Sepedi 2000 (NSO00)
8

Basadi ba ba bego ba felesetša Jesu

81Go tloga moo Jesu a sepela le metse le metsana a begela batho Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo a bile a ba ruta yona, a na le barutiwa bale ba gagwe ba lesome le metšo ye mebedi. 2

8:2-3
Mat. 27:55-56
Mar. 15:40-41
Luk. 23:49
Basadi ba bangwe ba a bego a ba ntšhitše meoya ye mebe a bile a ba fodišitše malwetši le bona ba be ba na le yena. Bona e be e le Maria, yo a bego a tsebja ka la Magadalena, yola wa go ka a ntšhwa bademone ba ba šupago, 3le Johana, yola monna wa gagwe e bego e le Gusa, mohlankedi wa Heroda, le Susana, le ba bangwe basadi ba bantši ba ba bego ba thuša Jesu le barutiwa ba gagwe ka tše ba bego ba na le tšona.

Seswantšho ka mobjadi

(Mat. 13:1-9; Mar. 4:1-9)

4Batho ba ile ba fela ba etla go Jesu ba etšwa metseng ye e fapanego; ya re ge ba kgobokane e le lešaba le legolo, a ba botša seswantšho a re:

5“Monna yo mongwe o kile a tšwa a yo bjala peu. Ge a dutše a e gaša, ye nngwe ya wela tseleng, gomme ya gatwa, le dinonyana tša e ja. 6Ye nngwe ya wela lekgwareng, gomme ge e seno mela, dimelana tšeo tša pona, ka ge mobu woo o be o se na monola. 7Ye nngwe ya wela ka mehlašaneng ya meetlwa, gomme mehlašana yeo ya gola le dimelana tšela, ya di pipetša. 8Ye nngwe yona ya wela mobung wo mobotse; mabele a gona a gola a tswala. Lebele le lengwe le le lengwe la tšwa dithoro tše lekgolo.”

Jesu a goeletša a re: “Yo a nago le tsebe a a kwe!”

Jesu o reng a bolela ka diswantšho?

(Mat. 13:10-17; Mar. 4:10-12)

9Barutiwa ba Jesu ba mmotšiša gore na seswantšho se se šupang, 10

8:10
Jes. 6:9
gomme a ba fetola a re: “Lena le utolletšwe diphiri tša mmušo wa Modimo, fela ba bangwe ba di kwa ka diswantšho gore ba lebelele, eupša ba se ke ba bona selo; ba kwe, eupša ba se ke ba kwešiša selo.”

Jesu o hlaloša seswantšho sa mobjadi

(Mat. 13:18-23; Mar. 4:13-20)

11“Seswantšho sa mobjadi se hlalošwa ka mokgwa wo: Peu ke lentšu la Modimo. 12Peu ya go wela tseleng e šupa bao ba rego go kwa lentšu la Modimo, Sathane a tle a tloše molaetša wo ka dipelong tša bona gore ba se ke ba dumela, ba phološwa. 13Peu ya go wela lekgwareng e šupa bao ba rego go kwa molaetša ba o amogela ka thabo. Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; ba dumela lebakanyana fela, gomme ya re ge ba lekwa, ba kgeloga. 14Peu ya go wela mehlašaneng ya meetlwa e šupa bao ba rego go kwa molaetša wa Modimo, go balabala le mahumo le maipshino a bophelo tša ba šitiša go bontšha tumelo ya bona ka mediro. 15Peu ya go wela mobung o mobotse e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša wa Modimo, ba ikemišetša go o phetha, mme ba o phetha, ba bontšha tumelo ya bona ka go kgotlelela melekong.”

Lebone ga le khurumelwe ka seroto

(Mar. 4:21-25)

16

8:16
Mat. 5:15
Luk. 11:33
“Ga go motho yo a rego go thumaša lebone a le khurumela ka seroto, goba a le bea ka fase ga malao. O le hloma sehlomong sa lona gore ba ba tsenago ba bonegelwe.

17

8:17
Mat. 10:26
Luk. 12:2
“Ga go sephiri se se ka se kego sa tsebja, le gona ga go selo se se utilwego se se ka se kego sa utollwa sa tsebja.

