaka! O lebaletšwe dibe tša gago.”

3Ke ge boramangwalo ba bangwe ba botšana ba re: “Motho yo o nyefola Modimo!”

4Jesu a lemoga se ba se gopolago, mme a re: “Le reng le gopola dilo tše mpe ka dipelong tša lena? 5Se bonolo ke eng, go re: ‘O lebaletšwe dibe,’ goba go re: ‘Emelela o sepele’? 6Bjale ge, ke tla le laetša gore Morwamotho o na le maatla lefaseng a go lebalela batho dibe.” Ke ge a re go monna yoo wa go repha ditho: “Emelela, o tšee legogwa la gago, o ikele gae!”

7Monna yola a emelela, a ya gae. 8Ge lešaba le bona seo, la boifa gomme la tumiša Modimo ka ge a file batho maatla a makaaka.

Jesu o bitša Mateu o re a mo latele

(Mar. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Ge Jesu a tloga fao a bona monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Mateu a dutše ngwakong wa lekgetho. A re go yena: “Ntatele!”

Mateu a emelela a mo latela.

10

9:10-11
Luk. 15:1-2
Ya re ge Jesu a le dijong ka ngwakong wa Mateu, balekgetho ba bantši le badiradibekabona ba tla ba ja le yena le barutiwa ba gagwe. 11Bafarisei ge ba bona seo ba botšiša barutiwa ba Jesu ba re: “Moruti wa lena o reng a eja le balekgetho le badiradibekabona?”

12Jesu a ba kwa, gomme a ba fetola a re: “Ngaka ga e nyakwe ke batho ba ba iketlilego, e nyakwa ke ba ba babjago. 13

9:13
Mat. 12:7
Hos. 6:6
Sepelang le yo botšiša gore na Mangwalo a Makgethwa a ra go reng a a rego: ‘Se ke se nyakago ke ge le ka ba le lešoko go na le gore le ntirele dihlabelo.’ Ga se ka tlela go bitša ba ba phethago thato ya Modimo, ke tletše go bitša badiradibe.”

Mabapi le go ikona dijo

(Mar. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Barutiwa ba Johanese Mokolobetši ba tla go Jesu, ba mmotšiša ba re: “Ke ka lebaka lang rena le Bafarisei re ikona dijo gantši, barutiwa ba gago bona le gatee ba sa ikone?”

15Jesu a ba fetola a re: “Kgane baeng ba ba tlilego monyanyeng ba ka hlonama monyadi a sa na le bona? Eupša nako e tla tla yeo ka yona monyadi a tlago tlošwa go bona, ya ba gona ba ikonago dijo.

16“Ga go motho yo a pharago segaswa se sefsa seaparong se setala, ka gobane se ka šošobana sa oketša lešoba lela mola seaparong. 17Le gona ga go motho yo a tšhelago beine ye e sa tšogo hlotlwa ka makukeng a kgale, ka gobane makuka ao a ka palega, beine ya tšhologa, le ona makuka a loba. Beine ye e sa tšogo hlotlwa e tšhelwa ka makukeng a mafsa, gomme yona le makuka bobedi tša lotega.”

Morwedi wa mookamedi wa sinagoge, le mosadi yo a kgwathilego seaparo sa Jesu

(Mar. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Ya re ge Jesu a sa bolela, mookamedi yo mongwe wa sinagoge a tla go yena, a khunama pele ga gagwe a re: “Morwedi wa ka o sa tšo hlokafala, eupša etla o mmee diatla, gomme o tla buša a phela.”

19Jesu a emelela a mo latela, le barutiwa ba gagwe ba ya le yena.

20Gwa tla mosadi yo mongwe yo a bego a feditše mengwaga ye lesome le metšo ye mebedi a bolawa ke bolwetši bja ngope, gomme a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe. 21O be a rile ka pelong: “Ge nka no kgwatha seaparo sa gagwe, ke tla fola.”

22Jesu a retologa, a mmona a re: “Beta pelo, morwedi wa ka! Tumelo ya gago e go fodišitše.” Ka yona nako yeo mosadi yoo a fola.