18

8:18
Mat. 25:29
Luk. 19:26
“Ka gona le hlokomele gore na le kwa lentšu la Modimo bjang; gobane yo a nago le sa gagwe o tla okeletšwa, mme yo a se nago le sa gagwe, le se a gopolago gore ke sa gagwe o tla se amogwa.”

MmagoJesu le bana ba boJesu

(Mat. 12:46-50; Mar. 3:31-35)

19MmagoJesu le bana ba boJesu ba kile ba re ba tlile go yena, ba palelwa ke go mmatamela ka lebaka la lešaba. 20Motho yo mongwe a re go yena: “Mmago le banabeno šebale ka kua ntle ba a go nyaka.”

21Jesu a botša lešaba a re: “Mma le banabešo ke ba ba rego go kwa tše Modimo a di laelago ba di phetha.”

Jesu o homotša ledimo ka letsheng

(Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41)

22Ka tšatši le lengwe Jesu a namela leselawatle le barutiwa ba gagwe, a re go bona: “A re seleleng ka mošola wa letsha.” Ba napa ba tloga. 23Ge ba le gare ba sesa ka leselawatle, Jesu a swarwa ke boroko. Gateetee gwa tsoga ledimo ka letsheng, leselawatle leo la thoma go tlala meetse, mme ba ba kotsing. 24Barutiwa ba Jesu ba ya go yena, ba mo tsoša ba re: “Mong wa rena, Mong wa rena! Re a hwa!”

Jesu a tsoga, a kgalema ledimo le maphoto a re di homole; gwa homola gwa re tuu. 25Ke moka a re go barutiwa bale ba gagwe: “Le reng le hloka tumelo?”

Bona ba be ba tšhogile, ba tlabegile, gomme ba botšišana ba re: “Etse motho yo wa go laela le diphefo le maphoto, mme tša mo theeletša, ke mang?”

Jesu o leleka bademone mothong

(Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20)

26Jesu le barutiwa ba gagwe ba selela ka seleteng sa Bagerasa8:26 “Bagerasa” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Bagadara” (lebelela Mat. 8:28) tše dingwe di re “Bagergesa”. ka mošola wa letsha la Galilea ka leselawatle. 27Ya re ge Jesu a fologa a gahlanetšwa ke monna yo mongwe yo a tsenwego ke bademone a etšwa motseng. E be e šetše e le go tloga kgale a sepela a itlhobotše, a sa dule ka gae, a dula mabitleng. 28A re go bona Jesu a hlaba mokgoši, a itahlela fase pele ga gagwe, a goeletša a re: “Na o nyakang mo go nna, wena Jesu, Morwa wa Modimo Yogodimodimo? Hle, o se ke wa nkotla!” 29Ge a realo e be e le ka gobane Jesu o be a laetše moya wo mobe a re o tšwe mo go yena. E be e šetše e bile gantši o mo utlautla, gomme le ge a be a kgokwa maoto le matsogo ka diketane bjalo ka sebofša, o be a di kgaola mme a išwe ke modemone yoo lešokeng.

30Jesu a mmotšiša a re: “Ke wena mang?”

Yena a mo fetola a re: “Ke nna ‘Lekoko’,” gobane o be a tsenwe ke bademone ba bantši. 31Bademone bao ba kgopela Jesu gore a se ke a ba rakela ka moleteng wa go iša fasefase.8:31 “moleteng wa go iša fasefase” Go be go kgolwa gore ke lefelo la ka fasefase ga lefase moo go bego go golegwa bademone go fihlela ba tlilo ahlolwa la mafelelo.

32Mola kgauswinyana go be go na le mohlape wo mogolo wa dikolobe o fula motheogeng wa thaba. Bademone ba kgopela Jesu gore a ba dumelele go tsena dikolobe tšeo, gomme a ba dumelela. 33Ba tšwa go monna yoo ba yo tsena dikolobe tšela. Mohlape ka moka wa thetheoga motheogeng wa wela ka letsheng, wa betwa.

34Badiša ba tšona ge ba bona tše di diregilego ba tšhaba ba yo tsebiša batho ba ba lego motseng le ba ba lego mašemong. 35Batho ba ya go bona se se diregilego. Ge ba fihla go Jesu ba bona monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a dutše pele ga Jesu, a apere, le tlhaologanyo ya gagwe e boetše sekeng, gomme ba šia. 36Ba ba di bonego ba anegela batho ka moo monna yola wa bademone a fodišitšwego ka gona. 37Ke moka batho ba selete seo sa Bagerasa ba kgopela Jesu gore a tšwe ka nageng ya bona, gobane ba be ba boifa kudu. Ka gona Jesu a namela leselawatle a tloga. 38Monna yola bademone ba bego ba lelekilwe go yena a mo kgopela gore a sepele le yena.

Eupša Jesu a mo gomiša a re: 39“Boela gae o fihle o anege tše dikgolo tše Modimo a go diretšego tšona.”

A fihla a sepela le motse, a tšama a bega tše Jesu a mo diretšego tšona.

Morwedi wa Jairose, le mosadi wa go kgwatha kobo ya Jesu

(Mat. 9:18-26; Mar. 5:21-43)

40E rile ge Jesu a boela ka mošola wa letsha, a gahlanetšwa ke lešaba la batho, ka gobane ba be ba ntše ba mo letetše. 41Gwa tla le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jairose. Yena e be e le mookamedi wa sinagoge ya moo. A itahlela fase pele ga Jesu, a mo kgopela gore a ye ga gagwe, 42ka gobane morwedi wa gagwe yo e bego e le motswalwanoši wa mengwaga ye lesome le ye mebedi o be a le makgatheng.

Ya re ge Jesu a eya naye, a tšama a pitlaganywa ke lešaba. 43Mo go bona go be go na le mosadi yo mongwe yo a bego a feditše mengwaga ye lesome le ye mebedi a bolawa ke bolwetši bja ngope. O be a lobile tšohle ka go ikalafiša dingakeng,8:43 Dingwalwakaseatla tše dingwe ga di na “O be ... dingakeng”. eupša bohle ba be ba paletšwe. 44A tla ka morago ga Jesu gare ga lešaba, a kgwatha morumo wa seaparo sa gagwe, gomme gateetee a fola bolwetši bjola bja go tšwa madi. 45Jesu a botšiša a re: “Ke mang yo a nkgwathilego?”

Bohle ba itatola, gomme Petrose a re: “Mong wa ka, ga ke re batho ba ikgohla ka wena ebile ba a go pitlaganya?”

46Jesu a re: “O gona yo a nkgwathilego, gobane ke kwele go etšwa maatla mo go nna.” 47Mosadi yola ge a bona gore o lemogilwe, a tla a thothomela, a itahlela fase pele ga Jesu. A mmotša a kwewa ke bohle gore ke ka lebaka la eng a mo kgwathile, le ka mo a fodilego ka gona le semeetseng. 48Jesu a re go yena: “Morwedi wa ka, tumelo ya gago e go fodišitše. Sepela gabotse.”

49Ya re a sa bolela, gwa fihla moromiwa wa go tšwa ga Jairose, a re go Jairose: “Morwedi wa gago ga a sa phela, o se sa tshwenya Moruti.”

50Jesu a kwa se ba se bolelago, gomme a re go Jairose: “Se tšhoge, sa gago a e be go dumela, gomme ngwana o tla tsoga.”

51Ge a fihla ga Jairose, a se dumelele motho yo mongwe go tsena naye, ge e se Petrose le Johanese le Jakobose le tatagongwana le mmagongwana. 52Ka moka ba be ba lla ba iletše ngwana. Jesu a re: “Le se ke la lla; ngwana yo ga se a hwa, o ithobaletše.”

53Bona ba mo sega, ka gobane ba be ba tseba gore ngwana o hwile. 54Jesu a mo swara ka seatla, a mmitša a re: “Ngwanaka, tsoga!” 55Moya wa gagwe wa boa, gomme a tsoga ka bjako. Jesu a laela gore a fiwe tša go ja. 56Batswadi ba ngwana ba tlabega, gomme Jesu a ba laya gore ba se ke ba di botša motho.