23Jesu ge a tsena ka ngwakong wa mookamedi yola, a bona baletši ba dinaka le lešaba le le tladitšego lešata la sello, 24a re: “Etšwang! Ngwanenyana yo ga se a hwa – o ithobaletše.” Gomme bona ba mo sega. 25Ge lešaba le seno ntšhetšwa ntle, Jesu a tsena ka phapošing ya ngwanenyana yola, a mo swara ka letsogo, mme ngwanenyana a emelela. 26Taba tšeo tša phatlalala seleteng seo ka moka.

Jesu o fodiša banna ba babedi ba difofu

27Ge Jesu a tloga fao a latelwa ke banna ba babedi ba difofu. Ba be ba goa ba re: “Re šokele, Morwa wa Dafida!”

28Ge Jesu a tsene ka ngwakong, banna bale ba difofu ba tla go yena, gomme yena a ba botšiša a re: “Na le dumela gore nka le fodiša?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ee, Morena!”

29Ke moo Jesu a ba kgwathilego mahlo a re: “A go direge ka mo le dumelago ka gona!” 30Gomme ba buduloga mahlo. Jesu a ba botša tsebegokwa a re: “Le se ke la botša motho taba ye!”

31Eupša bona ge ba tloga moo ba phatlalatša taba yeo ya gagwe seleteng seo ka moka.

Jesu o kgontšha monna wa semumu go bolela

32Ge ba tloga, batho ba bangwe ba mo tlišetša monna wa semumu yo a tsenwego ke modemone. 33Ya re ge modemone yoo a seno lelekwa, monna yola a thoma go bolela, gomme lešaba la kgotsa la re: “Taba ya mohuta wo ga se ya ka ya direga mo Israele!”

34

9:34
Mat. 10:25
12:24
Mar. 3:22
Luk. 11:15
Eupša Bafarisei bona ba re: “Maatla a go leleka bademone o a fiwa ke kgoši ya bona.”

Babuni ga ba nene

35

9:35
Mat. 4:23
Mar. 1:39
Luk. 4:44
Jesu a šika le metse le metsana ka moka, a ruta batho ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 36
9:36
Num. 27:17
1 Dikg. 22:17
2 Dikr. 18:16
Hes. 34:5
Mar. 6:34
Ya re ge a bona lešaba, a le šokela ka gobane le be le tshwenyegile le se na mothuši, le le bjalo ka dinku tše di hlokago modiša. 37
9:37-38
Luk. 10:2
Ka gona a re go barutiwa ba gagwe: “Puno ke ye ntši, eupša babuni ga ba nene. 38Rapelang Morena, yo e lego yena mong wa puno, gore a romele babuni tšhemong ya gagwe.”

10

Baapostola ba lesome le metšo ye mebedi

(Mar. 3:13-19; Luk. 6:12-16)

101Jesu a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, a ba fa maatla a go leleka meoya ye mebe le a go fodiša batho malwetši le mafokodi a bona. 2Maina a baapostola bao ba lesome le metšo ye mebedi šea: Wa mathomo e bile Simone, yo a bego a bitšwa Petrose, le Andrease, ngwanabo; Jakobose le Johanese, ngwanabo, barwa ba Sebediose; 3Filipi le Bartolomeose, Thomase le Mateu, molekgetho; Jakobose, morwa wa Alfeose, le Thadeose; 4Simone, Mollelatokologo, le Judase Iskariote, wa go eka Jesu.

Jesu o roma baapostola ba gagwe

(Mar. 6:7-13; Luk. 9:1-6)

5Banna bao ba lesome le metšo ye mebedi ba ile ba rongwa ke Jesu, a ba laela a re: “Le se ke la ya nageng ye e lego ya baditšhaba, goba motseng wo mongwe wa Basamaria. 6Le upše le ye go dinku tše di timetšego, e lego setšhaba sa Israele. 7

10:7-15
Luk. 10:4-12
Eyang le goeletše le re: ‘Mmušo wa Modimo o batametše!’ 8Le fodiše balwetši, le tsoše bahu, le fodiše le ba ba swerwego ke malwetši a letlalo a a ba tšhilafatšago gore ba hlweke, le be le lelekeng le bademone. Le filwe fela, le lena le feng fela. 9Le se ke la tloga le tšhelete ka merabeng ya lena – e ka ba ya gauta, goba ya silibera, goba ya mphiri. 10
10:10
1 Bakor. 9:14
1 Tim. 5:18
Le gona le se ke la tšea mokotla wa leeto, goba seaparo sa bobedi, goba dieta, goba lepara, gobane mošomi o lebanwe ke go fiwa dijo.