9

Jesu o roma barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi

(Mat. 10:5-15; Mar. 6:7-13)

91Jesu a bitša barutiwa ba gagwe ba lesome le ba babedi, a ba fa maatla a go leleka bademone bathong, le go ba fodiša malwetši. 2Ke moka a ba roma go yo bega molaetša mabapi le mmušo wa Modimo le go fodiša balwetši, 3

9:3-5
Luk. 10:4-11
a re go bona: “Ge le tloga le se ke la tšea selo, e ka ba lehlotlo, goba mokotlana wa mokgopedi, goba dijo, goba tšhelete, le ge e le seaparo sa bobedi. 4Ge le fihla motseng wo mongwe mme la amogelwa ka lapeng le lengwe, le dule go lona go fihlela le tloga motseng woo. 5
9:5
Dit. 13:51
Ge le ka re le fihla felo batho ba gona ba se le amogele, le tloge moo le hlohlora marole dinaong tša lena, e be go ba lemoša gore ba tla otlwa ke Modimo.”

6Ba ile ba tloga ba sepela le metse ka moka, ba begela batho Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, ba bile ba fodiša balwetši mo gohle.

Go bolawa ga Johanese Mokolobetši

(Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29)

7

9:7-8
Mat. 16:14
Mar. 8:28
Luk. 9:19
Ge Heroda, mmuši wa Galilea, a ekwa tšeo ka moka tše di bego di direga, a gakanega kudu, gobane batho ba bangwe ba be ba re go tsogile Johanese Mokolobetši bahung. 8Ba bangwe ba be ba re ke Eliya o boile, mola ba bangwe ba re go tsogile yo mongwe wa baprofeta bale ba kgale. 9Heroda yena a re: “Johanese ke mo kgaotše hlogo, bjale yo yena ke mang yo ke kwago ditaba tše tša gagwe?” Gomme a fela a leka go bona Jesu.

Jesu o fa batho ba bantši dijo

(Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10Baapostola ba boela go Jesu, ba mo anegela tšohle tše ba di dirilego. A tloga le bona fela, ba ya motseng wo o bitšwago Betsaida. 11Ge batho ba ekwa gore o fao ba mo latela. Yena a ba gahlanetša, a ba botša tša mmušo wa Modimo, a fodiša ba ba tletšego go fodišwa.

12Ya re ge e šetše e le mathapama, barutiwa bale ba gagwe ba lesome le ba babedi ba tla go yena ba re: “Botša batho ba ba sepele, gore ba yo inyakela dijo le marobalo mo metseng le metsaneng ya kgauswi, gobane mo ke lešokeng.”

13Jesu a ba fetola a re: “Lena ba feng tša go ja.”

Bona ba re: “Ga re na selo, ge e se dinkgwa tše tlhano le dihlapi tše pedi. Kgane o ra gore re ye go rekela lešaba le lekaaka dijo?” 14Gape banna ba ba bego ba le moo e be e ka ba ba dikete tše tlhano.

Jesu a botša barutiwa ba gagwe a re: “Ba dudišeng ka dihlopha tša ba e ka bago ba masome a mahlano.”

15Ge ba seno ba dudiša bjalo, 16Jesu a tšea dinkgwa tšela tše tlhano le dihlapi tšela tše pedi, a lebelela legodimong, a di šegofatša, a di ngwathaganya, a di neela barutiwa ba gagwe gore ba di abele batho. 17Bohle ba ja ba khora. Barutiwa ba Jesu ba kgoboketša mašaledi, a tlala diroto tše lesome le tše pedi.

Petrose o re Jesu ke Mesia

(Mat. 16:13-19; Mar. 8:27-29)

18Ka tšatši le lengwe e rile ge Jesu a ile go rapela a nnoši, barutiwa ba gagwe ba tla go yena. A ba botšiša a re: “Na batho ba re ke nna mang?”

19

9:19
Mat. 14:1-2
Mar. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Ba mo fetola ba re: “Ba bangwe ba re ke wena Johanese Mokolobetši, ba bangwe ba re o Eliya, mola bangwe ba re yo mongwe wa baprofeta bale ba kgale o tsogile bahung.”

20

9:20
Joh. 6:68-69
Yena a ba botšiša a re: “Lena le re ke nna mang?”

Gwa fetola Petrose a re: “Ke wena Mesia wa Modimo.”

Jesu o bolela ka ditlaišo le lehu la gagwe

(Mat. 16:21; Mar. 8:31)

21Jesu a ba laya tsebegokwa gore seo ba se ke ba se botša motho. 22A ba a ba botša a re: “Morwamotho o swanetše go tlaišwa kudu le go lahlwa ke bagolo ba setšhaba, le baprista ba bagolo, le boramangwalo. O tla bolawa, eupša ka letšatši la boraro a tsoga bahung.”