11“Ge le tsena motseng goba motsaneng le botšiše gore na le ka dula ka ga mang. Le dule gona go fihlela ge le tloga motseng woo. 12Ge le tsena ka lapeng le lengwe le dumediše. 13Ge ba lapa leo ba ka le dumela, madume a lena a tla ba tšwela mohola; ge ba ka se le dumele, gona madume a lena a ka se ba hole ka selo. 14

10:14
Dit. 13:51
Ge motho a ka se le amogele goba a se le theeletše, le tšweng ka lapeng la gagwe goba motseng wa gabo le hlohlora marole maotong a lena. 15
10:15
Mat. 11:24
Gen. 19:24-28
Ruri, ke le botša gore ka Letšatši la Kahlolo Modimo o tla otla batho ba motse woo gagolo go feta ba Sodoma le ba Gomora!”

Baapostola ba tla hlomarwa

(Mar. 13:9-13; Luk. 21:12-17)

16

10:16
Luk. 10:3
“Bonang, ke le roma bjalo ka dinku ge di romelwa diphiring. Ka gona le ntšhe mahlo dinameng bjalo ka dinoga, le be le ile bomenetša bjalo ka maeba. 17
10:17-20
Mar. 13:9-11
Luk. 12:11-12
21:12-15
Le itote, ka gobane go tla ba le batho ba ba tlago le gafela dikgorong tša tsheko, ba le otla ka tshelane ka disinagogeng. 18Le tla išwa pele ga babuši le dikgoši ka lebaka la ka, ya ba ge le hweditše sebaka sa go begela bona le baditšhaba Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo. 19Ge ba le iša dikgorong tša tsheko, le se ke la tshwenyega gore le yo bolelang, le gore le yo bolela bjang; ge nako yeo e fihla, le tla fiwa se le swanetšego go se bolela. 20Gobane tše le tlago di bolela e tla be e se tša lena – di tla be di bolelwa ke Moya wa Tatagolena ka lena.

21

10:21
Mar. 13:12
Luk. 21:16
“Motho o tla gafa ngwanabo gore a bolawe, le tatagongwana o tla gafa ngwana wa gagwe; bana ba tla hlanamela batswadi ba bona, ba ba bolaiša. 22
10:22
Mat. 24:9,13
Mar. 13:13
Luk. 21:17
Le tla hloiwa ke batho ka moka ka lebaka la ka. Eupša yo a ka kgotlelelago go iša pheletšong o tla phološwa. 23Ge ba le hlomara motseng wo mongwe, le tšhabeleng go wo mongwe. Ruri, ke le botša gore Morwamotho o tla tla le sešo la fetša go bega molaetša wa mmušo wa Modimo metseng ka moka ya Israele.

24

10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
15:20
“Morutiwa ga a fete morutiši wa gagwe, le lekgoba ga le fete mong wa lona. 25
10:25
Mat. 9:34
12:24
Mar. 3:22
Luk. 11:15
Ka gona, morutiwa a se balaele ge a hlagelwa ke tše di hlagetšego morutiši wa gagwe, le lekgoba le se belaele ge le hlagelwa ke tše di hlagetšego mong wa lona. Ge mong wa lapa a bitšwa Beeltsebulo, na ba lapa la gagwe bona ba ka se ba ree maina a mabe le go feta?”

Yo le swanetšego go mmoifa

(Luk. 12:2-7)

26

10:26
Mar. 4:22
Luk. 8:17
“Ka gona, le se ke la boifa motho, gobane ga go se se bipilwego se se ka se kego sa bipollwa, le sephiri se se ka se kego sa tsebja ga se gona. 27Se ke le botšago sona sephiring lena le se bolele phatlalatša; se le se sebelwago ka ditsebeng lena le se goelele godimo ga dintlo. 28Le se ke la boifa bao ba bolayago mmele, eupša ba sa kgone go bolaya moya; le upše le boife Modimo yo a kgonago go fediša mmele le moya heleng. 29Ga ke re diphorogohlo tše pedi di rekwa ka sente? Le ge go le bjalo le e tee ya tšona e ka se wele fase Tatagolena a sa tsebe. 30Le lena meriri yohle ya lena e badilwe. 31Ka gona, le se ke la boifa – lena le ba bohlokwa go feta diphorogohlo tše dintši.”