Go ba molatedi wa Jesu ke go reng?

(Mat. 16:24-28; Mar. 8:34 – 9:1)

23

9:23
Mat. 10:38
Luk. 14:27
A botša bohle a re: “Ge motho a nyaka go ba molatedi wa ka, a ikone, a ikemišetše go tlo tlaišwa bjalo ka nna, mme a ntatele. 24
9:24
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Gobane yo a ipabalelago o tla lahlega; eupša yo a itatolago ka lebaka la ka o tla phelela sa ruri. 25Etse motho go tla mo holang go rua lefase lohle, ge yena mong a lahlega goba a otlwa go ya go ile? 26Ge motho a se na sebete sa go bolela gore ke yena morutiwa wa ka, goba a se bege tše ke di rutago batho, gona Morwamotho le yena a ka se be le sebete sa go bolela gore motho yoo ke morutiwa wa gagwe, mohla a etla ka letago la gagwe le la Tatagwe le la barongwa ba bakgethwa. 27Ruri, ke le botša gore go na le ba bangwe mo, ba ba ka se kego ba hwa ba se ba bona Modimo a buša.”

Jesu o fetoga sebopego

(Mat. 17:1-8; Mar. 9:2-8)

28

9:28-35
2 Pet. 1:17-18
Ge go fetile matšatši a seswai go ba Jesu a bolela ditaba tše, a tloga le Petrose le Johanese le Jakobose, a rotogela thabeng go yo rapela. 29Ya re ge a rapela sefahlego sa gagwe sa fetoga, le diaparo tša gagwe tša taga bošweu bja go re pšoo! 30Gateetee ba bona banna ba babedi ba bolela le yena. E be e le Moshe le Eliya, 31ba be ba tšweletše ka letago mme ba bolela le Jesu ka mokgwa wo a bego a swanetše go hwa ka wona Jerusalema. 32Petrose le ba ba bego ba na le yena ke ge ba ile ka boroko, eupša ba re go phaphama ba bona Jesu a taga, ba bona le banna bao ba babedi ba bego ba eme le yena. 33Ge banna bao ba tloga, Petrose a re go yena: “Mong wa ka, ke mo gobotse bjang ge re le fa! A re hlomeng mešaša ye meraro, wo mongwe e be wa gago, mongwe e be wa Moshe, mongwe e be wa Eliya.” Gape o be a sa tsebe se a se bolelago.

34Ya re a sa bolela gwa tšwelela leru la ba pipetša, gomme ba boifa. 35

9:35
Jes. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mar. 1:11
Luk. 3:22
Gwa kwagala lentšu le etšwa lerung leo le re: “Yo ke yena Morwa wa ka yo ke mo ratago; le mo theeletše!”

36Ge lentšu leo le homola ba bona go šetše Jesu fela. Barutiwa bao ba Jesu ditaba tše ba di homolela; tše ba di bonego mohlang woo ba se di botše motho.

Jesu o leleka moya wo mobe mošemaneng

(Mat. 17:14-18; Mar. 9:14-27)

37Ka tšatši le le latelago ge Jesu le barutiwa bale ba gagwe ba bararo ba theoga thabeng, a gahlanetšwa ke lešaba le legolo. 38Monna yo mongwe a goeletša a le gare ga lešaba a re: “Moruti, ke a go rapela, nke o šetše ngwanaka, gobane ke yena morwa wa ka a nnoši! 39Moya wo mobe o fela o mo utlautla, a goeletše, a akgege, a ntšhe maphilo ka molomo; o dula o mo kweša bohloko, gomme o mo tlogela ka sewelo. 40Ke ile ka kgopela barutiwa ba gago gore ba o leleke, eupša ba palelwa.”

41Jesu a mo fetola a re: “Aowii, lena moloko wa go hloka tumelo, wo mokgopo! Ke dule le lena go fihlela neng ke le kgotleletše?” Ke moka a re go monna yola: “Tliša morwago yoo mo.”

42Ya re ge mošemane yoo a etla, modemone yola9:42 “modemone yola” Ka Segerike “modemone” le “moya wo mobe” ke mantšu a a rago selo se setee. wa mo utlautla a ba a akgega. Jesu a kgalema moya wo mobe woo a fodiša mošemane, a mmušetša go tatagwe. 43Batho ka moka ba kgotsa maatla a Modimo.