Go dumela Kriste le go mo latola

(Luk. 12:8-9)

32“Mang le mang yo a ipegago phatlalatša gore ke wa ka, le nna ke tla mmegela Tate wa legodimong gore ke wa ka. 33

10:33
2 Tim. 2:12
Eupša yo a ntatolago phatlalatša, le nna ke tla mo latola go Tate wa legodimong.”

Batho ba tla fapana ka lebaka la Kriste

(Luk. 12:51-53; 14:26-27)

34“Le se ke la gopola gore ke tlišitše boiketlo lefaseng. Ga se ka tliša boiketlo, eupša ke tlišitše phapano. 35

10:35-36
Mika 7:6
Ke tlile go lweša morwa le tatagwe, morwedi le mmagwe, ngwetši le mmatswalagwe – 36ba gabomotho e tla ba bona manaba a gagwe.

37“Yo a ratago tatagwe goba mmagwe go feta nna, ga a lokela go ba wa ka, le yo a ratago morwagwe goba morwediagwe go feta nna, ga a lokela go ba wa ka. 38

10:38
Mat. 16:24
Mar. 8:34
Luk. 9:23
Yo a sego a ikemišetša go tlaišwa bjalo ka nna mme a ntatela, ga se a ntokela. 39
10:39
Mat. 16:25
Mar. 8:35
Luk. 9:24
17:33
Joh. 12:25
Yo a ipabalelago o tla lahlega, eupša yo a itatolago ka lebaka la ka o tla phelela sa ruri.”

Meputso

(Mar. 9:41)

40

10:40
Luk. 9:48
10:16
Joh. 13:20
Mar. 9:37
“Yo a le amogelago o amogela nna; le yo a amogelago nna o amogela yo a nthomilego. 41Yo a amogelago motseta wa Modimo ka gobane e le motseta wa Modimo o tla fiwa moputso wa motseta yoo. Le yo a amogelago moloki ka gobane e le moloki o tla fiwa moputso wa moloki. 42Yo a fago yo mongwe wa ba bannyane mo go balatedi ba ba ka sego sa meetse a go tonya ka gobane e le molatedi wa ka, ruri, ke le botša gore a ka se tingwe moputso.”

11

Baromiwa ba Johanese Mokolobetši

(Luk. 7:18-35)

111Ge Jesu a fetša go laya barutiwa ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi, a tloga fao gomme a yo ruta batho, a bega molaetša wa gagwe metseng ye mengwe ya selete seo.

2Ge Johanese Mokolobetši ka kgolegong a ekwa ka tše Kriste a di dirago, a roma barutiwa ba bangwe ba gagwe go yena. 3Bona ge ba fihla go yena ba mmotšiša ba re: “Na ke wena yo go letetšwego gore o tla tla, goba re letele yo mongwe?”

4Jesu a ba fetola a re: “Eyang le botše Johanese tše le di kwago le tše le di bonago: 5

11:5
Jes. 35:5-6
Jes. 61:1
difofu bjale di a bona, digole di a sepela, ba ba swerwego ke malwetši a letlalo a go ba tšhilafatša ba a fodišwa ba hlweka, ditholo di a kwa, bahu ba a tsošwa, le badiidi ba begelwa Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo. 6Go lehlogonolo bao ba sa mpelaelego!”

7Ge barutiwa ba Johanese ba tloga, Jesu a botšiša lešaba mabapi le Johanese a re: “Mola le etšwa motseng le eya lešokeng, le be le yo bonang? Kgane le be le yo bona lehlaka le le tšokotšwago ke phefo? 8Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le sa ye go bona monna yo a aparago diaparo tša masethesethe? Gape ba ba aparago diaparo tša masethesethe ba dula ka dintlong tša magoši. 9Ke re le be le tšwetše go yo bonang? Afa le be le se la yo bona moprofeta? Ruri, ke le botša gore le bone wa go feta le moprofeta. 10