Jesu o bolela gape ka lehu la gagwe

(Mat. 17:22-23; Mar. 9:30-32)

E rile ge batho ba sa kgotsa tšohle tše Jesu a bego a di dira, yena a re go barutiwa ba gagwe: 44“Se ke tlilogo le botša sona le se ke la se lebala: Morwamotho o tlilo gafelwa diatleng tša batho.” 45Fela barutiwa ba gagwe ba se kwešiše se a se bolelago. Se be se ba utagetše ba sa se kwešiše, eupša ba šia go mmotšiša taba yeo.

Yo mogolo ke ofe?

(Mat. 18:1-5; Mar. 9:33-37)

46

9:46
Luk. 22:24
Barutiwa ba Jesu ba kile ba tšea kgang ka go re yo mogolo gare ga bona ke mang. 47Jesu a lemoga se ba se naganago, gomme a tšea ngwana a mo emiša ka thoko ga gagwe, 48
9:48
Mat. 10:40
Luk. 10:16
Joh. 13:20
gomme a re go bona: “Mang le mang yo a amogelago ngwana wa go etša yo ka ge e le se ke le laetšego sona, o amogela nna, le yo a amogelago nna o amogela le yo a nthomilego. Gobane yo e lego yo monyenyane go lena ka moka ke yena yo mogolo.”

Yo a sa lwego le lena o ema le lena

(Mar. 9:38-40)

49Johanese a re go Jesu: “Mong wa ka, re bone motho yo mongwe a leleka bademone ka go bolela leina la gago, mme ra mo iletša, ka ge e se wa rena.”

50Jesu a re go yena le barutiwa bale ba bangwe: “Le se ke la mo iletša, ka gobane mang le mang yo a sa lwego le lena o ema le lena.”

Motse wa Basamaria o gana Jesu

51E rile ge nako ya gore Jesu a rotogele legodimong e batametše, a ikemišetša go ya Jerusalema gomme a wela tsela a ya gona. 52A roma batseta ba mo eta pele, ba fihla ba tsena motseng wo mongwe ka nageng ya Samaria go mo kgopelela marobalo gona. 53Eupša batho ba gona ba se ke ba mo amogela, ka ge ba be ba bona gore o fetela Jerusalema. 54

9:54
2 Dikg. 1:9-16
Ge barutiwa ba gagwe, Jakobose le Johanese, ba di bona, ba re: “Morena, na ga o rate ge re ka ba biletša mollo wa go tšwa legodimong gore o ba fediše?”9:54 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka mantšu a a rego “ra etša Eliya”.

55Jesu a retologa a ba kgala.9:55 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka go re “a re: Ga le tsebe gore le swanetše go phela ka moya mang, 56 gobane Morwamotho ga se a tlela go fediša batho, o tletše go ba phološa.” 56Ke moka yena le barutiwa ba gagwe ba fetela go wo mongwe motse.

Ba ba bego ba nyaka go ba balatedi ba Jesu

(Mat. 8:19-22)

57Ge ba ntše ba sepela, monna yo mongwe a re go Jesu: “Nna ke tla go latela gohle mo o yago gona.”

58Jesu a re go yena: “Diphukubje di na le ditšaba, le dinonyana di na le dihlaga; Morwamotho yena ga a na mo a fihlago hlogo gona.”

59A napa a re go monna yo mongwe: “Ntatele.”

Eupša yena a mo araba ka go re: “Morena, ntumelele ke yo boloka tate pele.”

60Jesu ge a mo fetola a re: “Lesa bahu ba boloke bahu ba bobona. Wena eya o bege molaetša mabapi le mmušo wa Modimo.”

61

9:61
1 Dikg. 19:20
Yo mongwe monna a re: “Nna ke tla go latela, Morena, fela ntumelele gore ke yo laela bešo pele.”

62Jesu a re go yena: “Yo a lebelelago morago a swere mogoma a lema, ga se a swanela mmušo wa Modimo.”

10

Jesu o roma ba masome a a šupago le ba babedi

101Ka morago ga moo Morena a kgetha ba bangwe banna ba masome a a šupago le ba babedi,10:1 “ba masome a a šupago le ba babedi” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ba masome a a šupago”. a ba roma ka babedi ka babedi, ba mo eta pele ba ya metseng le metsaneng yohle ye a bego a ikemišeditše go e etela. 2

10:2
Mat. 9:37-38
A re go bona: “Puno ga e kaaka, fela babuni ga ba nene. Rapelang Rapuno gore a rome babuni ba ye go buna. 3
10:3
Mat. 10:16
Sepelang! Ke le roma bjalo ka dikwanyana diphiring. 4
10:4-11
Mat. 10:7-14
Mar. 6:8-11
Luk. 9:3-5
Le se ke la tloga le sekhwama, goba mokotlana wa mokgopedi, goba dieta; le se ke la senya sebaka ka go dumediša motho mo tseleng. 5Ge le tsena ka lapeng la motho, sa mathomo le dumediše le re: ‘Ka lapeng le a go be le khutšo!’ 6Ge go na le moratakhutšo ka lapeng leo, o tla ba le khutšo; ge a se gona, madume a lena a khutšo a tla boela go lena. 7
10:7
1 Bakor. 9:14
1 Tim. 5:18
Le dule gona ka moo lapeng leo, le eja le bile le enwa se ba le fago sona, ka gobane mošomi mogolo wa gagwe o mo lebane. Le se ke la tobatoba le malapa. 8Ge le ka re le tsena motseng la amogelwa, le je se ba le fago sona, 9le fodiše balwetši ba gona mme le botše batho ba moo le re: ‘Nako ya gore Modimo a le buše e batametše.’ 10
10:10,11
Dit. 13:51
Fela ge le ka re le tsena motseng batho ba gona ba se le amogele, le tšwele ka ntle mekgotheng le re: 11‘Le marole a motse wa gabolena a a re kgomaretšego maoto re a thinthela go lena. Fela le tsebe gore nako ya gore Modimo a le buše e batametše.’ 12
10:12
Gen. 19:24-28
Mat. 10:15
11:24
Ke le botša gore ka Letšatši la Kahlolo Modimo o tla otla batho ba motse woo gagolo go feta ba Sodoma.”

Jesu o kgala badudi ba metse ye mengwe

(Mat. 11:20-24)

13

10:13
Jes. 23:1-18Joele 3:4-8
Amose 1:9-10
Sak. 9:2-4
“Go madimabe lena badudi ba Gorasine! Go madimabe le lena badudi ba Betsaida! Ge nkabe mehlolo ye e dirilwego mo go lena e dirilwe Tirose le Sidone, batho ba gona nkabe e le kgale ba dutše fase ba apere diaparo tša go ilela, ba itšhetše ka melora go bontšha gore ba sokologile! 14Mohla Modimo a ahlola batho o tla le otla gagolo go feta batho ba Tirose le ba Sidone. 15
10:15
Jes. 14:13-15
Ge e le lena badudi ba Kapernaume, kgane le gopola gore le tla rotošetšwa legodimong? Gape sa lena e dio ba go theošetšwa fasefase bodulabahu.”

16

10:16
Mat. 10:40
Mar. 9:37
Luk. 9:48
Joh. 13:20
A botša barutiwa ba gagwe a re: “Yo a theeletšago lena o theeletša nna; yo a ganago lena o gana nna; le yo a ganago nna o gana yo a nthomilego.”

Bale ba masome a a šupago le ba babedi ba boa

17Banna bale ba masome a a šupago le ba babedi ba ile ba boa ba thabile kudu. Ba re: “Morena, le bademone ba be ba re theeletša ge re ba laya ka go bolela leina la gago!”

18Jesu a re: “Ke bone Sathane a ewa leratadimeng bjalo ka legadima le ratha. 19

10:19
Pes. 91:13
Theeletšang! Ke le fa maatla a gore le gate dinoga le diphepheng, le a gore le fenyetše Sathane sa ruri; gomme ga go se se tla tsogago se le dirile selo. 20Fela gagolo le se ke la kgahlwa ke ge meoya ye mebe e le theeletša, le upše le kgahlwe ke ge maina a lena a ngwadilwe legodimong.”

Jesu o reta Modimo

(Mat. 11:25-27; 13:16-17)

21Yona nakong yeo Jesu a thabišwa ke Moya wo Mokgethwa, gomme a re: “Tate, wena Morena wa legodimo le lefase, ke a go reta ka ge o bontšhitše ba ba hlalefetšegago gabonolo boka bana tše o di utetšego ba bohlale le ba go rutega. Ee, Tate, ke ka mo o nyakilego gore go be ka gona.