11:10
Mal. 3:1
Gobane Johanese ke yena yo Mangwalo a Makgethwa a mmolelago a re: ‘Ke roma motseta wa ka a go eta pele a go kgorela tsela.’ 11Ruri, ke le botša gore ga se gwa ka gwa tswalwa motho wa go feta Johanese Mokolobetši. Eupša yo e lego yo monnyane mmušong wa Modimo o a mo feta. 12
11:12-13
Luk. 16:16
Go tloga mehleng ya Johanese go fihlela gonabjale mmušo wa Modimo o hlaselwa kudu, gomme barukhuhli ba leka go o thopa. 13Go fihlela ka nako ya Johanese baprofeta ka moka le melao ya Moshe ba be ba bolela ka mmušo wo; 14
11:14
Mal. 4:5
Mat. 17:10-13
Mar. 9:11-13
gomme ge eba le nyaka go dumela se ba bego ba se bolela, molaetša wa bona ke wa go re: Johanese ke yena Eliya yo a bego a tlilo tla. 15Yo a nago le tsebe a a kwe!

16“Batho ba mehleng yeno nka ba swantšha le eng? Ba swana le bana ba ba dutšego mapatlelong a motse ba goelelana ba re: 17‘Re le leleditše dinaka, la se bine! Ra le retela sereto sa mahloko, fela la se lle!’ 18Johanese o be a ikona dijo a bile a sa nwe beine, eupša batho ba re: ‘O na le modemone!’ 19Gwa tla Morwamotho a eja, a bile a enwa, gomme ba re: ‘Bonang motho wa sejagobe, wa go nwa kudu, mogwera wa balekgetho le badiradibekabona!’ Bohlale bja Modimo bjona bo hlatselwa ke tše a di dirilego.”

Jesu o kgala badudi ba metse ye mengwe

(Luk. 10:13-15)

20Jesu a thoma go kgala badudi ba metse yeo a dirilego mehlolo ye mentši go yona, ka ge ba ile ba se sokologe dibeng tša bona, a re: 21

11:21
Jes. 23:1-18Joele 3:4-8
Amose 1:9-10
Sak. 9:2-4
“Go madimabe lena badudi ba Gorasine! Go madimabe lena badudi ba Betsaida! Ge nkabe mehlolo ye e dirilwego go lena e dirilwe Tirose le Sidone, batho ba gona nkabe e le kgale ba apere diaparo tša mogohla, ba itšhetše ka melora go laetša gore ba sokologile! 22Fela ke le botša gore ka Letšatši la Kahlolo Modimo o tla le otla gagolo go feta batho ba Tirose le ba Sidone. 23
11:23
Jes. 14:13-15
Gen. 19:24-28
Ge e le lena badudi ba Kapernaume, kgane le gopola gore le tla rotošetšwa legodimong? Gape sa lena ke go theošetšwa fasefase bodulabahu. Ge nkabe mehlolo ye e dirilwego go lena e dirilwe Sodoma, motse woo o ka be o sa le gona le lehono! 24
11:24
Mat. 10:15
Luk. 10:12
Fela ke le botša gore ka Letšatši la Kahlolo Modimo o tla le otla gagolo go feta batho ba Sodoma.”

Etlang go nna ke le khutšiše

(Luk. 10:21-22)

25Ka nako yeo Jesu a re: “Tate, wena Morena wa legodimo le lefase, ke a go reta ka ge o bontšhitše ba go hlalefetšega gabonolo tše o di utetšego ba bohlale le ba go rutega. 26Ee, Tate, ke ka mo o nyakilego gore go be ka gona.

27

11:27
Joh. 1:18
3:35
10:15
“Dilo ka moka ke di filwe ke Tate. Ga go yo a tsebago Morwa ge e se Tate; le yo a tsebago Tate ntle le Morwa ga a gona, ge e se yoo Morwa a ratago go mo utollela yena.

28“Etlang go nna bohle ba le lapilego gape le imelwago, gomme ke tla le khutšiša. 29

11:29
Jer. 6:16
Phelang ka dithuto tša ka, gomme le ithuteng ka nna, ka gobane ke yo botho, ke wa pelo ya boikokobetšo, gomme ke tla le khutšiša. 30Gobane go phetha tše ke le rutago tšona ga go bothata, le mediro ye ke le fago yona go bonolo go e dira.”