22

10:22
Joh. 3:35
10:15
“Dilo ka moka ke di filwe ke Tate. Ga go yo a tsebago gore Morwa ke mang, ge e se Tate; le yo a tsebago gore Tate ke mang ga a gona, ge e se Morwa le yo Morwa a ratago go mo utollela yena.”

23A retologela go barutiwa ba gagwe a ba boletša thoko a re: “Go lehlogonolo lena le bonago tše. 24Ke le botša gore baprofeta ba bantši le dikgoši ba be ba duma go bona tše lena le di bonago, eupša ba se di bone, le go kwa tše le di kwago, eupša ba se di kwe.”

Seswantšho ka Mosamaria wa kwelobohloko

25

10:25-28
Mat. 22:35-40
Mar. 12:28-34
Ramangwalo yo mongwe a ema, a leka go thea Jesu, a mmotšiša a re: “Moruti, na ge ke nyaka go ba le bophelo bjo bo sa felego ke dire eng?”

26Jesu a mmotšiša a re: “Etse Mangwalo a Makgethwa a reng? Wena o a kwešiša bjang?”

27

10:27
Lef. 19:18
Doit. 6:5
Yena a fetola ka go re: “ ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka,’ le ‘bangwekawena o ba rate bjalo ka ge o ithata.’ ”

28

10:28
Lef. 18:5
Jesu a mo fetola a re: “O fetotše gabotse; dira bjalo, gomme o tla phela.”

29Yena, ka go rata go ikemelela, a botšiša Jesu a re: “Mongwekanna etse ke mang?”

30Jesu a mo fetola a re: “Motho yo mongwe o kile a re a etšwa Jerusalema a eya Jeriko a kopana le bahlakodi; ba mo hlobodiša, ba mo keketa, ba sepela, ba mo tlogela a le makgatheng. 31Moprista yo mongwe a tšhoga a tšere ka tsela yeo. Ya re ge a mmona, a iphetela ka thoko. 32Molefi yo mongwe le yena a tšwelela; ge a fihla felo fao, a re go mmona, a iphetela ka thoko. 33

10:33-34
2 Dikr. 28:15
Mosamaria yo mongwe, yo le yena a bego a tšea ka tsela yeo, a mo wela. Yena ge a mmona a mo hlomogela pelo. 34A mmatamela, a mo tšhatšha dintho ka makhura a mohlware le beine, a mmofa tšona. Ke moka a mo nametša pokolo ya gagwe, a mo iša ntlong ya baeti, a fihla a mo oka gona. 35Ka le le latelago a ntšha dipapetlana tše pedi tša silibera, a di fa mong wa ntlo ya baeti. A re go yena: ‘O mo oke, gomme ge ke boa ke tla go bušetša tše o mo lefetšego tšona ntle le tšeo.’

36“Bjale wena ge o bona, ke ofe mo go ba bararo bao yo a diretšego motho yola wa go keketwa ke bahlakodi se motho a swanetšego go se direla mongwekayena?”

37Ramangwalo yola a mo fetola a re: “Ke yola wa go mo hlomogela pelo.”

Jesu a re: “Agaa, le wena sepela o yo dira bjalo.”

Jesu o etela Marta le Maria

38

10:38-39
Joh. 11:1
Jesu a re go tloga le barutiwa ba gagwe a yo fihla motsaneng wo mongwe moo mosadi yo mongwe yo a bitšwago Marta a ilego a mo amogela ka ga gagwe. 39O be a na le ngwanabo yo leina la gagwe e bego e le Maria. Yena yo o ile a tla a dula fase pele ga Jesu, a theeletša tše Jesu a mo rutago tšona. 40Marta yena o be a patlwa ke mošomo wa go apea. A ba a tla go Jesu a re: “Morena, na kgane ga o na taba le ge yo ngwanešo a ntlogetše ke šoma ke le noši? Gape mmotše a tle a nthuše!”

41Morena a mo fetola a re: “Marta, Marta! Etse o balabala o tshwenyegile ka tše dintši, 42kganthe se se nyakegago ke se setee. Maria o ikgethetše se sekaone, gomme a ka se se amogwe.”